Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA JST O ŚRODKI Z EFS W RAMACH RPO WM 2014-2020 Kozienice, 12 września 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA JST O ŚRODKI Z EFS W RAMACH RPO WM 2014-2020 Kozienice, 12 września 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA JST O ŚRODKI Z EFS W RAMACH RPO WM Kozienice, 12 września 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Obszary wsparcia w ramach EFS w RPO WM Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

3 Działanie Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  Działania: Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe) Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy; Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej

4 Działanie Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo  Działania: Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego- staże zawodowe Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej

5 Działanie Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3  Działania: Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących Sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego, pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3

6 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  Działania: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej

7 Poddziałanie Zwiększenie dostępności usług społecznych  Działania: Rozwój dziennych form wsparcia, środowiskowych usług społecznych oraz programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych

8 Poddziałanie Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  Działania: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wdrażanie programów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy; wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi

9 Poddziałanie Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  Działania: Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10 Poddziałanie Edukacja przedszkolna  Działania: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

11 Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych  Działania: Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji

12 Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów  Działania Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz ogólne (staże, praktyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe, innowacyjne formy kształcenia)

13 Poddziałanie Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych  Działania Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

14 Oś PriorytetowaLiczba ogłoszonych naborów/konkursów Alokacja UE+BP /PLN/ VIII. Rozwój Rynku Pracy IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X. Edukacja dla rozwoju regionu SUMA

15

16 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie/PoddziałanieTermin naboru Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Działanie 8.3 Poddziałanie Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Nabór został ogłoszony. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od r. do r. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: żłobków klubów dziecięcych zatrudnienie dziennego opiekuna zatrudnienie niani ,00 Działanie 8.3 Poddziałanie Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Nabór został ogłoszony. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od r. do r. Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: żłobków klubów dziecięcych zatrudnienie dziennego opiekuna ,00

17 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie/Poddziałanie Termin naboru Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu DODATKOWY KONKURS październik 2016 r. Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS) ,92 Działanie 9.2 Poddziałanie Zwiększenie dostępności usług społecznych Nabór został ogłoszony. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od r. do r. Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży ,88 Działanie 9.2 Poddziałanie Zwiększenie dostępności usług społecznych grudzień 2016 r. Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji ,00

18 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie/Poddziałanie Termin naboru Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Działanie 10.1 Poddziałanie Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) listopad 2016 r. Wsparcie kształcenia ogólnego Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli ,00 zł Działanie 10.3 Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów Nabór został ogłoszony. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od r. do r. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy ,00 zł Działanie 10.3 Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów listopad 2016 r. Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego ,00 zł Działanie 10.3 Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów Nabór został ogłoszony. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od r. do r. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ,00 zł

19

20 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności Warszawa Dziękuję za uwagę! Leszek Król - Zastępca Dyrektora


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA JST O ŚRODKI Z EFS W RAMACH RPO WM 2014-2020 Kozienice, 12 września 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google