Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMYKANIE SKŁADOWISK ODPADÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMYKANIE SKŁADOWISK ODPADÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ."— Zapis prezentacji:

1 ZAMYKANIE SKŁADOWISK ODPADÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ

2 Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać składowiska odpadów Określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.).

3 - Podstawa prawna do zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań technicznych ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) - obowiązek dostosowania składowisk odpadów niespełniających wymagań w terminie do 31 grudnia 2009 r. ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) – zamykanie składowisk odpadów z urzędu.

4 - Procedura zamykania składowisk odpadów na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów wydaje: Regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych, Marszałek województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska, Starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. Przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów przeprowadzana jest kontrola składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, o ile potrzeba zamknięcia składowiska odpadów nie wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora składowiska odpadów.

5 Nowa procedura zamykania składowisk odpadów z urzędu Składowisko może zostać zamknięte z urzędu, jeżeli: 1) składowisko lub jego wydzielona część nie spełniają wymogów technicznych lub formalnych określonych przepisami prawa lub 2) w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub 3) określona w decyzjach administracyjnych pojemność składowiska odpadów została zapełniona.

6 Nowa procedura zamykania składowisk odpadów z urzędu Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów z urzędu wydaje: Regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych, Marszałek województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska.

7 - Nowa procedura zamykania składowisk odpadów z urzędu Po zaistnieniu którejś z ww. okoliczności właściwy organ sporządza ekspertyzę, która ma zawierać wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do wydania decyzji o zamknięciu składowiska: techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów; sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku).


Pobierz ppt "ZAMYKANIE SKŁADOWISK ODPADÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google