Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 28 czerwca 2016 r.

2 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

3 1.Szkolenia, warsztaty, doradztwo mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego. 2.Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie miejsca pracy. 3.Wsparcie pomostowe w formie finansowej świadczone w okresie od 6 do 12 miesięcy. Typy projektów

4 Poziom dofinansowania projektów LIMITWARTOŚĆ Alokacja na konkurs ,00 zł Rezerwa na odwołania ,40 zł Wsparcie finansowe EFS ,79 zł Wkład własny WnioskodawcyMinimalnie 5% Dofinansowanie ze środków UEMaksymalnie 85% Dofinansowanie z budżetu państwaMaksymalnie 10 %

5 Podział środków pomiędzy regiony REGIONALOKACJA Region szczeciński powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin ,40 zł Region koszaliński powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin ,36 zł Region stargardzki powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński ,24 zł Region szczecinecki powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski ,00 zł

6 Wskaźniki Wskaźniki rezultatu (WLWK) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]; Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [sztuki]. Wskaźniki produktu (WLWK) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]; Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [sztuki]. Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania wszystkich powyższych wskaźników.

7 Wskaźniki Wskaźniki horyzontalne Załącznik 7.14 Lista wskaźników horyzontalnych dla Działania 7.4 – Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki z wartością początkową „0”. Wskaźniki specyficzne Załącznik 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP IP K10/16 – Wnioskodawca wybiera wszystkie adekwatne dla projektu wskaźniki. Uwaga! Dla konkursu, przy wyborze wskaźników specyficznych obligatoryjne są wszystkie wskaźniki dotyczące kryteriów wyboru projektów, a także oferowanego w ramach projektu wsparcia.

8 Ocena

9 Etapy oceny wniosków Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 120 dni; Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do 29 listopada 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni); Upublicznienie listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) – do 6 grudnia 2016 r. OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni (do 16 sierpnia 2016 r.) FAZA I 1.KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 2.KRYTERIA WYKONALNOŚCI 3.KRYTERIA JAKOŚCI 4.KRYTERIA PREMIUJĄCE 5.KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 6.OCZYWISTE OMYŁKI

10 Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1.Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – od 11 lipca do 1 sierpnia 2016 r. 2.Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 4 sierpnia 2016 r.; dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego , Konkurs nr RPZP IP K10/16. Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

11 Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Pieczęć imienna Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów nie jest wymagana (ale może zostać zamieszczona). Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK.

12 Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 2.Brak pieczęci instytucji na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 3.Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania i elektronicznej wersji wniosku; 4.Składanie wydruku wniosku; 5.Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 6.Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o dofinansowanie; 7.Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe., Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

13 Schemat oceny wniosków – faza I KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI KRYTERIA JAKOŚCI KRYTERIA PREMIUJĄCE KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI I OCZYWISTE OMYŁKI Projekt odrzucony – koniec oceny Nie Niespełnienie minimum Tak Spełnienie minimum Tak – koniec oceny Nie – projekt do poprawy PONOWNA WERYFIKACJA DOFINANSOWANIE lub LISTA REZERWOWA Projekt odrzucony – koniec oceny Tak – koniec oceny TakNie

14 Ważne informacje! IOK ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany we wniosku o dofinansowanie.

15 KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, a także określenie wszystkich wskaźników z SOOP dot. Działania. 2. Zgodność z typem projektuJasne wskazanie na realizowany typ projektu oraz objętą wsparciem grupę docelową. 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt (jeśli dotyczy) jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zachowanie zgodności z: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum); zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień); koncepcją zrównoważonego rozwoju.

16 KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 5. Kwalifikowalność Beneficjenta / Partnera Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości EUR; Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Poprawność wypełnienia wnioskuWypełnienie wniosku w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny. 8. Wymogi organizacyjne Prowadzenie biura projektu na terenie regionu, w którym będą prowadzone działania; Złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu na każdy z obszarów; Posiadanie statusu OWES wraz z wymaganą akredytacją.

17 KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 9. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego; 2.Wkład własny wniesiony w wysokości nie mniejszej niż określa Regulamin konkursu, tj. co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych; 3.Okres realizacji projektu jest zgodny z aktualnym okresem wskazanym w Regulaminie konkursu, tj. co najmniej 36 miesięcy; 4.Skierowanie projektu do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały wpisu w CEIDG lub nie były zarejestrowane w KRS; 5.Wskazanie i zaplanowanie wydatków w głównej mierze na przyznanie środków na stworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych; 6.Co najmniej 12-miesięczna trwałość utworzonych miejsc pracy (od momentu otrzymania dotacji lub stworzenia stanowiska pracy); 7.W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwach społecznych powinna powstać następująca liczba miejsc pracy: dla regionu szczecińskiego – 25; dla regionu koszalińskiego – 17; dla regionu stargardzkiego – 18; dla regionu szczecineckiego – 20.

18 KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych, a także: Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Posiadanie przez Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów odpowiednich zasobów organizacyjnych, kadrowych, technicznych, a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań. 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. 4. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej ; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).

19 KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku. Skala punktów: 1-5; waga: 6 2. Skuteczność / Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat. Skala punktów: 1-5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji). Skala punktów: 1-5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1-5; waga: 2

20 KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu przez co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego i publicznego. 5 punktów 2. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego Kryterium w tej treści ma zachęcić projektodawców do podejmowania działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. 5 punktów 3. Skierowanie projektu do osób z niepełnosprawnościami Minimum 10% z ogółu uczestników projektu stanowią osoby: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. 5 punktów 4. Kontynuacja wsparcia dla osób które skorzystały z PI 9i, ale ich ścieżka reintegracji wymaga dalszych działań Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i. 5 punktów 5. Projekt jest realizowany przez OWES na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3 Zapewnienie komplementarności Działania 7.3 oraz Działania punktów

21 KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Spójność i kompletność zapisów Brak rozbieżnych informacji we wniosku o dofinansowanie; Przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji. 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zgodność z: o Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata ; o Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata ; o Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.4 (załącznik 7.13 do Regulaminu konkursu). Zachowanie poziomu wydatków w ramach: o Cross-financingu maksymalnie na poziomie 10% wartości projektu; o Środków trwałych maksymalnie na poziomie 10% wartości projektu. Zaplanowanie wydatków w sposób celowy, oszczędny, rzetelny, czasowo uzasadniony.

22 KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 3. Wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych; Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych; Poziom dofinansowania nie wyższy niż 95%. OCZYWISTE OMYŁKI 1. Weryfikacja oczywistych omyłek pisarskich W rozumieniu z Art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; Poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie oczywistych omyłek dopuszczalne jest jednokrotnie i odbywa się na wezwanie IOK; Poprawienie we wniosku o dofinansowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

23 Poprawa wniosku o dofinansowanie Do poprawy mogą zostać zwrócone tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 60% punktów za każde z kryteriów jakości; Wnioskodawca ma tylko jednokrotną możliwość poprawy wniosku – po ocenie kryt. administracyjności i oczywistych omyłek; W przypadku zwrócenia projektu do poprawy, Wnioskodawca otrzymuje 2 karty oceny oraz tzw. stanowisko WUP; Stanowisko WUP jest podsumowaniem I fazy oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego, a także określa wszystkie elementy, które należy we wniosku poprawić; Wnioskodawca przed ponownym opublikowaniem wniosku jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wszelkie wskazane do poprawy miejsca zostały odpowiednio poprawione; Ponowna weryfikacja wniosku przyjmuje charakter 0-1; Niezastosowanie się do chociażby jednej uwagi któregoś z ekspertów skutkuje odrzuceniem wniosku.

24 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 1.Brak informacji o niepodleganiu Partnera z wykluczenia w zakresie ubiegania się o dofinansowanie; 2.Brak informacji dotyczącej prowadzenia biura na obszarze województwa zachodniopomorskiego; 3.Brak literalnego wskazania na spełnianie przez wnioskodawcę kryteriów dopuszczalności; 4.Niestosowanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów pośrednich; 5.Niestosowanie kwot ryczałtowych przy budżecie poniżej euro wkładu publicznego; 6.Nieprawidłowe wyliczenie kosztów pośrednich na podstawie stawki ryczałtowej; 7.Nieprawidłowo wyliczone wartości wskaźników;

25 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 8. Brak wyczerpującej informacji na temat grupy obejmowanej wsparciem: -brak podstawowych informacji nt. cech beneficjentów ostatecznych np. wieku, płci, sytuacji na rynku pracy, niepełnosprawności; - tylko część osób spełniających kryteria dotyczące grupy docelowej; 9. Zaburzona proporcja intensywności wsparcia, nieefektywność, nieracjonalność ponoszonych wydatków; 10. Brak spójności między wartościami wskazanymi w opisie zadań a budżetem; 11. Niezaplanowanie wniesienia wkładu własnego w minimalnej, wskazanej w Regulaminie wysokości; 12. Uwzględnianie w budżecie kosztów racjonalnych usprawnień przy jednoczesnej niewiedzy dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie;

26 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 13. Brak informacji o barierach równościowych lub ich braku przy równoczesnym podaniu danych liczbowych w podziale na płeć podczas prezentowania analizy sytuacji problemowej; 15. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych (również „dyskryminacja w niedyskryminacji”, tj. wnioskodawca wskazuje na typy niepełnosprawności które obejmie wsparciem); 16.Nieczytelna treść wniosku, np. używanie nieprzyjętych zwyczajowo w języku polskim skrótów; 17.Kopiowanie treści wniosku z poprzedniej perspektywy lub wniosków składanych w odpowiedzi na nabory innych województw, co literalnie wskazane jest we wniosku (np. POKL, RPO WP).

27 Zasady realizacji projektów

28 Zasady realizacji projektów W konkursie będzie obowiązywać zestawienie standardu i cen rynkowych; Klauzule społeczne stosowane będą podczas świadczenia usług cateringowych; Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy to sześciokrotność tej kwoty; Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu i jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej (po przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne); OWES powinien współpracować z PUP w zakresie udzielania dotacji (niekoniecznie na podstawie partnerstwa).

29 Koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie; 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie; 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie; 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł. Uwaga! W przypadku projektu o wartości np. 4 mln zł, wartość kosztów pośrednich musi zostać ustawiona w generatorze na równe 15% od wartości kosztów bezpośrednich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z regułami matematyki). Szczególną uwagę należy zwrócić na dalsze miejsca po przecinku, czyli np. 14, %, a nie 14, %.

30 Koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; koszty utrzymania powierzchni biurowych; koszty obsługi księgowej; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty prowadzenia rekrutacji; amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

31 Wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP IP K10/16 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

32 Cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu; Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

33 Informacja i promocja

34 Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata ; Strategia komunikacji polityki spójności na lata ; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata ; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

35 Obowiązki informacyjne Benef icjent w zakresie informacji musi co najmniej: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); dokumentować działania.

36 Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

37 Pytania Beneficjentów

38 Pyt.: Czy można przyjąć datę rozpoczęcia realizacji projektu od do ? Czy z punktu widzenia racjonalności i efektywności wydatkowania środków oraz komplementarności działań z OWES istnieje konieczność realizacji projektów przez 36 miesięcy? Podstawowe wymogi dotyczące realizacji działań łącznie z okresem trwałości mogą być spełnione w okresie 24 miesięcy. Odp.: Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć końcowej daty kwalifikowalności wydatków tj. 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie powinno trwać co najmniej 36 miesięcy. Ponadto, zaplanowane działania powinny wpisywać się w zasadę racjonalności i efektywności ponoszonych kosztów.

39 Pyt.: Czy te same osoby mogą uczestniczyć w projektach 7.3 i 7.4 na zasadach komplementarności przy założeniu, że uzyskane wsparcie w ramach jednego z projektów nie może się powielić ze wsparciem oferowanym w drugim z projektów? Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu „w ramach działania 7.4 nie jest możliwe obejmowanie tym samym wsparciem tych samych osób, które były nim objęte w ramach działania 7. 3”. Istnieje możliwość objęcia innym rodzajem wsparcia tej samej grupy docelowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż nie należy tej samej osoby wykazywać we wskaźnikach związanych z utworzeniem miejsc pracy.

40 Pyt.: Czy istnieje możliwość udzielania środków finansowych w ramach Działania 7.4 a wsparcia merytorycznego, zgodnie z typami określonymi w Regulaminie dla konkursu RPZP K10/16, w ramach działania 7.3? Odp.: W ramach Działania 7.3 należy realizować typy projektów przewidziane dla przedmiotowego Działania. Analogicznie należy postępować w przypadku Działania 7.4. Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 8.0 realizacja projektu polegającego tylko na udzielaniu dotacji nie jest możliwa: „Przyznanie dotacji jest powiązane z innymi usługami służącymi nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego”. Uczestnikowi projektu należy umożliwić otrzymanie wsparcia adekwatnego do osiągnięcia celów.

41 Pyt.: W jaki sposób należy dokumentować wydatki ryczałtowe? Czy dowody księgowe udokumentują wydatkowanie środków? Odp.: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata oraz z Regulaminem konkursu dla Działania 7.4 projekty, w których łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości EUR, powinny zastosować rozliczane wydatków metodą uproszczoną na podstawie kwot ryczałtowych. Wydatki rozliczane powyższą metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. Projektodawca zobligowany jest również do zastosowania limitów procentowych kosztów pośrednich, które rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Weryfikacja powyższych wydatków polegać będzie na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

42 Pyt.: Czy projekt musi obejmować swoim zasięgiem cały region np. szczecinecki? Czy wymagane jest przygotowanie tylko jednego wniosku? Odp.: Wnioskodawca ma możliwość złożenia w ramach przedmiotowego konkursu jednego wniosku, w ramach jednego z następujących regionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego. W przypadku złożenia przez projektodawcę więcej niż jednego wniosku w ramach jednego z ww. regionów, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w ramach danego regionu wnioski o dofinansowanie projektu, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dopuszczalności. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały subregion.

43 Pyt.: Czy wnioskodawcą może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający akredytację (30 pkt. premiowych)? Odp.: Beneficjentem wsparcia może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES, przyznanej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES). 30 punktów może otrzymać projekt realizowany na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3. Pyt.: Czy w projekcie mogą być tworzone oddziały 1 spółdzielni socjalnej, czy współpraca kilku spółdzielni z jedną grupą zarządzającą kilkoma spółdzielniami w różnych miastach? Odp.: Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt ukierunkowany na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

44 Pyt.: Czy wkładem własnym w projekcie może być praca wolontariusza np. zarządzanie bieżącą działalnością spółdzielni lub osób uzyskujących wsparcie, którzy w ramach działań promocyjnych mieliby przygotować lub wesprzeć lokalną inicjatywę? Odp.: Co do zasady praca wolontariusza może stanowić wkład własny w projekcie. Wydatek objęty wkładem własny musi spełnić wszystkie wymagania wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska). W ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.

45 Pyt.: Czy liczba miejsc pracy w regionie szczecineckim – 20, dotyczy całego regionu np. po 5 osób w 4 oddziałach spółdzielni? Odp.: Projektodawca winien zaplanować w projekcie osiągniecie wartości wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego dla regionu szczecineckiego na poziomie 20 osób. Powyższe kryterium przypisane jest dla regionu, a nie dla oddziałów spółdzielni. Pyt.: Czy sposobem zagwarantowania środków finansowych na trwałość projektu może być umowa z samorządem lokalnym na zastosowanie w zamówieniach publicznych "klauzuli społecznej"? Odp.: Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych do utrzymywania projektu w okresie trwałości. We wniosku o dofinansowanie należy zagwarantować, iż utworzone w wyniku realizacji projektu miejsca pracy będą utrzymane prze co najmniej 12 miesięcy.

46 Pyt.: Czy będzie kosztem kwalifikowanym zatrudnienie osoby np. informatyka, który pracuje gdzie indziej lub prowadzi działalność gospodarczą? Odp.: Grupa docelowa musi być zgodna z zapisami w Regulaminie konkursu oraz z definicją przedsiębiorstwa społecznego zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… Z punktu widzenia celowości i racjonalności wydatkowania środków EFS nie jest zasadnym objęcie wsparciem osób, które pracują. Dotacje służą tworzeniu miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W opinii MR jedynymi wyjątkami od tej zasady może być wsparcie: - ubogiej osoby pracującej – jeśli zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym przyczyni się do redukcji ubóstwa tej osoby; - dla osoby z niepełnosprawnością, która opuszcza ZAZ. Zatrudnienie w ZAZ jest szczególną formą zatrudnienia i jeśli w ZAZ pracują osoby z niepełnosprawnościami, które mają potencjał do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw społecznych należy im to umożliwić.

47 Pyt.: Czy partnerzy rozliczają również koszty pośrednie proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich wynikających z udziału w partnerstwie? Odp.: Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ( podrozdział 8.4). Podstawą wyliczenia limitu kosztów pośrednich jest wartość kosztów bezpośrednich. W przypadku projektów partnerskich, w których Partner partycypuje w kosztach pośrednich należy pamiętać, iż suma kosztów pośrednich wskazana dla wszystkich podmiotów musi odpowiadać wartości procentowej określonej w stawce ryczałtowej.

48 Pyt.: Jak w projekcie ujmować rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników spółdzielni socjalnej? Odp.: Główną formą wsparcia w ramach Działania 7.4 musi być przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy, zatem we wniosku należy wskazać ilość dotacji x kwotę (max. sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia), jednak nie większą niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia dla jednego podmiotu. Pyt.: Czy kosztem kwalifikowalnym będą: koszty związane np. z remontem pomieszczenia kuchni (środki trwałe), materiały budowlane, koszty prac specjalistycznych np. podłączenie gazu? Odp.: Należy pamiętać, iż kosztu w ramach projektu winy być bezpośrednio związane z realizowanym wsparciem. W przypadku przedmiotowego konkursu, głównie w postaci dotacji na utworzenie miejsc pracy. Zatem koszty w ramach środków trwałych i cross – financingu są kwalifikowalne, o ile są niezbędne m.in. do utworzenia miejsca pracy. Ponadto dotacja przyznawana jest na podstawie biznesplanu, zatem wydatki, na pokrycie których będzie przyznana dotacja wynikają również z biznesplanu.

49 Pyt.: Czy tworząc i prowadząc spółdzielnie dofinansowaną w ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy składek emerytalnych, rentowych, ZUS, czy kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników w ramach tzw. prac interwencyjnych, jednorazowego wsparcia na utworzenie miejsca pracy? Odp.: W ramach przedmiotowego konkursu można ubiegać się o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych lub w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zatem można pokryć koszty niezbędne ich utworzenia. Pyt.: Na jakich obszarach OWES Szczecinek realizuje projekty w ramach Działania 7.3? Odp.: W ramach Działania 7.3 nie występuje OWES Szczecinek.

50 Pyt.: Czy będą dodatkowe pkt. premiujące, gdy działania spółdzielni będą szersze lub częściowo różniły się od obszarów z 7.3? Odp.: Kryterium: Projekt jest realizowany przez OWES na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3. Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności działań realizowanych na danym obszarze w ramach Działań 7.3 i 7.4. Punkty premiujące za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane dla projektu, w którym Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 7.3 na tożsamym obszarze (regionie) i planuje realizację zadań projektowych w ramach Działania 7.4.

51 Pyt.: Przy założeniu, że aplikować o środki mogą jedynie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację czy konieczne jest ogłoszenie odrębnego naboru partnerów dla projektu w ramach działania 7.4? Posiadamy akredytację przyznaną dla Ośrodka prowadzonego przez 7 partnerów i skład tego partnerstwa nie może ulec zmianie. Czy w związku z tym istnieje możliwość zmiany konfiguracji partnerów w zależności od subregionów na który będą składane wnioski? Odp.: W przykładowej sytuacji nie są Państwo zobligowani do ogłaszania naboru partnerów projektowych. Ponadto, należy pamiętać, iż kryterium premiujące nr 5 mówi o tym, iż dodatkowe punkt dostaną te podmioty, które realizować będą projekt na terenie, na którym dostały dotacje na realizację projektu w ramach 7.3, zatem konstrukcja partnerów winna zostać tożsama z przyjęta w ramach projektów w 7.3.

52 Pyt.: Komplementarne partnerstwo np. szkoła, gmina, stowarzyszenia, instytucja szkoleniowa, przedsiębiorca prywatny. Czy jest wymagane? Odp.: Zawarcie partnerstwa nie jest wymogiem na poziomie obligatoryjnych kryteriów w ramach konkursu. Premiowane są projekty w formie partnerskiej zgodnie z kryterium premiującym nr 1. Założenie Kryterium Premiującego ma na celu zachęcić projektodawców do realizowania projektów w partnerstwie wielosektorowym (co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego). Każde partnerstwo zawarte na rzecz wspólnej realizacji projektów finansowanych z EFS musi spełniać wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata Kryterium będzie ocenione na podstawie treści wniosku.

53 Pyt.: W jaki sposób będzie mierzona efektywność projektu? Odp.: Efektywność projektu zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Będzie mierzona na podstawie stopnia/poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów. Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie będzie oceniana relacja nakład-rezultat, czyli efektywność zaproponowanych działań w projekcie w stosunku do poniesionych kosztów. Ocenie relacji nakład/rezultat podlegają koszty w stosunku do określonych przez IOK głównych wskaźników. Pyt.: Czy wkład własny może zostać wniesiony w postaci : - wkładu rzeczowego wnoszonego przez założycieli np. spółdzielni socjalnej (jednocześnie byłby to wkład własny do inwestycji jaką jest założenie podmiotu)? - wkładu finansowego w postaci finansowania w okresie 6 miesięcy kosztów bieżących (wsparcie pomostowe) w wysokości 50%, kiedy pozostałe 50% będzie stanowiło wkład własny do projekty?

54 Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin tel / Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a Koszalin tel /26 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b tel Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

55 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza Szczecin tel fax


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google