Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami JST 1.Powitanie. 2.Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami JST 1.Powitanie. 2.Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami JST 1.Powitanie. 2.Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty- Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 i Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017. 3.Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 - przedstawiciel Wydziału/Delegatury. 4.Zmiany w przepisach prawa oświatowego - przedstawiciel Wydziału/Delegatury. 5.Sprawy różne. Ciechanów, 8 września 2016 r.

2 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2016/2017 Ciechanów, 8 września 2016r.

3 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 4.Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

4 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list.html List Ministra Edukacji Narodowej do samorządowców: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-ministra-edukacji-narodowej-do- samorzadow.html\

5 Liczba szkół/placówek ogółem Liczba szkół/placówek samodzielnych Liczba szkół/placówek w zespołach Województwo mazowieckie672147751946 Ciechanów471277194 Przedszkole825923 Szkoła podstawowa1489454 Gimnazjum802951 Ponadgimnazjalne1094861 Pozostałe52475 Liczba zespołów szkół i placówek oświatowych Województwo mazowieckie834 Ciechanów75 Dane z SIO stan na 31.03.2016 r. (pominięto szkoły z 0 liczbą uczniów, szkoły przy MOW, MOS, SOSW, szkoły i placówki filialne)

6 I. Tematyka kontroli planowych Delegatura w Ciechanowie Lp.Tematyka kontroli planowychTyp szkoły/rodzaj placówki Liczba kontroli 1. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. publiczna szkoła podstawowa34 publiczne gimnazjum18 publiczne liceum ogólnokształcące5 publiczne technikum4 publiczna zasadnicza szkoła zawodowa4 2. Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. publiczne technikum1 publiczna zasadnicza szkoła zawodowa4 3. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. publiczne przedszkole5 inna forma wychowania przedszkolnego1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej11 87

7 II. Zakres ewaluacji Lp. Zakres ewaluacjiTyp szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji 1. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. szkoła podstawowa5 gimnazjum6 liceum ogólnokształcące3 technikum3 2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dzieci są aktywne. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. przedszkole2 Uczniowie są aktywni. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. szkoła podstawowa6 technikum1 Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. poradnia psychologiczno- pedagogiczna 1 Wychowankowie są aktywni. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej zadań. młodzieżowy ośrodek wychowawczy 1 28 Delegatura w Ciechanowie

8 Monitorowanie 1. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum. 2. Liczba uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. 3. Organizacja pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych.

9 Rządowy Program Wyprawka szkolna Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników. Na realizację zaplanowano ok. 24 mln zł. Szczegółowe informacje: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/rzadowy-program-wyprawka- szkolna.pdf - dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

10 Rządowy Program „Bezpieczna+” Wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Na realizację programu w 2016 roku przeznaczono 20 mln zł. Program jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Szczegółowe informacje: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/harmonogram-programu- bezpieczna-na-rok-2016.pdf

11 Nauka programowania w szkołach Pilotaż programu rozpocznie się 1 września 2016 roku, a jego rezultatem będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej. Szczegółowe informacje: https://programowanie.men.gov.pl http://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/edukacja-informatyczna Liczba szkół biorących udział w pilotażu Województwo mazowieckieDelegatura w Ciechanowie Liczba szkół ogółem: 136 12 szkoły podstawowe75 5 gimnazja36 4 licea ogólnokształcące15 1 technika9 2 szkoły zawodowe1 0

12 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji - w każdej szkole szerokopasmowy internet, -szkolenia dla nauczycieli organizowane przez kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rządowy Program „Aktywna Tablica” Wyposażenie szkół w ciągu trzech lat w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami JST 1.Powitanie. 2.Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google