Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 2008200920102011201220132014Razem Przedsiębiorczość492161263611 470 598 391,14 Turystyka3432-1-13318 021 195,16 Infrastruktura społeczna 32-----5216 766 019,73 Rewitalizacja-2541--12326 356 360,38 Transport4 41133-1261 188 513 352,57 Środowisko przyrodnicze 4264611235551 435 115,93 Informatyzacja-57522122466 263 501,74 Suma18285324 2071744 537 953 936,65

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 6 605 790 136,18PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 517 230 006,6912 706 555,19 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 944 249 671,7618 557 037,14 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 1942 827 079,2623 141 713,19 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 309 558,923 869 055,66 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4056 511 986,8317 781 580,24 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw27164 529 792,5255 460 098,17 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 218492 682 640,07156 372 025,78 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1059 265 941,2920 306 116,69 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa6931 048 053 921,82311 784 605,15 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1796 881 875,6066 566 337,77 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 111 658,189 638 953,45 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu67 991 046,696 259 568,09 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe4127 396 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym29 427 889,667 877 889,25 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3533 899 746,6221 596 703,15 Razem:10912 219 369 315,91859 314 738,92

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 32403 084 083,02108 463 830,31 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 447 994 644,0738 961 871,11 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna18462 645 338,22193 021 298,22 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 36119 956 409,0674 219 775,23 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1358 238 042,7136 166 040,58 2.1.6 Infrastruktura kultury12137 771 207,2880 530 115,55 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2231 587 012,6525 034 234,36 Razem: 1371 261 276 737,01556 397 165,36

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67 125 150624,2490 683 738,41 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25 219 813 905,22149 101 643,55 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna420 514 750,2516 843 094,83 Razem: 96 365 479 279,69256 628 476,79

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 78199 470 460,3192 426 882,86 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 154 112,863 045 102,01 4.2 Rewitalizacja miast92372 609 245,07204 669 987,04 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 875 386 496,4944 969 154,96 Razem:184651 620 314,73345 111 126,87

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1115 161 571,7967 993 297,94 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 332 220 203,0116 838 717,96 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne210 277 296,347 068 479,60 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 771 456 152 860,751 066 139 006,48 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 46163 088 454,12101 286 203,38 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 525 127,0411 803 357,50 Razem:134 1 841 687 324,581 289 346 626,58

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi1795 514 178,8943 558 458,30 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa41263 192 129,16171 302 769,91 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1343 523 216,4323 585 842,18 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii74188 448 767,8982 198 760,54 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne6046 905 333,1334 351 221,50 Razem:205637 583 625,50354 997 052,43

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 21114 998 736,6393 486 063,91 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli86125 851 021,15103 418 116,56 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP184175 017 809,7364 294 860,86 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1928 546 515,0523 479 307,98 Razem:310444 414 082,56284 678 349,31

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1598 744 005,8298 744 003,73 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM157 450 254,72 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM75 758 757,95 Razem:37111 953 018,49111 953 016,40

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość10912 219 369 315,91859 314 738,92 Turystyka1371 261 276 737,01556 397 165,36 Infrastruktura społeczna96365 479 279,69256 628 476,79 Rewitalizacja184651 620 314,73345 111 126,87 Transport1341 841 687 324,581 289 346 626,58 Środowisko przyrodnicze205637 583 625,50354 997 052,43 Informatyzacja310444 414 082,56284 678 349,31 Pomoc Techniczna37111 953 018,49111 953 016,40 Suma:21947 533 383 698,474 058 426 552,66

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 4 058 426 552,66 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 3 010 572 386,32 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość --3111 011 458,75 Turystyka --18222 336 072,42 Infrastruktura społeczna --430 359 611,22 Rewitalizacja --36 437 131,53 Transport 2123721 583 328,77 Środowisko przyrodnicze --28133 913 296,70 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --251 871 536,51 Razem21811 277 512 435,90 Stan na dzień 28 luty 2014 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20017-2013.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. - spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  W dniu 13 lutego został złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu (jednym z załączników jest list mandatowy organizacji emisji obligacji podpisany przez beneficjenta i Bank PeKaO S.A  Planowany całkowity koszt projektu to 204 mln zł (ok. 49 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu to 76% czyli około 124 mln zł (ok. 30 mln euro)  Planowany termin realizacji inwestycji: luty 2014 r. - grudzień 2015 r. 30 kwietnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac.

18 Dnia 17 lipca 2013 r. uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  Na początku listopada została zawarta umowa na opracowanie koncepcji projektowanego podłączenia do drogi krajowej nr 57, drogi dojazdowej do projektowanego terminala  W dniu 23 listopada Wójt Gminy Szczytno wydał decyzję o lokalizacji celu publicznego. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19  Dnia 30 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko -Mazurski wydał decyzje: - o pozwoleniu na budowę terminala pasażerskiego i wiaty technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -o pozwoleniu na budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej oraz -wykonanie remontu i przebudowy istniejących budynków modernizację istniejących budynków i budowę strażnicy p.poż. wraz z rozbiórką trzech istniejących budynków. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20  Dnia 31 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko -Mazurski wydał decyzje: o pozwoleniu na budowę ogrodzenia części lotniczej lotniska w Szymanach, o pozwoleniu na rozbiórkę trzech budynków.  W dniu 9 stycznia 2014 r. beneficjent podpisał z firmą EKOCENTRUM Wrocławskim Ośrodkiem Usług Ekologicznych Sp. z o.o. umowę na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”  Dnia 21 stycznia 2014 r. została zorganizowana konferencja z udziałem przeszło 200 osób z branży turystycznej oraz zainteresowanych samorządów, która zapoczątkowała współpracę w zakresie tworzenia oferty czarterowej.  W dniu 29 stycznia 2014r. został złożony do Wojewody wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pola wzlotów lotniska w Szymanach. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21  Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę budynku terminala lotniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej. Wpłynęło ok. 500 zapytań. Termin otwarcia ofert odbył się - 10 marzec 2014 r.  Obecnie trwa postępowanie przetargowe na Ochronę osób i mienia Portu Lotniczego oraz trwają prace nad dokumentacją projektową drogi dojazdowej od strony Szyman do lotniska.  Trwa procedura wyboru Agenta Emisji Obligacji. 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 19.03.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google