Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. Ogólnopolskie webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. Ogólnopolskie webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. Ogólnopolskie webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”

2 Alicja Molenda – Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, od 1990 roku wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, a od 2003 r. portalu przelom.pl. Od 10 lat ekspertka i trenerka w licznych projektach szkoleniowych dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Autorka publikacji związanych z funduszami europejskimi na szczeblu regionalnym i lokalnym i ich wpływu na poprawę jakości życia społeczności lokalnych.przelom.pl Natalia Gmurkowska - autorka, koordynatorka, ekspertka i doradca wielu zrealizowanych projektów, w tym międzynarodowych. Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie w pracy Trzeciego Sektora, w tym współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami w kraju i za granicą. Prezes Zarządu stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska- Wschód.

3 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Piotr Tarczyński - redaktor naczelny portalu przelom.pl. Ma 20-letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej i redaktorskiej, w tym w zakresie przygotowywania materiałów poświęconych różnym formom wykorzystywania funduszy europejskich. Trener i ekspert ds. mediów, w szczególności mediów elektronicznych. Przygotowywał i prowadził wiele warsztatów dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Jacek Gałązka – wieloletnie doświadczenie jako trener edytorstwa prasowego i doradca mediów, grafik-projektant gazet, czasopism i serwisów internetowych. Organizator szkoleń dla dziennikarzy, grafików, fotografów, menedżerów prasy, a także badaczy rynku i opinii. Anna Kondraciuk - wieloletnie doświadczenia na stanowisku sekretarza redakcji, dziennikarza, redaktora. Doświadczenie dziennikarskie dot. tematyki pozyskiwania przez Polskę funduszy unijnych od rozpoczęcia negocjacji Polski z Unią Europejską, poprzez akcesję i działania aktualnej perspektywy 2014-2020.

4 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Piotr Marzęda - od 2006 roku związany zawodowo z tematyką funduszy europejskich. Pracował przy obsłudze wielu projektów dofinansowanych z FE. Były doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów skierowanych do dofinansowania ze środków UE. Marcin Giza - w latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W latach 2009-2015 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego i Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2008 trener i doradca m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans, współautor ponad 100 dofinansowanych projektów z UE.

5 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Cel projektu: - dostarczenie wiedzy o funduszach europejskich na lata 2014- 2020 dziennikarzom prasy lokalnej i regionalnej - pokazanie, jak można o nich pisać w sposób interesujący i zachęcający czytelników do sięgania po środki unijne

6 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Projekt kierowany jest do unikalnej grupy beneficjentów - dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej i regionalnej (w większości czynnych dziennikarzy), silnie związanych ze społecznościami, dla których pracują.

7 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Projekt ma zasięg ogólnopolski. Zaplanowane działania edukacyjne kierowane są do dziennikarzy lokalnych i regionalnych z 16 województw

8 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Do udziału w projekcie zapraszamy dziennikarzy i wydawców gazet lokalnych i regionalnych, przedstawicieli środowiska lokalnych i regionalnych nadawców telewizyjnych i radiowych, a także dziennikarzy portali internetowych z 16 województw.

9 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” W ramach projektu przeprowadzimy trzydniowe warsztaty dla 15-osobowych grup dziennikarzy w każdym z 16 województw.

10 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Trzydniowe warsztaty dla dziennikarzy i wydawców lokalnych i regionalnych z 16 województw Dzień 1. Tematyka specjalistyczna dotycząca FE (RPO z danego województwa, programy krajowe, inne); praca warsztatowa nad artykułami/materiałami prasowymi o funduszach europejskich.

11 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Trzydniowe warsztaty dla dziennikarzy i wydawców lokalnych i regionalnych z 16 województw Dzień 2. Warsztat oceniania i tworzenia materiałów prasowych o FE. Warsztat wizualizacji, czyli przygotowywanie atrakcyjnych i skutecznych form przekazu treści związanych z funduszami europejskimi w postaci infografiki.

12 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Trzydniowe warsztaty dla dziennikarzy i wydawców lokalnych i regionalnych z 16 województw Dzień 3. Jak pisać o funduszach europejskich, żeby czytelnicy chętnie czytali i odnosili korzyści z tej lektury - warsztat dziennikarski.

13 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Zapraszamy na cykl pięciu webinariów utrwalających wiedzę zdobytą na warsztatach

14 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Harmonogram warsztatów w województwach: 19-21 sierpnia 2016 r. - Małopolskie i Podkarpackie 26-28 sierpnia 2016 r. – Dolnośląskie, Lubuskie i Świętokrzyskie 02-04 września 2016 r. – Pomorskie i Zachodniopomorskie 09-11 września 2016 r. – Kujawsko-Pomorskie i Wielkopolskie 16-18 września 2016 r. – Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie 23-25 września 2016 r. - Łódzkie, Opolskie i Śląskie 30 września – 02 października – Lubelskie i Mazowieckie Harmonogram może ulec zmianie. Harmonogram dostępny na www. http://gazetylokalne.pl/

15 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Perspektywa 2014-2020 Programy Operacyjne KRAJOWE Inteligentny Rozwój (EFRR) Infrastruktura i Środowisko (EFRR) Polska Cyfrowa (EFRR) Wiedza, Edukacja, Rozwój (EFS)

16 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Perspektywa 2014-2020 Programy Operacyjne REGIONALNE Regionalne Programy Operacyjne (EFS, EFRR) Polska Wschodnia (EFRR) (w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko–mazurskim)

17 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Regionalne Programy Operacyjne Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny (RPO). RPO ma za zadanie: - bezpośrednio wspierać indywidualnych odbiorców, w tym m.in. przedsiębiorców i ich pracowników, osoby bezrobotne i poszukujące pracy - regionalizację wsparcia i grup docelowych

18 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” W ramach warsztatów prezentowane będą m.in. możliwości wsparcia z FE grupy NEET oraz rozwoju przedsiębiorczości. NEET – skrót od „not in employment, education or training”.

19 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” NEET - osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

20 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Wsparcie grupy NEET w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) m.in. poprzez: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy szkolenia zawodowe staże środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

21 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER dla NEET (15-29 lat) dotacje bezzwrotne - wysokość ok. 24 000 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia) Dotacja + szkolenia/doradztwo + ewentualne wsparcie pomostowe

22 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO osoby w wieku 30 lat i więcej dotacje bezzwrotne - wysokość ok. 24 000 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia) Dotacja + szkolenia/doradztwo + ewentualne wsparcie pomostowe

23 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i POWER Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

24 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i POWER Wsparcie pomostowe: usługi szkoleniowo-doradcze finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przez 6-12 miesięcy

25 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i POWER działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu ma być prowadzona przez okres minimum 12 m-cy od daty faktycznego jej rozpoczęcia

26 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty wizualizacji informacji

27 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty wizualizacji informacji

28 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty wizualizacji informacji

29 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty dziennikarskie Fundusze Europejskie w Polsce - jak o nich pisać w sposób zrozumiały, przydatny dla odbiorców, wpływający na zwiększenie ich wykorzystania? Formy profilowania informacji o środkach finansowych dla konkretnego podmiotu (jakie formy wsparcia i jakie programy operacyjne)?

30 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty dziennikarskie Jak dobierać profil informacji do potrzeb czytelnika na przykładzie możliwości programowych dla dziennikarzy i wydawców, jako segmentu sektora MŚP, z podaniem przykładów projektowych? Gatunki dziennikarskie w aspekcie ich atrakcyjności dla czytelnika przy pisaniu o funduszach europejskich.

31 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Warsztaty dziennikarskie Gdzie łatwo, szybko i skutecznie szukać zasadniczych i dodatkowych informacji dotyczących konkursów i programów finansowanych z FE? Obowiązki informacyjne wynikające z zasad promocji FE.

32 Konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie” Celem konkursu dziennikarskiego jest utrwalenie wiedzy zdobytej przez dziennikarzy w trakcie udziału w warsztatach w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”. Jury wyróżni najciekawsze publikacje, dotyczące wybranych programów finansowanych ze środków FE na lata 2014-2020. Jury wskaże po trzy najlepsze artykuły z każdego województwa - łącznie 48 artykułów. Nagrody zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce w każdym z nich. Konkurs będzie ogólnopolską promocją efektów projektu, a powstałe w nim teksty prezentacją możliwości korzystania z funduszy europejskich dla czytelników w całej Polsce.

33 Konkurs dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r. Do udziału zapraszamy wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o- funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno- gospodarczymi/konkurs-dotacji-na-dzialania-informacyjne-dla-prasy-lokalnej- dotyczace-funduszy-europejskich/

34 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Przydatne linki www.mapadotacji.gov.pl www.FunduszeEuropejskie.gov.pl www.FunduszeEuropejskie.gov.pl www.power.gov.pl www.polskawschodnia.gov.pl

35 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” Pytania i odpowiedzi. Dziękujemy! Strona SGL: www.gazetylokalne.plwww.gazetylokalne.pl Kontakt do koordynatora projektu: Natalia Gmurkowska E-mail: natalia@gazetylokalne.plnatalia@gazetylokalne.pl

36 Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.


Pobierz ppt "Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. Ogólnopolskie webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google