Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do cz ęś ci ustnej egzaminu maturalnego z j ę zyka polskiego Jak sporządzić bibliografię? oprac. Ilona Glatzel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do cz ęś ci ustnej egzaminu maturalnego z j ę zyka polskiego Jak sporządzić bibliografię? oprac. Ilona Glatzel."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie do cz ęś ci ustnej egzaminu maturalnego z j ę zyka polskiego Jak sporządzić bibliografię? oprac. Ilona Glatzel

2 Maturzysto, przed przystąpieniem do części ustnej egzaminu z języka polskiego: jeste ś zobowi ą zany 4 tygodnie przed rozpocz ę ciem sesji egzaminacyjnej przedstawi ć wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu oraz informacj ę o materiałach dodatkowych i ś rodkach technicznych, które zamierzasz wykorzysta ć podczas egzaminu; mo ż esz przygotowa ć plan prezentacji i dostarczy ć go tydzie ń przed egzaminem. Plan prezentacji powinien by ć poprzedzony bibliografi ą, t ą sam ą, której wykaz zdecydowałe ś si ę zgłosi ć, i sporz ą dzony na jednej stronie kartki formatu A-4.

3 Bibliografia powinna być podzielona na: literatur ę podmiotu (teksty kultury: utwory literackie, filmy, obrazy, utwory muzyczne, w wypadku prezentacji dot. nauki o j ę zyku – artykuły, nagrania itp. zawieraj ą ce analizowany materiał j ę zykowy); literatur ę przedmiotu (opracowania, np. artykuły, ksi ąż ki, dokumenty elektroniczne b ę d ą ce ź ródłem informacji o wykorzystanych tekstach kultury lub materiałach j ę zykowych).

4 Ważne pojęcia Opis bibliograficzny – zespół informacji o dokumencie niezb ę dnych do jego zidentyfikowania. Dokument bibliograficzny ka ż dy tekst, obraz, film, opracowanie itp., którego opis bibliograficzny sporz ą dzamy. W ka ż dej z wyró ż nionych cz ęś ci bibliografii (literatura podmiotu i literatura przedmiotu) nale ż y zachowa ć porz ą dek alfabetyczny dokumentów, który polega na zestawieniu w jednym szeregu alfabetycznym opisów bibliograficznych dokumentów wg nazwisk ich autorów i w wypadku prac zbiorowych i anonimowych wg tytułów dokumentów.

5 Zasady opisu bibliograficznego Wszystkie elementy opisu, z wyj ą tkiem miejsca i roku wydania oraz tytułu czasopisma i roku, nale ż y rozdziela ć przecinkami. Opis powinien by ć zako ń czony kropk ą. Tytuły i podtytuły rozdziela si ę kropk ą. Wszystkie tytuły, z wyj ą tkiem tytułów czasopism, wyró ż nia si ę kursyw ą. Tytuły czasopism podaje si ę w cudzysłowie.

6 Zasady opisu bibliograficznego Nale ż y stosowa ć skróty dotycz ą ce tzw. (wg terminologii bibliograficznej) współpracowników, których dane podaje si ę po tytule: red. - redaktor; tłum., przeł. lub przekł. - tłumacz, wyb. - wyboru dokonał(-a), oprac. – opracował (-a). Inne cz ę sto stosowane skróty: nr lub z. – zeszyt (w wypadku czasopism), t. – tom, rozdz. – rozdział, s. – strona(-y). Zgodnie z Polsk ą Norm ą opis bibliograficzny ksi ąż ek powinien zawiera ć nr ISBN, jednak ż e w bibliografii przygotowanej na u ż ytek egzaminu mo ż na z niego zrezygnowa ć, zwłaszcza ż e w ten sposób oszcz ę dza si ę miejsce na karcie przeznaczonej na plan prezentacji (jedna strona A-4).

7 Opis bibliograficzny książki Opisu bibliograficznego ksi ąż ki dokonuje si ę na podstawie karty tytułowej, niekiedy tak ż e metryki (stopki) drukarskiej, która bywa umieszczana na drugiej stronie karty tytułowej lub na ostatniej stronie publikacji. Je ś li nie podano roku wydania, nale ż y poda ć rok uko ń czenia druku (patrz: metryka drukarska) lub rok uzyskania praw autorskich (copyright).

8 Opis bibliograficzny książki Kolejno ść elementów opisu: Nazwisko i imi ę (lub jego inicjał) autora(-ów), tytuł, imi ę (lub jego inicjał) i nazwisko współpracownika(- ów) (np. redaktora, autora wst ę pu, posłowia, tłumacza), nr tomu (w wypadku wydawnictwa wielotomowego, gdy korzystamy z wybranego tomu), miejsce wydania i nazwa wydawnictwa (któr ą zwykle si ę opuszcza) oraz rok wydania, nr i/lub tytuł rozdziału (je ś li korzystamy z całego wybranego rozdziału), numery stron (je ś li korzystamy z wybranych stron).

9 Opis bibliograficzny książki Kolejno ść : nazwisko i imi ę, a nie zwyczajowa – imi ę i nazwisko obowi ą zuje tylko w spisach alfabetycznych. Nale ż y pami ę ta ć, ż e rozdział ksi ąż ki traktujemy tak samo, jak jej zakres okre ś lony przez numery stron – jako fragment i informacj ę o tym umieszczamy na ko ń cu opisu bibliograficznego.

10 Opis bibliograficzny książki - przykłady Jean Cassou, Encyklopedia symbolizmu, przeł. i oprac. Joanna Guze, Warszawa 1992. Stanisław Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 2003, s. 20 – 56. Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2006, rozdz. 2. Ramy społeczne kultury masowej. H. G. Wells, Historia ś wiata, przekł. J. Parandowski, wst ę p i przypisy J. K. Palczewski, Wrocław 1983.

11 Opis bibliograficzny książki, która jest pracą zbiorową Za prac ę zbiorow ą uwa ż a si ę ksi ąż k ę autorstwa wi ę cej ni ż trzech osób. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej od opisu innych ksi ąż ek ró ż ni si ę tylko tym, ż e pierwszym elementem opisu jest tytuł. Ta sama zasada obowi ą zuje w wypadku prac anonimowych o nieustalonym autorstwie.

12 Opis bibliograficzny książki, która jest pracą zbiorową - przykłady Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t. 2, Warszawa 2000. Historia teatru, red. J. R. Brown, tłum. H. Bałtyn-Karpi ń ska, Warszawa 1999, s. 43 – 85. Literatura ź le obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Bada ń Literackich PAN 27 X – 30 X 1981, Kraków 1981.

13 Opis bibliograficzny artykułu Za artykuł bibliograficzny uwa ż a si ę nie tylko tekst publicystyczny czy artykuł naukowy ogłoszony w czasopi ś mie lub ksi ąż ce, ale tak ż e wst ę p np. do wydania dzieła literackiego, rozbudowane hasło słownikowe, zwłaszcza gdy zostało podpisane, utwór literacki (np. opowiadanie czy wiersz) wydany w zbiorze lub czasopi ś mie.

14 Opis bibliograficzny artykułu w książce Kolejno ść elementów opisu: Nazwisko i imi ę (ew. inicjał) autora artykułu, tytuł, nazwisko i imi ę (ew. inicjał) współpracownika (np. tłumacza), w: tu podaje si ę dane ksi ąż ki, w której znajduje si ę artykuł, zgodnie z zasadami przedstawionymi wy ż ej, pami ę taj ą c o tym, czy ksi ąż ka jest prac ą zbiorow ą (przykłady I) czy te ż nie (przykłady II). Warto te ż poda ć numery stron ksi ąż ki, na których znajduje si ę artykuł lub jego fragment. Przypominamy, ż e kolejno ść : nazwisko i imi ę, a nie zwyczajowa – imi ę i nazwisko obowi ą zuje tylko w spisach bibliograficznych jako podstawa porz ą dku alfabetycznego.

15 Opis bibliograficzny artykułu w książce – przykłady I) Przykłady: Stanisław Bara ń czak, J ę zyk poetycki Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza, red. Jerzy Kwiatkowski, 1985. J. Gr ą dziel, Ś wiat w pułapce wiersza. (Autorefleksje a praktyka poetycka Wisławy Szymborskiej), w: Rado ść czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996, s. 175 – 190. Zbigniew Jarosi ń ski, Pokolenia literackie, hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka i in. Wrocław 1996, s. 825 – 833.

16 Opis bibliograficzny artykułu w książce – przykłady II) Przykłady: Zbigniew Herbert, Epos, w: Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 705 – 707. Witold Gombrowicz, Przedmowa do: Tran-Atlantyk, w: Witold Gombrowicz, Dzieła, t. 3, Kraków 1988. Jerzy Paszek, Wst ę p do: Stefan Ż eromski, Popioły, Wrocław 1996. W powy ż szych przykładach słowa przedmowa i wst ę p s ą tytułami artykułów bibliograficznych, dlatego wyró ż niono je kursyw ą.

17 Opis bibliograficzny artykułu w książce – przykłady II) Przykłady: Tadeusz Nyczek, Pióra orle, pawie, g ę sie, wst ę p do: Stanisław Wyspia ń ski, Wesele, Kraków 1996. W powy ż szym przykładzie tytuł podano w cudzysłowie, bo to cytat. W przykładzie poni ż szym w ten sam sposób wyró ż niono tytuł w tytule. Marek Bernacki, Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa, w: Marek Bernacki, Mirosław D ą browski, Leksykon powie ś ci polskich XX wieku, Bielsko-Biała 2002. Wojciech Karpi ń ski, Głos Gombrowicza, posłowie do Dziennika w: Witold Gombrowicz, Dziennik, t. 3. 1961 – 1969, Kraków 2004, s. 288 – 308.

18 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie Kolejno ść elementów opisu: Nazwisko i imi ę (ew. inicjał) autora artykułu, tytuł, nazwisko i imi ę (ew. inicjał) współpracownika (np. tłumacza), tytuł czasopisma rok, numer na dany rok, numery stron. Przykłady: Roman Kubicki, Mi ę dzy ź ródłem a kresem człowieka, Polonistyka 1998, nr 1, s. 16 - 27. Jan Bło ń ski, Wzruszenie, dialog i m ą dro ść, Tygodnik Powszechny 1981, nr 4, s. 8.

19 Opis bibliograficzny artykułu Opis bibliograficzny artykułu, którym jest wywiad sporz ą dzamy, zaczynaj ą c od nazwiska i imienia osoby udzielaj ą cej wywiadu. Przykłady: Stanisław Bara ń czak, Metafizyczna poczta, rozmow ę przepr. Maciej Zi ę ba, Gazeta Wyborcza 1990, nr 59. Gustaw Herling-Grudzi ń ski, Mój Bildungsroman. (Rozmowa o Innym ś wiecie), rozmow ę przepr. Włodzimierz Bolecki, wst ę p w: Gustaw Herling-Grudzi ń ski, Inny ś wiat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000. Opis bibliograficzny recenzji mo ż na sporz ą dzi ć tak samo, jak ka ż dego innego artykułu.

20 Opis dokumentu elektronicznego Opisu dokonuje si ę na podstawie danych z ekranu, na którym wy ś wietlony jest tytuł dokumentu. Je ś li brak takiego ź ródła informacji, nale ż y skorzysta ć z dokumentacji towarzysz ą cej lub opakowania. Opisuj ą c dokument elektroniczny, koniecznie nale ż y poda ć informacj ę o typie no ś nika elektronicznego - w nawiasach kwadratowych po tytule, np. : [online] [CD-ROM] [DVD] [VHS].

21 Opis strony internetowej Nazwisko i imi ę, tytuł dokumentu (w wypadku pracy zbiorowej: tytuł, nazwy współpracowników, np. redaktorów) [online], miejsce publikacji: instytucja sprawcza rok publikacji, adres internetowy [data dost ę pu]. Przykłady: Stanisław Skórka, Wirtualna historia ksi ąż ki i bibliotek [online], Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, http://www.ap.krakow.pl/whk [dost ę p 16 lipca 2003].

22 Opis strony internetowej - przykłady W. Samecki, Gospodarowanie za pomoc ą planowania. Analiza krytyczna [online], http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=22 296&dirids=1 [dost ę p 2 grudnia 2010]. Gustaw Herling-Grudzi ń ski. Inny ś wiat [online], htttp://inny-swiat.klp.pl/ [dost ę p 23 lutego 2007]. Leopold Staff, Kowal [online], http://monika.univ.gda.pl/~literat/staff/001.htm [dost ę p 17 lutego 2007].

23 Opis innych dokumentów elektronicznych Opis np. płyty CD, DVD powinien zawiera ć nast ę puj ą ce elementy: Nazwisko i imi ę autora, tytuł (w wypadku pracy zbiorowej: tytuł, nazwiska współpracowników, np. redaktorów) [typ no ś nika], miejsce wydania: nazwa instytucji, rok wydania. Przykłady: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia ń skich [CD-ROM], red.F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Wawelski. Tarnów: Zeto 2003. Kopali ń ski Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj ę zycznych [CD-ROM], Łód ź : Pro-media CD 1998.

24 Opis innych dokumentów elektronicznych - przykłady Dokument d ź wi ę kowy (zapis cyfrowy), np: Ludwig van Beethoven, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower : Deutsche Grammophon 2004. Film: Tytuł filmu [film DVD], re ż. imi ę i nazwisko, miejsce: nazwa dystrybutora, rok produkcji. Przykład: Pan Tadeusz [film DVD], re ż. Andrzej Wajda, Warszawa: Vision Distribution Company 1999. Poni ż ej inne rozwi ą zanie (gdy fragmenty filmu do prezentacji maturalnej zostały pozyskane z Internetu). Pan Tadeusz: na podstawie poematu Adama Mickiewicza, re ż. Andrzej Wajda, 1999, fragm. [online] w: tu adres strony internetowej i data dost ę pu.

25 Opis dzieła sztuki plastycznej Opis np. obrazu powinien zawiera ć : nazw ę autora, tytuł, inf. o technice malarskiej i roku powstania, po czym w zale ż no ś ci od ź ródła, z którego czerpiemy reprodukcj ę, podajemy: w: tu opis bibliograficzny ksi ąż ki; za: tu opis dokumentu elektronicznego. Przykład: Joss van Cleve, Ś wi ę ta rodzina (tempera, ok. 1520), reprodukcja kolor. w: Pierre Courtion, Malarstwo flamandzkie i holenderskie, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1966, s. 47. Vermeer van Delft, Koronczarka (olej na płótnie, 1669), za: http://www.historiasztuki.com.pl/MALARSTWO-BAROK.html [dost ę p 21 marca 2012].

26 Powodzenia!

27 Do przygotowania informacji o opisie dokumentów elektronicznych posłużyły mi źródła internetowe: Normy dotycz ą ce przypisów i bibliografii zał ą cznikowej [online], Uniwersytet Wrocławski, http://www.bu.uni.wroc.pl/e- zrodla/nauka-bibliografia-zalaczniowa [dost ę p 21 marca 2012].http://www.bu.uni.wroc.pl/e- zrodla/nauka-bibliografia-zalaczniowa Zasady sporz ą dzania opisów bibliograficznych [online], http://www.staszic.edu.pl/pliki/bibl.pdf [dost ę p 21 marca 2012]. http://www.staszic.edu.pl/pliki/bibl.pdf


Pobierz ppt "Przygotowanie do cz ęś ci ustnej egzaminu maturalnego z j ę zyka polskiego Jak sporządzić bibliografię? oprac. Ilona Glatzel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google