Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 21.05.2015 r. Zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 21.05.2015 r. Zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 21.05.2015 r. Zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Grupa docelowa Wsparciem w ramach Osi mogą być objęte:  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przesłankę ubóstwa;  osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji wskaźnika produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”;  otoczenie ww. osób o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

3 Grupa docelowa Wsparcie komplementarne z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020:  Preferowane osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ - zakres wsparcia nie może powielać działań otrzymanych w ramach działań towarzyszących z PO PŻ;  Informacje o wybranych do dofinansowania projektach przekazywane są organizacjom partnerskim (Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywnościowych, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej);  Obowiązek poinformowania ww. organizacji o prowadzonej rekrutacji do projektu oraz ustalenia z tą organizacją zakresu działań towarzyszących jakie otrzymuje dana osoba lub rodzina.

4 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa Cel: pokazanie efektów reintegracji uczestników projektu osiągniętych w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie. Pomiar: względem sytuacji uczestników projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie - w odniesieniu do stopnia wykluczenia społecznego uczestników projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

5 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej  To odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w różnych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie, liczony w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu.  Weryfikacja w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  Potwierdzenie osiągnięcia kryterium na podstawie dokumentów dostarczonych przez uczestnika projektu np. zaświadczenie o udziale w KIS, kopia umowy o pracę lub cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej.

6 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej Weryfikacja kryterium w odniesieniu do wykluczenia społecznego: 1.Osoby, które rozpoczęły udział w aktywizacji społecznej (terapia, psychoterapia, grupa wsparcia, klub samopomocy, WTZ, KIS). Mierzone w odniesieniu do uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu jako osoby głęboko wykluczone społecznie, ze złożonymi ograniczeniami indywidualnymi, bez motywacji do podejmowania jakiejkolwiek aktywności, wymagające wzmocnienia motywacji i podstawowych kompetencji społecznych.

7 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej 2.Osoby, które rozpoczęły udział w aktywizacji społeczno- zawodowej (udział w pracach społecznie użytecznych, uczestnictwo w CIS). Mierzone w odniesieniu do uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu jako osoby głęboko wykluczone społecznie i ze złożonymi ograniczeniami indywidualnymi, jednak zmotywowane do udziału w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i do tego przygotowane, wymagające wzmocnienia kompetencji społecznych i wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

8 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej 3.Osoby, które rozpoczęły udział w aktywizacji zawodowej (z wyłączeniem prac społecznie użytecznych), pracę w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) lub udział w formach wsparcia przygotowujących do zatrudnienia lub samozatrudnienia w ramach usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Mierzone w odniesieniu do uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i wzmocnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

9 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej 4.Osoby, które rozpoczęły naukę w formach szkolnych. Mierzone w odniesieniu do uczestników projektu wymienionych w punktach 1-3. 5.Osoby, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie (również w ramach spółdzielni socjalnej lub innego przedsiębiorstwa społecznego oraz w ramach ZAZ). Mierzone w odniesieniu do uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają wzmocnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniająco wsparcia w zakresie kompetencji społecznych.

10 Kryterium efektywności zatrudnieniowej  Pomiar dokonywany jest przez OPS/PCPR; Weryfikacja w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;  Stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej 3 m-cy, przynajmniej na ¼ etatu;  Umowa cywilno-prawna – zawarta na minimum 3 m-ce a wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (umowa o dzieło musi spełniać drugi warunek);  Działalność gospodarcza – dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 3 m-ce od zakończenia udziału w projekcie;  Zatrudnienie subsydiowane – uwzględniane pod warunkiem realizacji poza projektami EFS.

11 Usługi aktywnej integracji Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą usług aktywnej integracji o charakterze: a) społecznym - celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in.: poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking), pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej

12 Usługi aktywnej integracji b)zawodowym - celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;

13 Usługi aktywnej integracji c)edukacyjnym - celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, obejmujących: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

14 Zindywidualizowane wsparcie  Opracowanie ścieżki reintegracji indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.  Działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej muszą być powiązane z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej.  Działania w zakresie aktywizacji zawodowej stanowią ostatni element realizacji ścieżki reintegracji.  Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu lub może być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo.

15 Zindywidualizowane wsparcie  W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny, środowiska czy lokalnej społeczności i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji;  Ze środków EFS nie można finansować biernych form pomocy w postaci zasiłków. Zasiłki mogą stanowić wkład własny do projektu.  Brak możliwości finansowania turnusów rehabilitacyjnych.

16 Narzędzia realizacji KONTRAKT SOCJALNY  Realizowany poprzez usługi aktywnej integracji;  Praca socjalna obowiązkowo musi być stosowana w ramach projektu;  Obowiązkowa realizacja ścieżki reintegracji obejmująca co najmniej trzy z usług aktywnej integracji;  Kalkulowany koszt wsparcia (dotyczy wydatków na usługi aktywnej integracji) na osobę wynosi do 6 000,00 zł; kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego.

17 Narzędzia realizacji P ROGRAM AKTYWNOŚCI L OKALNEJ  Realizowany poprzez usługi aktywnej integracji, w tym pracę socjalną, ze społecznością lokalną, animację lokalną lub organizowanie społeczności lokalnej;  Skierowany do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności np. mieszkańcy dzielnicy, bloku, grupa osób z niepełnosprawnościami;  Obowiązkowe zastosowanie co najmniej czterech usług aktywnej integracji – każdy uczestnik musi skorzystać z co najmniej jednej;  Kalkulowany koszt wsparcia wynosi do 4 000,00 zł na osobę.

18 Aktywizacja zawodowa Jednostki organizacyjne pomocy społecznej nie wdrażają samodzielnie instrumentów aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa jest wdrażana wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie:  Powiatowe Urzędy Pracy;  Organizacje pozarządowe posiadające status instytucji szkoleniowej lub agencji zatrudnienia;  Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;  Inne podmioty podlegające tej samej jednostce samorządu terytorialnego co jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

19 Staże  W ramach kontraktu socjalnego należy wyodrębnić je jako osobne zadanie w projekcie.  W opisie zadania należy wykazać szacunkową liczbę uczestników skierowanych na staż z podaniem wymiaru czasowego (np. 3 miesiące, 6 miesięcy, maksymalnie 12 m-cy).  Finansowane mogą być wydatki związane z: dojazdem uczestnika na staż i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania; stypendium stażowym, zgodnie z obowiązującymi stawkami w PUP (pkt. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z póżn. zm.) ); wynagrodzeniem opiekuna stażu, o ile będzie to uzasadnione w odniesieniu do specyfiki grupy docelowej/uczestników skierowanych na staż.

20 Uproszczone metody rozliczania  Obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100 tys. Euro: Kwoty ryczałtowe Stawki jednostkowe  Stosując kwoty ryczałtowe należy wskazać we wniosku o dofinansowanie dokumenty, na podstawie których projekt będzie rozliczany (np. certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursu).  Brak możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

21 Środki trwałe  Zakup środków trwałych jest kwalifikowalny pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu i w umowie o dofinansowanie;  Zakup używanych środków trwałych: sprzedający środek trwały wystawia deklarację określającą jego pochodzenie, potwierdzającą, iż w ciągu poprzednich 7 lat nie był on współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych; cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa niż koszt nowego.  Po zakończeniu realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

22 Cross-financing Cross –financing:  Występuje jedynie w działaniach i poddziałaniach określonych w SzOOP;  Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa – zapewnienie realizacji zasady równości szans, zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości i infrastruktury, nie stanowi wydatku w ramach cross- financingu.

23 Cross-financing  Może dotyczyć wyłącznie: zakupu nieruchomości zakupu infrastruktury tj. elementów nieprzenośnych na stałe przytwierdzonych do nieruchomości (wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy); dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.  Koszty zaplanowane w ramach cross-financingu, wykazane są w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu i podlegają rozliczeniu we wnioskach o płatność.

24 Cross-financing i środki trwałe Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

25 Koszty pośrednie  Koszty koordynatora/kierownika projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie uwzględnione w ramach kosztów pośrednich – brak zadania Zarządzanie projektem.  Rozliczanie kosztów pośrednich – wyłącznie stawkami ryczałtowymi:  25 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości do 1 mln zł włącznie,  20 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie,  15 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie,  10 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości przekraczającej 5 mln zł.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gdańsk, 21.05.2015 r. Zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google