Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 27 czerwca 2016 Uczę matematyki z sukcesem Opracowanie: Dariusz Borowski

3 27 czerwca 2016 Moduł I Ocenianie wewnątrzszkolne a ocenianie zewnętrzne

4 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Temat 3. Relacje między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym.

5 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Nie wystarczy wziąć pod uwagę sam wynik sprawdzianu lub egzaminu, aby uzyskać trafną i rzetelną informację o efektach kształcenia. Tylko zestawienie ocen pochodzących z systemów oceniania zewnętrznego i wewnętrznego może dać w miarę pełny obraz osiągnięć ucznia. Temat 3 - Relacje między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym.

6 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Oba źródła ocen wpływają na siebie wzajemnie, uzupełniają się, a jednocześnie pozostają pod wieloma względami niezależnymi. Temat 3 - Relacje między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym.

7 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne W procesie kształcenia ucznia należy dbać o rozwój umiejętności, które znalazły swoje miejsce w standardach wymagań egzaminacyjnych, jak i innych — wpisanych w programy nauczania i równie ważnych dla wszechstronnego rozwoju ucznia. Temat 3 - Relacje między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym.

8 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 ZADANIA WSO Określanie wymagań edukacyjnych i zasad oceniania uwzględniających uwarunkowania danej szkoły. Motywowanie uczniów do nauki. Systematyczne kontrolowanie i weryfikowanie procesu nauczania – uczenia się. Systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów w pełnym zakresie treści objętych procesem nauczania – uczenia się. Przeprowadzanie śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów. Wydawanie uczniom świadectw.

9 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 ZADANIA SOZ Określenie jednolitych wymagań egzaminacyjnych dla uczniów kończących kolejne etapy kształcenia. Motywowanie uczniów do nauki, a nauczycieli do określonego podejścia do nauczania. Organizowanie i przeprowadzenie sprawdzianów i egzaminów i ich rzetelna ocena. Analizowanie wyników i opracowywanie sprawozdań o osiągnięciach uczniów kończących dany etap kształcenia. Dostarczanie uczniom zaświadczeń, świadectw i dyplomów z wynikami sprawdzianów i egzaminów.

10 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 6 Zastanówcie się, w jaki sposób oba systemy oceniania realizują swoje zadania. W otrzymaną tabelę wpiszcie przykłady środków stosowanych przez systemy do realizacji swoich zadań.

11 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Cechy oceniania wewnątrzszkolnego subiektywne specyficzne różnorodne (np. metody, sposoby, obszary) motywujące trafne lokalne jednolite w danej szkole

12 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Czynniki wpływające na WSO program wychowawczy szkoły szkolny zestaw programów nauczania zasoby szkoły kwalifikacje nauczycieli wiedza o kompetencjach i możliwościach uczniów znajomość środowiska ucznia system oceniania zewnętrznego zaplanowana ewaluacja WSO rynek wydawniczy

13 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Cechy oceniania zewnętrznego powszechne (sprawdzian i egzamin gimnazjalny) obiektywne porównywalne (wyniki) rzetelne trafne jednorodne (metody, sposoby) motywujące

14 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Czynniki wpływające na SOZ podstawa programowa standardy wymagań egzaminacyjnych przygotowanie konstruktorów zadań przygotowanie egzaminatorów organizacja i warunki przeprowadzania egzaminów system finansowania oświaty zaplanowana ewaluacja zewnętrznego systemu oceniania

15 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Dyskusja Czynniki determinujące systemy oceniania Wskażcie różnice między systemami oceniania (WSO a SOZ)

16 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 1. Wymagania określa nauczyciel (zespół nauczycieli) 1. Wymagania określa MEN.

17 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 2. Wymagania dotyczą opanowania treści kształcenia przewidzianych w programie nauczania na dany rok szkolny 2. Wymagania dotyczą standardów określonych dla kolejnych etapów kształcenia (SP, G, LO)

18 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 3. Nastawiony na proces (rozwój ucznia) i efekt kształcenia. 3. Nastawiony wyłącznie ma efekt kształcenia. Nie wnika w głąb procesu.

19 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 4. Nastawiony na stosowanie wszelkich metod i form oceniania uznanych przez nauki pedagogiczne. 4. Nastawiony na stosowanie jednolitych metod i form oceniania osiągnięć (pomiar dydaktyczny).

20 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 5. Poprzez dostosowanie warunków, w jakich funkcjonuje szkoła, subiektywny. Porównywalność wyników możliwa tylko w obrębie szkoły 5. Niezależny od warunków funkcjonowania szkoły – zobiektywizowany. Porównywalność wyników możliwa od poziomu szkoły po poziom ogólnokrajowy.

21 27 czerwca 2016 Różnice między WSO i SOZ WSOSOZ 6. Służy diagnozie efektywności kształcenia wyłącznie na poziomie szkolnym 6. Służy diagnozie efektywności kształcenia od poziomu szkoły (wspierająco) po poziom ogólnokrajowy.

22 27 czerwca 2016 Definicja relacji Relacja – związek między dwoma (lub więcej) pojęciami np. nadrzędność, zgodność, przeciwieństwo. Na podstawie W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN

23 27 czerwca 2016 Rodzaje relacji, które mogą występować między ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym NIEZALEŻNOŚĆ ZGODNOŚĆ WPŁYW PODPORZĄDKOWANIE DOMINACJA UZUPEŁNIANIE

24 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Dyskusja Czynniki determinujące systemy oceniania W jakich sytuacjach niezależność, wpływ, podporządkowanie, dominacja czy uzupełnianie są relacjami korzystnymi, a w jakich niekorzystnymi?

25 27 czerwca 2016 Relacje między SOZ i WSO SOZ →WSO Niezależność – relacja korzystna (częściowa) SOZ niezależnie od WSO określa specyficzny zakres ocenianych treści oraz stosuje różnorodne metody i formy oceniania

26 27 czerwca 2016 Relacje między SOZ i WSO SOZ →WSO Wpływ – relacja korzystna (częściowa) WSO uwzględnia zakres treści przewidzianych standardami wymagań egzaminacyjnych oraz wprowadza metody i formy oceniania przyjęte przez SOZ

27 27 czerwca 2016 Relacje między SOZ i WSO SOZ →WSO Podporządkowanie – relacja niekorzystna (częściowa) WSO silnie akcentuje zakres treści przewidzianych standardami wymagań egzaminacyjnych oraz wprowadza głównie metody i formy oceniania przyjęte przez SOZ

28 27 czerwca 2016 Relacje między SOZ i WSO SOZ →WSO Dominacja – relacja szkodliwa (niemal całkowita) WSO przyjmuje do oceny przede wszystkim zakres treści przewidzianych standardami wymagań egzaminacyjnych oraz stosuje niemal wyłącznie metody i formy oceniania przyjęte przez SOZ

29 27 czerwca 2016 Relacje między SOZ i WSO SOZ →WSO Uzupełnianie – relacja korzystna (częściowa) WSO uzupełnia diagnozę osiągnięć ucznia informacjami z SOZ. WSO traktuje informacje o osiągnięciach z SOZ jako element autoewaluacji.

30 27 czerwca 2016 Relacje między WSO i SOZ WSO →SOZ Zgodność – relacja korzystna (częściowa, pośrednia) Wszystkie treści zawarte w standardach są również w WSO, gdyż programy nauczania i standardy zostały wywiedzione z tej samej podstawy programowej.

31 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 7 Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące WSO i SOZ, zapisując odpowiedzi na różnych kartkach.

32 27 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 8 Proszę ustosunkować się do usłyszanej odpowiedzi, poprzez próbę określenia m.in. wpływu oceniania zewnętrznego na to, co dzieje się w opisywanych szkołach.

33 27 czerwca 2016 Ocenianie wewnątrzszkolne a zewnętrzne

34 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google