Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.1 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

3 www.wup.pl Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Typ 2 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

4 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja75 000 000,00 zł Rezerwa na odwołania3 750 000,00 zł Wsparcie finansowe EFS75 000 000,00 zł Wkład własny15% Dofinansowanie ze środków UE85%

5 www.wup.pl WSKAŹNIKI KLUCZOWE (WLWK) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [osoby] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie(CI) [osoby] WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI PRODUKTU

6 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 6 września 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni) ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI - KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III - KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni 70 dni

7 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększającej ich zatrudnienie. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. I ETAP OCENY

9 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Wymogi organizacyjneZłożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie projektu do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 2.Okres realizacji projektu zaplanowany precyzyjnie, racjonalnie i maksymalnie do dnia 31.12.2023 r. 3.Wkład własny wniesiony w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych. 4.Wsparcie osób bezrobotnych (jeśli występują) z III profilu pomocy oraz z I i II profilu jeśli korzystają z pomocy społecznej. 5.Zaplanowanie co najmniej 10% uczestników niepełnosprawnych w części projektu realizowanej przez OPS. 6.Skierowanie projektu, w części realizowanej przez PCPR, do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego powiatowego centrum pomocy rodzinie wg stanu na 31.12.2015 r. 7.Spełnienie kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej na danym poziomie. 8.Zapewnienie, że szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje potwierdzone zostaną odpowiednimi dokumentami np. zaświadczeniem, certyfikatem.

10 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. I ETAP OCENY

11 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - 85%, w tym ze środków UE- 85% 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

12 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku. Skala punktów: 1-5; waga: 6 2. Skuteczność / Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat. Skala punktów: 1-5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!). Skala punktów: 1-5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1-5; waga: 2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. II ETAP OCENY

13 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego Minimum 50 % ogólnej liczby uczestników projektu stanowią osoby spełniające co najmniej dwie przesłanki wskazane w treści kryterium. Liczba punktów: 5 2. Projekt skierowany jest do osób: - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi na poziomie minimum 10% z ogółu uczestników projektu. Minimum 10% ogólnej liczby uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Liczba punktów: 10 3. Beneficjent zakłada realizację projektu w formie partnerskiej przez wszystkie instytucje pomocy społecznej (rozumiane jako OPS, PCPR) z terenu danego powiatu. Partnerstwo zawarte pomiędzy wszystkimi instytucjami pomocy społecznej na terenie danego powiatu w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Liczba punktów: 20 II ETAP OCENY

14 www.wup.pl KRYTERIA STRATEGICZNE 1.Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkich strategii i programów sektorowych, krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodane liczba punktów odpowiadająca 20% punktów uzyskanych na tej ocenie. III ETAP OCENY

15 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

16 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

17 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 wynosi nie mniej niż 15% kwoty dofinansowania; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich, w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze.

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

19 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – od 18 kwietnia do 9 maja 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 12 maja 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

20 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

21 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli posiada); dokumentować działania.

22 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). Wzór przykładowo wypełnionego plakatu udostępniono na stronie power.gov.pl, w dziale Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie.

23 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

24 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google