Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - stan prac Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO. Lublin,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - stan prac Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO. Lublin,"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - stan prac Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO. Lublin, 1 czerwca 2015 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu lubelskiego w Polsce, przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXI/355/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

3 RPO WL 2014 - 2020 EFRR (euro) EFS (euro) Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje 100 416 755- Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 72 255 674- Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 291 639 451- Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 150 866 891- Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 258 939 368- Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 154 615 611- Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 70 707 126- Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 271 031 040- Oś priorytetowa 9 Rynek pracy -197 944 462 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian -55 943 406 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne -180 510 722 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje -123 735 094 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 232 928 490- Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna -69 424 084 Suma 1 603 400 406627 557 768 2 230 958 174

4 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL) Na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Instytucje Zarządzające są zobowiązane do przygotowania dodatkowego dokumentu, uszczegóławiającego zapisy programu operacyjnego. SZOOP to dokument przygotowany i przyjęty przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego, określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego. SZOOP RPO WL opracowany został zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, które powstały w celu zapewnienia jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP. SZOOP

5 9 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą nr XXVIII/452/2015 projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W dniach 13 – 27 kwietnia 2015 r. projekt SZOOP RPO WL poddany został konsultacjom społecznym za pośrednictwem strony internetowej Programu www.rpo.lubelskie.pl. www.rpo.lubelskie.pl W ramach konsultacji społecznych, na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail, zgłoszono do IZ RPO ok. 560 uwag. Projekt SZOOP RPO WL konsultowany był także z Zespołem Zadaniowym ds. RPO WL 2014 - 2020, który zgłosił 167 uwag oraz Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa, która zgłosiła 98 uwag. Obecnie trwa analiza wszystkich 825 uwag pod kątem ich zasadności i możliwości wprowadzenia zmian do dokumentu. Planowany termin zatwierdzenia SZOOP RPO WL przez Zarząd Województwa Lubelskiego: 9 czerwca br. SZOOP

6 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL) SZOOP zawiera w szczególności informacje o: a)typach możliwych do realizacji projektów, które pozwolą osiągnąć cele PO; b)trybach oraz kryteriach wyboru projektów; c)typach beneficjentów; d)grupach docelowych; e)planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta; f)możliwościach zastosowania cross-financingu; g)kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis; h)wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji; i)wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań. SZOOP

7 Warunkowość ex-ante Warunkowość ex ante (czyli warunkowość wstępna) oznacza konieczność spełnienia określonych warunków przed rozpoczęciem wdrażania programu operacyjnego Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia 1303 wdrażanie funduszy jest powiązane z wypełnieniem określonych warunków wstępnych. Warunki te mają zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim odpowiadają celom priorytetów danego programu, z uwzględnieniem wysokości proponowanego wsparcia, RPO zawiera podsumowanie oceny spełnienia warunków wstępnych na poziomie krajowym i regionalnym. W odniesieniu do warunków wstępnych, które nie są spełnione w dniu zatwierdzenia RPO – opisane są działania, które muszą zostać podjęte, podmioty za nie odpowiedzialne oraz harmonogram realizacji tych działań, KE może postanowić o zawieszeniu wszystkich lub części płatności okresowych na rzecz odpowiedniego priorytetu RPO do czasu zadowalają­cego zakończenia działań zmierzających do spełnienia warunku wstępnego, w celu uniknięcia istotnego naruszenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów danego priorytetu.

8 Warunkowość ex-ante – poziom regionalny WarunekKryteria wypełnieniaSpełnienie kryterium Status warunku 1.1 Badania naukowe i innowacje: Istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji. Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji, która: - Częściowo spełniony 1. Opiera się na analizie SWOT lub podobnej analizie, aby skoncentrować zasoby na ograniczonym zestawie priorytetów badań i innowacji, Tak 2. Przedstawia działania na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i rozwój, Tak 3. Obejmuje mechanizm monitorowania.NIE 4. Przyjęto ramy określające dostępne środki budżetowe na badania i innowacje Tak Spełnienie warunku należy do kompetencji władz samorządowych. Warunek określony został jako częściowo spełniony. Kryterium niespełnionym pozostaje zapewnienie mechanizmu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Przewidywany termin spełnienia warunku: 31.12.2015

9 Spełnienie warunku należy do kompetencji władz samorządowych i centralnych. Warunek określony został jako częściowo spełniony. Kryterium niespełnionym na poziomie regionu pozostaje istnienie jednego lub kilku planów gospodarki odpadami zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE tj. wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przewidywany termin spełnienia warunku: 31.12.2016 WarunekKryteria wypełnieniaSpełnienie kryterium Status warunku 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią odpadów. – zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5 dyrektywy 2008/98/WE Komisji przekazano sprawozdanie z realizacji dotyczące postępów w osiąganiu celów określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE; Tak Częściowo spełniony – istnienie jednego lub kilku planów gospodarki odpadami zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE; Nie – istnienie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z wymogami art. 29 dyrektywy 2008/98/WE; Tak – przyjęto środki niezbędne do osiągnięcia celów na 2020 r. dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu, zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE. Nie Warunkowość ex-ante – poziom regionalny

10 Spełnienie warunku należy do kompetencji władz samorządowych. Status warunku określony został jako niespełniony ze względu na brak Regionalnego Planu Transportowego, odpowiadającego wymaganiom KE. Przewidywany termin spełnienia warunku: lipiec 2016 WarunekKryteria wypełnieniaSpełnienie kryterium Status warunku 7.1. Transport: Istnienie kompleksowego planu/ planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN- T. (1) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych spełniających wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Nie Niespełniony (2) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających wkład w jednolity europejski obszar transportu zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, w tym priorytetów w zakresie inwestycji w:  bazową i kompleksową sieć TEN-T, w których przewiduje się inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności, oraz  wtórną łączność. Nie (3) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających identyfikację odpowiedniej ilość realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spójności Nie (4) Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów Nie Warunkowość ex-ante – poziom regionalny

11 Desygnacja  KE wyznacza i przekazuje cześć swoich kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania programu do Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących,  Uzyskanie desygnacji jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia finansowej realizacji programu czyli wystąpienia do KE z pierwszym wnioskiem o płatność,  Dokumentami ocenianymi w procesie uzyskania desygnacji są: Opis Funkcji i Procedur (OFIP) i Instrukcje Wykonawcze Instytucji Zarządzającej RPO oraz Instytucji Pośredniczących (IW),  Podstawą uzyskania desygnacji jest pozytywna opinia Instytucji Audytowej (Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej) nt. OFIP i IW.

12 Desygnacja  Procedura uzyskania desygnacji polega na szczegółowej weryfikacji i ocenie wszystkich procesów w systemie zarządzania i kontroli RPO, z uwzględnieniem istniejących zasobów ludzkich, monitoringu, sprawozdawczości oraz elektronicznego obiegu danych,  9 czerwca br. – przedłożenie Zarządowi Województwa Opisu Funkcji i Procedur (OFiP) wraz z Deklaracją gotowości do poddania się procedurze desygnacji,  12 czerwca br. – przekazanie Deklaracji gotowości wraz z zatwierdzonym OFiP do Instytucji Audytowej oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

13 Zarządzanie i wdrażanie RPO 2014 – 2020 w Urzędzie Marszałkowskim Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Lubelskiego Departament Zarządzania RPO Departament Wdrażania EFRR Departament Wdrażania EFS Departament Finansów pełniący funkcję Instytucji Certyfikującej

14 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji, konkurencyjności przedsiębiorstw, energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Wojewódzki Urząd Pracy Realizacja zadań związanych z aktywizacją zawodową oraz aktywnym włączeniem. Miasto Lublin Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Instytucje Pośredniczące w ramach RPO 2014 - 2020

15 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2015 rok. do 30 listopada każdego roku Instytucja Zarządzająca zamieszcza na swojej stronie internetowej harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Harmonogram naboru wniosków

16  W czerwcu 2015 r. planowane jest uruchomienie pierwszego naboru wniosków – w trybie pozakonkursowym dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.  Zgodnie z Harmonogramem, w III kwartale 2015 r. planuje się ogłoszenie naborów wniosków w trybie konkursowym dla następujących Działań: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 9.1 Aktywizacja zawodowa 10.2 Programy typu outplacement 11.1 Aktywne włączenie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 13.2 Infrastruktura usług społecznych 13.5 Infrastruktura przedszkolna  Przewidywany termin przyjęcia i opublikowania Harmonogramu na 2016 r.: wrzesień 2015 r. Harmonogram naboru wniosków

17 Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa, Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 9 Rynek pracy, działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement, Propozycja kryteriów wyboru projektów dla Osi Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, Posiedzenie KM RPO 2014 – 2020 25.06.2015

18 Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Propozycje kryteriów wyboru projektów dla Osi 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna, Przedstawienia przez przedstawiciela Ministra Gospodarki informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu; Przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kolejne posiedzenie KM - wrzesień 2015 - omówienie propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań, dla których konkursy zostaną ogłoszone w IV kwartale roku 2015 r. Posiedzenie KM RPO 2014 – 2020 25.06.2015

19 Szczegółowe założenia dla każdego z obszarów wsparcia RPO WL 2014 – 2020 prezentowane będą w ramach przedstawiania propozycji kryteriów do danego działania programu, Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej na każdym posiedzeniu Komitetu Monitorującego prezentowana będzie informacja nt. aktualnego stanu spełnienia warunków ex-ante dla programu. Posiedzenie KM RPO 2014 – 2020 25.06.2015

20 Dziękuję za uwagę www.rpo.lubelskie.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - stan prac Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO. Lublin,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google