Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PROJEKT Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski POWR.05.02.00-00-0150/15 Warszawa, dnia 18 marca 2016r.

2 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Agenda spotkania w dniu 18 marca 2016 r. Powitanie 10.00 – 12.15 część I 12.15 – 13.00 obiad 13.00 – 14.30 część II 14.30 – 16.00 warsztaty Dyskusja, wnioski, podsumowanie

3 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Projekty NFZ VITAPOL System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia NEW:

4 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl PO WER 2014 - 2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9IV Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wartość docelowa (2023r.): Liczba podmiotów (koordynatorów procesu) wykonujących działalność leczniczą, które wdrożyły model opieki koordynowanej w ramach programu - 45 grudzień 2014 r.

5 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Policy paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 [1/5] 6.3.2.3. Wdrożenie opieki koordynowanej Istotną rolę w procesie poprawy efektywności w ochronie zdrowia odgrywają planowane działania dotyczące wdrożenia opieki koordynowanej. Głównym założeniem opieki koordynowanej jest taka optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w wyniku której, droga pacjenta w systemie opieki zdrowotnej (w szczególności pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia) jest odpowiednio koordynowana. lipiec 2015 r.

6 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Policy paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 [2/5] Etap I Opracowanie modeli W pierwszym etapie planowane jest opracowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Wypracowane w trakcie projektu różnice pomiędzy poszczególnymi modelami będą w szczególności dotyczyły podmiotów pełniących funkcje koordynatora/integratora oraz zakresem populacji, która będzie objęta poszczególnymi formami opieki.

7 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Policy paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 [3/5] Etap II Faza testowa modeli Faza testowa (pilotażowa) mająca na celu opracowanie, w oparciu o przygotowane modele OOK, optymalnego sposobu kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ. Pilotażowe rozwiązania będą obejmować w szczególności: – definiowanie zakresu usług zdrowotnych w ramach OOK do realizacji samodzielnej oraz poprzez sieć współpracujących świadczeniodawców, – określenie mechanizmów finansowania ww. usług zdrowotnych, – wycenę świadczeń i mechanizmów rozkładu ryzyka przy kontraktowaniu blokowym (risk-adjustment), – opracowanie wytycznych postępowania w najczęstszych schorzeniach oraz narzędzi ich popularyzacji i edukacji personelu medycznego (disease management, clinical pathways), – opracowanie i implementację zestawu wskaźników jakości, – zorganizowanie i monitorowanie systemu współpracujących placówek POZ, AOS, SZP,

8 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Policy paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 [4/5] III etap – faza wdrożeniowa (finalna) w całym kraju Po wypracowaniu pożądanego modelu opieki koordynowanej będzie możliwa finalna faza wdrożeniowa, czyli dalsze jej stopniowe upowszechnienie w całym kraju – aż do objęcia nią docelowo co najmniej połowy ubezpieczonych i umożliwieniem realizowania tego sposobu opieki przez wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ.

9 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Policy paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 [5/5] Planowane skutki OOK - umieszczenie pacjenta w centrum działań ; - zapewnienie kompleksowości i ciągłości opieki nad pacjentem; - podejmowanie działań w sposób zintegrowany (pomiędzy świadczeniodawcami, np. w zakresie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, jak i dotyczące świadczeń oferowanych pacjentowi); - prowadzenie procesu opieki w sposób skoordynowany zarówno w relacjach pomiędzy różnymi świadczeniodawcami (dany świadczeniodawca zarządza procesem opieki), jak i pomiędzy świadczeniodawcami a pacjentem (świadczeniodawca sprawuję funkcję koordynatora opieki); - prowadzenie przez świadczeniodawców działań nakierowanych na wynik zdrowotny oraz wzrost jakości udzielanych świadczeń.

10 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) III faza wdrożenie II faza pilotaż I faza koncepcja NFZ 2016 2017-2021 2019-2023

11 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl

12 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Trzy projektowane modele OOK Docelowo planuje się, aby każdy z modeli został przetestowany w co najmniej 2-3 różnych lokalizacjach geograficznych (np. wschód- zachód) i urbanistycznych (miasto-wieś). Jeden realizator pilotażu (większy podmiot, konsorcjum mniejszych podmiotów) we wstępnym założeniu powinien obejmować populację co najmniej 20 tys., w ośrodku wiejskim/małomiejskim i 50 tys. w ośrodku wielkomiejskim. Łącznie pilotaż powinien być realizowany przez nie mniej niż 45 podmiotów leczniczych, w tym co najmniej 40 podmiotów z obszarów Polski mniej rozwiniętych gospodarczo. Istotnym elementem organizacji opieki koordynowanej jest wypracowanie standaryzowanych zasad / protokołów postępowania medycznego w przypadku populacji obejmujących w szczególności pacjentów najmłodszych i najstarszych oraz pacjentów chorych przewlekle. Dlatego, dla stosowania w ramach ww. modeli organizacyjnych opieki koordynowanej, przewiduje się wypracowanie dla ww. populacji zasad /protokołów postępowania medycznego.

13 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl

14 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2015

15 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Organizacja pracy projektu Komitet Sterujący – podejmowanie koniecznych decyzji politycznych i strategicznych w projekcie, składający się z Prezesa NFZ, Dyrektora DAiS, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego. Jednostka Wdrażająca Projekt, odpowiedzialna za zarządzanie, administrację i koordynację projektu, w skład której wchodzi Kierownik Projektu, Zastępca Kierownika, przedstawiciele departamentów Centrali NFZ odpowiedzialnych za kwestie organizacyjne, ekonomiczno- finansowe, księgowe, kadrowe, zamówień publicznych, prawne i informatyczne. Rada Doradczo-Konsultacyjna zapewniająca wytyczne i konsultacje techniczne oraz uczestnicząca w kluczowych wydarzeniach w trakcie trwania projektu, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele MZ, NFZ, przedstawiciele wybranych świadczeniodawców, organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków pracowniczych, pracownicy naukowi, przedstawiciele środowisk medycznych i in. Planuje się powołanie 5 członków stałych i szerokie grono członków tematycznych. Zespół Banku Światowego, odpowiedzialnego za realizację zadania zleconego, w skład którego wejdzie Kierownik Projektu BŚ, trzech Liderów/Koordynatorów Zespołów BŚ ds. POZ, AOS, SZP oraz eksperci poszczególnych obszarów tematycznych (osoby wskazane przez Zarząd BŚ lub osobę przez niego upoważnioną). Projektowe Zespoły Specjalistyczne, odpowiedzialne za merytoryczne opracowanie modeli opieki koordynowanej, składające się z liderów, zastępców liderów, przedstawicieli NFZ, MZ, ekspertów stałych i ekspertów w podzespołach.

16 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Grupy docelowe wewnątrz organizacji (Komitet Sterujący, Kierownik Projektu, Zespoły wykonawcze, zespoły obsługowe, specjaliści, konsultanci, kierownictwo i pracownicy departamentów i biur Centrali i OW NFZ) poza organizacją – Regulatorzy: MZ - organ polityki zdrowotnej i nadzoru, Rząd, Parlament, MR, partie polityczne, instytucje UE, media lokalne i krajowe; – Dostawcy: Bank Światowy, Eksperci branżowi, członkowie Rady Konsultacyjno – Doradczej, podwykonawcy usług, potencjalni pracownicy, AOTMiT, CSiOZ, NIZP-PZH, CMJ, Uczelnie Medyczne, eksperci z zakresu ochrony zdrowia, ekonomii, organy założycielskie i nadzorujące świadczeniodawców, samorządy lokalne, towarzystwa naukowe, konsultanci krajowi i wojewódzcy, JST, w tym w szczególności urzędy marszałkowskie, organizacje pacjenckie, związki pracodawców ochrony zdrowia; – Odbiorcy: świadczeniodawcy – prowadzący działalność leczniczą, w tym w szczególności środowisko lekarzy POZ, personel zarządzający, medyczny i administracyjny oraz pacjenci (w tym ngo o działalności dedykowanej wybranym chorobom).

17 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Harmonogram 2016 Zadanie 1 – Analiza doświadczeń międzynarodowych w zakresie opieki koordynowanej organizacja warsztatów dotyczących rozwiązań międzynarodowych, wizyt studyjnych opracowanie przez BŚ raportu dotyczącego najlepszych rozwiązań z zakresu opieki koordynowanej stosowanych na świecie odbiór, publikacja i upowszechnianie raportu Zadanie 2 - Opracowanie raportów dot. opieki koordynowanej BŚ analiza najlepszych praktyk międzynarodowych z zakresu opieki koordynowanej i opracowanie raportów cząstkowych dla modelu POZ, AOS, SZP Zadanie 3 - Opracowanie modeli opieki koordynowanej NFZ szczegółowa analiza najlepszych praktyk międzynarodowych z zakresu opieki koordynowanej i adaptacja ich do warunków krajowych dla modelu POZ, AOS, SZP opracowanie wytycznych dotyczących możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań zlecanie i odbiór ekspertyz/analiz/badań na potrzeby PZS zaprojektowanie i utrzymanie strony internetowej projektu i Bazy Wiedzy dot. opieki koordynowanej wraz ze strefą wewnętrzną Zadanie 4 – Wsparcie procesu wdrożenia założeń nowego systemu dotyczącego opieki koordynowanej poprzez akcje edukacyjne i konferencję

18 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Dotychczasowe działania i plany Identyfikacja działań systemowych i lokalnych podejmowanych w zakresie organizacji opieki koordynowanej w Polsce. Przychylenie się do pomysłu utworzenia Koordynatora ds. OOK – na poziomie resortu. Identyfikacja i analiza doświadczeń międzynarodowych.

19 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Identyfikacja i analiza doświadczeń międzynarodowych BANK ŚWIATOWY

20 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl

21 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl

22 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl

23 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Partnerzy: the Governments of: Austria, Belgium, Finland, Ireland, Norway, Slovenia, Sweden and the United Kingdom; the Veneto Region of Italy; the French National Union of Health Insurance Funds (UNCAM); the World Health Organization; the European Commission; the World Bank; the London School of Economics and Political Science (LSE); the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) Publikacje, letnie szkoły

24 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Baza wiedzy

25 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Współpraca z uczelniami medycznymi i innymi instytutami POROZUMIENIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 r. Gdański Uniwersytet Medyczny (partner Central European Health Policy Cooperation CEHPC) Narodowy Fundusz Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny współpraca z zakresie: Organizacji opieki koordynowanej Proponowania rozwiązań dot. problemów starzejącego się społeczeństwa Zastosowania technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia

26 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Włączenie organizacji związanych z interesem pacjenta spotkanie 23 lutego 2016 r. PRACTA

27 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Wyzwania Różne typy integracji (horyzontalne, wertykalne, strukturalne lub wirtualne) - różnicowanie celów integracji i różnych definicji. Różnice kulturowe – inne priorytety grup tj. np. lekarze czy pracownicy socjalni, którzy mają swoje standardy i normy. Finanse oraz presja ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej. Projekty integracyjnej opieki powinny być dobrze zaplanowane i przeprowadzone w odpowiednim czasie (3-4 lata). Zmiana systemu może nigdy nie nastąpić, jeśli krótkoterminowy wzrost wydajności będzie jedyną miarą sukcesu.

28 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Wyzwania Płatności na podstawie wyników leczenia lub na dobru całej populacji a nie tradycyjnych modelach fee-for-service. Uzgodnienie, kto płaci, a kto dostaje świadczenia, jak również zachęty finansowe, aby wspierać zastosowanie transformującej technologii w rutynowej praktyce klinicznej. Wymiana informacji jest kluczem do udanej i opieki koordynowanej i istotnym wyzwaniem jest, aby połączyć szereg dobrze funkcjonujących jeszcze różnych systemów informatycznych. Lekarze muszą mieć pełny obraz swoich pacjentów, z informacji pochodzących z wielu źródeł, przedstawione w sposób terminowy i użytkowy. Ostatnią potencjalną przeszkodą jest brak zrozumienia zarówno ze strony pacjenta jak i lekarza w zakresie potrzeb ewoluującego systemu. Zintegrowana opieka stawia na potrzeby pacjenta/obywatela, skupiając i angażując ich w zachowanie zdrowia i zarządzanie nim z pomocą informacji i technologii wspomagających.

29 Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: koordynowana@nfz.gov.plkoordynowana@nfz.gov.pl Co jest ważniejsze? zdrowie populacji dostępność jakość


Pobierz ppt "Departament Analiz i Strategii NFZKontakt: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google