Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka została zarejestrowana w KRS 28 kwietnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka została zarejestrowana w KRS 28 kwietnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Spółka została zarejestrowana w KRS 28 kwietnia 2005 r.

2 Założycielem Spółki i większościowym udziałowcem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND. Udziały w Spółce posiada również Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank SA – bank zrzeszający banki spółdzielcze.

3 Obszary działalności Spółki

4 Projekty Pożyczkowe realizowane przez Spółkę: „ Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko- pomorskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE – POŻYCZKA w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE. „Wspieranie rozwoju MŚP” (WRP) – wspólne przedsięwzięcie Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund” i Spółki.

5 Projekt JEREMIE - POŻYCZKA Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to unijny projekt wspierający rozwój firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. JEREMIE jest nowoczesnym odnawialnym systemem finansowania (oferującym kredyty, pożyczki oraz poręczenia a także inne instrumenty kapitałowe dla firm), który w Polsce dopiero się rozwija. Celem JEREMIE jest zwiększenie dostępu MŚP do kapitałów niezbędnych do finansowania ich rozwoju.

6 DLA mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. UE L 2014 Z 09.08.2008) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Projekt JEREMIE - POŻYCZKA DLA KOGO ?

7 Projekt JEREMIE - POŻYCZKA Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.

8 Pożyczki JEREMIE dedykowane są dla : Przedsiębiorców działających na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określoną jako szkodliwa dla środowiska, którzy: 1.Posiadają siedzibą (filię bądź oddział) oraz dokonują inwestycji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, 2.Posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty, 4.Nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne) ugodowe bankowe. Nie widnieją w bazach niesolidnych dłużników, 5.Nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS, 6.Zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel, 7.Techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionych biznes planów rokują na ich terminowe wykonanie, 8.Wykażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki, również znajdujący się w początkowej fazie rozwoju tj.: prowadzący działalność nie dłużej niż 36 miesięcy (start-up) Projekt JEREMIE - POŻYCZKA

9 1. Inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane w szczególności z: a)Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, b)Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, c)Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa 2. Nabycie, wytworzenie i instalację środków trwałych, w tym: a)Budowli i budynków, b)Maszyn i urządzeń, c)Narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego, d)Infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, 3. Nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów, 4.Pokrycie wydatków na prace związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych, NA CO?

10 5. Pokrycie wydatków modernizacyjnych i adaptacyjnych, 6.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know- how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, 7. Bieżące wydatki związane z realizowaną inwestycją. Projekt JEREMIE - POŻYCZKA Pożyczka inwestycyjno – obrotowa może zostać udzielona przy założeniu, że cześć obrotowa ( kapitał obrotowy) nie może być wyższa od części inwestycyjnej (kapitał inwestycyjny). Cześć obrotowa tj. np. towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty…. Cześć inwestycyjna tj. np. zakup nieruchomość, środka transportu, wyposażanie biura…

11  Maksymalny okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 60 miesięcy od momentu podpisania umowy pożyczki Projekt JEREMIE - POŻYCZKA NA JAKICH WARUNKACH ?  Możliwy 3-miesięczny okres karencji na spłatę kapitału – odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco. Okres karencji wliczany jest do okresu spłaty pożyczki  Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000,00zł  Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,78% - 7,18 %

12 Określenie wysokości oprocentowania oraz grup ryzyka w ramach programu JEREMIE- POŻYCZKA Projekt JEREMIE - POŻYCZKA Pożyczka oprocentowana jest według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (Komunikat KE – Dziennik Urzędowy UE C 14/6). Podstawą obliczenia stopy referencyjnej jest stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR) oraz marża, której wysokość jest uzależniona od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia. Wysoki poziom zabezpieczeń Średni poziom zabezpieczeń Niski poziom zabezpieczeń Grupa AAA do A 3,78%3,93%4,18% Grupa BBB 3,93%4,18%5,38% Grupa BB 4,18%5,38%7,18% Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start- up) 7,18%

13 W JAKI SPOSÓB? Projekt JEREMIE - POŻYCZKA  BIZNES PLAN  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE  DOKUMENTY REJESTRACYJNE  DOKUMENTY FINANSOWE  PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA  INNE DO SIEDZIBY SPÓŁKI W WARSZAWIE, UL. MIEDZIANA 3A lok. 22 DO ODDZIAŁU SPÓŁKI W INOWROCŁAWIU, UL. SZKLARSKA 7

14 ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI 1.Każdorazowo Pożyczkobiorca na zabezpieczenie pożyczki wystawia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz opcjonalnie: 2.Drugi rodzaj zabezpieczenia, który może stanowić w szczególności: a)Ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, b)Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, c)Poręczenie wg. prawa cywilnego, wesklowego, d)Zastaw wraz z cesją praw z polisy, 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia. Projekt JEREMIE - POŻYCZKA

15 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do indywidualnej rozmowy z naszymi przedstawicielami.

16 „ Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. ul. Miedziana 3a lok 22 01-814 Warszawa tel. 22 890 98 00 ______________________________________ ___ Oddział w Inowrocławiu ul. Szklarska 3 88-100 Inowrocław tel.52 352 - 54 - 49 e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl www.poreczeniakredytowe.pl


Pobierz ppt "Spółka została zarejestrowana w KRS 28 kwietnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google