Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Razem Przedsiębiorczość ,14 Turystyka ,16 Infrastruktura społeczna ,73 Rewitalizacja ,38 Transport ,57 Środowisko przyrodnicze ,93 Informatyzacja ,74 Suma ,65

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) ,18PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Regionalny System Wspierania Innowacji , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,15 Razem: , ,92

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo – rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,36 Razem: , ,36

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,83 Razem: , ,79

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty , , Wzmocnienie funkcji społecznych , , Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,96 Razem: , ,87

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Śródlądowe drogi wodne , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,50 Razem: , ,58

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,50 Razem: , ,43

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,98 Razem: , ,31

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,95 Razem: , ,40

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość , ,92 Turystyka , ,36 Infrastruktura społeczna , ,79 Rewitalizacja , ,87 Transport , ,58 Środowisko przyrodnicze , ,43 Informatyzacja , ,31 Pomoc Techniczna , ,40 Suma: , ,66

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,66 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,32 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość ,75 Turystyka ,42 Infrastruktura społeczna ,22 Rewitalizacja ,53 Transport ,77 Środowisko przyrodnicze ,70 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,51 Razem ,90 Stan na dzień 28 luty 2014 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. - spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  W dniu 13 lutego został złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu (jednym z załączników jest list mandatowy organizacji emisji obligacji podpisany przez beneficjenta i Bank PeKaO S.A  Planowany całkowity koszt projektu to 204 mln zł (ok. 49 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu to 76% czyli około 124 mln zł (ok. 30 mln euro)  Planowany termin realizacji inwestycji: luty 2014 r. - grudzień 2015 r. 30 kwietnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac.

18 Dnia 17 lipca 2013 r. uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  Na początku listopada została zawarta umowa na opracowanie koncepcji projektowanego podłączenia do drogi krajowej nr 57, drogi dojazdowej do projektowanego terminala  W dniu 23 listopada Wójt Gminy Szczytno wydał decyzję o lokalizacji celu publicznego. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19  Dnia 30 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko -Mazurski wydał decyzje: - o pozwoleniu na budowę terminala pasażerskiego i wiaty technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -o pozwoleniu na budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej oraz -wykonanie remontu i przebudowy istniejących budynków modernizację istniejących budynków i budowę strażnicy p.poż. wraz z rozbiórką trzech istniejących budynków. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20  Dnia 31 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko -Mazurski wydał decyzje: o pozwoleniu na budowę ogrodzenia części lotniczej lotniska w Szymanach, o pozwoleniu na rozbiórkę trzech budynków.  W dniu 9 stycznia 2014 r. beneficjent podpisał z firmą EKOCENTRUM Wrocławskim Ośrodkiem Usług Ekologicznych Sp. z o.o. umowę na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”  Dnia 21 stycznia 2014 r. została zorganizowana konferencja z udziałem przeszło 200 osób z branży turystycznej oraz zainteresowanych samorządów, która zapoczątkowała współpracę w zakresie tworzenia oferty czarterowej.  W dniu 29 stycznia 2014r. został złożony do Wojewody wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pola wzlotów lotniska w Szymanach. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21  Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę budynku terminala lotniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej. Wpłynęło ok. 500 zapytań. Termin otwarcia ofert odbył się - 10 marzec 2014 r.  Obecnie trwa postępowanie przetargowe na Ochronę osób i mienia Portu Lotniczego oraz trwają prace nad dokumentacją projektową drogi dojazdowej od strony Szyman do lotniska.  Trwa procedura wyboru Agenta Emisji Obligacji. 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google