Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 1 roku kadencji 27 października 2003 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 1 roku kadencji 27 października 2003 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 1 roku kadencji 27 października 2003 r.

2 Grudziądz 19 listopada 2002 r.: brak równowagi w bieżących dochodach na kwotę 7.513.211,00 zł bardzo niski potencjał dochodowy bardzo wysoki poziom sztywnych wydatków budżetowych zadłużenie na ogólną kwotę 66.049.110,00 zł zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur 2.049.000,00 zł Budżet na rok 2003: deficyt w wysokości 29.253.211,00 zł nowe obciążenia z tytułu spłaty i obsługi zadłużenia 14.575.085,00 zł nierealne źródła pokrycia deficytu – sprzedaż OPEC-u; podwyżka opłat za ścieki o 30% Tak było

3 UZDROWIMY FINANSE KOMUNALNE I PRZYWRÓCIMY MIASTU FINANSOWĄ SUWERENNOŚĆ Powstrzymamy wzrost zadłużenia miasta; doprowadzimy do bezpiecznego poziomu deficyt budżetowy  zracjonalizowaliśmy wydatki publiczne na kwotę 8.693.188,00 zł  zwiększyliśmy dochody z następujących źródeł:  dywidenda ze spółek 434.264,00 zł  zwrot nadpłaconego podatku VAT 1.095.717,00 zł  dodatkowe wpływy z obrotu majątkiem 4.864.819,00 zł  dodatkowe środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje 2.200.000,00 zł 8.594.800,00 zł Efekt: Ograniczyliśmy deficyt o kwotę 17.253.211,00 zł

4 UZDROWIMY FINANSE KOMUNALNE I PRZYWRÓCIMY MIASTU FINANSOWĄ SUWERENNOŚĆ Zracjonalizujemy wydatki komunalne; zwiększymy kontrolę nad wydatkami publicznymi szczególnie w administracji, oświacie i służbie zdrowia Podjęte działania racjonalizujące wydatki przyniosły oszczędności na kwotę 8.693.188,00 zł w tym: administracja samorządowa 1.000.000,00 zł oświata 4.000.000,00 zł Zmniejszono planowane wydatki z tytułu obsługi kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł Efekt: uzdrowiliśmy miejskie finanse publiczne przywróciliśmy miastu finansową suwerenność powstrzymaliśmy lawinowy wzrost wydatków oświatowych mimo niekorzystnych tendencji demograficznych, stworzyliśmy podstawy pod finansowanie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

5 UZDROWIMY FINANSE KOMUNALNE I PRZYWRÓCIMY MIASTU FINANSOWĄ SUWERENNOŚĆ Ścisłej kontroli poddamy procesy wydawania środków budżetowych w ramach zamówień publicznych  usunęliśmy nieprawidłowości w realizacji inwestycji komunalnych z lat 2000-2002 polegające na notorycznym łamaniu ustawy o zamówieniach publicznych, *  naprawiliśmy skutki finansowe popełnionych błędów, Biuro Zamówień Publicznych  powołaliśmy Biuro Zamówień Publicznych odpowiedzialne za ścisłe przestrzeganie procedur ustawowych, Efekt: zamówienia publiczne poddane są ścisłemu nadzorowi z jasno określonym zakresem kompetencji i osobistej odpowiedzialności za poprawność procedur, * Ustalenia wewnętrznej kontroli potwierdzone zostały wynikami kontroli NIK

6 UZDROWIMY FINANSE KOMUNALNE I PRZYWRÓCIMY MIASTU FINANSOWĄ SUWERENNOŚĆ znajdziemy dodatkowe źródła dochodów budżetowych nowe dochody nie będą dodatkowym obciążeniem mieszkańców zamrozimy na okres dwóch lat poziom opłat lokalnych o charakterze socjalnym (bilety MZK, woda, czynsze) Źródła sfinansowania deficytu:  dywidenda ze spółek  zwrot nadpłaconego podatku VAT  dodatkowe wpływy z obrotu majątkiem komunalnym  dodatkowe środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje Efekt: utrzymanie na niskim poziomie opłat o charakterze socjalnym, podniesienie potencjału dochodowego miasta uporządkowanie i usprawnienie zarządzania spółkami komunalnymi zdecydowana poprawa efektywności gospodarowania majątkiem komunalnym zarządzanym przez spółki poprawa wyników finansowych spółek komunalnych (dane na koniec września)

7 UZDROWIMY FINANSE KOMUNALNE I PRZYWRÓCIMY MIASTU FINANSOWĄ SUWERENNOŚĆ znajdziemy dodatkowe źródła dochodów; środki pomocowe Unii Europejskiej  urealniliśmy plan finansowy programu ISPA,  przygotowaliśmy nowe projekty do sfinansowania z funduszy europejskich:  zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekami, II etap  budowa strefy aktywności gospodarczej  umocnienie związku miasta z Wisłą poprzez zagospodarowanie nabrzeży  budowa Trasy Średnicowej Efekt: możliwość rozpoczęcia realizacji programu ISPA w roku 2005, możliwość opracowania aplikacji na pozyskanie środków na realizację pozostałych zadań (szczególnie Trasy Średnicowej)

8 ZMNIEJSZYMY ROZMIARY BEZROBOCIA Wszelkie działania gospodarcze podporządkujemy ochronie istniejących i tworzeniu nowych nowych miejsc pracy Efekt: Liczba podmiotów gospodarczych w Grudziądzu jest najwyższa od 2000 r. Liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2003 r. jest niemal taka sama jak w całym roku 2002 30.12.200031.12.200230.06.200330.09.2003 Grudzi ą dz8.6629.213 9.256X Liczba ofert pracy w Grudzi ą dzu 1.1201.624 1.6162.868 Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Grudziądza; liczba ofert pracy

9 ZMNIEJSZYMY ROZMIARY BEZROBOCIA Wszelkie działania gospodarcze podporządkujemy ochronie istniejących i tworzeniu nowych nowych miejsc pracy; przełamiemy bariery ograniczające masowe rozwijanie robót publicznych Efekt: Od kwietnia 2003 zahamowany został lawinowy wzrost bezrobocia, Obserwowany od kwietnia spadek bezrobocia okazał się trwały mimo wejścia na rynek pracy absolwentów, Od marca bezrobocie zmniejszyło się o 702 osoby utworzyliśmy fundusz poręczeń kredytowych o kapitale początkowym 1.000.000,00 zł udzieliliśmy pomocy lokalnym przedsiębiorcom na kwotę ok. 1.600.000,00 zł zorganizowaliśmy na dużą skalę roboty publiczne i prace interwencyjne (dla 166 osób) z bardzo wysokim poziomem efektywności (ok. 50 %) stworzyliśmy warunki do uruchomienia od 1 stycznia 2004 Zakładu Robót Publicznych,

10 ZMNIEJSZYMY ROZMIARY BEZROBOCIA zmienimy radykalnie zasady funkcjonowania Urzędu Pracy wykorzystamy wszystkie dostępne środki na działania kreujące powstawanie nowych miejsc pracy opracujemy system pomocy absolwentom w znajdowaniu pierwszego zatrudnienia w roku 2003 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pozyskaliśmy: 10.110.000,00 zł (w roku 2002 pozyskano 3.889.800 zł) w roku 2003 liczba bezrobotnych absolwentów zmalała o 200 osób

11 ZMNIEJSZYMY ROZMIARY BEZROBOCIA Zapewnimy możliwość zarobkowania wszystkim jedynym żywicielom rodzin, którzy wykażą wolę pracy Efekt: 31 marca 2003 podwójne bezrobocie w Grudziądzu dotknęło 1.548 rodzin 30 czerwca 2003 1.154 15 października 2003 861 tj. o 687 rodzin mniej czyli o 44,4 % zdiagnozowaliśmy rozmiary zjawiska podwójnego bezrobocia, przyznaliśmy preferencje w zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych osobom dotkniętym podwójnym bezrobociem

12 OTWORZYMY GRUDZIĄDZOWI NOWE SZANSE ROZWOJU doprowadzimy do powstania w Grudziądzu wyższej szkoły zawodowej o poszukiwanych na rynku profilach kształcenia; zapewnimy podstawy do rozwoju jej infrastruktury, Efekt: ok. 760 osób może studiować na różnych kierunkach studiów wyższych w rodzinnym mieście, jako wykładowcy znaleźli zatrudnienie niektórzy grudziądzcy nauczyciele, przesądziliśmy sprawę utworzenia w Grudziądzu studiów dziennych na dobrym poziomie zawarliśmy porozumienia w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia kształcenia na poziomie wyższym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Gdańską, stworzyliśmy warunki dla funkcjonowania studiów zaocznych na kierunkach ekonomicznych (UMK); informatycznych (PG); technicznych (GSW), zawarliśmy porozumienie w sprawie uruchomienia od 1.10.2004 r. dziennych studiów na 2-3 kierunkach ekonomicznych

13 OTWORZYMY GRUDZIĄDZOWI NOWE SZANSE ROZWOJU zracjonalizujemy w oparciu o rzetelne badania kierunki kształcenia grudziądzkiego szkolnictwa Efekt: powstrzymaliśmy wzrost liczby bezrobotnych absolwentów, zahamowaliśmy rujnujący miasto wzrost wydatków na oświatę powołaliśmy zespół do przygotowania reorganizacji sieci szkół i racjonalizacji kierunków kształcenia opracowaliśmy obszerny i rzetelny raport o stanie grudziądzkiego szkolnictwa, zorganizowaliśmy współdziałanie miasta, kuratorium, PUP i lokalnych przedsiębiorców w kierunku zmiany profilu szkolnictwa zawodowego

14 OTWORZYMY GRUDZIĄDZOWI NOWE SZANSE ROZWOJU stworzymy program rewitalizacji zasobów staromiejskich; pozyskamy na ten cel środki finansowe Efekt: jesteśmy przygotowani koncepcyjnie i finansowo do realizacji programu rewitalizacji ul. Starej i Mickiewicza już w roku 2004 opracowaliśmy program rewitalizacji Starego Miasta na lata 2004-2009, powołaliśmy zespół do realizacji w/w programu złożyliśmy kompletne aplikacje na dofinansowanie rewitalizacji ul. Starej i Mickiewicza (w opracowaniu kolejne)

15 OTWORZYMY GRUDZIĄDZOWI NOWE SZANSE ROZWOJU realnie zaangażujemy się w opracowanie studium możliwości wykorzystania wód geotermalnych Efekt: dopiero jako właściciel miasto może odpowiedzialnie wypowiadać się na temat wykorzystania źródeł finalizujemy rozmowy dot. nabycia większościowego pakietu udziałów w Geotermii Marusza (transakcja jeszcze w tym roku), prowadzimy rozmowy z inwestorami (krajowymi i zagranicznymi) w sprawie wspólnej inwestycji na źródłach geotermalnych,

16 PRZYWRÓCIMY MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Zapewnimy środki na kontynuację budowy nowego szpitala oraz rozwój bazy diagnostycznej grudziądzkiego lecznictwa Efekt: perspektywa uzyskania w latach 2004-2005 efektów w postaci możliwości ograniczania działalności szpitala w starych obiektach przy ul. Szpitalnej ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitala; stworzenie podstaw do utrzymania działalności szpitala w pełnym zakresie zweryfikowaliśmy harmonogram budowy w kierunku szybszego uzyskiwania efektów w postaci przenoszenia oddziałów ze starego do nowego szpitala, „przerobiliśmy” na budowie szpitala 16.085.000,00 zł przygotowaliśmy plan zakończenia budowy szpitala do roku 2008, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie budowy szpitala kwotą 30.000.000,00 zł w roku 2004 przygotowaliśmy program dofinansowania miejskimi pieniędzmi rozwoju bazy diagnostycznej oddziałów dziecięcych nowego szpitala ( 250 tys. w roku 2004)

17 PRZYWRÓCIMY MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA udzielimy wsparcia organizacjom i instytucjom charytatywnym prowadzącym działalność opiekuńczą (Caritas, Schronisko im. Brata Alberta), sfinansujemy program walki z patologiami społecznymi, szczególnie z narkomanią wśród młodzieży Efekt: zapewniamy schronienie i pożywienie dla wszystkich bezdomnych (w tym również dla matek z dziećmi) objęliśmy profilaktyką antynarkotykową uczniów wszystkich szkół średnich, skoordynowaliśmy działalność różnych organizacji pozarządowych w sferze pomocy socjalnej i działalności charytatywnej; sieć świetlic socjoterapeutycznych obejmuje wszystkie dzielnice Grudziądza współfinansowaliśmy działalność: Grudziądzkiego Centrum Caritas 130.000,00 zł Tow. Pomocy Brata Alberta 120.000,00 zł PKPS (Schronisko dla kobiet) 40.000,00 zł razem z GC Caritas złożyliśmy aplikację do funduszy europejskich na sfinansowanie programu ”Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów i ludzi młodych poprzez funkcjonowanie Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu” rozwinęliśmy sieć świetlic socjoterapeutycznych (3 nowe)

18 PRZYWRÓCIMY MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA wprowadzimy w życie i sfinansujemy program „Bezpieczne Miasto” udzielimy pomocy finansowej i organizacyjnej dla policji, zapewnimy ściślejszą współpracę policji i Straży Miejskiej Efekt: poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa spadek przestępczości w miejscach monitorowanych o 60% przygotowanie rozbudowy systemu monitoringu o kolejne kamery w roku 2004 przekazaliśmy na potrzeby policji kwotę ponad 72.000,00 zł głównie na ponadetatowe policyjne patrole piesze, od stycznia 2003 r. funkcjonuje monitoring kilku newralgicznych ulic śródmieścia, rozwinęliśmy formy współpracy policji i SM (wspólne patrole; odprawy; zabezpieczanie imprez masowych) zwiększyliśmy stan etatowy SM

19 WYRWIEMY GRUDZIĄDZ Z GOSPODARCZEGO MARAZMU opracujemy czytelny system rzeczywistych zachęt inwestycyjnych, usuniemy biurokratyczne bariery dla inwestorów, nadamy promocji miasta charakter priorytetowy opracowaliśmy wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004 – 2008, obecnie konsultowany – 16 najważniejszych zadań, opracowaliśmy nową, rozbudowaną ofertę inwestycyjną, zinwentaryzowaliśmy miejskie i prywatne zasoby inwestycyjne, opracowaliśmy profesjonalny poradnik inwestora, poddaliśmy się certyfikacji w ramach programu „Gmina przyjazna inwestorom” rozpoczęliśmy procedurę certyfikacji w zakresie ISO 9001 ustaliliśmy zasady stałej współpracy z PAIZ (również w zakresie szkoleń pracowników urzędu oraz stałej wymiany informacji na temat ofert i inwestorów), zmodernizowaliśmy miejski serwis internetowy w kierunku działań marketingowych; skojarzyliśmy go z BIP-em, współuczestniczymy w tworzeniu bazy informacji gospodarczej miasta, prezentowaliśmy miejską ofertę inwestycyjną w prezentacjach na TUR SALON w Poznaniu, ITB i Grune Woche w Berlinie, Targach gospodarczych w Szanghaju, GuWa w Guetersloh,

20 WYRWIEMY GRUDZIĄDZ Z GOSPODARCZEGO MARAZMU aktywnie włączymy się w zagospodarowanie „majątku niechcianego” po upadających lub zlikwidowanych zakładach Efekt: pozyskano inwestorów na tereny Stomilu, Zakładów Mięsnych, Fermentowni Tytoniu, poszerzenie miejskiej oferty inwestycyjnej, którą kierujemy do potencjalnych inwestorów, uporządkowanie inwestycyjne i architektoniczne jednego z najatrakcyjniejszych terenów miejskich zaangażowaliśmy się bardzo aktywnie w zagospodarowanie terenów inwestycyjnych po Fermentowni Tytoniu (zmiany w planach; wola przejęcia części terenów; pośredniczenie w pozyskaniu inwestora), zadeklarowaliśmy wolę przejęcia zbędnych terenów Zakładów Mięsnych, pośredniczymy w zagospodarowywaniu terenów po Stomilu, złożyliśmy deklaracje dotyczące wielu obiektów i terenów wojskowych, zarówno administrowanych przez Agencję Mienia Wojskowego, jak i wprost przez MON złożyliśmy propozycję udziału w konsorcjum mającym na celu zagospodarowanie terenu obecnego targowiska na Alei 23 Stycznia

21 WYRWIEMY GRUDZIĄDZ Z GOSPODARCZEGO MARAZMU samorządowi gospodarczemu stworzymy realną możliwość wpływania na politykę gospodarczą miasta, poprzez powołanie Rady Biznesu Efekt: utworzenie współfinansowanego przez miasto Centrum Biznesu, realizującego wspólny program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości powołaliśmy Radę Biznesu przy Prezydencie Grudziądza, zawarliśmy porozumienie ze środowiskami gospodarczymi w sprawie współpracy w kreowaniu życia gospodarczego miasta, ustaliliśmy zasady informowania o planach sprzedaży nieruchomości komunalnych i konsultowania podwyżek i opłat lokalnych

22 WYRWIEMY GRUDZIĄDZ Z GOSPODARCZEGO MARAZMU zapewnimy wysoki poziom inwestycji komunalnych, rozpoczniemy realizację trasy średnicowej, dokończymy inwestycje rozpoczęte, kontynuować będziemy modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych Efekt: stworzyliśmy warunki pod rozpoczęcie i zrealizowanie w latach 2004 – 2007 pierwszego etapu Trasy Średnicowej utrzymaliśmy wysoki poziom inwestycji – 16,9% budżetu (ok. 40 mln zł) dokończyliśmy inwestycje rozpoczęte w ubiegłych latach i pospłacaliśmy zaległe należności z nimi związane (węzeł segregacji odpadów w Zakurzewie, rondo przy Realu, ul. Piłsudskiego), dokończyliśmy plany zagospodarowania dla północnego odcinka Trasy Średnicowej i rozpoczęliśmy procedurę planistyczną dla wariantu Droga Łąkowa, kontynuujemy przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego (Chełmińska, Włodka); dokonaliśmy wykupów gruntów pod realizację w roku 2004 przebudowy ul. Paderewskiego,

23 WYRWIEMY GRUDZIĄDZ Z GOSPODARCZEGO MARAZMU zachowamy kontrolę nad tymi składnikami majątku komunalnego, które służą wykonywaniu zadań komunalnych Efekt: ustabilizowanie sytuacji finansowej miasta, przygotowanie podstaw pod budowę prężnego miejskiego holdingu działającego w sferze komunalnej odstąpiliśmy od sprzedaży OPECu, zreorganizowaliśmy system zarządzania spółkami komunalnymi, poprawiliśmy efektywność gospodarowania majątkiem komunalnym zarządzanym przez spółki (poprawa wyników) odzyskaliśmy wielomilionowy miejski majątek, wyprowadzony w minionych latach do TBS – u, i przejęliśmy kontrolę nad tą spółką, opracowaliśmy wieloletni plan udziału spółek komunalnych w realizacji zadań miasta MWiO – spłata długów zaciągniętych na budowę oczyszczalni; realizacja ISPy MPGN – budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, TBS, rewitalizacja

24 Do zrobienia w roku 2004: utrzymanie bezpiecznego poziomu deficytu budżetowego (nie więcej niż 12 mln zł), utrzymanie poziomu inwestycji komunalnych w granicach 40 – 50 mln (w tym budowa szpitala), doprowadzenie realizacji Trasy Średnicowej do etapu projektu technicznego (nakłady 7 mln zł; możliwość rozpoczęcia budowy w 2005), całkowite pokrycie bieżących wydatków bieżącymi dochodami, zbudowanie stabilnych podstaw finansowych pod pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej (budżet miasta, majątek komunalny, spółki miejskie), utrzymanie cen usług komunalnych o charakterze socjalnym: woda, czynsze, bilety MZK, zwiększenie dochodów z obrotu majątkiem w celu realizowania zadań inwestycyjnych, doprowadzenie do integracji spółek komunalych i zwiększenie efektywności posiadanego przez nie majątku, utrzymanie korzystnych tendencji dotyczących poziomu bezrobocia,


Pobierz ppt "Podsumowanie 1 roku kadencji 27 października 2003 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google