Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl/rpo SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28 czerwca 2016 r.

2 www.wup.pl/rpo Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

3 www.wup.pl/rpo 1.Szkolenia, warsztaty, doradztwo mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego. 2.Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie miejsca pracy. 3.Wsparcie pomostowe w formie finansowej świadczone w okresie od 6 do 12 miesięcy. Typy projektów

4 www.wup.pl/rpo Poziom dofinansowania projektów LIMITWARTOŚĆ Alokacja na konkurs4 470 588,00 zł Rezerwa na odwołania223 529,40 zł Wsparcie finansowe EFS3 999 999,79 zł Wkład własny WnioskodawcyMinimalnie 5% Dofinansowanie ze środków UEMaksymalnie 85% Dofinansowanie z budżetu państwaMaksymalnie 10 %

5 www.wup.pl/rpo Podział środków pomiędzy regiony REGIONALOKACJA Region szczeciński powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin 1 341 176,40 zł Region koszaliński powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin 983 529,36 zł Region stargardzki powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński 1 028 235,24 zł Region szczecinecki powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski 1 117 647,00 zł

6 www.wup.pl/rpo Wskaźniki Wskaźniki rezultatu (WLWK) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]; Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [sztuki]. Wskaźniki produktu (WLWK) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]; Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [sztuki]. Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania wszystkich powyższych wskaźników.

7 www.wup.pl/rpo Wskaźniki Wskaźniki horyzontalne Załącznik 7.14 Lista wskaźników horyzontalnych dla Działania 7.4 – Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki z wartością początkową „0”. Wskaźniki specyficzne Załącznik 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP.07.04.00-IP.02- 32-K10/16 – Wnioskodawca wybiera wszystkie adekwatne dla projektu wskaźniki. Uwaga! Dla konkursu, przy wyborze wskaźników specyficznych obligatoryjne są wszystkie wskaźniki dotyczące kryteriów wyboru projektów, a także oferowanego w ramach projektu wsparcia.

8 www.wup.pl/rpo Ocena

9 www.wup.pl/rpo Etapy oceny wniosków Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 120 dni; Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do 29 listopada 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni); Upublicznienie listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) – do 6 grudnia 2016 r. OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni (do 16 sierpnia 2016 r.) FAZA I 1.KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 2.KRYTERIA WYKONALNOŚCI 3.KRYTERIA JAKOŚCI 4.KRYTERIA PREMIUJĄCE 5.KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 6.OCZYWISTE OMYŁKI

10 www.wup.pl/rpo Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1.Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – od 11 lipca do 1 sierpnia 2016 r. 2.Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 4 sierpnia 2016 r.; dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16. Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

11 www.wup.pl/rpo Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Pieczęć imienna Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów nie jest wymagana (ale może zostać zamieszczona). Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK.

12 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 2.Brak pieczęci instytucji na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 3.Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania i elektronicznej wersji wniosku; 4.Składanie wydruku wniosku; 5.Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 6.Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o dofinansowanie; 7.Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe., Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

13 www.wup.pl/rpo Schemat oceny wniosków – faza I KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI KRYTERIA JAKOŚCI KRYTERIA PREMIUJĄCE KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI I OCZYWISTE OMYŁKI Projekt odrzucony – koniec oceny Nie Niespełnienie minimum Tak Spełnienie minimum Tak – koniec oceny Nie – projekt do poprawy PONOWNA WERYFIKACJA DOFINANSOWANIE lub LISTA REZERWOWA Projekt odrzucony – koniec oceny Tak – koniec oceny TakNie

14 www.wup.pl/rpo Ważne informacje! IOK ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

15 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, a także określenie wszystkich wskaźników z SOOP dot. Działania. 2. Zgodność z typem projektuJasne wskazanie na realizowany typ projektu oraz objętą wsparciem grupę docelową. 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt (jeśli dotyczy) jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zachowanie zgodności z: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum); zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień); koncepcją zrównoważonego rozwoju.

16 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 5. Kwalifikowalność Beneficjenta / Partnera Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR; Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 7. Poprawność wypełnienia wnioskuWypełnienie wniosku w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny. 8. Wymogi organizacyjne Prowadzenie biura projektu na terenie regionu, w którym będą prowadzone działania; Złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu na każdy z obszarów; Posiadanie statusu OWES wraz z wymaganą akredytacją.

17 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 9. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego; 2.Wkład własny wniesiony w wysokości nie mniejszej niż określa Regulamin konkursu, tj. co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych; 3.Okres realizacji projektu jest zgodny z aktualnym okresem wskazanym w Regulaminie konkursu, tj. co najmniej 36 miesięcy; 4.Skierowanie projektu do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały wpisu w CEIDG lub nie były zarejestrowane w KRS; 5.Wskazanie i zaplanowanie wydatków w głównej mierze na przyznanie środków na stworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych; 6.Co najmniej 12-miesięczna trwałość utworzonych miejsc pracy (od momentu otrzymania dotacji lub stworzenia stanowiska pracy); 7.W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwach społecznych powinna powstać następująca liczba miejsc pracy: dla regionu szczecińskiego – 25; dla regionu koszalińskiego – 17; dla regionu stargardzkiego – 18; dla regionu szczecineckiego – 20.

18 www.wup.pl/rpo KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych, a także: Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Posiadanie przez Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów odpowiednich zasobów organizacyjnych, kadrowych, technicznych, a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań. 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. 4. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).

19 www.wup.pl/rpo KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku. Skala punktów: 1-5; waga: 6 2. Skuteczność / Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat. Skala punktów: 1-5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji). Skala punktów: 1-5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1-5; waga: 2

20 www.wup.pl/rpo KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu przez co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego i publicznego. 5 punktów 2. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego Kryterium w tej treści ma zachęcić projektodawców do podejmowania działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. 5 punktów 3. Skierowanie projektu do osób z niepełnosprawnościami Minimum 10% z ogółu uczestników projektu stanowią osoby: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. 5 punktów 4. Kontynuacja wsparcia dla osób które skorzystały z PI 9i, ale ich ścieżka reintegracji wymaga dalszych działań Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i. 5 punktów 5. Projekt jest realizowany przez OWES na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3 Zapewnienie komplementarności Działania 7.3 oraz Działania 7.4. 30 punktów

21 www.wup.pl/rpo KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Spójność i kompletność zapisów Brak rozbieżnych informacji we wniosku o dofinansowanie; Przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji. 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zgodność z: o Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; o Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; o Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.4 (załącznik 7.13 do Regulaminu konkursu). Zachowanie poziomu wydatków w ramach: o Cross-financingu maksymalnie na poziomie 10% wartości projektu; o Środków trwałych maksymalnie na poziomie 10% wartości projektu. Zaplanowanie wydatków w sposób celowy, oszczędny, rzetelny, czasowo uzasadniony.

22 www.wup.pl/rpo KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 3. Wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych; Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych; Poziom dofinansowania nie wyższy niż 95%. OCZYWISTE OMYŁKI 1. Weryfikacja oczywistych omyłek pisarskich W rozumieniu z Art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; Poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie oczywistych omyłek dopuszczalne jest jednokrotnie i odbywa się na wezwanie IOK; Poprawienie we wniosku o dofinansowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

23 www.wup.pl/rpo Poprawa wniosku o dofinansowanie Do poprawy mogą zostać zwrócone tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 60% punktów za każde z kryteriów jakości; Wnioskodawca ma tylko jednokrotną możliwość poprawy wniosku – po ocenie kryt. administracyjności i oczywistych omyłek; W przypadku zwrócenia projektu do poprawy, Wnioskodawca otrzymuje 2 karty oceny oraz tzw. stanowisko WUP; Stanowisko WUP jest podsumowaniem I fazy oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego, a także określa wszystkie elementy, które należy we wniosku poprawić; Wnioskodawca przed ponownym opublikowaniem wniosku jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wszelkie wskazane do poprawy miejsca zostały odpowiednio poprawione; Ponowna weryfikacja wniosku przyjmuje charakter 0-1; Niezastosowanie się do chociażby jednej uwagi któregoś z ekspertów skutkuje odrzuceniem wniosku.

24 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 1.Brak informacji o niepodleganiu Partnera z wykluczenia w zakresie ubiegania się o dofinansowanie; 2.Brak informacji dotyczącej prowadzenia biura na obszarze województwa zachodniopomorskiego; 3.Brak literalnego wskazania na spełnianie przez wnioskodawcę kryteriów dopuszczalności; 4.Niestosowanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów pośrednich; 5.Niestosowanie kwot ryczałtowych przy budżecie poniżej 100 000 euro wkładu publicznego; 6.Nieprawidłowe wyliczenie kosztów pośrednich na podstawie stawki ryczałtowej; 7.Nieprawidłowo wyliczone wartości wskaźników;

25 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 8. Brak wyczerpującej informacji na temat grupy obejmowanej wsparciem: -brak podstawowych informacji nt. cech beneficjentów ostatecznych np. wieku, płci, sytuacji na rynku pracy, niepełnosprawności; - tylko część osób spełniających kryteria dotyczące grupy docelowej; 9. Zaburzona proporcja intensywności wsparcia, nieefektywność, nieracjonalność ponoszonych wydatków; 10. Brak spójności między wartościami wskazanymi w opisie zadań a budżetem; 11. Niezaplanowanie wniesienia wkładu własnego w minimalnej, wskazanej w Regulaminie wysokości; 12. Uwzględnianie w budżecie kosztów racjonalnych usprawnień przy jednoczesnej niewiedzy dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie;

26 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 13. Brak informacji o barierach równościowych lub ich braku przy równoczesnym podaniu danych liczbowych w podziale na płeć podczas prezentowania analizy sytuacji problemowej; 15. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych (również „dyskryminacja w niedyskryminacji”, tj. wnioskodawca wskazuje na typy niepełnosprawności które obejmie wsparciem); 16.Nieczytelna treść wniosku, np. używanie nieprzyjętych zwyczajowo w języku polskim skrótów; 17.Kopiowanie treści wniosku z poprzedniej perspektywy lub wniosków składanych w odpowiedzi na nabory innych województw, co literalnie wskazane jest we wniosku (np. POKL, RPO WP).

27 www.wup.pl/rpo Zasady realizacji projektów

28 www.wup.pl/rpo Zasady realizacji projektów W konkursie będzie obowiązywać zestawienie standardu i cen rynkowych; Klauzule społeczne stosowane będą podczas świadczenia usług cateringowych; Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy to sześciokrotność tej kwoty; Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu i jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej (po przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne); OWES powinien współpracować z PUP w zakresie udzielania dotacji (niekoniecznie na podstawie partnerstwa).

29 www.wup.pl/rpo Koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie; 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie; 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie; 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł. Uwaga! W przypadku projektu o wartości np. 4 mln zł, wartość kosztów pośrednich musi zostać ustawiona w generatorze na równe 15% od wartości kosztów bezpośrednich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z regułami matematyki). Szczególną uwagę należy zwrócić na dalsze miejsca po przecinku, czyli np. 14,99 8212 %, a nie 14,99 3892 %.

30 www.wup.pl/rpo Koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; koszty utrzymania powierzchni biurowych; koszty obsługi księgowej; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty prowadzenia rekrutacji; amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

31 www.wup.pl/rpo Wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

32 www.wup.pl/rpo Cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu; Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

33 www.wup.pl/rpo Informacja i promocja

34 www.wup.pl/rpo Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

35 www.wup.pl/rpo Obowiązki informacyjne Benef icjent w zakresie informacji musi co najmniej: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); dokumentować działania.

36 www.wup.pl/rpo Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

37 www.wup.pl/rpo Pytania Beneficjentów

38 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy można przyjąć datę rozpoczęcia realizacji projektu od 01.01.2017 do 31.12.2020? Czy z punktu widzenia racjonalności i efektywności wydatkowania środków oraz komplementarności działań z OWES istnieje konieczność realizacji projektów przez 36 miesięcy? Podstawowe wymogi dotyczące realizacji działań łącznie z okresem trwałości mogą być spełnione w okresie 24 miesięcy. Odp.: Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć końcowej daty kwalifikowalności wydatków tj. 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie powinno trwać co najmniej 36 miesięcy. Ponadto, zaplanowane działania powinny wpisywać się w zasadę racjonalności i efektywności ponoszonych kosztów.

39 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy te same osoby mogą uczestniczyć w projektach 7.3 i 7.4 na zasadach komplementarności przy założeniu, że uzyskane wsparcie w ramach jednego z projektów nie może się powielić ze wsparciem oferowanym w drugim z projektów? Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu „w ramach działania 7.4 nie jest możliwe obejmowanie tym samym wsparciem tych samych osób, które były nim objęte w ramach działania 7. 3”. Istnieje możliwość objęcia innym rodzajem wsparcia tej samej grupy docelowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż nie należy tej samej osoby wykazywać we wskaźnikach związanych z utworzeniem miejsc pracy.

40 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy istnieje możliwość udzielania środków finansowych w ramach Działania 7.4 a wsparcia merytorycznego, zgodnie z typami określonymi w Regulaminie dla konkursu RPZP.07.04.00-32-K10/16, w ramach działania 7.3? Odp.: W ramach Działania 7.3 należy realizować typy projektów przewidziane dla przedmiotowego Działania. Analogicznie należy postępować w przypadku Działania 7.4. Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 8.0 realizacja projektu polegającego tylko na udzielaniu dotacji nie jest możliwa: „Przyznanie dotacji jest powiązane z innymi usługami służącymi nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego”. Uczestnikowi projektu należy umożliwić otrzymanie wsparcia adekwatnego do osiągnięcia celów.

41 www.wup.pl/rpo Pyt.: W jaki sposób należy dokumentować wydatki ryczałtowe? Czy dowody księgowe udokumentują wydatkowanie środków? Odp.: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu dla Działania 7.4 projekty, w których łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, powinny zastosować rozliczane wydatków metodą uproszczoną na podstawie kwot ryczałtowych. Wydatki rozliczane powyższą metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. Projektodawca zobligowany jest również do zastosowania limitów procentowych kosztów pośrednich, które rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Weryfikacja powyższych wydatków polegać będzie na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

42 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy projekt musi obejmować swoim zasięgiem cały region np. szczecinecki? Czy wymagane jest przygotowanie tylko jednego wniosku? Odp.: Wnioskodawca ma możliwość złożenia w ramach przedmiotowego konkursu jednego wniosku, w ramach jednego z następujących regionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego. W przypadku złożenia przez projektodawcę więcej niż jednego wniosku w ramach jednego z ww. regionów, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w ramach danego regionu wnioski o dofinansowanie projektu, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dopuszczalności. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały subregion.

43 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy wnioskodawcą może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający akredytację (30 pkt. premiowych)? Odp.: Beneficjentem wsparcia może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES, przyznanej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES). 30 punktów może otrzymać projekt realizowany na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3. Pyt.: Czy w projekcie mogą być tworzone oddziały 1 spółdzielni socjalnej, czy współpraca kilku spółdzielni z jedną grupą zarządzającą kilkoma spółdzielniami w różnych miastach? Odp.: Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt ukierunkowany na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

44 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy wkładem własnym w projekcie może być praca wolontariusza np. zarządzanie bieżącą działalnością spółdzielni lub osób uzyskujących wsparcie, którzy w ramach działań promocyjnych mieliby przygotować lub wesprzeć lokalną inicjatywę? Odp.: Co do zasady praca wolontariusza może stanowić wkład własny w projekcie. Wydatek objęty wkładem własny musi spełnić wszystkie wymagania wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska). W ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.

45 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy liczba miejsc pracy w regionie szczecineckim – 20, dotyczy całego regionu np. po 5 osób w 4 oddziałach spółdzielni? Odp.: Projektodawca winien zaplanować w projekcie osiągniecie wartości wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego dla regionu szczecineckiego na poziomie 20 osób. Powyższe kryterium przypisane jest dla regionu, a nie dla oddziałów spółdzielni. Pyt.: Czy sposobem zagwarantowania środków finansowych na trwałość projektu może być umowa z samorządem lokalnym na zastosowanie w zamówieniach publicznych "klauzuli społecznej"? Odp.: Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych do utrzymywania projektu w okresie trwałości. We wniosku o dofinansowanie należy zagwarantować, iż utworzone w wyniku realizacji projektu miejsca pracy będą utrzymane prze co najmniej 12 miesięcy.

46 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy będzie kosztem kwalifikowanym zatrudnienie osoby np. informatyka, który pracuje gdzie indziej lub prowadzi działalność gospodarczą? Odp.: Grupa docelowa musi być zgodna z zapisami w Regulaminie konkursu oraz z definicją przedsiębiorstwa społecznego zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… Z punktu widzenia celowości i racjonalności wydatkowania środków EFS nie jest zasadnym objęcie wsparciem osób, które pracują. Dotacje służą tworzeniu miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W opinii MR jedynymi wyjątkami od tej zasady może być wsparcie: - ubogiej osoby pracującej – jeśli zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym przyczyni się do redukcji ubóstwa tej osoby; - dla osoby z niepełnosprawnością, która opuszcza ZAZ. Zatrudnienie w ZAZ jest szczególną formą zatrudnienia i jeśli w ZAZ pracują osoby z niepełnosprawnościami, które mają potencjał do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw społecznych należy im to umożliwić.

47 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy partnerzy rozliczają również koszty pośrednie proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich wynikających z udziału w partnerstwie? Odp.: Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ( podrozdział 8.4). Podstawą wyliczenia limitu kosztów pośrednich jest wartość kosztów bezpośrednich. W przypadku projektów partnerskich, w których Partner partycypuje w kosztach pośrednich należy pamiętać, iż suma kosztów pośrednich wskazana dla wszystkich podmiotów musi odpowiadać wartości procentowej określonej w stawce ryczałtowej.

48 www.wup.pl/rpo Pyt.: Jak w projekcie ujmować rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników spółdzielni socjalnej? Odp.: Główną formą wsparcia w ramach Działania 7.4 musi być przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy, zatem we wniosku należy wskazać ilość dotacji x kwotę (max. sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia), jednak nie większą niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia dla jednego podmiotu. Pyt.: Czy kosztem kwalifikowalnym będą: koszty związane np. z remontem pomieszczenia kuchni (środki trwałe), materiały budowlane, koszty prac specjalistycznych np. podłączenie gazu? Odp.: Należy pamiętać, iż kosztu w ramach projektu winy być bezpośrednio związane z realizowanym wsparciem. W przypadku przedmiotowego konkursu, głównie w postaci dotacji na utworzenie miejsc pracy. Zatem koszty w ramach środków trwałych i cross – financingu są kwalifikowalne, o ile są niezbędne m.in. do utworzenia miejsca pracy. Ponadto dotacja przyznawana jest na podstawie biznesplanu, zatem wydatki, na pokrycie których będzie przyznana dotacja wynikają również z biznesplanu.

49 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy tworząc i prowadząc spółdzielnie dofinansowaną w ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy składek emerytalnych, rentowych, ZUS, czy kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników w ramach tzw. prac interwencyjnych, jednorazowego wsparcia na utworzenie miejsca pracy? Odp.: W ramach przedmiotowego konkursu można ubiegać się o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych lub w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zatem można pokryć koszty niezbędne ich utworzenia. Pyt.: Na jakich obszarach OWES Szczecinek realizuje projekty w ramach Działania 7.3? Odp.: W ramach Działania 7.3 nie występuje OWES Szczecinek.

50 www.wup.pl/rpo Pyt.: Czy będą dodatkowe pkt. premiujące, gdy działania spółdzielni będą szersze lub częściowo różniły się od obszarów z 7.3? Odp.: Kryterium: Projekt jest realizowany przez OWES na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3. Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności działań realizowanych na danym obszarze w ramach Działań 7.3 i 7.4. Punkty premiujące za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane dla projektu, w którym Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 7.3 na tożsamym obszarze (regionie) i planuje realizację zadań projektowych w ramach Działania 7.4.

51 www.wup.pl/rpo Pyt.: Przy założeniu, że aplikować o środki mogą jedynie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację czy konieczne jest ogłoszenie odrębnego naboru partnerów dla projektu w ramach działania 7.4? Posiadamy akredytację przyznaną dla Ośrodka prowadzonego przez 7 partnerów i skład tego partnerstwa nie może ulec zmianie. Czy w związku z tym istnieje możliwość zmiany konfiguracji partnerów w zależności od subregionów na który będą składane wnioski? Odp.: W przykładowej sytuacji nie są Państwo zobligowani do ogłaszania naboru partnerów projektowych. Ponadto, należy pamiętać, iż kryterium premiujące nr 5 mówi o tym, iż dodatkowe punkt dostaną te podmioty, które realizować będą projekt na terenie, na którym dostały dotacje na realizację projektu w ramach 7.3, zatem konstrukcja partnerów winna zostać tożsama z przyjęta w ramach projektów w 7.3.

52 www.wup.pl/rpo Pyt.: Komplementarne partnerstwo np. szkoła, gmina, stowarzyszenia, instytucja szkoleniowa, przedsiębiorca prywatny. Czy jest wymagane? Odp.: Zawarcie partnerstwa nie jest wymogiem na poziomie obligatoryjnych kryteriów w ramach konkursu. Premiowane są projekty w formie partnerskiej zgodnie z kryterium premiującym nr 1. Założenie Kryterium Premiującego ma na celu zachęcić projektodawców do realizowania projektów w partnerstwie wielosektorowym (co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego). Każde partnerstwo zawarte na rzecz wspólnej realizacji projektów finansowanych z EFS musi spełniać wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Kryterium będzie ocenione na podstawie treści wniosku.

53 www.wup.pl/rpo Pyt.: W jaki sposób będzie mierzona efektywność projektu? Odp.: Efektywność projektu zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Będzie mierzona na podstawie stopnia/poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów. Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie będzie oceniana relacja nakład-rezultat, czyli efektywność zaproponowanych działań w projekcie w stosunku do poniesionych kosztów. Ocenie relacji nakład/rezultat podlegają koszty w stosunku do określonych przez IOK głównych wskaźników. Pyt.: Czy wkład własny może zostać wniesiony w postaci : - wkładu rzeczowego wnoszonego przez założycieli np. spółdzielni socjalnej (jednocześnie byłby to wkład własny do inwestycji jaką jest założenie podmiotu)? - wkładu finansowego w postaci finansowania w okresie 6 miesięcy kosztów bieżących (wsparcie pomostowe) w wysokości 50%, kiedy pozostałe 50% będzie stanowiło wkład własny do projekty?

54 www.wup.pl/rpo Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin tel. 91 42 56 163/164 e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl www.wup.pl/rpo Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin tel. 94 344 50 25/26 e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b tel. 800 34 55 34 e-mail: gpi@wpz.plgpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

55 www.wup.pl/rpo Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.plsekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google