Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 21 stycznia 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria merytoryczne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR - Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF)

3 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 1. Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF Ocena będzie polegać na określeniu w jakim stopniu projekt realizuje wskaźniki produktu określone w Strategii ZIT WOF. W ramach kryterium oceniana będzie relacja (proporcja) wartości założonych do realizacji w projekcie wskaźników do wartości wskaźników produktu określonych w Strategii ZIT WOF na poziomie poddziałań w ramach właściwego typu projektu. Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT WOF. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Zgłaszane projekty będą oceniane wg następującego wzoru: Oznaczenia: Wp – Wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie (dla wskaźnika 1, wskaźnika 2, wskaźnika x), Wz – Wartość wskaźnika produktu na poziomie poddziałania zapisana w Strategii ZIT (analogicznie, dla wskaźnika 1, wskaźnika 2, wskaźnika x) x – liczba wskaźników 10

4 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 2. Rozwiązanie problemu dodatkowego wskazanego w Strategii ZIT WOF Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu (uznanego przez Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych problemów wskazanych w Strategii ZIT WOF wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych poza wskazanym problemem wiodącym. 5 wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym problemem wiodącym. 3 wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego poza wskazanym problemem wiodącym. Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 0

5 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 3. Kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć Ocenie będzie podlegać czy zgłaszany projekt kontynuuje, uzupełnia lub rozwija inne przedsięwzięcie wskazane przez Wnioskodawcę. Przedsięwzięcie wskazane jako kontynuowane, uzupełniane lub rozwijane może być finansowane z dowolnego źródła. Obszary realizacji projektów/przedsięwzięć muszą się pokrywać ze sobą co najmniej w części obszarów. wnioskodawca wykazał komplementarność z co najmniej 1 projektem 5 wnioskodawca nie wykazał komplementarności z żadnym projektem Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0

6 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 4. Oddziaływanie terytorialne efektów realizacji projektu Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny projektu – liczba gmin objętych realizacją projektu. Projekt będzie realizowany na obszarze 6 lub więcej gmin wchodzących w skład WOF 5 Projekt będzie realizowany na obszarze 5 gmin wchodzących w skład WOF 4 Projekt będzie realizowany na obszarze 4 gmin wchodzących w skład WOF 3 Projekt będzie realizowany na obszarze 3 gmin wchodzących w skład WOF 2 Projekt będzie realizowany na obszarze 2 gmin wchodzących w skład WOF 1 Projekt będzie realizowany na obszarze 1 gminy wchodzącej w skład WOF Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0

7 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 6. Zasięg przestrzenny oddziaływania efektów realizacji projektu Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego przez Wnioskodawcę projektu będzie oddziaływać poza zasięg terytorialny, wskazany jako obszar jego bezpośredniej realizacji (wskazanych we wniosku o dofinansowanie lidera i partnerów projektu). wnioskodawca wykazał, że realizacja zgłaszanego projektu będzie oddziaływać poza zasięg jego bezpośredniej realizacji 5 wnioskodawca nie wykazał, że realizacja zgłaszanego projektu będzie oddziaływać poza zasięg jego bezpośredniej realizacji. Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. 0 Razem30

8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS - Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF)

9 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 1. Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF Ocena będzie polegać na określeniu w jakim stopniu projekt realizuje wskaźniki produktu określone w Strategii ZIT WOF. W ramach kryterium oceniana będzie relacja (proporcja) wartości założonych do realizacji w projekcie wskaźników do wartości wskaźników produktu określonych w Strategii ZIT WOF na poziomie poddziałań w ramach właściwego typu projektu. Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT WOF. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy wynikiem wykonanego działania będzie liczba większa niż 20, wnioskodawca otrzyma 20 punktów Zgłaszane projekty będą oceniane wg następującego wzoru: Oznaczenia: Wp – Wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie Wz – Wartość wskaźnika produktu na poziomie poddziałania zapisana w Strategii ZIT 20

10 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 2. Rozwiązanie problemu dodatkowego wskazanego w Strategii ZIT WOF Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu (uznanego przez Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych problemów wskazanych w Strategii ZIT WOF Katalog problemów dodatkowych będzie elementem regulaminu konkursu wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych poza wskazanym problemem wiodącym 10 wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym problemem wiodącym 6 wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego poza wskazanym problemem wiodącym. Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0

11 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 3. Kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć Ocenie będzie podlegać czy zgłaszany projekt kontynuuje, uzupełnia lub rozwija inne przedsięwzięcie wskazane przez Wnioskodawcę. Przedsięwzięcie wskazane jako kontynuowane, uzupełniane lub rozwijane może być finansowane z dowolnego źródła. Obszary realizacji projektów/przedsięwzięć muszą się pokrywać ze sobą co najmniej w części obszarów. wnioskodawca wykazał komplementarność z co najmniej 1 projektem 10 wnioskodawca nie wykazał komplementarności z żadnym projektem. Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0

12 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 4. Oddziaływanie terytorialne efektów realizacji projektu Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny projektu – liczba gmin objętych realizacją projektu. Projekt będzie realizowany na obszarze 6 lub więcej gmin wchodzących w skład WOF 10 Projekt będzie realizowany na obszarze 5 gmin wchodzących w skład WOF 8 Projekt będzie realizowany na obszarze 4 gmin wchodzących w skład WOF 6 Projekt będzie realizowany na obszarze 3 gmin wchodzących w skład WOF 4 Projekt będzie realizowany na obszarze 2 gmin wchodzących w skład WOF 2 Projekt będzie realizowany na obszarze 1 gminy wchodzącej w skład WOF Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0

13 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Liczb a punkt ów 5. Zasięg przestrzenny oddziaływania efektów realizacji projektu Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego przez Wnioskodawcę projektu będzie oddziaływać poza zasięg terytorialny, wskazany jako obszar jego bezpośredniej realizacji (wskazanych we wniosku o dofinansowanie lidera i partnerów projektu). wnioskodawca wykazał, że realizacja zgłaszanego projektu będzie oddziaływać poza zasięg jego bezpośredniej realizacji 10 wnioskodawca nie wykazał, że realizacja zgłaszanego projektu będzie oddziaływać poza zasięg jego bezpośredniej realizacji Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu 0 Razem60

14 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google