Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 6.4 PO IG Warszawa 24.11.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 6.4 PO IG Warszawa 24.11.2008."— Zapis prezentacji:

1 POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 6.4 PO IG Warszawa 24.11.2008

2 Istota pomocy publicznej Pytanie, na które nie ma jasnych odpowiedzi, ma zazwyczaj najwięcej wyjaśnień.

3 Cel szkolenia Zdobycie praktycznej umiejętności: ● Oceny wniosku pod kątem występowania pomocy publicznej, ● Oceny spełnienia warunków danego przeznaczenia pomocy publicznej,

4 PODSTAWOWE POJĘCIA

5 Przedsiębiorca w prawie wspólnotowym ● Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. ● Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania. ● Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). ● Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6 Działalność gospodarcza w orzecznictwie ETS ● Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania. Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku jest działalnością gospodarczą.

7 Usługa w rozumieniu Art. 50 TWE ● Usługami w rozumieniu Traktatu są świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób.

8 Art. 87, ust. 1 TWE Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

9 Zasady wynikające z art. 87 ust. 1 TWE ● Transfer środków publicznych. ● Korzyść ekonomiczna. ● Selektywność. ● Naruszenia lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową.

10 Dysponenci środków publicznych ● Administracja centralna. ● Administracja samorządowa. ● Agencje rządowe. ● Przedsiębiorcy publiczni. ● Inne jednostki (m.in. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego).

11 Korzyść ekonomiczna ● Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym. ● Udzielanie pożyczek/ kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej. ● Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej. ● Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku.

12 Selektywność ● Konkretny podmiot gospodarczy. ● Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki. ● Podmioty działające w konkretnym regionie kraju. ● Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług.

13 Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową ● Zdaniem KE nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych i gdy kwota wsparcia jest niewielka. ● Zdaniem ETS (Altmark) nawet niewielka kwota pomocy na rzecz podmiotu działającego w lokalnej skali nie wyklucza zakłócenia konkurencji.

14 Art. 87, ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: a)pomoc na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia; b)pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego.

15 Art. 87, ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: c)pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; d)pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; e)inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.

16 PROJEKTY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ

17 Pomoc publiczna w projektach turystycznych i kulturalnych ● Pomoc regionalna (pomoc na inwestycje początkowe i na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z inwestycją). ● Pomoc horyzontalna (pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego). ● Pomoc de minimis – jako osobna kategoria, pozwalająca finansować prace przygotowawcze w ramach projektu.

18 Turystyka i kultura w decyzjach Komisji Europejskiej ● N 497/2006 Miejska sala koncertowa – Prerov, Czechy ● N 276/2007 Cele kulturalne ERDF, program pomocowy – Węgry ● N 258/2000 Baseny – Dorsten, Niemcy ● NN 50/2007 Muzea federalne, program pom. - Austria ● NN 14/01 Terra Mitica SA, park rozrywki Hiszpania

19 Eliminowanie pomocy publicznej ETAP I 1.Czy jednostka turystyczna/kulturalna realizująca projekt prowadzi działalność wyłącznie w zakresie kultury lub turystyki/rekreacji?

20 Eliminowanie pomocy publicznej ETAP II 1.Czy jest możliwość rozdzielenia działalności gospodarczej od działalności turystycznej/kulturalnej? 2.Czy jest możliwy wybór operatra do działalności gospodarczej stanowiacej uzupełnienie projektu?

21 Eliminowanie pomocy publicznej ETAP II ● Rozdzielenie działalności powinno odbywać z zachowaniem zasad przejrzystości, określonych przez Komisję Europejską. ● Wybór operatora powinien nastąpić zgodnie z zasadami otwartości, bezwarunkowości i niedyskryminacyjności (zgodnie z XXIII Raportem Komisji Europejskiej nt. Polityki Konkurencji).


Pobierz ppt "POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 6.4 PO IG Warszawa 24.11.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google