Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020 Konkursu dotacji Instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020 Konkursu dotacji Instytucji."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020 Konkursu dotacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

2 Podstawy planowania wsparcia kierowanego do partnerów Realizacja zasady partnerstwa Osiągnięcie efektu synergii identyfikacja ewentualnych słabych stron zaplanowanych interwencji efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowanie wsparcia środków EFS na faktyczne potrzeby odbiorców Funduszu poprawienie efektywności i skuteczności interwencji realizowanych z udziałem EFS

3 Podstawy planowania wsparcia kierowanego do partnerów Unijne akty prawne Regulacje krajowe Doświadczenia z lat 2007-2013 Zasada partnerstwa

4 Podstawy planowania wsparcia kierowanego do partnerów – najważniejsze dokumenty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020; Biała księga zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Najważniejsze dokumenty

5 Wsparcie partnerów ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania celów tematycznych 8–10 finansowanych z EFS w obszarze programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków w ramach EFS Wsparcie partnerów poza działalnością KM PO WER Konkurs dotacji na wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020 Odpowiedź na potrzebę aktywnego włączenia partnerów w proces zarządzania funduszami unijnymi

6 Założenia konkursu dotacji Konkurs dla partnerstw, których celem działania jest zaangażowanie podmiotów w budowanie sieci współpracy nakierowanej na wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego Angażowanie potencjału, wiedzy i doświadczenia partnerów w procesy wpływające na wykorzystanie środków unijnych, wpływające na poprawienie efektywności i skuteczności interwencji realizowanych z udziałem EFS Osiągnięcie efektów lub rezultatów, które stanowić będą bieżące wsparcie dla instytucji w systemie realizacji EFS lub będą mogły zostać wykorzystane przy wdrażaniu EFS

7 Założenia konkursu dotacji Partnerzy działający w Komitetach Monitorujących programy operacyjne perspektywy 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Do kogo skierowany jest konkurs? Realizacja przekrojowych działań dotyczących problematyki EFS w ramach trzech obszarów tematycznych współpracy Działania z zakresu monitorowania, wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań Wartość dotacji w przedziale od 100 000 PLN do 185 000 PLN W jakich obszarach można realizować dotacje? Co można finansować? Jaka jest wysokość dotacji?

8 Założenia konkursu dotacji Do kogo skierowany jest konkurs? Na co – jakie tematy Co można finansować? Ile można dostać Partnerzy, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, których przedstawiciele zasiadają w komitetach monitorujących programy operacyjne perspektywy 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest utworzenie Sieci współpracy Sieci współpracy mogą być tworzone przez partnerów wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, których obszar zainteresowań lub działalności jest zgodny z obszarem interwencji i problematyki EFS Sieć współpracy musi składać się z minimum 3 podmiotów

9 Założenia konkursu dotacji Do kogo skierowany jest konkurs? W jakich obszarach można realizować dotacje? Co można finansować? Jaka jest wysokość dotacji? Trzy obszary tematyczne współpracy: Obszar tematyczny 1: Poprawa jakości funkcjonowania Komitetów Monitorujących poprzez stworzenie forum wymiany wiedzy oraz wypracowanie zasad optymalnej komunikacji pomiędzy członkami komitetów monitorujących programy współfinansowane ze środków EFS. Obszar tematyczny 2: Opracowywanie rekomendacji dla programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS poprzez realizację działań monitorujących skuteczność i przejrzystość programowania i wdrażania EFS. Obszar tematyczny 3: Współpraca partnerów z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących lub współpraca między sobą podmiotów z jednorodnych struktur organizacyjnych, których zakres działalności lub zainteresowań jest zgodny z obszarami interwencji EFS w celu wsparcia interwencji EFS.

10 Założenia konkursu dotacji Do kogo skierowany jest konkurs? W jakich obszarach można realizować dotacje? Co można finansować? Jaka jest wysokość dotacji? Na potrzeby realizacji celów współpracy możliwe jest realizowanie działań z zakresu monitorowania, wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań. Towarzyszyć im mogą w szczególności wydatki dotyczące: tworzenia, rozwijania i prac struktur koordynacyjnych i sieciowych, organizacji warsztatów, szkoleń i seminariów, opracowania analiz i ekspertyz dotyczących wybranych problemów wdrażania EFS, zgodnie z zakresem działania partnerów i ich kompetencjami, organizacji spotkań, debat publicznych, konsultacji, wymiany informacji i doświadczeń, przygotowania publikacji, raportów i broszur.,,

11 , Założenia konkursu dotacji Do kogo skierowany jest konkurs? W jakich obszarach można realizować dotacje? Co można finansować? Jaka jest wysokość dotacji? 100 000 PLN Maksymalna wartość dotacji dla partnerstwa lub sieci współpracy, obejmującego swoim zasięgiem problematykę dotyczącą 5 programów operacyjnych współfinansowanych z EFS 150 000 PLN Rozszerzenie zasięgu działań partnerstwa lub sieci współpracy do 10 programów operacyjnych współfinansowanych z EFS 185 000 PLN Maksymalna wartość dotacji dla partnerstw lub sieci współpracy obejmujących swoim zasięgiem problematykę dotyczącą 17 programów operacyjnych współfinansowanych z EFS 4 625 000 PLN Łączna pula środków w ramach pierwszej edycji konkursu,,,

12 Harmonogram pierwszej edycji konkursu dotacji styczeń 2016 r. marzec 2016 r. maj 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Ogłoszenie konkursu dotacji i nabór fiszek projektowych Nabór wniosków o przyznanie dotacji Zawieranie umów o przyznaniu dotacji 10 wniosków o przyznanie dotacji 10 przyjętych fiszek partnerstwa 11 złożonych fiszek partnerstwa Nabór w ramach pierwszej edycji konkursu Działania w ramach sieci współpracy

13 Dolnośląscy Pracodawcy Małopolski Związek Pracodawc ów Lewiatan Organizacja Pracodawc ów Ziemi Lubuskiej Śląski Związek Pracodawc ów Prywatnych Świętokrzys ki Związek Pracodawc ów Prywatnych Lewiatan Konfederaci - konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w KM Pracodawcy Rzeczy- pospolitej Polskiej Polska Izba Gospodarcza w Szczecinie Stowarzyszen ie "Centrum Rozwoju Ekonomiczne go Pasłęka" Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Platforma Funduszy Europejskich Pracodawców RP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych III sektor dla EFS-u Fundacja Aktywizacja Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Polski Związek Głuchych On Inclusion 14-20 Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Fundacja Aktywizacja Fundacja Innowacja i Wiedza Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (sieć PIRP) Sieci współpracy w ramach pierwszej edycji konkursu dotacji

14 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 11 regionalnyc h związków Platforma wymiany wiedzy oraz wypracowania zasad optymalnej komunikacji pomiędzy członkami rad rynku pracy i członkami komitetów monitorujących RPO i PO WER w celu monitorowania jakości zatrudnienia współfinansowanego ze środków EFS Związek Gmin Wiejskich RP Sieć tworzą członkowie Związku, zasiadający w KM Samorządowa Sieć Współpracy Polska Izba Firm Szkoleniowych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Sieć współpracy edukacji pozaformalnej SYNERGIA Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada OPZZ Województwa Małopolskiego Rada OPZZ Województwa Lubuskiego Rada OPZZ Województwa Opolskiego Ponadregionalna Sieć Współpracy - Konkurencyjni na rynku pracy Ponadregionalna Sieć Współpracy - Konkurencyjni na rynku pracy Związek Rzemiosła Polskiego Ponad 20 regionalnych izb rzemieślnicz ych Rzemiosło w EFS

15 Dziękuję za uwagę Anna Mickiewicz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020 Konkursu dotacji Instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google