Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja pt: „ Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez LGR „ Partnerstwo Jezior” w Choszcznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja pt: „ Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez LGR „ Partnerstwo Jezior” w Choszcznie."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja pt: „ Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez LGR „ Partnerstwo Jezior” w Choszcznie Działania Podgrupy Roboczej PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Irmina Olejnik-Czerwonka Barlinek, 1 października 2013

2 Nowości z Brukseli  Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim znajduje się w fazie projektu.  W lipcu 2013 r., na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęto podejście ogólne projektu rozporządzenia o EFMiR.  W październiku 2013 r. rozpoczęcie tzw. trilogów pomiędzy KE, Radą UE oraz PE – uzgodnienie ostatecznego tekstu najwcześniej 04.2014 r.

3 Za to w Polsce ….  Umowa Partnerstwa dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: - Wspólnej Polityki Rolnej, - Polityki Spójności, - Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

4 Polska ciąg dalszy ….. Umowa Partnerstwa zawiera m.in.: - cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami, - opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa - układ programów operacyjnych - zarys systemu finansowania i wdrażania

5 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020  Projekt PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez kierownictwo resortu.  Powołano Grupę roboczą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. opracowania dokumentów programowych.  Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych.  Powołano Zespół roboczy ds. opracowania zakresu LSR na lata 2014-2020

6 Rola i struktura grupy roboczej o Grupa Robocza przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana do „pomocy” o Skład Grupy Roboczej

7  Funkcjonowanie Grupy Roboczej  KPLGR posiada razem 4 przedstawicieli w Grupie Roboczej (2 członków grupy i 2 zastępców)  Przedstawiciele KPLGR zostali przydzieleni do 2 podgrup tematycznych d/s rozwiązań systemowych i CLLD

8  Uczestnictwo w Grupie Roboczej – możliwości: - udział w tworzeniu przyszłego Programu Operacyjnego, - określanie założeń i proponowanych działań w zakresie na jaki pozwoli docelowa wersja EFMiR, - uczestnictwo w innych podgrupach

9 Skład Zespołu roboczego ds. opracowania zakresu lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020:  Joanna Gierulska, MRiRW  Jolanta Perkowska, MRiRW  Mariusz Bednarz, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  Mirosława Mochocka, Z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego; Kierownik Biura PROW  Piotr Szymański, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  Inga Kawałek, LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi  Krzysztof Kwatera, LGD Dolina Raby  Witold Magryś, Śląski Związek Gmin i Powiatów  Andrzej Szczodry z LGR Zalew Szczeciński

10 Czego nie wiemy !  Pracujemy na projekcie EFMiR  Nie znamy kwoty środków finansowych dostępnej dla Polski w latach 2014-2020  Nie znamy % udziału przyszłej osi IV na lata 2014-2020

11  Wskaźnik rybackości,  Polska: 12 grup rybackich ze średnim budżetem ok. 20 mln zł….  Minimalnie 2 gminy - 30 tys. mieszkańców,  Założenia strategii województwa.

12 Instrument RLKS w projekcie PO RYBY 2014-2020 Środek 4.1. Realizacja lokalnych strategii rozwoju o Usługi doradcze (art. 29) o Partnerstwa między naukowcami a rybakami (art. 30) o Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego (art. 31) o Ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy (art. 32) o Nowe formy dochodów (art. 32a) o Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybołówstwa jako działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (art. 40 ust. 1 lit. a)

13 Instrument RLKS w projekcie PO RYBY 2014-2020 Środek 4.2. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich - Wsparcie z EFMR na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego (koszty pomocy przygotowawczej, koszty bieżące i animacja LSR); - Realizacja lokalnych strategii rozwoju (patrz środek 4.1!); - Działania prowadzone w ramach współpracy

14 Analiza SWOT dla RLKS

15

16 Identyfikacja potrzeb na podstawie analizy SWOT  Zwiększenie wsparcia na rzecz dywersyfikacji działalności i zróżnicowania źródeł dochodów.  Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy sektorem B+R a sektorem rybołówstwa.  Popularyzacja produktów rybnych i walorów obszarów zależnych od rybactwa.  Zmniejszenie barier związanych z przekwalifikowaniem zawodowym,

17 RLKS – obszary wewnętrznej dyskusji  Zasady dotyczące wyboru LGD zostaną ustalone nie tylko przez Departament Rybołówstwa ale i przez pozostałe instytucje zaangażowane w programowanie nowej perspektywy finansowej. Wynika to z konieczności przeprowadzenia jednego konkursu na wybór LGD dla wszystkich funduszy, wyrażonej w projektach rozporządzeń wspólnotowych  Przepisy krajowe regulujące zasady wdrażania RLKS, w tym kwestie związane z wyborem LGD oraz zakresem umów określających sposób i warunki realizacji LSR powinny zostać umiejscowione w jednej ustawie oraz ewentualnie rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

18 Zagrożenia  Ilość grup rybackich i obszar wdrażania,  Kwalifikowalność wydatków,  Opóźnienie czasowe  Sprzeciw dla koncepcji monofunduszowej  Przeniesienie do Osi 2 działań typowo rybackich

19 Zainteresowanie IZ RPO wprowadzeniem instrumentu RLKS –robocze informacje przekazane przez MRR  4 regiony zamierzają wykorzystać instrument RLKS z zastrzeżeniem, że ostateczne zapisy zostaną dokonane po ukształtowaniu się zasad RLKS na poziomie krajowym (Kujawsko-pomorskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Łódzkie)  2 regiony stawiają decyzję na dalszy etap prac z uwagi na trwające uzgodnienia na poziomie krajowym (Lubelskie i Lubuskie)  1 region (Dolny Śląsk) wskazuje, że zapisy dot. RLKS są „w opracowaniu”, czyli również decyzja w sprawie wykorzystania instrumentu może być pozytywna

20 Zainteresowanie IZ RPO wprowadzeniem instrumentu RLKS – robocze informacje przekazane przez MRR  1 region (Wielkopolska) wskazał, że nie będzie realizować RLKS  5 regionów (Mazowsze, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Pomorskie) nie wspomniały w swoich RPO o instrumencie RLKS czyli najprawdopodobniej nie zamierzają realizować tego instrumentu  W 2 regionach (Podkarpackie, Małopolska) pojawia się RLKS jednak nie ma odniesienia w zakresie wykorzystania instrumentu RLKS zgodnie z art. 28-31 rozporządzenia Common Provisions.

21 Dziękuję za uwagę Irmina Olejnik-Czerwonka Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” www.lgr.choszczno.pl


Pobierz ppt "Konferencja pt: „ Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez LGR „ Partnerstwo Jezior” w Choszcznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google