Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Produkcją i Usługami Klasyfikacja ABC/XYZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Dr inż. Piotr Chwastyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Produkcją i Usługami Klasyfikacja ABC/XYZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Dr inż. Piotr Chwastyk"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Produkcją i Usługami Klasyfikacja ABC/XYZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Dr inż. Piotr Chwastyk email: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl

2 Cele gospodarki materiałowej wykorzystanie optymalnych możliwości zakupu odnośnie ceny, ilości, terminu i jakości, niewielkie zaangażowanie kapitału w magazynie, terminowe zaopatrzenie produkcji w konieczne ilości materiału o wymaganej jakości, terminowe zaopatrzenie rynku zbytu w wyroby i części zamienne.

3 Czy w przedsiębiorstwie konieczne są zapasy magazynowe? Tak - dla zapewnienia ciągłości i rytmiczności procesów produkcyjnych. Nie – wymagają zapewnienia odpowiedniego miejsca ich składowania, generują koszty przechowywania. Ponieważ koszty materiałowe stanowią podstawowy składnik kosztów własnych, stąd nawet nieznaczna ich obniżka może dać istotny wzrost zysku.

4 Planowanie zaopatrzenia w czasie Polega na dopasowaniu potrzeb materiałowych i terminów dostaw do odpowiednich faz procesu produkcyjnego, a nie ograniczenie się tylko do zaplanowania potrzeb materiałowych i jednorazowe zamówienie ich na cały proces produkcyjny określonej ilości wyrobów. W przedsiębiorstwie występuje zazwyczaj bardzo wiele pozycji materiałowych, ale ich udział w ogólnej wartości zapasów materiałowych jest bardzo zróżnicowany. Z tego względu materiały dzieli się na grupy według ich relatywnego udziału w wartości całkowitego rocznego zużycia materiałowego – według metody ABC.

5 Metoda ABC Punktem wyjścia jest fakt, że często ograniczona ilość dóbr fizycznych ma wysoki udział w całkowitych kosztach zużycia materiałowego lub obrotów ogółem. Jak dowodzą badania surowce i materiały najbardziej rzutujące na wartość łącznego zużycia, stanowią niezbyt liczny zbiór. Koszty materiałowe pozostałej dużej ilości dóbr stanowią mały udział w całkowitych kosztach materiałowych. Analiza ABC powstała z zasady Pareto, opisującej wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, według której 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów (lub 20% przyczyn powoduje 80% skutków).

6 Genezę metody ABC możemy odnaleźć w badaniach statystycznych prowadzonych przez Vilfredo Pareto (1848-1923), które dotyczyły zagadnienia osób posiadających dochody równe lub wyższe od przyjętych w szeregu wielkości. V. Pareto w oparciu o przeprowadzone badania przedstawił tezę, która wskazywała na następującą zależność: 20% populacji danego kraju dysponuje 80% jego dochodami. Metoda ABC

7 20% produktów firmy daje jej 80% zysków 20% klientów przynosi 80% wartości sprzedaży 20% kryminalistów popełnia 80% przestępstw 20% kierowców powoduje 80% wypadków 20% powierzchni dywanu przypada na 80% jego zużycia 20% ubrań nosimy przez 80% czasu 20% naszej pracy daje 80% efektów 20% naszego życia daje nam 80% szczęścia Metoda ABC

8 20% wyrobów danej produkcji przedsiębiorstwa tworzy 80% ogólnej jej wartości 20% maszyn i urządzeń stanowi 80% wartości majątku trwałego 20% operacji produkcyjnych warunkuje 80% kosztów wytwarzania w urzędzie administracji państwowej 20% formularzy stanowi 80% łącznego zużycia druków

9 ZPU wyk. IV/ 9 Metoda ABC

10 Strefy A, B i C możemy wyznaczać za pomocą: metody analitycznej – zasada 20/80 metody graficznej – krzywa Pareto- Lorenza, wykres słupkowy metody mieszanej

11 Metoda ABC – metoda analityczna Zasadę 20/80 możemy zastosować w analizie struktury danej zbiorowości poprzez podział na 3 strefy strategiczne

12 Metoda ABC – metoda graficzna Analizując rozkład wartości skumulowanych zauważono zależność określaną prawem 20-80, zaś ich wykres przyjął postać krzywej Pareto. AB C

13 Metoda ABC A B C

14 Znaczenie strategiczne poszczególnych stref możemy zinterpretować następująco: Strefa A Obszar o najbardziej strategicznym znaczeniu. Obejmuje on +/- 20% podmiotów całej zbiorowości, aczkolwiek generuje +/- 80% wszystkich efektów. Maksymalizuj swoje relacje z podmiotami ze strefy A! Niebezpieczeństwo promowania 20% liderów jest takie, że utrata kilku podmiotów (elementów) zmienia całkowitą strukturę całej zbiorowości. Strefa B Obszar o umiarkowanym znaczeniu strategicznym. Utrata kilku podmiotów nie generuje istotnych zmian w strukturze całej zbiorowości. Mogą jednak te firmy stanowić rdzeń prowadzonej działalności. Strefa C Obszar o znikomym strategicznym znaczeniu. Minimalizuj swoje relacje z podmiotami ze strefy C!

15 Metoda ABC – grupa A materiały o wysokiej wartości i (lub) dużym udziale w kosztach materiałowych (ok. 70-80 %). Zalecenia: ciągła kontrola zapasów, staranne planowanie zapasu bezpieczeństwa i stanów informacyjnych, bardzo dokładne ustalanie wielkości dostaw, zamówienia zgodne z rzeczywistymi potrzebami, terminowość dostaw, staranny wybór dostawcy.

16 Metoda ABC – grupa B materiały o średniej wartości i średnim udziale w ogólnych kosztach materiałowych (ok. 15-20 %). Zalecenia: miejsce drugiego rzędu w magazynie, mniejsza liczba ofert dotycząca wyboru produktu, uproszczone metody sprawozdawcze.

17 Metoda ABC – grupa C materiały o niskiej wartości i (lub) małym udziale w ogólnych kosztach materiałowych (ok. 5-15 %). Zalecenia: określanie zapotrzebowania na podstawie prostych metod prognozowania, uproszczone procedury w procesie zamawiania, wyrywkowa kontrola stanów zapasów, duże wielkości zamówień, wysokie stany zapasu bezpieczeństwa (na półroczne a nawet roczne potrzeby).

18 Wielokryterialna analiza ABC w zarządzaniu zapasami może być rozpatrywana w zakresie wartościowym (20% liczebności generuje 80% wartości) rentownościowym (20% liczebności generuje 80% zysku) rotacyjnym (A - szybko rotacyjne, B średnio rotacyjne, C wolno rotujące)

19 Metodę ABC można zastosować również w innych obszarach klasyfikacji dostawców, klasyfikacji odbiorców, klasyfikacji kosztów, analizie i klasyfikacji powierzchni magazynowych,...

20 Metodologia metody ABC Etap. I Porządkujemy np. dostawców od wartości największej do najmniejszej. Etap. II Obliczamy wartość kumulowaną dostaw. Etap. III Dla wartości kumulowanej dostaw obliczamy jej udział proc. względem wartości całkowitej dostaw. Etap. IV Kolejnym krokiem jest obliczanie kumulowanego proc. udziału dostawców. Etap. V Zestawiamy w jednej tabeli kumulowany proc. udział np. dostaw i kumulowany proc. udział dostawców.

21 Metodologia metody ABC Etap. VI Przedstawiamy na rysunku (wykres słupkowy) miesięczną wartość dostawy oraz przedstawiamy uzyskane wyniki za pomocą krzywej Pareto. Etap. VII Dokonujemy podziały wartości dla całej zbiorowości według ogólnej zasady 20/80 – Strefa A; 50/10 Strefa B i 30/10 Strefa C. Zestawienie przedstawiamy w tabeli. Etap. VIII Na podstawie uzyskanych wyników przedstaw wnioski w formie raportu co do ewentualnych decyzji strategicznych mających na celu zwiększenie efektywności działu zakupów.

22 ABC - przykład Tabela do przeprowadzenia analizy ABC

23 ABC - przykład

24 Analiza powierzchni magazynowej w kontekście analizy ABC Do określenia racjonalnego rozmieszczenia materiałów w strefach składowych uwzględnia się dwa wymiary przestrzennego rozplanowania ośrodków składowania horyzontalny (w poziomie) i wertykalny (w pionie). W procesie horyzontalnego rozmieszczania materiałów decydującym czynnikiem jest częstotliwość zamówień w danym okresie. Materiały najczęściej zamawiane powinny być zlokalizowane możliwie blisko punktu wydawania i/lub pakowania.

25 Horyzontalne rozmieszczenie materiałów Układ przelotowy

26 Horyzontalne rozmieszczenie materiałów Układ przelotowo-kątowy

27 Horyzontalne rozmieszczenie materiałów Układ workowy

28 Wertykalne rozmieszczenie materiałów Przede wszystkim uwzględnia się ilość zamawianych materiałów w danym okresie. Przedmioty zamawiane w największych ilościach powinny być składowane w obszarze normalnego zasięgu ruchów rąk pracownika magazynowego lub podstawowego zasięgu wózka widłowego.

29 Klasyfikacja XYZ Klasyfikacja XYZ jest często uzupełnieniem klasyfikacji ABC. Przy wykorzystaniu analizy XYZ poszczególne rodzaje sprzedawanych produktów (lub kupowanych surowców) – na podstawie regularności wielkości (wartości) sprzedaży (lub regularności zapotrzebowania) – są dzielone na trzy grupy na podstawie dynamiki zmian określonej cechy w czasie. Podstawą klasyfikacji XYZ są więc dane z ciągu okresów (np. 12 miesięcy), a w wyniku podziału możemy wyróżnić: klasę X, która obejmuje elementy, dla których badana cecha (wartość sprzedaży lub wartość zapotrzebowania) wykazuje statystyczną stałość (dopuszczalne są sporadyczne zakłócenia), klasę Y, która obejmuje elementy, dla których badana cecha wykazuje zmienność sezonową lub wynikająca z istnienia trendu, klasę Z, dla których badana cecha wykazuje istotną nieregularność

30 Klasyfikacja XYZ - przykład LPKODNAZWA Dane historyczne sprzedaży IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 11000Papier A44 7894 6833 9874 5214 8675 7843 1242 9875 7844 5984 2714 384 21001Papier A3 1587752 4441 8217449 6811139242 6932 788 31002Papier kancelaryjny kratka 1397212 4641 8966 5358 457692721894 116 41003Papier kancelaryjny linia 112 51004Bloczek makulatorowy A5 1 2321 3871 3991 201 61005Bloczek makulatorowy A4731116171 636276119598 81646753928316 71006Długopis niebieski542396193 22813 45214923714193 81007Długopis czarny149245187165123178154146138147141187 91008Wkład czarny1315281928911321165 74485115644183 101009Długopis czerwony3111921 26314 387119281272 9 111010Linijka 20 cm 7 8973 7491 42484296132189 121011Linijka 30 cm1 2314 7261894 2831 51191613136721521719 131012Cyrkiel1411 9217381 2432951499191 55279167111 867 141013Wkład niebieski2 4682 5352 1312 7893 4891 9482 3562 1482 5552 9683 0012 785 151014Długopis zielony563 5331 1893 1116718988451 645567227553484 161015Kolorowanka 8 7652 9131 78945417513217 1016Kredki 6 szt.2391 9367551 2192397917371 2763319881 921 181017Kredki 12 szt.987896799784141348468198141108 191018Kredki 24 szt. 1 5431 7451 3281 4891 5671 6011 458 201019Ołówek 0,5 HB421624922946754896976952843943951912

31 Klasyfikacja XYZ - przykład LpKODNAZWA Dane historyczne sprzedaży Analiza XYZ IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Średnia aryt.Odchyl. stand.XzGrupy XYZ 11003Papier kancelaryjny linia 112 00,00%nieklasyfikowany 21004Bloczek makulatorowy A5 1 2321 3871 3991 201 1 305896,82%X 31018Kredki 24 szt. 1 5431 7451 3281 4891 5671 6011 458 1 5331207,81%X 41013Wkład niebieski 2 4682 5352 1312 7893 4891 9482 3562 1482 5552 9683 0012 785 2 59841716,06%Y 51000Papier A4 4 7894 6833 9874 5214 8675 7843 1242 9875 7844 5984 2714 384 4 48282018,29%Y 61019Ołówek 0,5 HB 421624922946754896976952843943951912 84516119,01%Y 71007Długopis czarny 149245187165123178154146138147141187 1633119,06%Y 81017Kredki 12 szt. 987896799784141348468198141108 16111872,91%Z 91016Kredki 6 szt. 2391 9367551 2192397917371 2763319881 921 77965684,12%Z 101014Długopis zielony 563 5331 1893 1116718988451 645567227553484 1 1481 05591,84%Z 111012Cyrkiel 1411 9217381 2432951499191 55279167111 867 75769691,93%Z 121002Papier kancelaryjny kratka 1397212 4641 8966 5358 457692721894 116 2 5282 793110,46%Z 131001Papier A3 1587752 4441 8217449 6811139242 6932 788 2 2142 666120,40%Z 141010Linijka 20 cm 7 8973 7491 42484296132189 2 1562 607120,89%Z 151011Linijka 30 cm 1 2314 7261894 2831 51191613136721521719 1 1191 592142,26%Z 161015Kolorowanka 8 7652 9131 78945417513217 2 0352 922143,60%Z 171005Bloczek makulatorowy A4 731116171 636276119598 81646753928316 1 1832 343198,03%Z 181008Wkład czarny 1315281928911321165 74485115644183 6721 547230,05%Z 191006Długopis niebieski 542396193 22813 45214923714193 1 5093 705245,55%Z 201009Długopis czerwony 3111921 26314 387119281272 9 1 4544 105282,27%Z Odchylenie standardowe Średnia arytmetyczna

32 Kombinacja analiz ABC i XYZ


Pobierz ppt "Zarządzanie Produkcją i Usługami Klasyfikacja ABC/XYZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Dr inż. Piotr Chwastyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google