Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej – stan przygotowań i perspektywy realizacji dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej – stan przygotowań i perspektywy realizacji dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej – stan przygotowań i perspektywy realizacji dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej przygotowano w Dziale Strategii Regionalnej Wydział Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2  Strategie ponadregionalne opracowuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – regiony Polski Zachodniej nawiązały współpracę celem przekazania założeń do stworzenia Strategii  Inicjatywa dla Polski Zachodniej jest oddolnym działaniem samorządów województw Koncepcja makroregionalnego dokumentu strategicznego dla Polski Zachodniej Departament Rozwoju Regionalnego UMWD Wrocław, maj 2011 2 Źródło podkładu kartograficznego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Polski Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej

3 Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 1. Koncepcja ponadregionalnego dokumentu strategicznego (1) 1. Koncepcja ponadregionalnego dokumentu strategicznego (1) – jak to się zaczęło...  22.10.2009 –  22.10.2009 – Wrocław: regionalna konferencja konsultacyjna Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 – wskazano potrzebę stworzenia strategii dotyczącej obszaru Polski Zachodniej.  19.11.2009 – Stanowisko Zarządu WD do KSRR  19.11.2009 – Stanowisko Zarządu WD do KSRR – sformułowano postulat stworzenia dokumentu strategicznego dla Polski Zachodniej (stanowisko przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)  19.01.2010 – list Marszałka Województwa Dolnośląskiego  19.01.2010 – list Marszałka Województwa Dolnośląskiego do Marszałków 3 województw Polski Zachodniej zapraszający do współpracy (zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego).  26.08.2010 – Zawarcie porozumienia  26.08.2010 – Zawarcie porozumienia w Szczecinie – inicjatywa 5 regionów dla Polski Zachodniej (do grupy dołączyło opolskie). Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 3

4 1. Koncepcja ponadregionalnego dokumentu strategicznego (2) Priorytetowe obszary wsparcia w ramach Polski Zachodniej  komunikacja  społeczeństwo informacyjne  nauka oraz jej współpraca z gospodarką  bezpieczeństwo energetyczne  zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa  planowanie przestrzenne i rozwój miast  turystyka Porozumienie 5 województw zawarte w Szczecinie 26 sierpnia 2010 Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 4

5 2. Cel projektu 2. Cel projektu - kontekst prac nad założeniami do strategii ponadregionalnej (1)  Strategia „Europa 2020” przyjęta 3 marca 2010  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020 www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020 przyjęta 13 lipca 2010  Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej  Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011  Nowy okres programowania UE 2014 – 2020 Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 5

6 nowe priorytety UE do 2020  Strategia „Europa 2020”  rozwój inteligentny rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji  rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną  rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 2. Cel projektu 2. Cel projektu - kontekst prac nad założeniami do strategii ponadregionalnej (2) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 6

7 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (1)  Wskazanie potencjałów rozwojowych makroregionu Polski Zachodniej  Określenie kształtu interwencji państwa i modelu zintegrowanego zarządzania rozwojem dla budowania dobrobytu mieszkańców – interwencja strategiczna w obszarach wysokiej szansy: Zgodnie z projektem KSRR, władze centralne poza wsparciem obszarów problemowych, powinny także podejmować interwencję strategiczną w obszarach wysokiej szansy, do miana których pretenduje Polska Zachodnia.  Wzmocnienie współpracy województw Polski Zachodniej dla rozwoju ich potencjału i budowania kapitału społecznego współpracy międzyregionalnej  Ożywienie transportu w osi północ-południe – zwiększenie dostępności komunikacyjnej makroregionu Polski zachodniej w celu powstrzymania peryferyzacji tego obszaru (m.in. inicjatywa CETC) 7 Departament Rozwoju Regionalnego UMWD Wrocław, maj 2011 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej

8  Poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym oraz na rynku pracy – odpływ pracowników  Pobudzenie transgranicznej współpracy gospodarczej, koordynacja i realizacja inwestycji w rejonie pogranicza  Wykorzystanie policentrycznej sieci osadniczej, ośrodków miejskich posiadających potencjał naukowy i intelektualny, zahamowanie spadku znaczenia wielu miast makroregionu  Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w województwach Polski Zachodniej 8 Departament Rozwoju Regionalnego UMWD Wrocław, maj 2011 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (2)

9 Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej  „Zachodnia Polska bramą Europy” – stanowisko regionalnych związków pracodawców zachodniej Polski zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan: 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 3. Dlaczego chcemy Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (3) 9

10 4. Harmonogram prac nad założeniami strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Zachodniej (1) 1. Raport metodyczny – przekazany 28 lutego 2011 roku. 2. Uzupełniające ekspertyzy dotyczące kluczowych aspektów rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej – 29 kwietnia 2011 roku. 3. Raport diagnostyczny – 30 czerwca 2011 roku. 4. Raport założeń do strategii ponadregionalnej dla Polski Zachodniej wydany po polsku i po angielsku – 15 listopada 2011 roku. 5. Publikacja ekspertyz i raportów – w trakcie i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 6. Konferencje podsumowujące w każdym województwie. Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 10

11 Po zakończeniu prac w ramach tego projektu powinno nastąpić: 1. Przekazanie Założeń strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. Może to być podstawą podjęcia przez MRR prac nad projektem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Zachodniej przy współpracy z województwami Polski Zachodniej. 3. Wykorzystanie do programowania europejskiej polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020 pod hasłem „programowanie rozwoju w obszarach funkcjonalnych”. 4. Mogłoby to też stać się podstawą do przygotowania nowego kontraktu terytorialnego Rządu z województwami Polski Zachodniej. 4. Harmonogram prac nad założeniami strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Zachodniej (2) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 11

12 Ekspertyzy niezbędne dla skutecznej realizacji prac nad wypracowaniem założeń strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej – zamówione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5. Zagadnienia do ekspertyz (1) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 1.Wykorzystanie przygranicznego położenia obszarów Polski Zachodniej dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 2.Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej w Polsce Zachodniej. 3.Wykorzystanie potencjału gospodarczo-naukowego dla rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej. 4.Strategiczna oś rozwoju Polski Zachodniej (znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego). 5.Powiązania funkcjonalne obszarów miejskich w Polsce Zachodniej w kontekście wykorzystania ich, jako potencjałów rozwojowych. Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 12

13 Ekspertyzy regionalne: ekspert dla Dolnego Śląska prof. Janusz Zaleski ( Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego) 1. Określenie OBECNEJ I POTENCJALNEJ SPECJALIZACJI danego województwa w kontekście krajowym (na podstawie analizy dokumentów strategicznych i analiz SWOT w danym województwie) 2.Określenie regionalnych potencjałów rozwojowych – ze szczególnym uwzględnieniem: 2.1.Miast wojewódzkich 2.2.Subregionalnych biegunów wzrostu 2.3.Kluczowych branż (obszarów) w gospodarce województwa 2.4.Kapitału społecznego 2.5.Innowacyjności 5. Zagadnienia do ekspertyz (2) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 13

14 Ekspertyzy regionalne: ekspert dla Dolnego Śląska prof. Janusz Zaleski ( Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego) 3. Ocena krajowej konkurencyjności województwa w zakresie: 3.1.Jakości kapitału ludzkiego 3.2.Pozyskiwania inwestycji zagranicznych 3.3.Innowacyjności 3.4.Jakości życia (m.in.walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe) 4. Określenie obszarów problemowych w województwie – w tym zagrożenia naturalne, problemy restrukturyzacji ośrodków przemysłowych etc. 5. Ekspercka ocena najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi województwo w kontekście współpracy w ramach Polski Zachodniej. 5. Zagadnienia do ekspertyz (3) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 14

15 5. Zagadnienia do ekspertyz (4) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Ekspertyzy dla skutecznej realizacji prac nad założeniami strategii rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Zachodniej – zgłoszone do realizacji przez Dolny Śląsk: 1. Obszary wiejskie Polski Zachodniej w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. 2. Dostępność terytorialna Polski Zachodniej – sieć TEN i korytarze wiążące z Europą i dostępność terytorialna ośrodków powiatowych. 3. Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych przy tworzeniu strategii makroregionalnej. Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 15

16 Wrocław 21.05.2010 – podpisanie wspólnego listu Marszałków do Minister Elżbiety Bieńkowskiej Szczecin 26.08.2010 – podpisanie porozumienia ws. Polski Zachodniej Opole 22.10.2010 – zakończenie procesu ustalenia zakresu merytorycznego diagnozy i przygotowanie umów z ekspertami kluczowymi Warsztaty z udziałem ekspertów kluczowych i regionalnych oraz przedstawicieli komórek merytorycznych urzędów marszałkowskich, dotyczące przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby diagnozy Polski Zachodniej I. 15-16.12.2010 Rokosowo (Wielkopolska) II. 12.01.2011 Poznań III. 17-18.03.2011 Zamek Książ – analiza SWOT 28.02.2011 – przekazanie pierwszego raportu metodycznego określającego zakres i metody badawcze diagnozy Polski Zachodniej Kalendarium działań 6. Kalendarium działań (1) spotkania Marszałków oraz przedstawicieli komórek urzędów marszałkowskich: Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 16

17 Kalendarium działań 6. Kalendarium działań (2)  10.05.2011 – spotkanie Marszałków Polski Zachodniej we Wrocławiu  31.05.2011 – opracowanie syntezy raportów i ekspertyz zewnętrznych  30.06.2011 – przygotowanie zbiorczego raportu diagnostycznego Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej  10.06.2011 – 3. forum metropolitalne poświęcone procesom metropolizacji miast Polski Zachodniej  25-27.05.2011 – IV warsztaty Woj. Zachodniopomorskie – omówienie raportów regionalnych i wykonanych ekspertyz, debata nt. wizji Polski Zachodniej. 17

18 Kalendarium działań 6. Kalendarium działań (3)  15.11.2011 oddanie opracowania określającego kierunki rozwoju dla Polski Zachodniej, wraz z prezentacją wyników badań na potrzeby debaty publicznej (zakończenie pracy ekspertów)  grudzień 2011 – przekazanie wyników prac do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  2012 – lobbowanie w Ministerstwie za przyjęciem dokumentacji eksperckiej w celu podjęcia prac przez Ministra Rozwoju Regionalnego nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej  listopad 2011 konferencja podsumowująca na Dolnym Śląsku – decyzją Zarządu WD sporządzony został wniosek o przyznanie patronatu Prezydencji Polski w tym wydarzeniu 18

19 Kalendarium działań(4) 6. Kalendarium działań (4)  2012/2013 – zakładane przyjęcie przez Rząd Strategii Rozwoju Polski Zachodniej  2014–2020 – makroregionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Zachodniej w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 ???  2014–2020 – Strategia Rozwoju Polski Zachodniej jako podstawa Kontraktów Terytorialnych KSRR (będą negocjowane przed 2014) Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010 Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej 19

20 dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej przygotowano w Dziale Strategii Regionalnej Wydział Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Dziękuję za uwagę. Wydział Polityki Regionalnej UMWD Wrocław, grudzień 2010


Pobierz ppt "Koncepcja strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Zachodniej – stan przygotowań i perspektywy realizacji dr Wojciech Kazanecki Dyrektor Wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google