Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2 Projekt realizujemy we współpracy z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

3 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) to : Alternatywna forma wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce; Nowy model edukacji i pomocy w realizacji pomysłów na biznes.

4 Dla kogo? Adresatami SCITT są:  wielkopolscy studenci ostatnich lat studiów, głównie kierunków ścisłych oraz doktoranci kierunków ścisłych [zgodnie z publikacją „Przedsiębiorczość dla Ambitnych” (W-wa 2006) odbiorcy charakteryzują się kreatywnością, odwagą i co najważniejsze, nie myślą schematycznie];  wielkopolskie instytucje otoczenia biznesu typu AIPy, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, itp.(raporty SOOIP i PARP, badania własne);  wielkopolskie uczelnie (raporty SOOIP i PARP, badania własne); Innowacyjność grupy docelowej, problemu i wsparcia (IPA/PA).

5 Dlaczego studenci/ doktoranci? Badania własne PAIP, raport Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z 2009r.oraz raporty PARP wskazują, że wybór grupy docelowej jest właściwy gdyż: brak oferty IOB/uczelni skierowanej do studenta/ doktoranta, który planuje wdrożenie innowacyjnego pomysłu (brak narzędzi komercjalizacji, komórek wsparcia); obecna oferta opiera się na standardowych narzędziach jak: szkolenia, doradztwo ogólne, działanie 8.2.1 POKL, działania skierowana do grupy docelowej „w ogóle”, analiza 18 projektów wielkopolskich, problem IPA czy PA?; przyczyna tkwi w tym, iż jednostki naukowe nie mogą pobierać opłat za tego typu usługi, zaś środki publiczne przeznaczane są na działania z góry określone i nie dają im możliwości zindywidualizowania produktów dla innowatorów – studentów/ doktorantów.

6 1.Instytucje wsparcia i otoczenia biznesu (IOB) Wg raportu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 2009r. w Wielkopolsce, mimo dużej liczby jednostek otoczenia biznesu (7 preinkubatorów, 11 inkubatorów, 6 centrów transferu technologii) - zauważalny jest: brak modelowego systemu identyfikowania i wspierania potrzeb młodych twórców, brak narzędzi i komórek wsparcia innowacyjnych pomysłów skierowanych wyłącznie do grupy studentów i doktorantów (wg raportów PARP: „PA w Polsce” oraz „PA - Spółki spin-off w Polsce”) mechanizm wzmacniania działań pro-przedsiębiorczych naukowców oraz studentów, poprzez tworzenie i rozwijanie standardowej działalności gospodarczej „PA w Polsce – Raport z badań” (W-wa 2009). Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

7 2. Utrudniony dostęp do infrastruktury badawczej Uczelnie wyższe i JBR stworzyły możliwości odpłatnego korzystania ze sprzętu dla firm, jednak finansowe warunki są barierą i stanowią próg nie do przyjęcia dla studentów. Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

8  Zadania Wykreowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Wypracowanie narzędzi wsparcia: regulaminów komercjalizacji, ścieżki komercjalizacji, karty oceny pomysłu; Wsparcie innowacyjnych pomysłów środowisk akademickich; Wykreowania trzech Menadżerów Innowacji – wspierających studentów innowatorów....

9 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zidentyfikowanie powyższych problemów stanowiło punkt wyjścia do określenia celów jakie stawiamy w projekcie SCITT Problemcel

10 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – cele: 2. Cele szczegółowe: a) Budowa postaw i zdolności przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań (części składowych modelu), Wskaźnik etapie testu: liczba uczestników seminariów/ warsztatów poświęconych tematyce IPA, pomiar wskaźnika za pomocą wywiadów pogłębionych rozdawanych na początku i po, wartość docelowa 80 studentów/ doktorantów, w tym (30 K i 50 M); sposób pomiaru: weryfikacja obecności na zajęciach oraz wnioski z wywiadów pogłębionych; b) Wzrost ilości innowacyjnych pomysłów generowanych przez studentów/ doktorantów: Wskaźnik: 60 studentów/ doktorantów, którzy zgłoszą się do Menadżerów Innowacji w celu zbadania możliwości wdrożeniowych własnego pomysłu. Wskaźnik będzie mierzony liczbami odbytych przez Menadżerów konsultacji w sprawie innowacji i weryfikowany notatkami z konsultacji innowacyjnych pomysłów; c) Wykreowanie 3 Menadżerów Innowacji profesjonalnie wspierających innowatorów - Wskaźnikiem będzie zrekrutowanie 3 osób do funkcji Menadżera Innowacji. 1. Główny: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów posiadających innowacyjne pomysły, dzięki wdrożeniu modelu SCITT

11 Etap I Identyfikacja problemów na podstawie przeprowadzonych badań i analiz

12 Badania i Rada Programowa SCITT: Badania: 1.Analiza desk reaserch 2.Wywiady pogłębione (50 użytkowników); 3.Wywiady CATI (150 odbiorców); 4.Focusy (48 osób: odbiorców i użytkowników); Stworzyliśmy organ zw. Radą Programową składający się: z trzech studentów IV i V roku, działających w ciałach statutowych w kołach naukowych, organizacjach studenckich w Wielkopolsce, z trzech aktywnych pracowników naukowych w stopniu min. doktora, zasiadających w senatach, czy radzie wydziału uczelni, którzy sprawują opiekę nad kołami naukowymi.

13 Bariery A.Mentalne – student to nie partner B.Prawne i organizacyjne niespójne przepisy: ustawa o szkolnictwie wyższym vs. ustawa o finansach publicznych brak uregulowań wewnętrznych na samych uczelniach brak przygotowania uczelni do podejmowania współpracy biznesowej i komercjalizowania badań naukowych

14 Co uzyska grupa docelowa? wiedzę o innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej „twarde” formy wsparcia IPA (kartę oceny pomysłu, propozycję ścieżek komercjalizacji wiedzy odbiorców); mechanizm finansowania innowacyjnych projektów (vouchery - bony przeznaczone na rozwijanie pomysłów studentów i doktorantów, nawiązanie trwałej współpracy z IOB/ uczelaniami oraz poprzez kontakty z inwestorami i przedsiębiorcami) udrażnianie komunikacji między innowacyjnymi przedsiębiorcami (lub proto-przedsiębiorcami) a środowiskiem biznesu poprzez Menadżerów Innowacji jako brokerów/ pośredników.

15 KOOPERACJA czy KONKURENCJA?  Działania wpisują w działania statutowe uczelni i IOB.  SCITT nie zakłada konkurowania z IOB w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej, ale jej dopełnienie.  SCITT jest uzupełnieniem do aktualnej oferty wspierania przedsiębiorczości akademickiej, skupiając się na przedsiębiorczości innowacyjnej  Dzięki współpracy i współdziałaniu SCITT i IOB łatwiej uzyskać efekt synergii.

16 Etap II Test produktu wdrażanie modelu SCITT w oparciu o wyniki badań i konsultacji

17 Rezultaty - nowy modelu rozwoju innowacyjnej PA Menadżer Innowacji – mentor wspierający innowacyjnych studentów/ doktorantów merytorycznie oraz technicznie Stworzenie narzędzi edukacyjnych (konspekty szkoleń i platforma internetowa) oraz formalno – prawnych dla studentów/ doktorantów w zakresie komercjalizacji pomysłów Współpraca z IOB/ uczelniami/ przedsiębiorcami/ inwestorami w celu tworzenia zamówień na tematy prac dyplomowych i studentami/ doktorantami chętnymi do ich napisania

18

19 Karta oceny pomysłu

20 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Model, ma opierać się na działalności tzw. Menadżerów Innowacji Osoby wytypowane do tej roli będą rozlokowanych w trzech punktach w Poznaniu:  na Uniwersytecie Przyrodniczym,  Uniwersytecie im. A. Mickiewicza  Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.

21 Menadżerowie Innowacji - zadania: 1)ocena wykonalności pomysłu, konsultacje pomysłu z naukowcami z danej dziedziny, 2)przyznawanie Voucherów Innowacji (bonów umożliwiających studentom zakup usług eksperckich od jednostek badawczo - rozwojowych, czy ekspertów), 3)Nawiązanie kontaktów z inwestorami oraz przedsiębiorcami z Wielkopolski w celu znalezienia źródeł finansowania

22 4) zbieranie informacji na temat innowacyjnych pomysłów studentów i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (grupowanie osób różnych dziedzin wokół danego pomysłu na biznes), 5) wyszukiwanie najlepszych pomysłów studentów/ doktorantów (na wzór działania centrów transferu technologii); 6) tworzenie bazy prac dyplomowych zamawianych przez przedsiębiorców. - Menadżerowie Innowacji - zadania:

23  Model zakłada zupełnie nowe nietestowane wcześniej formy wsparcia grupy docelowej, zarówno w zakresie użytkowników, jak i odbiorców.  Grupie docelowej w ramach projektu zostaną przekazane narzędzia, które umożliwią wsparcie pomysłów w oparciu o maksymalne wykorzystanie potencjału grupy docelowej.  Użytkownicy dostaną komplet dokumentów i narzędzi, które umożliwią im rzeczywiste wsparcie studentów/ doktorantów.  Odbiorcy z kolei będą mogli rozwijać swoje pomysły przy wsparciu Menadżerów Innowacji oraz interdyscyplinarnych grup wsparcia. Dlaczego SCITT?

24 Wdrażanie / upowszechnianie Etap III

25 Wdrażanie: Planujemy wdrożenie modelu w 3 jednostkach (uczelniach/IOB –ach). W wymiarze upowszechniania PAIP zamierzamy objąć wsparciem 100 odbiorców ( w tym 40 kobiet). Działania włączające: 1.Spotkania z przedstawicielami Państwowej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; 2.Spotkania z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP w celu prezentacji modelu SCITT; 3.Konsultacje prawne z prawnikami uczelni/ IOB w celu wypracowania możliwości współpracy przy tworzeniu regulacji prawnych na etapie testowania i wdrożenia 4.Nawiązanie kontaktu z decydentami na szczeblu samorządowym, publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych na współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – kampania lobbingowa - opartej na cyklu indywidualnych spotkań z przedstawicielami uczelni/ IOB/ władz szczebla centralnego. Beneficjent skorzysta także ze specjalistycznego doradztwa lobbingowego, które ma wspomóc jego działania na poziomie decydentów, gdyż na chwilę obecną jest pozbawiony możliwości bezpośredniego oddziaływania na obowiązujący system prawny, a dla celów upowszechnienia modelu musi dotrzeć do osób i zespołów go tworzących.; 5.Prelekcje, wykłady, warsztaty, spotkania z użytkownikami.

26 Innowacyjność w projektach innowacyjnych: Grup: wsparcie nowych, nietypowych grup, niekorzystających wcześniej z pomocy; Problemu: rozwiązanie problemu, który dotychczas nie był uwzględniany (nowy problem – brak narzędzi; znany problem – mam narzędzi; znany problem –narzędzia niepozwalające na jego rozwiązanie; Forma wsparcia: wykorzystanie nowych instrumentów w celu rozwiązania dotychczasowych problemów lub modyfikacja starych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności. Wg OSLO MANUAL działalność innowacyjna, to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji. Działalność innowacyjna związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji technicznych i obejmuje: prace badawcze i rozwojowe; zakup licencji; prace wdrożeniowe; zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących wdrażaniu innowacji; szkolenie personelu; marketing nowych i zmodernizowanych wyrobów.

27 Zapraszamy do dyskusji i opinii na temat modelu

28

29


Pobierz ppt "Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google