Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty reintegracyjne oraz ich kooperacji w tym zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty reintegracyjne oraz ich kooperacji w tym zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty reintegracyjne oraz ich kooperacji w tym zakresie

2 Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016 Struktura sektorowa placówek świadczących zinstytucjonalizowane usługi społeczne w wybranych dziedzinach usług w 2014 r. (w %)

3 Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016 Struktura sektorowa jednostek świadczących zinstytucjonalizowane usługi społeczne w zakresie integracji społecznej i zawodowej według sektorów (stan na 31.12.2014 r.)

4 3. Wdrożone zostaną rozwiązania regulacyjne, dotyczące wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej oraz systemu wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej w sektorze ekonomii społecznej. Najistotniejsze będą działania mające na celu: a)połączenie działań Warsztatów Terapii Zajęciowej z możliwościami aktywizowania zawodowego ich uczestników w formie staży, praktyk zawodowych i zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i Zakładach Aktywności Zawodowej, umożliwienie uczestnikom WTZ odbycia staży w podmiotach ekonomii społecznej (np. ZAZ, spółdzielnia socjalna) bez utraty prawa dalszego uczestnictwa w Warsztatach, b)stworzenie systemu zatrudnienia wspomaganego, obejmującego działania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, poszukiwanie pracy, zaangażowanie pracodawcy oraz wsparcie w miejscu pracy i poza nim, c)włączenie PES do sektora usług wspierających osoby niepełnosprawne w zakresie doradztwa, usług asystenckich, asystentów pracy i koordynatorów zatrudnienia wspomaganego, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

5 3. Wdrożone zostaną rozwiązania regulacyjne, dotyczące wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej oraz systemu wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej w sektorze ekonomii społecznej. Najistotniejsze będą działania mające na celu: d)rozważenie możliwości obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON (po oszacowaniu skutków finansowych) z tytułu zakupu usługi lub produktu od podmiotu ekonomii społecznej zatrudniającego poniżej 25 pracowników, który zatrudnia nie mniej niż 40% osób niepełnosprawnych, będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo, osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub zatrudniającego 60% osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, e)rozważenie sprecyzowania zapisów prawnych dotyczących ZAZ, uwzględniających jego hybrydowy charakter podmiotu reintegracyjnego prowadzącego działalność gospodarczą w skali umożliwiającej realizację podstawowego zadania tych podmiotów – rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz kontynuacja wspierania ZAZ w działaniach zmierzających do włączania ich pracowników w otwarty rynek pracy. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

6 2) Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, umożliwiające stabilne finansowanie usług reintegracji społecznej i zawodowej w centrach i klubach integracji społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz posiadających certyfikat (akredytację) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (lub marszałka województwa) poprzez finansowanie: a) ze środków Funduszu Pracy, w części dotyczącej reintegracji zawodowej oraz świadczeń integracyjnych, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, w wysokości uzgodnionej w porozumieniu z właściwym powiatowym urzędem pracy na podstawie kosztów reintegracji w ostatnich dwóch latach, jednak w kwocie nieprzekraczającej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za miesiąc na jednego uczestnika. b) ze środków budżetów gmin, w części dotyczącej reintegracji społecznej, w wysokości uzgodnionej w porozumieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem właściwego dla uczestnika zgodnie z przepisami pomocy społecznej na podstawie kosztów reintegracji społecznej w ostatnich dwóch latach. 3) Wsparcie usług reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach zatrudnienia socjalnego w szczególności mogą być finansowane działania, dzięki którym możliwe będzie objęcie wsparciem większej liczby osób (uczestników) lub rozszerzenie zakresu wsparcia. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

7 Warsztaty Terapii Zajęciowej Zakłady Aktywności Zawodowej Kluby Integracji Społecznej Centra Integracji Społecznej Tworzenie nowych podmiotów (CIS, KIS, ewentualnie WTZ, ZAZ) Nowi uczestnicy Wsparcie dotychczasowych uczestników z przygotowaniem do aktywizacji zawodowej Usługi społeczne indywidualnie dla uczestników Usługi społeczne dla społeczności Aktywizacja dla zawodowa OPS/PCPR Europejski Fundusz Społeczny RPO

8 Usługi aktywnej integracji Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest: a)odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub b)odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub c)zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: i)społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, ii)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; iii)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, iv)zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny RPO

9 Usługi aktywnej integracji Wsparcie, służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS, jest udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej:  w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. IZ RPO zapewnia, że usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. Europejski Fundusz Społeczny RPO

10 Usługi aktywnej integracji IZ RPO zapewnia, że aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez: a)wykorzystanie usług aktywnej integracji; IZ RPO umożliwia realizację usług asystenckich, a także innych usług aktywnej integracji w szczególności takich jaki usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia; b)usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS; c)wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. IZ RPO umożliwia realizację usług asystenckich, a także innych usług aktywnej integracji, w szczególności takich jak usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny RPO

11 Usługi aktywnej integracji IZ RPO zapewnia, że wsparcie w ramach WTZ odbywa się poprzez:  wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;  wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, IZ RPO umożliwia realizację działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  IZ RPO preferuje kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społecznozawodową osób z niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa wyżej. Europejski Fundusz Społeczny RPO

12 Usługi aktywnej integracji IZ RPO zapewnia, że wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez:  zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ;  wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny RPO

13 Usługi aktywnej integracji IZ RPO zapewnia, że OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:  PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;  CIS i KIS;  spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;  organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane: a)przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; b)przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; c)przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; d)przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu. Europejski Fundusz Społeczny RPO

14 Usługi społeczne w interesie ogólnym  usługi asystenckie – to usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usługi krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych,  usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  usługi systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  usługi w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych Europejski Fundusz Społeczny RPO

15 Usługi społeczne w interesie ogólnym IZ RPO zapewnia preferencje dla realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Preferencje mogą być zapewnione w szczególności poprzez:  rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu RPO określonych kryteriów wyboru projektów ograniczających wsparcie w ramach danego konkursu wyłączenie do podmiotów ekonomii społecznej lub premiujących realizację projektów przez te podmioty;  preferencje dla projektów partnerskich realizowanych przez administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej;  zobowiązanie beneficjentów w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Europejski Fundusz Społeczny RPO

16 Usługi społeczne w interesie ogólnym (użyteczności publicznej) Usługi asystenckie Usługi opiekuńcze Wsparcie rodziny Piecza zastępcza Mieszkania wspomagane Projekty problemowe Projekty terytorialne Wiązki usług Placówki wsparcia dziennego Usługi asystenckie Projekty tematyczne Opiekunowie faktyczni Usługi opiekuńcze Wsparcie rodzin Piecza zastępcza Typy projektówTypy usług Mieszkania wspomagane Europejski Fundusz Społeczny RPO

17 Regionalny Program Operacyjny Strumienie środków (konkursy) kryteria wyboru projektów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej IZ KM Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Gminy i powiaty – wspólnoty samorządowe Projekty na realizację usług PES PS PES Europejski Fundusz Społeczny RPO

18 Wspólnota samorządowa - obywatele Współudział w przygotowaniu gminnego powiatowego programu (rozwiązywania problemów społecznych) 2) udział w realizacji zadań użyteczności publicznej samodzielnie lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego; 1) udział w kreowaniu polityki rozwoju zadań użyteczności publicznej; Zlecanie zadań publicznych – powierzanie realizacji usług Partnerska realizacja zadań publicznych – usług Preferencyjny zakup usług w trybie PZP i poniżej 30 tys. euro PES PS PES Impuls europejski vs. rozwiązania systemowe

19 Funkcje reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej  Współudział w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej  Przygotowywanie uczestników do aktywizacji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych  Realizacja aktywizacji zawodowej w procesach aktywnej integracji  Usługi jako podwykonawca w projektach usług społecznych  Realizacja usług społecznych.


Pobierz ppt "Możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty reintegracyjne oraz ich kooperacji w tym zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google