Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Klub Przyrodniczo- Łowiecki przy SP2 w Piastowie „Młodzi odkrywcy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Klub Przyrodniczo- Łowiecki przy SP2 w Piastowie „Młodzi odkrywcy”"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Klub Przyrodniczo- Łowiecki przy SP2 w Piastowie „Młodzi odkrywcy”

2 Jak to się zaczęło? Nasza koleżanka Joanna Kałużyńska, już w ubiegłym roku szkolnym, realizując swoją pasję – myślistwo, nawiązała współpracę z kołem łowieckim ze Skrwilna. Zaproponowała, nauczycielce przyrody, Anecie Czyż podjęcie współpracy. Po spotkaniu roboczym w Skrwilnie nauczycielki postanowiły zorganizować niekonwencjonalne zajęcia terenowe prowadzone przez leśników i myśliwych z nadleśnictwa Skrwilno. Za zgodą pani Dyrektor założyły Szkolny Klub Przyrodniczo-Łowiecki „Młodzi odkrywcy”

3 Dla kogo przeznaczone są zajęcia w klubie Zajęcia kółka prowadzone są dla chętnych uczniów klas czwartych i szóstych naszej szkoły. Organizowane są dwa typy zajęć :  zajęcia terenowe  zajęcia w szkole – przed każdą wycieczką – spotkanie przygotowawcze, po powrocie spotkanie podsumowujące. Założeniem podstawowym jest też maksymalne aktywizowanie uczniów do poznania walorów przyrodniczych i wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa. Z myślą o młodzieży, która w dzisiejszych czasach spędza sw ój woln y czas przy komputerze, powstał plan Klubu, bazujący na wyjazdach terenowych. Dzięki temu opiekunki miały wpływ na angażowanie uczniów w przygotowanie wypraw, wyszukiwanie informacji na tematy omawian e na wyjazdach, kompletowanie ekwipunku, poszukiwanie map i planów terenów wokół leśniczówki w Głęboczku i Sosnowie, przygotowywanie zabaw, konkursów itp.

4 Cele ogólne to: Rozwój zainteresowań ekologicznych, przyrodniczych i łowi e ckich. Kształtowanie wiedzy z zakresu ekologii i łowiectwa Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych poprzez krzewienie kultury łowieckiej oraz przyjaznego stosunku wobec łowiectwa i myśliwych. Zachęcanie do poznawania tradycji, kultury łowickiej zintegrowanej ściśle z wiedzą uczniów wyniesioną z przedmiotu przyroda. Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

5 Cele szczegółowe  Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody,  Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,  Rozbudzanie ciekawości poznawczej,  Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej i narodowej dzieci,  Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,  Rozwijanie umiejętności współpracy grupowej,  Gromadzenie, porządkowanie i selekcjonowanie zebranych informacji,  Publikowanie wyników pracy

6 Lekcje w terenie Wyjazd I 1. Omówienie planu i zakresu działań 2. Do lasu- po co, jak się ubierać i co ze sobą zabrać. 3. Rola lasów. 4. Jak powstaje las i jego warstwowa budowa.

7 Lekcje w terenie Wyjazd II 1. Zwierzęta leśne i ich zachowania. 2. Podstawy ornitologii. 3. Obserwacje ptaków w terenie.

8

9 Lekcje w terenie Wyjazd III 1. Łowiectwo. 2.Tropy, głosy i ślady zwierząt 3. Dokarmianie zwierzyny. 4. Kulig.

10 Lekcje w terenie Wyjazd IV 1. Cztery pory roku w lesie. 2. Ekologia. 3. Szukanie śladów wiosny – ścieżka edukacyjna. 4. Nazwy przyrządów służących do dokarmiania zwierząt – zajęcia terenowe.

11 Lekcje w terenie Wyjazd V 1. Zachowanie na polowaniu. 2. Obserwacja zwierzyny z ambon myśliwskich. 3. Zwiedzanie Galerii Myśliwskiej

12

13 Wpływ projektu na uczniów Dostrzeganie złożonych funkcji lasu, Właściwe postrzeganie myślistwa, Poznanie pracy leśników i myśliwych, Burzenie stereotypów poprzez wzajemne poznawanie się, Motywowanie uczniów do nauki przyrody, ekologii Poznawanie krain geograficznych i walorów turystyczno- krajoznawczych, Poznanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, Nabywanie nowych umiejętności wynikających z realizacji programu Klubu, Zawieranie nowych przyjaźni.

14 Wpływ projektu na nauczycieli Możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami pracującymi w szkole, Doskonalenie umiejętności nawiązywania współpracy z jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi i zakładami pracy, Potrzeba wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, Odejście od stereotypów w postrzeganiu myślistwa, Możliwość przedyskutowania zachowań uczniów w sytuacjach nietypowych

15 Wpływ projektu na szkołę Wykorzystanie w pracy szkoły nowo wypracowanych metod nauczania Stwarzanie możliwości obserwacji i porównywania metod pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych takich jak leśnicy i myśliwi, Nawiązanie trwałej współpracy z Nadleśnictwem i Kołem Łowieckim oraz wymiana doświadczeń między szkołą a pracownikami nadleśnictwa Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i jej promocja Doskonalenie umiejętności organizacji spotkań wyjazdowych

16 Wpływ projektu na środowisko lokalne Uaktywnianie uczniów do współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym, Prezentowanie społeczności szkolnej i innym jednostkom osiągnięć wynikających z nawiązania współpracy z nadleśnictwem i kołem łowieckim, Wzbogacanie wiedzy uczniów, a poprzez nich lokalnego środowiska, o elementy edukacji leśnej, ekologicznej i łowieckiej Włączenie do współpracy rodziców uczniów Ukazanie lokalnej społeczności tego, że poprzez aktywny udział w zajęciach terenowych na świeżym powietrzu wzbogacamy swoją wiedzę i aktywnie wypoczywamy

17 Autorki prezentacji: Aneta Czyż i Joanna Kałużyńska


Pobierz ppt "Szkolny Klub Przyrodniczo- Łowiecki przy SP2 w Piastowie „Młodzi odkrywcy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google