Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” 24 marzec 2009 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Jaraczewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” 24 marzec 2009 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Jaraczewska."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” 24 marzec 2009 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Jaraczewska

2 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Plan prezentacji  Podstawowe informacje o Punktach Konsultacyjnych  Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie  Wydatki kwalifikowane  Terminy naboru 2

3 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Jaki jest cel i zakres usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne? Punkty Konsultacyjne zapewniają swoim klientom: ofertę usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 r. – marzec 2011 r.

4 Konferencja „ Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” W jaki sposób jest zapewniona wysoka jakość usług informacyjnych? Punkty Konsultacyjne to instytucje wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu, które spełniły kryteria świadczenia tego typu usług:  posiadają doświadczenie w realizacji usług informacyjnych  dysponują wykwalifikowanym personelem (nabór konsultantów PK poprzez przeprowadzenie testów wstępnych oraz weryfikacja wiedzy konsultantów poprzez testy kompetencji, szkolenia – realizowane przez PARP)  mają dyspozycyjnych konsultantów PK - obecnych w punkcie w godzinach jego funkcjonowania oraz na dyżurach, poza siedzibą PK

5 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Bezpłatne usługi informacyjne – jaki zakres obejmują?  Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych oraz zasad ubiegania się o nie  Informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych  Inne informacje ( np. z baz danych)

6 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Bezpłatne usługi informacyjne – dla kogo ?  przedsiębiorców  osób fizycznych: - bezrobotnych - zatrudnionych - nieaktywnych zawodowo (uczniowie) - rolników - innych zainteresowanych osób

7 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Bezpłatne usługi informacyjne – gdzie i jak się o nich dowiedzieć ? Wystarczy tylko:  przyjść do Punktu Konsultacyjnego  zadzwonić  wysłać maila

8 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Jak znaleźć Punkt Konsultacyjny ? Każdy ośrodek, który pełni rolę Punktu Konsultacyjnego jest odpowiednio oznakowany: Punkt Konsultacyjny Prowadzony przez Pełna nazwa ośrodka KSU z siedzibą w Nazwa Miejscowości Czynny w godz.: 8.00 – 16.00 Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

9

10 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” Ważne adresy Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kopernika 4 87-100 Toruń Tel. 056 621 04 21 www.tarr.org.pl Punk Konsultacyjny Tel. 056 655 57 65 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informacyjne 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.ksu.parp.gov.pl

11 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Iwona Jaraczewska 11

12 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Podstawy udzielenia wsparcia  Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz.414 z późn. zm.),  Rozporządzenie Komisji WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 8.8. 2008 ). 12

13 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Wnioskodawcy  Przedsiębiorcy 13

14 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MŚP musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, że nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy, b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania, e) W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą 14

15 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych etapów 15 1.4 Etap I (1.4) Prace badawcze i rozwojowe Efekt: prototyp 4.1 Etap II (4.1) Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I

16 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych etapów  ETAP I Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu  ETAP II Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatyw Technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. 16

17 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1  badania przemysłowe: badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych 17

18 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1  prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów czy usług, w szczególności:  tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych 18

19 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1  (cd) opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej  działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie 19

20 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Rozróżnienie zaplanowanych działań na badania przemysłowe i prace rozwojowe jest istotne z punktu widzenia intensywności wsparcia przeznaczonego na współfinansowanie inwestycji 20

21 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Intensywność wsparcia Mikro- i mali ŚredniInni Badania przemysłowe 70%60%50% Badania rozwojowe 45%35%25% 21

22 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Działanie 1.4 Działanie 4.1 Budżet 390 mln euro Wartość projektu * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego min. 400 tyś zł* do 50mln euro Wsparcie na badania do 7,5 mln euro nd. Wsparcie na inwestycje nd. do 20 mln zł 22

23 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Intensywność wsparcia dla 4.1 POIG Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MŚP – do 50% wydatków Maksymalna wartość projektu celowego nie może przekroczyć 50 mln euro 23

24 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Całkowity budżet 390+390 mln euro Budżet na rok 2009 200 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. 293 728 000 zł 24

25 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Wydatki kwalifikowane - I ETAP (1)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem,  pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem,  pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem,  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, 25

26 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Wydatki kwalifikowane - I ETAP (2)  zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,  pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu  pokrycie kosztów ogólnych - do 10% całkowitych wydatków wymienionych powyżej  instrumenty zabezpieczające realizację umowy w przypadku gdy wsparcie przekazywane jest w formie zaliczki, a jego wartość nie przekracza 1 mln zł (intensywność 80%) 26

27 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 KONIEC I ETAPU (1) 1. Przedsiębiorca przedstawił sprawozdanie końcowe z realizacji części badawczej, potwierdzające zakończenie badań stosowanych i prac rozwojowych objętych wsparciem 2. Analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdziły celowość wdrożenia wyników prac 27

28 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 KONIEC I ETAPU (2) Jeżeli okaże się, że:  dalsze prowadzenie badań nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników,  po zakończeniu realizacji projektu, część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów,  po zakończeniu projektu, warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia, W podanych wyżej przypadkach podmiot realizujący projekt nie będzie zobowiązany do zwrotu środków uzyskanych dotychczas. 28

29 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Wydatki kwalifikowane - II ETAP (1)  Nabycie praw własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych),  Cena nabycia prawa własności budynku lub budowli,  Zakup albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę  Cena nabycia robót i materiałów budowlanych 29

30 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Wydatki kwalifikowane - II ETAP (2)  cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej,  raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,  koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub budowli do dnia zakończenia projektu  cena zakupu przez MŚP usług doradczych związanych z inwestycją do 10% wydatków wymienionych powyżej (intensywność pomocy 50%) 30

31 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1  Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 9 marca 2009 r.  Termin zakończenia naboru wniosków: 30 kwietnia 2009 r. 31

32 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania POIG 1.4-4.1 Dziękuję za uwagę 32


Pobierz ppt "1 Konferencja „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach” 24 marzec 2009 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Jaraczewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google