Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Czym jest EKES? „Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Czym jest EKES? „Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Czym jest EKES? „Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze ”. Traktat o Unii Europejskiej, art. 13

2

3 Gdzie znajduje się siedziba EKES-u? Komisja Europejska Rada UE Parlament Europejski

4 Deklaracja misji EKES, zaangażowany w projekt integracji europejskiej, umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego państw członkowskich wypowiadanie opinii na poziomie europejskim i w ten sposób przyczynia się do umacniania demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej i do zwiększania skuteczności jej działań. Wywiązuje się z trzech podstawowych zadań, a mianowicie: dba o to, aby unijna polityka odzwierciedlała realia gospodarcze i społeczne oraz rzeczywistą sytuację społeczeństwa obywatelskiego; buduje UE opartą na aktywniejszym udziale obywateli i na bliskim kontakcie z nimi; propaguje wartości UE i umacnia rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.

5 Ponad pół wieku doświadczenia 1957 Ustanowienie EKES-u na mocy traktatów rzymskich 1986 Jednolity Akt Europejski nadaje EKES-owi większą rolę 1989 EKES wydaje opinię będącą inspiracją dla Wspólnotowej karty socjalnych praw podstawowych pracowników 1992 Traktat z Maastricht poszerza zakres konsultacji z EKES-em 1997 Traktat amsterdamski gwarantuje EKES-owi prawo do konsultacji ze strony Parlamentu Europejskiego 2001 Traktat z Nicei poszerza zakres obszarów polityki, co do których należy zasięgać opinii EKES-u 2007 Poprzez uznanie demokracji uczestniczącej i demokracji przedstawicielskiej, Traktat z Lizbony wzmacnia rolę EKES-u jako pośrednika między zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi UE

6 Ludność „w terenie” – właśnie ich dotyczy ustawodawstwo UE! To przedstawiciele organizacji zrzeszających: pracodawców pracowników inne podmioty (rolników, wolne zawody, konsumentów, organizacje pozarządowe itp.) Podmioty zaangażowane w ochronę swoich interesów (związki zawodowe, pracownicy, konsumenci itd.) lub przekonań (prawa człowieka, prawa dziecka, środowisko, ubóstwo, zwalczanie rasizmu i dyskryminacji itd.) Co to znaczy „społeczeństwo obywatelskie”?

7 Zgromadzenie liczące 350 członków z 28 państw członkowskich UE. Członkowie powoływani są przez Radę na pięcioletnią, odnawialną kadencję na wniosek państw członkowskich; w EKES-ie pracują jednak niezależnie od swoich krajów, w interesie wszystkich obywateli UE. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pokrywane są za to koszty ich podróży i zakwaterowania. Członkowie nie mieszkają na stałe w Brukseli : większość z nich nadal wykonuje swoją pracę w kraju pochodzenia. Oznacza to, że pozostają w kontakcie z obywatelami ze swojego regionu. Jak wygląda struktura EKES-u?

8 Liczba członków EKES-u z poszczególnych państw 9

9 Przewodniczący Wiceprzewodniczący Gonçalo LOBO XAVIER Grupa 1 Michael SMYTH Grupa 3 George DASSIS Grupa 2

10 Zgromadzenie dzieli się na 3 GRUPY Grupa I – Pracodawcy Przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców w przemyśle, handlu, finansach usługach i rolnictwie Przewodniczący: Jacek Krawczyk (Polska) Grupa II – Pracownicy Przedstawiciele krajowych związków zawodowych i ich konfederacji oraz federacji sektorowych Przewodniczący: Gabriele Bischoff (Niemcy) Grupa III – Inne podmioty Inni przedstawiciele i zainteresowane podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z obszarów gospodarki, społeczeństwa, wolnych zawodów i kultury Przewodniczący: Luca Jahier (Włochy)

11 Kierownictwo Wybierane na dwuipółletnią kadencję Prezydium Wybierane na dwuipółletnią kadencję Zgromadzenie plenarne Członkowie wskazywani przez rządy krajowe i mianowani przez Radę UE na odnawialną pięcioletnią kadencję Organy decyzyjne EKES-u

12 ECO Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej INT Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji TEN Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego REX Sekcja Stosunków Zewnętrznych NAT Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego SOC Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa Joost Van Iersel (Grupa 1) Martin Siecker (Grupa 2) Pierre Jean Coulon (Grupa 2) Dilyana Slavova (Grupa 3) Brendan Burns (Grupa 1) Pavel Trantina (Grupa 3) Organy robocze EKES-u: 6 sekcji

13 CCMI Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020” CMJR Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku CMRZ Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego CMRP Centrum Monitorowania Rynku Pracy Inne organy robocze EKES-u

14 Prace EKES-u toczą się w 24 językach urzędowych UE, by wszyscy członkowie mogli wypowiadać się i pracować nad dokumentami w swoim języku ojczystym Aby wydawać opinie (obligatoryjne, z inicjatywy własnej lub rozpoznawcze), sekcje zwykle tworzą „grupy analityczne” i wyznaczają sprawozdawców Nieustające poszukiwanie „dynamicznego kompromisu” Konstruktywna dyskusja na podstawie fachowej wiedzy Głosowanie na forum sekcji, a później na sesji plenarnej Ostateczną opinię przekazuje się instytucjom europejskim i publikuje w Dzienniku Urzędowym UE Metody pracy

15 Grupy wyznaczają sprawozdawcę i członków grupy analitycznej Sprawozdawca opracowuje projekt, często z pomocą grupy analitycznej Sprawozdawca opracowuje projekt, często z pomocą grupy analitycznej Inicjatywa własna EKES-u Wniosek Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Rady Zatwierdzenie przez Prezydium Przekazanie opinii do instytucji UE i stosowna publikacja Jak pracujemy: przyjmowanie opinii Sekcje analizują projekty i przyjmują opinie Przyjęcie opinii na sesji plenarnej

16 EKES to jedyne instytucjonalne forum dialogu na szczeblu europejskim, które pozwala osiągnąć konsensus między interesami różnych grup. Natomiast lobbyści reprezentują oczywiście tylko jedną określoną grupę. EKES to jedyne instytucjonalne forum dialogu na szczeblu europejskim, które pozwala osiągnąć konsensus między interesami różnych grup. Natomiast lobbyści reprezentują oczywiście tylko jedną określoną grupę. EKES jest jedynym pośrednikiem, dzięki któremu europejskie grupy interesu mogą w sformalizowany i zinstytucjonalizowany sposób wypowiadać się na temat unijnych projektów ustawodawczych Demokracja nie ma racji bytu bez udziału społeczeństwa obywatelskiego Uwzględnione są wszystkie kwestie mające wpływ na codzienne życie obywateli (zatrudnienie, zdrowie, prawa konsumentów, rolnictwo, walka z przestępczością zorganizowaną itp.) Czyli EKES to jakby lobbysta, tak? Dlaczego potrzebujemy EKES-u? Nie, skądże!

17 Nasza wizja: wartości europejskie wolność, demokracja i równość globalna solidarność, sprawiedliwość społeczna odpowiedzialność za środowisko

18 9 sesji plenarych rocznie Każda z 6 sekcji zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu Poszczególne grupy analityczne zbierają się 1–3 razy w roku Członkowie i organy robocze korzystają ze wsparcia Sekretariatu Generalnego Rytm pracy

19 Tak. Aż 4 na 5 opinii EKES-u znajduje odzwierciedlenie w działaniach Komisji Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący EKES-u George Dassis Czy EKES ma wpływ na ustawodawstwo UE? 81%

20 Zoptymalizowanie roli Komitetu jako organu doradczego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej dzięki zacieśnianiu współpracy z tymi instytucjami Poprawa reprezentatywności i wiarygodności EKES-u jako instytucjonalnego przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego Wzmocnienie obecności EKES-u w debacie na temat przyszłości Europy Zadania na przyszłość

21 Zatrudnienie ludzi młodych Zmiana klimatu Energia ze źródeł odnawialnych Rozwój zrównoważony Zmiany demograficzne Aktywne starzenie się Imigracja i włączenie społeczne Koszty rezygnacji z projektu europejskiego Badania i innowacje Edukacja MŚP Niepełnosprawność Kluczowe dziedziny polityki objęte działaniami EKES-u

22 www.eesc.europa.eu EESC - European Economic and Social Committee @EU_EESC EurEcoSocCommittee Śledź nas w mediach! Chodzi o Europę, więc także o CIEBIE!


Pobierz ppt "Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Czym jest EKES? „Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google