Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W roku 2013 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno podczas trwania imprez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W roku 2013 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno podczas trwania imprez."— Zapis prezentacji:

1

2 W roku 2013 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno podczas trwania imprez masowych jak i imprez rekreacyjnych W roku 2013 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno podczas trwania imprez masowych jak i imprez rekreacyjnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

3 Wykaz interwencji w latach 1998 – 2013 zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej w rozbiciu na poszczególne miesiące.

4 Zestawienie postępowania mandatowego w latach 2001- 2013

5 Zestawienie spraw karnych wykrytych przez Komendę Straży w latach 2001-2013

6 Dane liczbowe, dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu

7 Dane dotyczące zatrzymań osób w Izbie Wytrzeźwień lata 2004 - 2013

8 Zestawienie ilościowe przeprowadzonych konwoi przez Straż Miejską

9 Zestawienie postępowań o wykroczenie w rozbiciu na poszczególne grupy wykroczeń w roku 2013

10 Analizując wykaz zgłoszonych interwencji można stwierdzić, że ilość spraw utrzymuje się na średniorocznym poziomie około 2500 zgłoszeń z nasileniem w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Analiza prowadzonych postępowań wskazuje na wzrost zdarzeń przeciwko instytucją i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykrywalność w obu kategoriach odpowiednio wynoszą 80% oraz 96,3%. Ogólna wykrywalność spraw w wszystkich kategoriach prowadzonych przez Straż Miejską w ilości 144 rocznie wynosi 91,9%. W ubiegłym roku strażnicy zatrzymali na „gorącym uczynku” 12 podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Interweniowali 167 razy w środowiskach rodzinnych w zakresie przemocy domowej. Wskaźnik ten budzi duży niepokój z uwagi na nowe środowiska rodzinne w których przemoc domowa zaczyna się ujawniać. Niestety na dużym poziomie utrzymuje się ilość zdarzeń w zakresie: spożywania alkoholu 295 czynów (spadek o 8,5%), zakłóceń porządku publicznego z 148 czynów (spadek o 3,9 %), zakłócania ciszy nocnej 173 czyny (spadek o 9 %). Analizując wykaz zgłoszonych interwencji można stwierdzić, że ilość spraw utrzymuje się na średniorocznym poziomie około 2500 zgłoszeń z nasileniem w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Analiza prowadzonych postępowań wskazuje na wzrost zdarzeń przeciwko instytucją i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykrywalność w obu kategoriach odpowiednio wynoszą 80% oraz 96,3%. Ogólna wykrywalność spraw w wszystkich kategoriach prowadzonych przez Straż Miejską w ilości 144 rocznie wynosi 91,9%. W ubiegłym roku strażnicy zatrzymali na „gorącym uczynku” 12 podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Interweniowali 167 razy w środowiskach rodzinnych w zakresie przemocy domowej. Wskaźnik ten budzi duży niepokój z uwagi na nowe środowiska rodzinne w których przemoc domowa zaczyna się ujawniać. Niestety na dużym poziomie utrzymuje się ilość zdarzeń w zakresie: spożywania alkoholu 295 czynów (spadek o 8,5%), zakłóceń porządku publicznego z 148 czynów (spadek o 3,9 %), zakłócania ciszy nocnej 173 czyny (spadek o 9 %).

11 Zestawienie liczby konwoi do Izby Wytrzeźwień w latach 1999-2013

12 Zestawienie podjętych interwencji w zakresie awantur domowych w latach 1999- 2013

13 Zestawienie podjętych interwencji w związku z spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w latach 1999- 2013

14 Zestawienie podjętych interwencji w związku z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego w latach 2000- 2013

15 Zestawienie podjętych interwencji w związku z niszczeniem mienia w latach 2000- 2013

16 Zestawienie podjętych interwencji w związku z zakłócaniem ciszy nocnej w latach 2000- 2013

17 Współpraca Straży Miejskiej z Komisariatem Policji w Brzeszczach Współpraca Straży Miejskiej w Brzeszczach z Komisariatem Policji przebiega głównie na oparciu o porozumienie podpisane w myśl § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 12.08.2004r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego nadzoru nad działalnością straży. Współpraca ta przejawiała się głównie w wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Brzeszcze, wspólnych patroli, których w 2013 roku odbyło się 12. Współpraca Straży i Policji przejawiała się głównie na: -wymianie informacji pomiędzy funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej podczas wspólnych odpraw do służby, -codziennym przekazywaniu meldunków o zdarzeniach, -bieżącej wymianie informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przy pomocy monitoringu wizyjnego oraz włamaniowego, -odbywających się cyklicznych spotkaniach Komendantów obu jednostek. Pozytywny przykład współpracy w obszarze wspólnych działań możemy zauważyć podczas zabezpieczania imprez sportowych lub artystycznych, rozrywkowych a także uroczystościach państwowych. Na bardzo szeroką skalę rozwinęła się współpraca w ramach realizowanych programów prewencyjnych obu jednostek w ramach cyklu spotkań z młodzieżą połączonych z prelekcjami

18 Wykaz interwencji w latach 2007-2013 zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej w zakresie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

19 Interwencje w ramach Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Rodzaj/rok20092010201120122013 Interwencje w ramach Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 157149163169166

20 Liczba wniosków skierowanych od mieszkańców do dzielnicowych Ilość/rok2010201120122013 Liczba wniosków skierowanych od mieszkańców do dzielnicowych 1031008887

21 Realizowane programy ekologiczne przez Straż Miejską w Brzeszczach “Czysta gmina” Program mający na celu podniesienie poziomu czystości i estetyki gminy, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Sprawą priorytetową jest poprawa estetyki głównych ciągów komunikacyjnych miasta w postaci współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie prawidłowego stanu czystości. Corocznie w okresach wiosennych dzielnicowi prowadzą akcję inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie gminy. Niestety w wielu przypadkach zlikwidowane wysypiska “odżywają” po pewnym czasie jednak poprzez systematykę działań ich liczba i powierzchnia ulega zmniejszeniu.Corocznie w okresach wiosennych dzielnicowi prowadzą akcję inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie gminy. Niestety w wielu przypadkach zlikwidowane wysypiska “odżywają” po pewnym czasie jednak poprzez systematykę działań ich liczba i powierzchnia ulega zmniejszeniu.

22 Zestawienie ilości dzikich wysypisk śmieci w latach 2003- 2013

23 Zestawienie ilościowe zastosowanych kar w zakresie w utrzymaniu czystości i porządku na nieruchomościach lata 2007- 2013

24 Wraki pojazdów usunięte z miejsc publicznych przez Straż Miejską w latach 2007-2013

25 Analiza zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich Dynamika przestępczości nieletnich Lp.Rok 2010Rok 2011Rok 2012Rok 2013 1CzynySprawcyCzynySprawcyCzynySprawcyCzynySprawcy 29210 33832

26 Kategorie przestępstw popełnianych przez nieletnich

27 INFORMACJA REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

28

29

30 Ocena stanu bezpieczeństwa w aspekcie statystyki wypadków na terenie Gminy Brzeszcze

31 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska Gminy Brzeszcze ANALIZA WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY BRZESZCZE Z PODZIAŁEM NA RODZAJ ZDARZENIA

32 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska Gminy Brzeszcze Porównanie procentowe ilości interwencji jednostek OSP z terenu Gminy Brzeszcze z podziałem na rodzaj zgłoszonego zdarzenia

33 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska Gminy Brzeszcze Porównanie procentowe ilości interwencji jednostek OSP z terenu Powiatu Oświęcimskiego z podziałem na rodzaj zgłoszonego zdarzenia

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W roku 2013 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno podczas trwania imprez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google