Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CUDZOZIEMCY. Zróżnicowany status prawny cudzoziemców: CUDZOZIEMCY: 1.Posiadający status dyplomatyczny; 2.Będący obywatelami UE; 3.Poszukującymi ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CUDZOZIEMCY. Zróżnicowany status prawny cudzoziemców: CUDZOZIEMCY: 1.Posiadający status dyplomatyczny; 2.Będący obywatelami UE; 3.Poszukującymi ochrony."— Zapis prezentacji:

1 CUDZOZIEMCY

2 Zróżnicowany status prawny cudzoziemców: CUDZOZIEMCY: 1.Posiadający status dyplomatyczny; 2.Będący obywatelami UE; 3.Poszukującymi ochrony na terytorium RP; 4.Posiadający Kartę Polaka.

3 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy posiadający status dyplomatyczny: -Wynika z norm prawa międzynarodowego; Regulacje te są rozwinięte przez: Konwencję Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1965 roku

4 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy posiadający status dyplomatyczny: Normy te dotyczą sytuacji prawnej: -Szefów i członków personelu misji dyplomatycznych; -Kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego.

5 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy będący obywatelami UE -Podobny status do obywateli polskich, ze względu na wymogi prawa UE, dotyczy to: 1.Praw wyborczych (częściowo); 2.Swoboda przepływu osób.

6 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy będący obywatelami UE Ad. 2 – Swoboda przepływu osób: -Przemieszczanie się po UE; -Podejmowanie pracy / działalności gospodarczej w UE; co dotyczy: Swoboda ta dotyczy obywateli UE oraz członków ich rodzin.

7 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy będący obywatelami UE Gwarancje związane z swobodą przepływu osób: 1.Dostęp do rynku pracy; 2.Uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych; 3.Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych.

8 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego.

9 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka Warunki uzyskania Karty Polaka: 1.Brak obywatelstwa polskiego; 2.Wykaże związek z polskością (jęz. polski, polskie tradycje i zwyczaje); 3.Złoży pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego; 4.Przodek posiadał narodowość polską lub obywatelstwo polskie; 5.W dniu złożenia wniosku jest obywatelem państwa, które kiedyś było w ZSRR

10 CUDZOZIEMCY Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka Uprawnienia: -Nauka w polskiej szkole / uczelni wyższej; -Podejmowanie pracy / działalności gospodarczej; -Opieka zdrowotna;

11 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Organy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Art. 16. [Kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] 1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu", jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach: 1) wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego; 2) nadawania statusu uchodźcy; 3) udzielania ochrony uzupełniającej; 4) udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany; 5) udzielania cudzoziemcom azylu; 6) udzielania ochrony czasowej. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad Szefem Urzędu.

12 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Organy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Art. 21. [Urząd do Spraw Cudzoziemców] 1. Szef Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu będącego urzędem administracji rządowej. 2. W Urzędzie, oprócz pracowników w nim zatrudnionych, obowiązki mogą pełnić funkcjonariusze: 1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu - na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 2) Biura Ochrony Rządu - na podstawie art. 31 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.); 3) Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie art. 28a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351); 4) Policji - na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.); 5) Straży Granicznej - na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.); 6) Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierze tej służby - na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.). 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający organizację Urzędu, mając na uwadze zakres zadań Szefa Urzędu oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu.

13 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Organy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Art. 22. [Zadania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] 1. Do zadań Szefa Urzędu należy: 1) wydawanie decyzji i postanowień w pierwszej instancji oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez inne organy w sprawach uregulowanych: a) w niniejszej ustawie, b) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 3) przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy prawnej i faktycznej wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen 4) kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w ustawach wymienionych w pkt 1; 2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

14 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Art. 3. [Formy ochrony] 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się ochrony przez: 1) nadanie statusu uchodźcy; 1a) udzielenie ochrony uzupełniającej; 2) udzielenie azylu; 4) udzielenie ochrony czasowej.

16 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Przesłanki nadania statusu uchodźcy: - jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed: - prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej - nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju (art. 13 ust. 1 ust.ochr.).

17 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia może istnieć, -chociażby cudzoziemiec nie posiadał cech powodujących prześladowanie z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, -jeżeli takie cechy są mu przypisywane przez podmioty dopuszczające się prześladowań. (art. 14 ust. 3 ust.ochr.).

18 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Przy ocenie powodów prześladowania bierze się pod uwagę: -Rasę (grupę etniczną); -Religię; -Narodowość; -Przekonania polityczne; -Grupa społeczna (art. 14 ust. 1 ust.ochr.).

19 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, można udzielić ochrony uzupełniającej, gdy: 1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, 2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia - i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia (art. 15 ust.ochr.).

20 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Podmiotami dopuszczającymi się prześladowań, (art. 13), lub wyrządzającymi poważną krzywdę, (art. 15), mogą być: 1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia; 2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia. (art. 16 ust. 1 ust.ochr.).

21 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli: 1)nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia; 2)korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji ONZ; 3)istnieją poważne podstawy, aby sądzić że popełnił zbrodnię; 4)ma polskie obywatelstwo. (art. 19 ust. 1 ust.ochr.).

22 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy -Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek cudzoziemca, -Wniosek o nadanie statusu uchodźcy rozpatruje się równocześnie jako wniosek o udzielenie ochrony uzupełniającej (art. 23 ust.ochr.). Decyzje w sprawach dot. nadania statusu uchodźcy - wydaje Szef Urzędu ds. Cudzoziemców (art. 53 ust. 1 ust.ochr.).

23 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Wniosek składa się do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za pośrednictwem: -komendanta oddziału Straży Granicznej -komendanta placówki Straży Granicznej, zwanych dalej "organami przyjmującymi wniosek". Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje. (art. 28 ust.ochr.).

24 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy W toku tego postępowania istotny jest tzw. wywiad statusowy, czyli ustalenie spełnienia warunków określonych – c.d.

25 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy c.d. Wnioskodawca jest obowiązany: - przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy - udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku; - stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień; (art. 37 ust. 1 ust.ochr.).

26 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (art. 37a ust. 1 ust.ochr.). Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, okoliczności te można uznać za udowodnione, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: - wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne niezbędne informacje; - wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku innych informacji i dowodów; - wyjaśnienia wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami; - wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu uchodźcy w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać uzasadniony powód, dlaczego tego nie zrobił.

27 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Umorzenie postępowania, gdy jest ono niedopuszczalne, to jest: Jeżeli organ prowadzący postępowanie stwierdzi, że wniosek jest niedopuszczalny, 1. wnioskodawca uzyskał status uchodźcy w innym państwie członkowskim; 2. po otrzymaniu decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu uchodźcy wnioskodawca złożył nowy wniosek oparty na tych samych podstawach; 3. małżonek, który uprzednio wyraził zgodę na złożenie wniosku przez wnioskodawcę w jego imieniu, złożył odrębny wniosek, podczas gdy nie zachodzą okoliczności dotyczące tego małżonka uzasadniające taki wniosek. (art. 40 ust.ochr.).

28 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Organ prowadzący postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ustala w szczególności: - mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do kraju pochodzenia, - czy ze względu na swoje cechy stanowią prześladowanie lub narażają go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy; - czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu uchodźcy; - czy istnieją warunki, aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego państwa, którego obywatelstwo posiada. (art. 43a ust.ochr.).

29 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza: -nadać cudzoziemcowi status uchodźcy lub -udzielić mu ochrony uzupełniającej, zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności wyłączające nadanie tego statusu (art. 45 ust. 1 ust.ochr.).

30 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Organ, który wydał cudzoziemcowi: -decyzję o umorzeniu postępowania lub -decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, informuje o tym organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna (art. 48a ust.ochr.).

31 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dot. uchodźców przysługuje odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców (art. 53 ust. 2 ust.ochr.).

32 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Rada do Spraw Uchodźców może orzec -o udzieleniu ochrony uzupełniającej, -jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy stwierdzi, że wnioskodawca nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. (art. 53 ust. 3 ust.ochr.).

33 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Koszty wydalenia cudzoziemca, wobec którego postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zakończyło się orzeczeniem o wydaleniu, są finansowane z budżetu państwa (art. 53a ust.ochr.).

34 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Wnioskodawcy której wnioskodawca występuje, zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną (art. 70 ust. 1 ust.ochr.). Decyzję w sprawie udzielania świadczenia pieniężnego wydaje, na wniosek cudzoziemca lub z urzędu, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców (art. 72 ust. 3 ust.ochr.).

35 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy -Szef Urzędu zapewnia i organizuje prowadzenie ośrodków. -Szef Urzędu może zlecić prowadzenie ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub innym osobom prawnym albo osobom fizycznym. (art. 79 ust.ochr.).

36 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany: 1.przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku; 2.stosować się do poleceń personelu ośrodka; 3.dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń; 4.poddawać się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym, zaleconym przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku; 5.w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zaistnienia zdarzenia grożącego powstaniem szkody w mieniu ośrodka niezwłocznie powiadomić o tym personel ośrodka; 6.przenieść się do innego ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne. (art. 82 ust. 1 ust.ochr.).

37 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka ma prawo do: 1.podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i kulturowych oraz wykonywania praktyk religijnych; 2.swobodnego poruszania się po terenie ośrodka, z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu; 3.dostępu do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy; 4.dostępu do informacji o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców; 5.dostępu do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć; 6.przyjmowania odwiedzin w przeznaczonych do tego pomieszczeniach; 7.składania do Szefa Urzędu, w języku ojczystym, skarg i wniosków w sprawach funkcjonowania ośrodka i warunków pobytu w nim. (art. 82a ust.ochr.).

38 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, w języku dla niego zrozumiałym, o jego prawach i obowiązkach. (art. 89d ust.ochr.).

39 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, (art. 89f ust.ochr.).

40 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, -nie można wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani -decyzji o wydaleniu, bez pozbawienia tego statusu lub ochrony (art. 89g ust. 1 ust.ochr.).

41 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy - Cudzoziemcowi, któremu nadaje się status uchodźcy, wydaje się dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu ważną przez okres 3 lat od dnia wydania. - Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę pobytu ważną przez okres 2 lat od dnia wydania. (art. 89i ust. 1 ust.ochr.).

42 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy Ochrona uzupełniająca – prawa: prawo pobytu w Polsce – przez okres 2 lat od dnia wydania karty pobytu prawo do pracy i do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak Polacy, prawo do świadczeń pomocy społecznej, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do pomocy integracyjnej, prawo do nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy,

43 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA Art. 15. [Udzielenie ochrony uzupełniającej] Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, 2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego - i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

44 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA Art. 20. [Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej] 1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli: 1) nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy; 2) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: a) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b, b) popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza tym terytorium czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego, c) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa.

45 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP Azyl Art. 90. [Warunki udzielenia azylu. Wniosek o udzielenie azylu] 1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 91. [Pozbawienie azylu] 1. Cudzoziemca pozbawia się azylu, jeżeli: 1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony; 2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, można wydać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tylko po uprzednim pozbawieniu go azylu.

46 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP OCHRONA CZASOWA Art. 106. [Warunki udzielenia ochrony czasowej] 1. Cudzoziemcom masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka, można udzielić ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową. 2. Ochrony czasowej udziela się do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakże nie dłużej niż na okres roku. 3. Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, okres ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy.

47 Cudzoziemcy Poszukujący ochrony na terytorium RP OCHRONA CZASOWA Art. 109. [Odmowa udzielenia ochrony czasowej] Szef Urzędu może odmówić cudzoziemcowi skorzystania z ochrony czasowej, jeżeli: 1) istnieją uzasadnione podejrzenia, że: a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu przepisów prawa międzynarodowego odnoszących się do tych zbrodni, b) popełnił, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przed przybyciem na to terytorium w celu korzystania z ochrony czasowej, zbrodnię o charakterze niepolitycznym, c) dopuścił się czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych; 2) jego wjazd lub pobyt mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa; 3) został skazany prawomocnym wyrokiem za taką zbrodnię, której charakter wskazuje, że jego obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby stanowić zagrożenie dla jej obywateli.

48 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach w tej ustawie (art. 40 ust. ew.)

49 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców Cudzoziemiec będący (lub członek rodziny tego cudzoziemca) : -obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, -obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. (art. 41 ust. 1-2 ust. ew.)

50 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców Cudzoziemiec, którego nie dotyczy poprzedni slajd, -przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, -ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. (art. 41 ust. 3 ust. ew.)

51 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców Deklarowany przez cudzoziemca z poprzedniego slajdu -okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu (art. 41 ust. 4 ust. ew.)

52 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców ZWOLNIENIE Z OBOW. MELDUNKOWEGO -Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych -Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. (art. 42 ust. ew.)

53 Cudzoziemcy na terytorium RP Obowiązek meldunkowy cudzoziemców -W celu rejestracji miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców, organ gminy prowadzi rejestr zamieszkania cudzoziemców. (art. 44 ust. 1 ust. ew.)

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CUDZOZIEMCY. Zróżnicowany status prawny cudzoziemców: CUDZOZIEMCY: 1.Posiadający status dyplomatyczny; 2.Będący obywatelami UE; 3.Poszukującymi ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google