Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł Zarządzania WODGiK Katarzyna Mańko Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł Zarządzania WODGiK Katarzyna Mańko Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Moduł Zarządzania WODGiK Katarzyna Mańko Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

2 WODGiK – co to jest? Istnienie wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej determinuje Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 40 ust. 2), i wskazuje je jako miejsca, w których gromadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Wszelkie zadania Marszałka Województwa, będącego organem administracji geodezyjnej i kartograficznej, związane z prowadzeniem, gromadzeniem i przechowywaniem państwowego zasobu geodezyjnego realizowane są w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. WODGiK to nie tylko „miejsce”, to całokształt regulacji, uwarunkowań prawnych, technicznych, oraz zadań i obowiązków wynikających z zapisów prawa, to także ludzie, którzy te zadania realizują.

3 Zasób geodezyjny i kartograficzny – czy to tylko mapy? Zasób jest gromadzony na trzech szczeblach administracji: centralnym wojewódzkimpowiatowym Zasób jest własnością Skarbu Państwa i służy całemu społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak: gospodarka narodowa obronność kraju ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego nauka kultura ochrona przyrody

4 Zasób jest tym co go stanowi, czyli zbiorem różnego rodzaju opracowań geodezyjnych oraz kartograficznych. Szczegółowo, rodzaje materiałów i zbiorów danych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, gromadzone w jego poszczególnych częściach, określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Baza danych obiektów topograficznych Operaty techniczne oraz cyfrowe kopie dokumentów wchodzących w ich skład Standardowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 Mapy tematyczne oraz inne tworzone na zamówienie Marszałka województwa Inne opracowania powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych Kopie baz danych pozyskane z innych części zasobu

5 Prawdą jest, że mapy stanowią zasadniczą cześć zasobu, jednak coraz częściej mając na myśli mapę, odchodzimy od panującego powszechnie stereotypowego wizerunku jakim jest mapa stara, papierowa i często już nieaktualna. Obecnie dużą część zasobu stanowią nowoczesne opracowania elektroniczne, obejmujące aktualizowane na bieżąco lub niemal na bieżąco bazy danych, na podstawie których można tworzyć nowe, aktualne mapy mogące służyć zwykłemu użytkownikowi.

6 Zasób służy społeczeństwu, dlatego każdy, osoba prywatna, firma czy instytucja może materiał zasobu pozyskać w odpowiednim ośrodku dokumentacji. W związku z tym, może wykorzystać zawarte w nim informacje dla realizacji własnych potrzeb oraz celów. Materiały zasobu można pozyskać składając w Urzędzie, we właściwym miejscowo WODGiK-u odpowiedni wniosek.

7 Obsługa wniosku. Jak to do tej pory wyglądało? Obowiązująca w Urzędzie Instrukcja Kancelaryjna, określająca sposób obiegu dokumentów, uniemożliwia „załatwienie sprawy” obejmującej złożenie wniosku, uiszczenie opłaty oraz odebranie materiałów zasobu podczas jednej wizyty w Urzędzie, nawet jeżeli materiał ten nie wymaga większego nakładu pracy czy czasu do przygotowania. Klient musiał zjawić się osobiście ponownie lub czekać na przesyłkę pocztową, co generuje dodatkowe koszty, często w przypadku osób prywatnych podwajające wartość zakupionej mapy, a także znacznie wydłuża czas realizacji zamówienia.

8 Od kilku lat coraz większą część zamówień składanych do ośrodka stanowią materiały w postaci elektronicznej, a klienci coraz częściej ceniąc swój czas, szukają rozwiązań, które pozwolą im uniknąć osobistej wizyty w urzędzie. Wraz z rozwojem kolejnych serwisów internetowych oferujących dostęp do danych w postaci map lub ortoobrazów wyświetlanych wprost na monitorach komputerów zwiększyła się świadomość obywateli w zakresie wykorzystania informacji przestrzennej. Zwiększyło się zapotrzebowanie na informacje zgromadzone w zasobie geodezyjnym, a co za tym idzie wzrosły oczekiwania wobec urzędników w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi wniosków o ich udostępnianie. Przed nami pojawiło się wyzwanie, mające na celu sprostać tym oczekiwaniom.

9 Modernizacja WODGiK. Jak to się zaczęło? Potrzeba modernizacji WODGiK oraz uporządkowania i zebrania w spójne struktury zgromadzonych w nim danych i informacji została dostrzeżona już na początkowym etapie opracowywania koncepcji budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Dane stanowiące zasób geodezyjny miały stanowić tło referencyjne dla publikowanych i udostępnianych na portalach informacji tematycznych.

10 Moduł Zarządzania WODGiK – koncepcja, zadania Obsługa interesanta oraz komunikacja związana z udostępnianiem zasobu miała zostać przeniesiona w części lub w całości do poziomu obsługi internetowej. Moduł Zarządzania WODGiK usprawnić pracę w zakresie udostępniania materiałów zasobu umożliwić rejestrację zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych usprawnić zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym

11 Moduł Zarządzania WODGiK - budowa Wymagania jakie miała spełniać aplikacja oraz jej przyszły kształt stopniowo ewoluowały wraz z kolejnymi iteracjami przedstawianej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Ciekawostki: Łącznie wszystkie części POT bez załączników liczyły około 5000 stron, (przeczytaliśmy prawie wszystkie ) Średni czas na ustosunkowanie się do zawartych tam zapisów to 4 dni Ilość czasu spędzonego na spotkaniach z Wykonawcą (w tym podczas trwania testów akceptacyjnych aplikacji WODGiK) to ponad 300 godzin Ilości wypitych kaw podczas ww. czynności nie da się policzyć

12 Stopniowo budowaliśmy dla Wykonawcy rejestr uwag, odnoszący się początkowo do samej dokumentacji, później również do prototypów aplikacji prezentowanych nam w trakcie trwania testów.

13 Kształt aplikacji zmieniał się nie tylko pod wpływem naszych uwag czy sugestii. Moduł Zarządzania WODGiK w trakcie jego budowy był dwukrotnie modyfikowany w znacznym zakresie, co było następstwem zmian zachodzących w obowiązujących przepisach prawa. Pierwszą taką zmianę przyniosło wejście w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie miało na celu ujednolicenie procedur związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu i wprowadziło szereg zmian obejmujących między innymi sposób prowadzenia ewidencji jego materiałów. Określiło szczegółowe wymagania dotyczące treści prowadzonych w ośrodkach rejestrów zgłoszeń, wniosków oraz ewidencji materiałów zasobu. Dodatkowo zaistniał obowiązek wykorzystania do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz do zabezpieczania materiałów zasobu systemu teleinformatycznego, nazywanego w Rozporządzeniu systemem PZGiK. Rozporządzenie w dość ogólny sposób określiło wymagania dla systemu PZGiK, niemniej jednak prezentowane nam ówcześnie przez Wykonawcę wstępne rozwiązania okazały się nie wystarczające aby móc traktować Moduł Zarządzania WODGiK jako spełniający te wymagania.

14 Drugą znacząca przebudowę Modułu WODGiK wymusiły zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z najbardziej istotnych zmian jakie wprowadziła Ustawa, była zmiana sposobu i trybu naliczania opłat za udostępniane materiały. Pojawiło się pojęcie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz Licencji określającej zakres uprawnień do wykorzystania materiałów zasobu. Rozporządzenia wprowadzone ww. ustawą określiły wzory zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty. Elementy te musiały zostać uwzględnione w Module Zarządzania WODGiK, ponieważ wywierały istotny wpływ na procesy realizowane w Ośrodku.

15 Moduł Zarządzania WODGiK dzisiaj Moduł Zarządzania WODGiK w obecnym kształcie składa się z dwóch komponentów: administracyjnego i portalowego. Komponenty te uzupełniają się wzajemnie i łącznie odpowiadają za wsparcie procesów związanych z prowadzeniem, obsługą oraz udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Umożliwia prowadzenie rejestrów ewidencji materiałów, zgłoszeń i wniosków Umożliwia zarządzanie całą aplikacją Komponent administracyjny Umożliwia realizację częściowo lub w całości drogą elektroniczną procesu udostępniania materiałów zasobu na wniosek lub do zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Komponent portalowy

16 Rejestr Materiałów zasobu zasilany jest sukcesywnie poprzez ewidencjonowanie materiałów w zasobie. Dla każdego materiału wpisywanego do Rejestru konieczne jest uzupełnienie wszystkich atrybutów wymaganych i wymienionych w §9 Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie Rejestr materiałów WODGiK w Lublinie liczy 11596 rekordów, dla każdego z nich konieczne było uzupełnienie ponad 20 atrybutów, co daje łącznie około 250 tysięcy metadanych! Przyporządkowanie właściwych informacji do odpowiednich pól wymagało: dokonania gruntownej inwentaryzacji całego zasobu analizy informacji zawartych w dotychczas prowadzonej ewidencji.

17 Rejestry: materiałów, wniosków i zgłoszeń są ze sobą wzajemnie powiązane. Rejestr zgłoszeń Rejestr Ewidencji Materiałów Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu Wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych zasilają Rejestr Ewidencji Materiałów Zaewidencjonowane materiały są udostępniane w ramach obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych Zaewidencjonowane materiały są udostępniane na wniosek Materiały już zaewidencjonowane w zasobie są wykorzystywane w procesie udostępniania, zarówno na wniosek jak i do zgłoszenia. W przypadku procesu obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej materiały będące wynikiem takich prac, po przejściu pozytywnej kontroli zostaną włączone do zasobu, a tym samym zasilą Rejestr Materiałów.

18 Moduł Zarządzania WODGiK – udostępnianie materiałów zasobu Proces udostępniania materiałów zasobu na wniosek lub do zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej może zostać częściowo lub w całości zrealizowany drogą elektroniczną (Umożliwia to panel portalowy Modułu Zarządzania WODGiK). Moduł Zarządzania WODGiK umożliwia wypełnienie i złożenie w postaci formularza elektronicznego: wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (W oraz W1) wniosku w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

19 Moduł Zarządzania WODGiK pozwala na wybór zamawianego materiału w oparciu o: dostępne skorowidze wskazanie godła mapy wskazanie jednostki podziału terytorialnego zaznaczenie zasięgu na mapie poglądowej

20 Wypełniony wniosek, podpisany profilem zaufanym ePUAP, zostaje przesłany przez Moduł Zarządzania WODGiK do Urzędu i trafia równolegle do panelu pracownika WODGiK oraz do EZD czyli naszego wewnętrznego systemu służącego do obiegu dokumentów. Wycena zamówionych materiałów utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty generowana w Module przesyłana jest do wnioskodawcy w celu akceptacji.

21 Po zaakceptowaniu wyceny klient może uiścić należną opłatę w dowolnie wybrany sposób, w tym również ma możliwość dokonania płatności elektronicznie poprzez usługę e-płatności realizowaną przez system Wrota Lubelszczyzny, do której zostaje przekierowany z Modułu Zarządzania WODGiK. Wnioskodawca poprzez portal otrzymuje także licencję. Proces zamówienia oraz zakupu poprzez Moduł Zarządzania WODGiK materiałów zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym może w całości zostać zrealizowany drogą elektroniczną. Udostępnienie materiałów w postaci elektronicznej może zostać zrealizowane za pomocą wybranej usługi sieciowej.

22 konta użytkownika na stronie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. profilu zaufanego ePUAP dodatkowo w przypadku chęci uiszczenia opłaty za zamawiane materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez usługę e-płatności, niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w Lubelskim Internetowym Biurze Obsługi Interesanta Aby za pomocą Modułu Zarządzania WODGiK móc skorzystać ze wspomnianych usług niezbędne jest posiadanie:

23 Wnioski, które otrzymujemy drogą tradycyjną również są procedowane w Module Zarządzania WODGiK. Pracownik obsługujący taki wniosek samodzielnie wprowadza go do systemu, wystawia DOO oraz licencję, które może następnie wydrukować lub zapisać na dysku w postaci pliku pdf oraz przesłać do klienta drogą tradycyjną. Proces realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej do pewnego momentu jest podobny do zaprezentowanego procesu udostępnienia materiałów zasobu, nie kończy się jednak na etapie odebrania materiałów. Wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej może przez moduł złożyć zawiadomienie o wykonaniu prac oraz odebrać protokół weryfikacji.

24 Podsumowanie - Moduł Zarządzania WODGiK Ewidencjonujemy materiały przyjmowane do zasobu zgodnie z Rozporządzeniem PZGiK Tworzymy metadane opisujące materiały włączane do zasobu Wyłączamy materiały z zasobu, jednocześnie przechowując o nich wszelkie informacje Przechowujemy dokumenty w postaci elektronicznej (dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, załączniki) Ewidencjonowanie Prowadzimy rejestr wniosków zgodnie z Rozporządzeniem PZGiK Umożliwiamy klientom złożenie wniosku w postaci formularza elektronicznego Umożliwiamy pełną obsługę wniosku o udostępnienie materiałów zasobu drogą elektroniczną Udostępnianie materiałów zasobu Mamy narzędzie do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnego z Rozporządzeniem PZGiK Umożliwiamy wykonawcom złożenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej poprzez Moduł wraz z możliwością dokonania płatności elektronicznej za zamówione materiały zasobu Umożliwiamy wykonawcom złożenie formularza zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac oraz odbiór wyniku weryfikacji przedłożonych do odbioru materiałów. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

25 Dziękuję za uwagę! Sesja tematyczna poświęcona Modułowi Zarządzania WODGiK 17.06 godz. 10.25 -11.50 sala S7 (4 piętro) Serdecznie zapraszam!


Pobierz ppt "Moduł Zarządzania WODGiK Katarzyna Mańko Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google