Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wsparcia finansowego w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wsparcia finansowego w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych."— Zapis prezentacji:

1

2 System wsparcia finansowego w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

3 Na co można uzyskać środki? Wsparcie finansowe udzielane jest w formie dotacji. Może być ono przyznane na tworzenie nowych miejsc pracy: W nowych przedsiębiorstwach społecznych W istniejących przedsiębiorstwach społecznych W podmiotach ekonomii społecznej - pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne

4 Miejsce pracy Warunkiem jest, aby stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze)

5 Przedsiębiorstwo społeczne Podmiot prowadzący zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą, której celem jest: -Integracja społeczna i zawodowa wyrażona poziomem zatrudnienia określonych kategorii osób, tj. zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub -realizujący usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 lub usługi wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: co najmniej 20% osób bezrobotnych lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

6 Przedsiębiorstwo społeczne Nie dystrybuujący zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczający go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstwa o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.

7 Przedsiębiorstwo społeczne Jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

8 Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoby fizyczne, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pracują lub uczą się na terenie woj. śląskiego – obszaru objętego wsparciem danego OWES i jednocześnie:

9 Kto może ubiegać się o wsparcie? - są osobami bezrobotnymi, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) zaliczonymi do III profilu pomocy zgodnie z ww. ustawą ;

10 Kto może ubiegać się o wsparcie? lub: są osobami, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli: Są osobami bezdomnymi realizującymi indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; Są osobami uzależnionymi od alkoholu; Są osobami uzależnionymi od narkotyków lub innych środków odurzających; Są osobami chorującymi psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; Są osobami długotrwale bezrobotnymi w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Są uchodźcami realizującymi indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; Są osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

11 Kto może ubiegać się o wsparcie? b) Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, czyli spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej lub Warsztatów Terapii Zajęciowej.

12 Kto może ubiegać się o wsparcie? c) Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, które posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego oraz są zainteresowane tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

13 Wysokość dotacji Maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce pracy = sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia* Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu = trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia* * w lutym 2016 r. wynosiło ono 4137,55 zł

14 Ścieżka wsparcia I.Nabór osób i instytucji zainteresowanych stworzeniem miejsc pracy w PS - ocena formalna i merytoryczna II.Wsparcie szkoleniowo-doradcze III.Nabór biznesplanów - ocena formalna i merytoryczna IV.Rejestracja podmiotu, rozpoczęcie dział. gospodarczej, zatrudnienie pracowników V.Dotacja VI.Wsparcie pomostowe (podstawowe + ew. przedłużone)

15 Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji Podnoszenie wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS (wzmocnienie kompetencji biznesowych). Wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli PS i samego PS. Przykładowe formy nabywania wiedzy i umiejętności – szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, mentoring, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.

16 Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji Dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym adekwatnych do potrzeb i roli w nim danej osoby

17 Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji Wsparcie pomostowe – jego zakres, intensywność, okres jego świadczenia, a także wysokość są dostosowywane do indywidualnych potrzeb PS. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest ono przyznawane miesięcznie w wysokości nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

18 Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji Przedłużone wsparcie udzielane jest wyłącznie w indywidualnych przypadkach i na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa społecznego, które musi wykazać, że jest ono warunkiem niezbędnym do dalszego prowadzenia działalności. Wsparcie pomostowe finansowe powinno być stopniowo zmniejszane.

19 Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji Wsparcie pomostowe przyznawane jest wyłącznie na założyciela, nowoprzyjętego członka lub nowozatrudnionego pracownika należących do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z dotacji

20 Preferowane miejsca pracy Wskazane w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe kierunki określone w Strategii Rozwoju woj. śląskiego i Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. śląskim

21 Trwałość miejsc pracy Miejsca pracy utworzone z dotacji muszą być utrzymane przez okres do 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji lub utworzenia miejsca pracy – o ile termin ten jest późniejszy niż termin przyznania dotacji.

22 Gdzie uzyskać informacje? Szczegółowe informacje nt. wsparcia finansowego zawarte są w „Regulaminach świadczenia usług” poszczególnych OWES

23


Pobierz ppt "System wsparcia finansowego w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google