Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Komitet Monitorujący RPO WP (dane według stanu na 30 kwietnia 2016r.) Gdańsk, 20 maja 2016r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

3 Konkursy w trakciePoddziałanie – nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Działanie 1.2 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyPoddziałanie w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Poddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Działanie 2.3 – w trakcie oceny (alokacja EUR) Działanie 2.5 – w trakcie oceny (alokacja EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyDziałanie 2.1 Poddziałanie w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Poddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Działanie 3.1 – w trakcie oceny (alokacja EUR) Poddziałanie – nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR; projekty zintegrowane) Kontraktacja ,50 PLN (4,47% alokacji) 1 umowa w ramach Poddziałania uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 1 umowa w ramach Poddziałania przyznanych stypendiów dla uczniów szkół zawodowych Płatności ,98 PLN (0,12% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory - Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Działanie nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Działanie 4.2 – nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Poddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Działanie 5.3 – nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Działanie 5.7 – w trakcie oceny (alokacja EUR) Kontraktacja ,35 PLN (3,59% alokacji) 16 umów osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem Płatności ,43 PLN (2,91% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Działanie 5.5 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Poddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Poddziałanie nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Poddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Kontraktacja ,00 PLN (3,42% alokacji) 10 umów w ramach Poddziałania osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 1 umowa w ramach Poddziałania podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Płatności ,23 PLN (0,03% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie (zintegrowane) – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Poddziałanie (zintegrowane) – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie- Kontraktacja Projekty pozakonkursowe 0,00 PLN w dniu wybrany został projekt pozakonkursowy Pomorskie e- Zdrowie na kwotę dofinansowania ,80 PLN dodatkowo w SZOOP zidentyfikowany został projekt pozakonkursowy Centrum Geriatrii Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 7.2 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcieDziałanie 8.3 – w dniu 12 maja 2016 roku ZWP wybrał 17 projektów na kwotę dofinansowania ,11 PLN (m.in. Teatr Wybrzeże, Gmina Cedry Wielkie, MPŚ w Słupsku, Gmina Gniew, Bazylika Mariacka, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) Kontraktacja0,00 PLN Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Działanie 8.4 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Instrument finansowyDziałanie w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakciePoddziałanie – nabór trwa od r. do r. (alokacja EUR) Kontraktacja ,62 PLN (14,86% alokacji) 5 decyzji w ramach Działania 9.3 (projekty pozakonkursowe) - 47,81 km przebudowanych dróg wojewódzkich dodatkowo w SZOOP zidentyfikowane zostały projekty pozakonkursowe: 2 w Poddziałaniu 9.1.1, 3 w Poddziałaniu 9.2.2, 7 w Działaniu 9.3; Płatności ,77 PLN (0,17% alokacji) Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.2.1, oraz Działania 9.3 udzielane jest w trybie pozakonkursowym Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakciePoddziałanie – w trakcie oceny (alokacja EUR) Kontraktacja ,20 PLN (1,47% alokacji)- 1 decyzja w ramach Poddziałania Termomodernizacja obiektów SWP-pakiet I (projekt pozakonkursowy) – 21 obiektów zmodernizowanych energetycznie dodatkowo w SZOOP zidentyfikowane zostały 2 projekty pozakonkursowe w Poddziałaniu Termomodernizacja obiektów SWP-pakiet II Kultura i pakiet III PODR, Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Poddziałanie – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 10.4 – ogłoszenie dwóch naborów - 2 kwartał 2016r. Instrument finansowyPoddziałanie Poddziałanie Poddziałanie w trakcie wyboru Menadżera Funduszu Funduszy OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Konkursy w trakcie Działanie 11.3 – w trakcie oceny (alokacja EUR) Kontraktacja ,24 PLN (15,99% alokacji) 1 umowa w ramach Działania 11.3 (projekt pozakonkursowy) osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 17 umów w ramach Działania ,64 km szlaków turystycznych Płatności0,00 PLN Certyfikacja0,00 PLN Najbliższe planowane nabory Działanie 11.1 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 11.2 – ogłoszenie naboru - 3 kwartał 2016r. Działanie 11.4 – ogłoszenie naboru - 4 kwartał 2016r. Instrument finansowyNie dotyczy OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata INSTRUMENTY FINANSOWE: informacja o postępie w )Do sprawozdania rocznego za 2015 r. dołączony zostanie dodatkowy załącznik nt. instrumentów finansowych – KE oczekuje, że KM zostanie o tym fakcie poinformowany 2)Instrumenty będą wdrażane przez dwa fundusze funduszy, trwa procedura wyboru podmiotów ich menadżerów (umów o finansowaniu nie podpisano), stąd zakres danych w Załączniku: –zakończenie II etapu oceny ex-ante (13 kwietnia 2015 r.) i opracowanie Strategii Inwestycyjnej (17 grudnia 2015 r.) –Osie Priorytetowe, w których IF planuje się ustanowić: OP1 Komercjalizacja wiedzy (PI 1b), OP2 (PI 3c) Przedsiębiorstwa OP8 Konwersja (PI 8b) oraz OP10 Energia (PI 4a i 4c) –uruchomienie procedury wyboru: grudzień 2015 r. Wyniki oceny ex-ante i projekt Strategii Inwestycyjnej + kryteria wyboru Menadżera Funduszu Funduszy były przedmiotem warsztatu i dyskusji podczas Komitetu Monitorującego w dn. 1-2 grudnia 2015 r. planowany termin zakończenia procedury wyboru: III kw r.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata INSTRUMENTY FINANSOWE: załącznik I do sprawozdania I Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI II Opis IF i rozwiązania wdrożeniowe III Określenie podmiotu wdrażającego IF IV Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz IF oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie V Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez IF w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki VI Funkcjonowanie IF, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających IF VII Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz IF, środki programu zwrócone do IF z inwestycji oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat VIII Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach IF oraz wartość inwestycji i uczestnictwa IX Wkład IF w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Warunek gospodarka wodna (spełnienie na poziomie krajowym) Od spełnienia na poziomie krajowym warunku 6.1 Gospodarka wodna uzależniona jest możliwość ogłoszenia zaplanowanego na III kwartał 2016r. konkursu w ramach Działania Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Warunek 6.2. – gospodarka odpadami- (spełnienie na poziomie regionalnym) W dniu r. ZWP przyjął projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Obecnie projekt dokumentu kierowany jest do konsultacji społecznych i opiniowania przez organy wykonawcze gmin i związków międzygminnych. Następnie projekt PGO WP 2022 zostanie przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Środowiska. Przyjęcie ostatecznego dokumentu uwarunkowane jest uchwaleniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, stanowiącego podstawę do zaopiniowania wojewódzkich planów przez Ministra Środowiska. Od spełnienia ww. warunku uzależnione jest ogłoszenie zaplanowanego na IV kwartał 2016r. konkursu w ramach Działania Gospodarka odpadami. Warunek 9.3 – Zdrowie (spełnienie na poziomie krajowym) Sporządzenie mapy potrzeb zdrowotnych, od spełnienia warunku uzależnione jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Spełnienie warunków ex ante

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawozdanie roczne za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google