Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK

2 Inteligentne Specjalizacje w WRPO 2014+ (wersja 1.15 z 20 maja 2016 r.) Oś 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: Działanie 1.1EFRR Działanie 1.2EFRR Działanie 1.3EFRR Poddziałanie 1.3.1EFRR Poddziałanie 1.3.2EFRR Poddziałanie 1.3.3EFRR Poddziałanie 1.3.5EFRR Działanie 1.4EFRR Poddziałanie 1.4.1EFRR Poddziałanie 1.4.2EFRR Działanie 1.5EFRR Poddziałanie 1.5.1EFRR Poddziałanie 1.5.2EFRR Oś 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: Działanie 9.3EFRR Poddziałanie 9.3.2 EFRR

3 W 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. 10 marca 2016 roku rozstrzygnięto konkurs wybierając do dofinansowania 21 projektów. 17 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs, w wyniku czego wybrano do dofinansowania łącznie 111 projektów dofinansowując przedsięwzięcia w kwocie 56 603 442,25 zł. 21 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Gospodarna Wielkopolska”. Dofinansowanie przedsięwzięcia określono na poziomie 16 999 999,83 zł.

4 W 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkursy nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 oraz nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 20 maja 2016 roku rozstrzygnięto konkursy wybierając do dofinansowania 318 projektów w ramach konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dofinansowując przedsięwzięcia na kwotę 198 135 404,04 zł oraz 25 projektów w ramach konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 o łącznej wartości dofinansowania 89 910 584,65 zł. 1 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15, w wyniku czego wybrano do dofinansowania kolejne 69 projektów zwiększając alokację o 213 857 655,67 zł. Łącznie w konkursie RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 do dofinansowania wybrane zostały 94 projekty ustalając alokację na poziomie 303 768 240,32 zł. Obecnie trwa ocena merytoryczna w konkursie nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. 10 projektów zostało ocenionych pozytywnie formalnie, natomiast 4 projekty zostały ocenione negatywnie.

5 POZOSTAŁE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014+ PRZEWIDZIANE W 2016 ROKU Uchwała nr 2165/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

6 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wielkopolski II KWARTAŁ120 000 000,00 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego III KWARTAŁ 40 000 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

7 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych III KWARTAŁ 40 000 000,00 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych II KWARTAŁ48 000 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

8 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania III KWARTAŁ40 000 000,00 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO III KWARTAŁ51 202 700,00 Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego I KWARTAŁ140 000 000,00 Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania I KWARTAŁ50 000 000,00 III KWARTAŁ210 000 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

9 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja IV KWARTAŁ80 000 000,00 Działanie 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno- ściekowa III KWARTAŁ200 000 000,00 Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla AKO IV KWARTAŁ13 313 100,00 Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu IV KWARTAŁ50 000 000,00 Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania III KWARTAŁ33 600 000,00 Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO III KWARTAŁ13 930 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO

10 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) III KWARTAŁ105 000 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT

11 NAZWA DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU (w zł) Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej I KWARTAŁ 40 000 000,00 Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej II KWARTAŁ68 000 000,00 Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania II KWARTAŁ28 000 000,00 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO II KWARTAŁ19 900 000,00 OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google