Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZNACZENIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO. GLOBALIZACJA. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wymiana handlowa stanowi jedną z kluczowych form współpracy różnych krajów, a handel zagraniczny może mieć wpływ na rozwój gospodarczy kraju, w zależności od tego czy jest to kraj rozwinięty czy zacofany. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wpływ ten zależy od natury produktów stanowiących podstawę eksportu danego kraju, jak również od udziału tych produktów w gospodarce narodowej i zagranicznym otoczeniu. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Najbardziej ogólną i podstawową ekonomiczną przesłanką prowadzenia wymiany są różnice w poszczególnych towarach w różnych krajach. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Różnice te prowadzą do zróżnicowania cen w skali międzynarodowej, przy czym występowanie różnic w kosztach produkcji należy poszukiwać przede wszystkim w nierównomiernym rozmieszczeniu różnych krajów do posiadanych czynników produkcji (zasobów naturalnych, kapitału, pracy). Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podstawowymi podmiotami uczestniczącymi w procesie globalizacji są państwa oraz przedsiębiorstwa, wchodzące ze sobą we wzajemne relacje. Globalizacja gospodarki jest to tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Mogą to być zarówno wspólne interesy czy rozwój korzystnych dla obu stron stosunków, jak i sytuacje konfliktowe wymagające negocjacji strony trzeciej, stąd też w łagodzeniu napięć między państwami zaangażowane są instytucje międzynarodowe. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wśród krajów uczestniczących w procesie globalizacji szczególne znaczenie przypada grupie określanej jako triada, która to grupa obejmuje najsilniejsze ekonomiczne kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej oraz Azji Wschodniej Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać duże szanse z większą otwartością gospodarek, wyrównaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Od zarania dziejów, świat staje się coraz mniejszy, "kurczy" się na naszych oczach. Kiedyś wszystkim tym co znał człowiek, było jego własne plemię, potem kraj, kontynent. Dziś mamy jedną, wielką, wspólną światową wioskę - Ziemię. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Od najdawniejszych czasów działalność gospodarcza, mniej lub bardziej swobodnie, przekraczała granice polityczne, kulturowe, etniczne. Powstawały sieci powiązań i interesów ekonomicznych Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Handel światowy staje się w coraz większym stopniu handlem regionalnym wewnątrz wielkich regionów świata: NAFT-y, Unii Europejskiej i regionu Azji i Pacyfiku. W odniesieniu do handlu międzynarodowego określenie „regionalizacja” wydaje się bardziej właściwe niż „globalizacja”. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Handel międzynarodowy to w ogromnej mierze handel wewnątrz międzynarodowych firm: pomiędzy filiami i oddziałami położonymi w różnych krajach. 1/3 handlu światowego to handel wewnątrz korporacji międzynarodowych. Globalizacja jest więc w znacznej mierze samonapędzającym się procesem. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Często zwraca się uwagę na nawrót protekcjonizmu praktykowanego w różnych formach zarówno przez rządy narodowe, jak i przez wielkie ugrupowania gospodarcze, także jak np. Unia Europejska. Praktyki te zmierzają do ochrony własnych rynków i miejsc pracy (m.in. przez ograniczanie mobilności siły roboczej). Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Inwestycje zagraniczne przepływają niemal wyłącznie pomiędzy najwyżej rozwiniętymi regionami świata. Podobnie jest z inwestycjami europejskimi i azjatyckimi. Trudno więc mówić o pełnej globalizacji rynków finansowych Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Potężnym czynnikiem sprzyjającym globalizacji jest ujednolicenie wzorców konsumpcji, stylów życia i technologii w skali globu. Jest dziś bardzo widoczne, że rzesze ludzi prowadzą coraz bardziej zbliżony styl życia, mają podobne aspiracje konsumpcyjne i zawodowe, Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 podobnie się odżywiają, ubierają, spędzają wolny czas, oglądają te same spektakle telewizyjne, czytają te same lub podobne artykuły w prasie, tego samego uczą się w szkołach, na uniwersytetach i kursach doskonalenia zawodowego. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zjawisko to, choć w oczywisty sposób nieuniknione i stale postępujące, nie jest bynajmniej powszechnie akceptowane. Sprzeciwy wobec ujednolicenia i globalizacji są formułowane z reguły z pozycji grup społecznych, ekonomicznie upośledzonych i zagrożonych marginalizacją. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Globalizacja i postęp techniczny są podłożem dla rosnących i powszechnych oczekiwań, że szersza światowa współpraca gospodarcza przyczyni się do rozwiązywania wielu problemów międzynarodowych, które nie mogą już być rozwiązywane przez poszczególne państwa z osobna. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Czynnikami wpływającymi na proces globalizacji są między innymi: - polityczny nacisk na wzrost poziomu życia, szczególnie przez rosnące aspiracje :globalnej klasy średniej” liczącej już obecnie ponad 2 mld ludzi; - intensyfikacja przepływu informacji oraz dalsze upowszechnienie demokracji; Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 - wzrost handlu i inwestycji w skali światowej, a sprzeciwy wobec dalszej liberalizacji handlu ze strony grup interesów i niektórych rządów nie podważą zasadniczo podstawowej tendencji do wzrostu handlu światowego; Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 -upowszechnienie technologii informacyjnej w krajach rozwiniętych gospodarczo )wysokiego poziomu edukacji, odpowiednio rozwiniętej infrastruktury i właściwej polityki regulacyjnej); Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Korzyści płynące z globalizacji to głównie: - globalizacja ekonomiczna osiągnięta dzięki usunięciu barier wolnego handlu towarami i pieniędzmi, która promuje konkurencję, efektywność, przysparza miejsc pracy, obniża ceny dóbr konsumpcyjnych; Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 -prywatyzacja, która przenosi zarządzanie i zasoby od rządów w prywatne ręce, poprawia efektywność i w której państwo ma dbać o infrastrukturę, rządy prawa, prawo własności i stać na straży umów Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Dla Polski istotne jest to, w jakim zakresie polska gospodarka może czerpać z nowych zjawisk obserwowanych w gospodarce światowej, jakie korzyści może osiągnąć w związku z zastosowaniem nowych technologii i jak położenie Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Polski w środku Europy, może stworzyć specjalne strefy ekonomiczne, duży rynek zbytu, towarów i usług. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google