Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny kontrole Ogółem w województwie przeprowadzono 1091 kontroli, w tym: 643 - planowych 448 - doraźnych - 81 – na wniosek MEN, - 367 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny kontrole Ogółem w województwie przeprowadzono 1091 kontroli, w tym: 643 - planowych 448 - doraźnych - 81 – na wniosek MEN, - 367 –"— Zapis prezentacji:

1

2 Nadzór pedagogiczny kontrole Ogółem w województwie przeprowadzono 1091 kontroli, w tym: 643 - planowych 448 - doraźnych - 81 – na wniosek MEN, - 367 – inne

3 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. 4 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego. 122 Zapewnienie uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej. 83 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach. 26 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. 66 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach. 39

4 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 4 Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. 77 Zgodność organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych. 142 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 83

5 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. 4 Wszystkie kontrolowane szkoły posiadały wpis do ewidencji szkół niepublicznych, zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie szkoły do ewidencji dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie kontrolowane szkoły posiadają statut, realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, realizują zajęcia w wymaganym wymiarze. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: a/ prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, b/ zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego (SP, G) 122 Dyrektorzy wszystkich kontrolowanych szkół prowadzą księgę ewidencji dzieci/księgę ewidencji dzieci i młodzieży oraz księgę uczniów. Dyrektorzy kontrolowanych szkół podstawowych lub gimnazjum, dla których ustalono obwód, kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tych szkół. Tylko w jednym przypadku dyrektor nie podjął działań w celu ustalenia, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny. Niewielki odsetek kontrolowanych szkół prowadzi księgę ewidencji dzieci/księgę ewidencji dzieci i młodzieży lub księgę uczniów z naruszeniem przepisów prawa. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nie umieszczania wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji np. numeru pesel, adresu zamieszkania rodziców, informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego za granicą oraz dokonywania zmian w dokumentacji przebiegu nauczania.

7 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Zapewnienie uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej. 83 W zdecydowanej większości kontrolowanych szkół (91,6%) funkcjonują świetlice szkolne. Wszystkie te szkoły prowadzą dzienniki zajęć świetlicowych, jednak w pięciu z nich (6,6%) nie odnotowuje się obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć w świetlicy. W 11 kontrolowanych szkołach liczba uczniów na zajęciach prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy była niezgodna z przepisami prawa (powyżej 25 uczniów). Najczęściej, jako przyczynę dyrektorzy podawali nie wyrażenie zgody przez organ prowadzący na zwiększenie ilości etatów wychowawców świetlicy.

8 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. (PM, SP) 66 We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych, oddziały przedszkolne działają na podstawie zapisów zawartych w statucie szkoły. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. W kontrolowanych oddziałach przedszkolnych, zwłaszcza w publicznych przedszkolach zdarzają się grupy liczące powyżej 25 dzieci. Nie zawsze czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Statuty publicznych szkół podstawowych i przedszkoli nie zawierają wszystkich zapisów wynikających z przepisów prawa.

9 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność (SP, G, LO, ZSZ) 75 Większość dyrektorów kontrolowanych szkół (78,6%) uwzględniła w arkuszu organizacji pracy szkoły godziny na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów. Nie zawsze w arkuszu organizacyjnym zaplanowano po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych na każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność. Nie zawsze zajęcia rewalidacyjne zorganizowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. W niektórych szkołach zajęcia rewalidacyjne odbywają się w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. W niektórych szkołach brak potwierdzenia realizacji zajęć w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.

10 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Zgodność organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych (PM, SP, G, OR-W). 141 We wszystkich kontrolowanych szkołach/placówkach zajęcia: a/ zostały uwzględnione w arkuszu organizacji szkoły, b/ prowadzone były przez okres wskazany w orzeczeniu, c/ zgodnie z formą wskazaną w orzeczeniu, d/ są dokumentowane w dzienniku zajęć rewalidacyjnych. Wydane zalecenia dotyczyły: wymiaru indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla każdego uczestnika (2 godz. dziennie), opracowywania indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem, sprawowania opieki niezbędnej w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez pomoc nauczyciela. Stwierdzono, że w 12 szkołach (wykazanych w SIO) nie ma uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

11 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 83 We wszystkich kontrolowanych szkołach prowadzone są księgi ewidencji, w kilku szkołach występowały nieprawidłowości w ich prowadzeniu (dane osobowe dziecka oraz rodziców, informacji o miejscu spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego). Duża liczba dzieci pięcioletnich (144/3455, ok. 4,2%) i sześcioletnich (59/3211, ok. 1,8%) nie realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (obowiązku szkolnego). Dyrektorzy podejmują liczne działania w przypadkach niespełniania przez dzieci pięcio- i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, ale działania te nie są w pełni skuteczne.

12 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 4 Wszystkie kontrolowane biblioteki działają na podstawie statutów, posiadały opracowane, zgodnie z przepisami i zatwierdzone przez organ prowadzący arkusze organizacji biblioteki, realizują zadania statutowe. Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela bibliotekarza posiadały wymagane kwalifikacje. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

13 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość wyboru podręczników szkolnych – szkoły podstawowe 45 Prawidłowość wyboru podręczników szkolnych – gimnazja 23 Prawidłowość wyboru podręczników szkolnych – szkoły ponadgimnazjalne 13 Ogółem 81

14 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość wyboru podręczników szkolnych 81 We wszystkich kontrolowanych szkołach nauczyciele, którzy wybrali podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dokonali wyboru z zachowaniem prawa, o którym mowa w art. 12. ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Jako przesłanki wyboru przez nauczycieli podręczników wskazywano: zgodność z podstawą programową, zawartość merytoryczną, przejrzystość, logiczny układ podręcznika, dodatkowe materiały załączone do podręcznika, możliwość indywidualizacji kształcenia, zawiera propozycje działań motywujących i aktywizujących uczniów.

15 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość wyboru podręczników szkolnych 81 W 80 skontrolowanych szkołach dokonano wyboru podręczników z wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Liczba szkół, w których wydano zalecenia – 1 W nielicznych szkołach dyrektorzy podjęli wiążące zobowiązania (np. umowa) z wydawnictwami w zakresie korzystania z podręcznika danego wydawnictwa, lub wydawnictwo przekazało szkole/nauczycielom korzyści w zamian za wybór konkretnego podręcznika – pisma do organów prowadzących.

16 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne - inne Ogółem w województwie przeprowadzono 367 kontroli doraźnych, najczęściej w zakresie: przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. przestrzegania statutu szkoły lub placówki. przestrzegania praw dziecka. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania. zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

17 Nadzór pedagogiczny - wnioski Szczegółowa analiza działań wynikających z nadzoru pedagogicznego wraz z wnioskami jest opublikowana na stronie Kuratorium.

18 Nadzór pedagogiczny – 2013/2014 Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły - w publicznych technikach. Wybór podręczników szkolnych - w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

19 Nadzór pedagogiczny – 2013/2014 c.d. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych - w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole - w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej - w szkołach niepublicznych. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny kontrole Ogółem w województwie przeprowadzono 1091 kontroli, w tym: 643 - planowych 448 - doraźnych - 81 – na wniosek MEN, - 367 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google