Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Aktualizacja Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Aktualizacja Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Aktualizacja Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Wykaz zmian Planu komunikacji Zmiany ogólne Zmiana logotypów na stronie tytułowej na obowiązujące (zgodne z wersją Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zatwierdzoną przez Zarząd Województwa 16 grudnia 2009) oraz wyglądu hasła umieszczanego poza zestawieniem logotypów RPO WK-P (zmieniła się czcionka hasła Mój region w Europie). Zmiany o charakterze redakcyjnym (stylistyczne i językowe). Zaktualizowano fragmenty odnoszące się do struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uwzględniając zmiany, które w niej dokonano oraz schematy graficzne odwołujące się do struktury organizacyjnej. Zmieniono adres strony internetowej z www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl na www.mojregion.eu.www.fundusze.kujawsko-pomorskie.plwww.mojregion.eu Zaktualizowano adres ministerialnego portalu o funduszach europejskich – www.mrr.gov.pl zmieniono na www.funduszeeuropejskie.gov.pl.www.mrr.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Rozdział 1.Wprowadzenie Zaktualizowano informację dotyczącą wydatkowania środków z UE przyznanych w ramach ZPORR. Rozdział 2. Podstawy prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych Uaktualniono Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Zaktualizowano Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006. Rozdział 5. System działań Rozszerzono grupę docelową, do której skierowane są działania informacyjno-promocyjne o media. Uaktualniono skład Zespołu ds. Informacji i Promocji. Skorygowano częstotliwość spotkań Zespołu. W Podrozdziale 5.1. Komunikacja wewnętrzna usunięto zapis dotyczący dokumentu, w którym opisano system komunikacji w kontekście realizacji osi VIII RPO WK-P. Rozdział 6. Obowiązki w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Uaktualniono nazwy oraz obowiązki departamentów realizujących działania informacyjno-promocyjne.

4 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Rozdział 8. Grupy docelowe Doprecyzowano definicję grupy uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów. Dodano nową grupę - odbiorcy rezultatów. Rozdział 9. Podstawowe założenia informacji i promocji W podrozdziale 9.2 Wizualizacja RPO WK-P zaktualizowano podstawę prawną wizualizacji RPO WK-P. Rozdział 10. Narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych Z mieniono nazwę newslettera na e–biuletyn oraz uszczegółowiono opis narzędzia o zapisy, że dostępny jest dla wszystkich, którzy zamówią jego prenumeratę na stronie www.mojregion.eu oraz dostarcza informacje dotyczące postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.www.mojregion.eu Usunięto informację o umieszczeniu na portalu internetowym linków do serwisów poszczególnych RPO. Nazwa biuletyn została zastąpiona nazwą newsletter oraz zaktualizowano opis narzędzia. Udział w imprezach masowych został rozszerzony o ich organizację. Targi, ekspozycje projektów i eventy zostały uzupełnione o udział w wydarzeniach związanych z UE i RPO WK-P organizowanych przez inne podmioty.

5 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Rozdział 11. Punkty informacyjne Dodano informację o utworzeniu Głównego Punktu Informacyjnego i zaktualizowano nazwę sieci Punktów Informacyjnych. Zaktualizowano katalog informacji udzielanych przez punkty. Uaktualniono zapisy dotyczące narzędzia służącego do monitorowania działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych. Rozdział 12. Szkolenia Uaktualniono zapisy dotyczące dokumentu określającego liczbę, rodzaj, formę oraz zakres zaplanowanych szkoleń. Usunięto jedno z narzędzi służące badaniu potrzeb szkoleniowych. Rozdział 13. Ocena realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Uaktualniono tabelę Wskaźniki oceny działań informacyjnych i promocyjnych na lata 2007-2013 w celu przedstawienia rzeczywistych wartości ich osiągnięcia w latach 2008-2010 oraz urealnienia na podstawie dotychczasowych doświadczeń wskaźników zaplanowanych na lata 2011-2013.

6 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Rozdział 15. Harmonogram działań informacyjnych i promocyjnych Uaktualniono tabelę w celu przedstawienia rzeczywistych ram czasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w latach 2008-2010 oraz urealnienia na podstawie dotychczasowych doświadczeń harmonogramu dla działań zaplanowanych na lata 2011-2013. Rozdział 16. Budżet Uaktualniono tabelę w celu urzeczywistnienia wysokości wydatków poniesionych w latach 2008-2010 poprzez wskazanie wartości wydatków faktycznie poniesionych w tych latach oraz zmianę budżetu wydatków zaplanowanych na lata 2011-2013.

7 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Aktualizacja załącznika do Planu komunikacji tj. Wytycznych dla beneficjentów z zakresu informacji i promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

8 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Punkt 1 Podstawy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Uaktualniono podstawę prawną Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Punkt 5 Zasady wizualizacji projektów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych Dokonano zmiany zakładki strony internetowej www.mojregion.eu, na której można odnaleźć warianty oznaczeń oraz zamieszczenia Strategii komunikacji Funduszy Europejskich i Księgi identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności.www.mojregion.eu Dodano zapisy dotyczące:  Oznaczania projektów prowadzonych poza granicami Polski wraz z zestawieniem znaków i informacją o współfinansowaniu w języku angielskim;  zastosowania znaków w języku właściwym dla kraju, w którym realizowany jest projekt;  oznaczania projektów mediowych.

9 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Punkt 5.1. Tablice informacyjne i pamiątkowe Uzupełniono informację dotyczącą tablicy pamiątkowej o zapisy dotyczące środków trwałych, na których umieszczenie tablicy pamiątkowej nie jest możliwe oraz o rekomendacje IZ dotyczące umieszczania tablicy pamiątkowej w mniejszych wymiarach (200X150 mm) w projektach realizowanych w ramach osi VIII RPO WK-P Pomoc Techniczna. Dodano zapisy warunkujące liczbę tablic informacyjnych, jakie beneficjent musi umieścić w projekcie oraz wskazano miejsce ich umieszczenia. Doprecyzowano zapisy dotyczące momentu umieszczenia tablicy informacyjnej. Uaktualniono zapisy dotyczące stosowania kursu wymiany EURO/PLN przy określaniu wartości wkładu publicznego do projektu. W układzie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dodano zapis dopuszczający umieszczanie na środku tablicy informacji dotyczącej partnerów projektu w przypadku projektów partnerskich. Dodano wzory tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu realizowanego w partnerstwie. Dokonano zmiany zakładki strony internetowej www.mojregion.eu, na której można odnaleźć wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych.www.mojregion.eu Dodano rekomendację IZ w zakresie umieszczenia tablicy pamiątkowej o wymiarach 200X150 mm w siedzibie beneficjenta, w projektach których wartość całkowitego wkładu publicznego nie przekracza 500 000 €.

10 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Punkt 5.2. Plakietka informacyjna Dokonano zmiany zakładki strony internetowej www.mojregion.eu, na której można odnaleźć wzór plakietki informacyjnej.www.mojregion.eu Punkt 6 Wymagania dotyczące znaków graficznych Zaktualizowano adres strony internetowej, na którym można odnaleźć informację dotyczącą zasad stosowania emblematu Unii Europejskiej oraz zakładkę, gdzie można odnaleźć szczegółowy opis herbu województwa kujawsko-pomorskiego. Punkt 10 Informacje dodatkowe Usunięto nieaktualną nazwę Punkt Konsultacyjny Dodano zapis o dwóch lokalizacjach Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu oraz dane teleadresowe drugiej siedziby.

11 Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Sylwia Tubielewicz-Olejnik Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Aktualizacja Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google