Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania części Osi „Przedsiębiorczość” RPO Warmia i Mazury 2007–2013 w 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania części Osi „Przedsiębiorczość” RPO Warmia i Mazury 2007–2013 w 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania części Osi „Przedsiębiorczość” RPO Warmia i Mazury 2007–2013 w 2008 roku

2 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 lutego 2008 r. podjął decyzję o powierzeniu części zadań związanych z wdrażaniem części Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach RPO WiM 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie), wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3 Wdrażane przez WMARR S.A. w Olsztynie Poddziałania: - 1.1.5 - Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska - 1.1.6 - Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw - 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii - 1.1.8 - Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych - 1.1.9 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

4 W dniu 26 maja 2008 r. WMARR S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 1.1.5, 1.1.7 oraz 1.1.9. Termin składania wniosków określono od dnia 16 czerwca do zamknięcia konkursów. Konkursy w ramach Poddziałań 1.1.6 oraz 1.1.8 zostaną ogłoszone w roku 2009. Wynika to m.in. z konieczności doprecyzowania dokumentów programowych, co jest niezbędne do usprawnienia procesu naboru i oceny wniosków.

5 Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością dofinansowania w Poddziałaniach 1.1.7 i 1.1.9, co wyraziło się złożeniem wniosków, w których suma wnioskowanych kwot znacznie przekroczyła dostępną alokację, przyjmowanie wniosków aplikacyjnych we wspomnianych Poddziałaniach zakończono 19 czerwca 2008 r. Cały czas trwa nabór wniosków do Poddziałania 1.1.5, gdzie do chwili obecnej złożono 26 wniosków na kwotę dofinansowania 12 799 357,80 PLN. Dostępna alokacja na 2008 rok wynosi 25 000 000,00 PLN Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością dofinansowania w Poddziałaniach 1.1.7 i 1.1.9, co wyraziło się złożeniem wniosków, w których suma wnioskowanych kwot znacznie przekroczyła dostępną alokację, przyjmowanie wniosków aplikacyjnych we wspomnianych Poddziałaniach zakończono 19 czerwca 2008 r. Cały czas trwa nabór wniosków do Poddziałania 1.1.5, gdzie do chwili obecnej złożono 26 wniosków na kwotę dofinansowania 12 799 357,80 PLN. Dostępna alokacja na 2008 rok wynosi 25 000 000,00 PLN

6 W ramach wdrażanych Poddziałań 1.1.7 oraz 1.1.9 złożono: Poddziałanie 1.1.7 91 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 84 594 684,75 PLN, co stanowi 141% dostępnej na 2008 rok alokacji (60 000 000,00 PLN) Poddziałanie 1.1.9 349 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 157 487 010,86 PLN, co stanowi 197% dostępnej na 2008 rok alokacji (80 000 000,00 PLN)

7 W wyniku zakończonej oceny formalnej wniosków przekazano do oceny merytorycznej: Poddziałanie 1.1.51.1.71.1.9 19 wniosków na kwotę dofinansowania 9 099 302,37 PLN 85 wniosków na kwotę dofinansowania 79 948 720,25 PLN 300 wniosków na kwotę dofinansowania 136 521 922,78 PLN

8 Przeprowadzenie konkursów przez WMARR S.A. w Olsztynie w bieżącym roku pozwoliło na zidentyfikowanie m.in. następujących problemów i niejasności w procesie naboru i oceny wniosków: 1. formuła konkursów otwartych – nie spełniła oczekiwań WMARR S.A. w Olsztynie co do uniknięcia skumulowania składania wniosków w ciągu jednego dnia naboru, 2. brak ostatecznych rozwiązań prawnych dotyczących dokumentów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,

9 3. możliwość dwukrotnego uzupełniania braków formalnych we wnioskach – prawdopodobnym skutkiem były duże braki formalne w złożonych wnioskach (np. braki załączników, powtarzające się błędy w wypełnieniu wniosku). Fakt ten wpłynął na znaczne wydłużenie oceny formalnej wniosków. 4. dokumenty konkursowe powinny w większym stopniu uwzględniać specyfikę poszczególnych poddziałań,

10 5. brak terminowości ze strony wnioskodawców w składaniu wymaganych przez IP II dokumentów – liczne prośby o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień formalnych czy też np. załączników Ia oraz Ib dotyczących informacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko

11 Działania podejmowane przez WMARR S.A. w Olsztynie w celu zapobiegania zagrożenia realizacji działań: 1. konsultacje indywidualne udzielane przez Punkt Konsultacyjny wnioskodawcom, dotyczące poprawnego sporządzania wymaganych dokumentów, 2. korespondencja wyjaśniająca z Beneficjentami (listowna i e-mail’owa),

12 3. stałe monitorowanie sprawności systemu oceny i naboru wniosków oraz bieżące reagowanie na pojawiające się utrudnienia, 4. stała współpraca z pracownikami Instytucji Zarządzającej w zakresie wyjaśniania rozbieżności i pojawiających się wątpliwości dot. interpretacji zapisów w dokumentach programowych,

13 5. wykonanie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie „Informacji o zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych przez wnioskodawców osi 1 Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Poddziałań 1.1.5, 1.1.7, 1.1.9”, która miała pomóc wnioskodawcom w przygotowywaniu wymaganych dokumentów w zakresie OOŚ – dokument dostępny na stronie internetowej IP II

14 Dziękujemy za uwagę Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn tel. 089 521 12 50 fax 089 521 12 60 e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania części Osi „Przedsiębiorczość” RPO Warmia i Mazury 2007–2013 w 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google