Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Tomasz Bogusz Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Tomasz Bogusz Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Tomasz Bogusz Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 30.11.2010

2 CEL PROJEKTU Przeprowadzenie i opracowanie odpowiednich badań i analiz umożliwi również aktualizację SRWD 2020, w celu dostosowania jej zapisów do zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej, jak również przyczyni się do zdiagnozowania zmian tejże sytuacji w perspektywie kolejnych lat (do roku 2020 lub dłużej [2050]) i tym samym do wzmocnienia, bądź stworzenia nowych, mechanizmów zwiększających konkurencyjność Dolnego Śląska. Celem ogólnym projektu jest prowadzenie systematycznej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska oraz prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, co pozwoli na aktualizowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku[SRWD] i dostosowanie jej zapisów do zmieniających się uwarunkowań. Do celów szczegółowych, należy zaliczyć: przeprowadzanie badań i analiz dla potrzeb SRWD 1) przeprowadzanie badań i analiz dla potrzeb SRWD, ukazujących obecne uwarunkowania społeczno- gospodarcze regionu oraz kierunki i zakres zarysowujących się zmian (w określonych przypadkach) w perspektywie kilku kolejnych lat (prognoza zmian), jak również zawierających rekomendacje co do dalszych działań (w różnych przypadkach, w tym służących zwiększeniu atrakcyjności regionu). Prace nad analizami będą prowadzone w przybliżeniu w następujących etapach: - wrzesień-grudzień 2008 r. (w ramach prac zostanie określona metodologia prac, zaś prac zostaną przedstawione w formie Analiz wstępnych; - styczeń-wrzesień 2009 r. (w ramach prac zostanie opracowana ostateczna wersja Analiz). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

3 CEL PROJEKTU (c.d.) opracowanie wskaźników służących ocenie SRWD i przypisanie ich celom strategicznym 2) opracowanie wskaźników służących ocenie SRWD i przypisanie ich celom strategicznym (obejmujące opracowanie kompleksowej metodologii oceny wdrażania SRWD; przeprowadzenie analizy możliwości agregacji danych z gmin, powiatów, w celu ich wykorzystania do opisu sytuacji społeczno-gospodarczej regionu; opracowanie metodologii pozyskiwania i przetwarzania danych do oceny poziomu rozwoju; zasad wdrożenia zestawu wskaźników i ich pomiaru, w kontekście ich przyporządkowania do celów strategicznych zawartych w Strategii). Projektodawca przewiduje, iż w zależności od wyników opracowanej metodologii - na podstawie których możliwe będzie określenie możliwości technicznych i finansowych - zostaną podjęte również działania celem opracowania bazy danych (wstępna nazwa: Zintegrowana Baza Danych Monitoringu i Ewaluacji SRWD), umożliwiającej prowadzenie oceny wdrażania Strategii; promocję projektu 3) promocję projektu. Wskazane cele są zgodne z: 1. PO KL, w szczególności z: - Celem 5: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa (m.in. poprzez wzmocnienie działań w obszarze good governance oraz działania zmierzających do podniesienia potencjału administracyjnego, np.: wzmocnienie zdolności do opracowywania długofalowych programów i strategii; wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego; wzrost jakości usług publicznych oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa); - 2 Celem szczegółowym Priorytetu VIII: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą); 2. Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO KL; 3. Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, uchwaloną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2005 roku uchwałą nr XLVIII/649/2005; 4. Systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 5. Planem Działania na lata 2007-2008; 6. obowiązującym prawem wspólnotowym i krajowym oraz dokumentami programowymi zawierającymi zasady korzystania ze środków UE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego

4 Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DZIAŁANIA W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: 1) W początkowej fazie projektu zostanie powołany Zespół Projektowy (Zadanie 1 - Zarządzanie projektem). opracowanie analiz dla potrzeb SRWD, umożliwiających odpowiednią agregację danych celem przeprowadzania systematycznej oceny uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu oraz ukazujących prognozowane zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w województwie 2) W dalszej kolejności, nastąpi opracowanie analiz dla potrzeb SRWD, umożliwiających odpowiednią agregację danych celem przeprowadzania systematycznej oceny uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu oraz ukazujących prognozowane zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w województwie. ANALIZY DOTYCZĄCE SFERY GOSPODARCZEJ: 1-Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Opracowanie analiz zawierających rekomendacje dotyczące pożądanych działań dla zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu. 2-Analiza tendencji rozwojowych regionu w odniesieniu do zgodności ze strategią. 3-Analiza aktywności dolnośląskich podmiotów gospodarczych. Wyznaczenie głównych trendów. Impulsy patentowe. Studia Przypadków. ANALIZY DOTYCZĄCE SFERY SPOŁECZNEJ: 1-Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju Gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska. 2-Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu. Określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego

5 DZIAŁANIA (c.d.) 3-Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska. Wykorzystanie wyników sondaży społecznych w różnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie. Analizy dotyczące sfery przestrzennej: 1-Analiza stanu i procesów integracji społeczno-gospodarczej, instytucjonalnej i przestrzennej regionu. Dokonanie analizy dotyczącej koegzystencji funkcji ochronnych oraz rozwoju systemów komunikacji i sieci infrastruktury w województwie dolnośląskim. 2-Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą wyczerpania złóż naturalnych bogactw. Opracowanie Założeń do Strategii zrównoważonego rozwoju w tym zakresie. 3-Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region. 4-Dolny Śląsk w sferze (sieci) makroregionalnej i globalnej. Dokonanie analizy regionu w kontekście spójności zewnętrznej, przestrzennej i gospodarczej. 5-Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych terenów wiejskich w regionie. Analiza zbiorcza 1-Analiza dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacją co do dokumentów niezbędnych do opracowania i niezbędnych dla procesów społeczno-gospodarczych Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego

6 Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIA (c.d.) Wyżej wymienione analizy będą opracowane w myśl formuły prezentującej konkurencyjne koncepcje (rozwiązania). Dodatkowo, analizy będą zawierały wskazówki (prognostyczne opisy) obrazujące, jakie skutki będą wywoływały zaproponowane w analizach rozwiązania (m.in. z ekonomicznego punktu widzenia). Powyższe działania pozwolą na przeprowadzenie aktualizacji SRWD 2020 i dostosowywanie jej zapisów do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. prace w celu opracowania 3). Wraz z podjęciem prac nad opracowaniem analiz, zostaną podjęte prace w celu opracowania wskaźników służących ocenie SRWD i przypisania ich celom strategicznym (Zadanie 3 - Monitoring Strategii). Opracowana zostanie kompleksowa metodologia oceny wdrażania - SRWD, obejmująca analizę możliwości agregacji danych z gmin i powiatów znajdujących - się w granicach województwa, której efekty będą miały wpływ na ewentualne stworzenie Zintegrowanej - Bazy Danych Monitoringu i Ewaluacji SRWD (ZBDMiE SRWD). W ramach działania, przewidziane - zostało również opracowywanie raportów z monitoringu SRWD w roku 2009 i 2010 - zostało również opracowywanie raportów z monitoringu SRWD w roku 2009 i 2010. 4). Promocja projektu (Zadanie 4), obejmująca organizację konferencji, spotkań oraz publikację analiz SRWD (bądź ich streszczenia), w celu rozpropagowania działań podjętych w ramach projektu, przyczyniając się tym samym do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu nt. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Działanie umożliwi dokonywanie odpowiednich zmian w dokumentach dotyczących rozwoju na wszystkich poziomach samorządu: województwa, powiatów i gmin. Projektodawca zakłada, iż w przypadku publikacji streszczenia opracowanych analiz, publikacja dokumentów o pełnej treści zostanie sfinansowana w ramach projektu stanowiącego kontynuację niniejszego projektu. Treść dokumentów zostanie również udostępniona (w wersji elektronicznej) na stronie internetowej dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, obejmującej także sprawy z zakresu rozwoju regionalnego i przyszłej Polityki Spójności po 2013 roku.

7 REZULTATY Rezultaty twarde: - przygotowanie analiz i prognoz w zakresie sytuacji ekonomiczno-społecznej regionu; - publikacje wyników analiz, prognoz i założeń. Rezultaty miękkie: - podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie trendów rozwojowych i zmian gospodarczo-społecznych, poprzez organizację konferencji, spotkań (wzmocnieniem dla wskazanych działań, będzie prezentacja analiz i materiałów konferencyjnych oraz innych dokumentów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poświęconej sprawom z zakresu "rozwoju regionalnego"). Projekt bezpośrednio wpisuje się w zakres Poddziałania 8.1.4 poprzez badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych i upowszechnianie wyników. Wykonanie prognoz pozwoli na określenie krótkookresowych i długookresowych trendów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Wzrastająca podmiotowość regionów wymaga badań stosowanych nad sposobami podejmowania optymalnych decyzji strategicznych, zarówno gospodarczych jak społecznych. Prognozy i badania dotyczące zmian społeczno gospodarczych w wymiarze regionalnym pozwolą na stosowanie lepszych metod zarządzania rozwojem regionalnym. Działalność w ramach projektu wypełni tę lukę i pozwoli na wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz stworzenia warunków do optymalnego podejmowanie decyzji strategicznych w województwie. Projekt przyczyni się do osiągnięcia 2-go celu szczegółowego VIII Priorytetu PO KL: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Jednocześnie – dzięki realizacji działań – wpłynie na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji (targetu), określonego jako ppkt 2.2: Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego

8 Beneficjent przewiduje realizację kolejnych projektów, będących kontynuacją niniejszego projektu, rozszerzonych o nowe zakresy badań, zmierzających do systematycznej aktualizacji SRWD 2020 w latach następnych oraz systematycznego opracowywania raportów monitoringowych z realizacji Strategii. INFORMACJE DODATKOWE Działania w ramach projektu, którego celem jest wzmocnienie prac związanych ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, będą również konsultowane z Zespołem ds. Wdrażania Strategii (ZS-SRWD), co umożliwi ich koordynację m.in. z punktu efektywności i celowości. Uznaje się, że projekt będzie podstawą do podjęcia dodatkowych działań samorządu województwa w zakresie oceny rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a tym samym w zakresie SRWD (m.in. rozbudowa prac analitycznych).REALIZACJAPROJEKTU Bezpośrednią obsługą Projektu zajmuje się: - w zakresie merytorycznym – pracownik Wydziału Polityki Regionalnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego, - w zakresie administracyjno-technicznym – pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Pośrednio, w obsłudze Projektu uczestniczą również: - pracownik Departamentu Budżetu i Finansów, - pracownik Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Realizacji Inwestycji, - pracownik Wydziału Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w pionie Dyrektora Generalnego. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego

9 DZIĘKUJĘ Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Tomasz Bogusz Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google