Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 maja 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Poddziałanie 3.2.2

3 Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1.Strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji 0/1 2.Zagraniczne kontrakty handlowe 0/1 3.Wsparcie eksportu 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.KryteriumOpis kryterium Ocena kryteri um 4.Stabilność firmy Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy zakończony dodatnim wynikiem finansowym. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU Nowe kryterium

6 L.p.KryteriumOpis kryterium Ocena kryteri um 5. Wykonalność finansowa Wnioskodawca przedstawił wiarygodne analizy, wskazujące, że:  planowane koszty są właściwie oszacowane i kwalifikowalne w ramach działania,  założenia finansowe są uzasadnione i rzetelne,  harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU Nowe kryterium

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 1. Wielkość przedsiębiorstwa Projekty realizowane są przez: - mikro i małe przedsiębiorstwa – 3 pkt; - średnie przedsiębiorstwo – 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 3 2. Efektywność kosztowa Średnia wartość dofinansowania UE na 1 nowy kontrakt handlowy w projekcie: -poniżej 77 920 euro – 3 pkt; Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 3 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumOpis kryterium Maksymal na liczba punktów 3. Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa Kryterium promuje wymierne rezultaty projektu, czyli liczbę podpisanych kontraktów handlowych ponad wymaganą liczbę. Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu: - podpisanego z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; - na ten sam lub zbliżony produkt z kontrahentem, z którym miał podpisaną umowę po 01.01.2010 r. Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem rezultatu „Liczba podpisanych kontraktów handlowych”. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Wersja przekazana do KM

9 L.p. KryteriumOpis kryterium Maksy malna liczba punktó w 3. Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa Kryterium promuje wymierne rezultaty projektu, czyli liczbę podpisanych kontraktów handlowych ponad wymaganą liczbę. Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu: - podpisanego z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; - na ten sam lub zbliżony produkt z kontrahentem, z którym miał podpisaną umowę po 01.01.2010 r. Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem rezultatu „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Nowa wersja kryterium

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 4. Strategia biznesowa Za każdy element zawierający rzetelną, pogłębioną analizę i adekwatne wnioski – 1 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się, jednak ich suma nie może przekroczyć 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 4 5. Nakłady na B+R Nakłady na B+R są ponoszone przez wnioskodawcę – 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 1 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 6. Udział środków własnych Wkład własny wnioskodawcy przekraczający wymagany minimalny wkład własny, liczony od kwoty kwalifikowalnej ogółem: - powyżej 10 % – 10 pkt; - powyżej 5 % do 10 % – 5 pkt; -od 2 % do 5 % – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 10 7. Siedziba wnioskodawcy Wnioskodawca posiada prawną siedzibę na terenie województwa mazowieckiego – 15 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

12 L.p.KryteriumOpis kryterium Maksym alna liczba punktów 8. Siedziba wnioskodawcy Kryterium promuje projekty dotyczące obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Wersja przekazana do KM

13 L.p.KryteriumOpis kryterium Maksym alna liczba punktów 8. Siedziba wnioskodawcy Kryterium promuje projekty dotyczące obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Nowa wersja kryterium

14 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 9. Partnerstwo Projekt realizowany jest w formule partnerstwa – 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 1 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

15 L.p.KryteriumOpis kryterium Maksym alna liczba punktów 10 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu. Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem rezultatu: „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]” 1 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Wersja przekazana do KM

16 L.p.KryteriumOpis kryterium Maksym alna liczba punktów 10 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu. Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem rezultatu: „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)” 1 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Nowa wersja kryterium

17 L.p.KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 11 Produkty/usługi będące przedmiotem sprzedaży zagranicznej Wnioskodawca posiada: - 3 i więcej produktów, które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej – 5 pkt; - 2 produkty, które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej – 3 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 12 Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy Wnioskodawca spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

18 L.p.KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 13. Lokalizacja siedziby wnioskodawcy Projekty realizowane są przez podmioty, których prawna siedziba zlokalizowana jest poza terytorium ZIT WOF – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

19 L.p.KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 14. Termin zakończenia realizacji projektu Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest przed dniem 30 czerwca 2018 r. – 3 pkt. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 3 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Nowe kryterium

20 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google