Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Phrasal verbs Czasowniki Frazowe

3 Go Grow

4 Go off- (explode), wybuchać The bomb went off just metres from the market entrance. Bomba wybuchła jedynie kilka metrów od wejścia na targowisko. Go off –(not good anymore), zepsuć się Put the milk in the fridge or it will go off. Wstaw mleko do lodówki, w przeciwnym razie się zepsuje. Go on- (continue), kontynuować, dziać się What’s going on? Co się dzieje? Go through- (undergo, experience)- przechodzić, doświadczać (trudny okres). I know what you are going through. Wiem przez co przechodzisz.

5 GO BY –(to pass; elapse), przemijać, upływać As the years go by, I grow older but not wiser. Z upływem czasu jestem starszy, ale nie mądrzejszy GO BY – (to act in accordance), przestrzegać If you go by the rules, you shouldn’t have any trouble. Jeśli przestrzegasz zasad, nie powinieneś mieć kłopotów. GO OVER – (to check; examine)- sprawdzić, zbadać Let’s go over the project again. Sprawdźmy ten projekt jeszcze raz. Grow up- (develop from child to adult), dorosnąć Children are growing up so quickly. Dzieci rosną tak szybko.

6 Hold

7 Hold back- (limit) powstrzymywać I had to hold back a smile musiałem ukryć uśmiech. Musiałem ukryć uśmiech. Hold on- (wait), czekać All our lines are busy, but please hold on. Wszystkie nasze linie są zajęte, ale proszę zaczekać. Hold up.- (delay), opóźnić, zatrzymać We were held up by traffic. Zostaliśmy zatrzymani przez korki.

8 Keep

9 KEEP AWAY - (don't allow someone near something), trzymać się z dala Keep away from her. Trzymaj się od niej z daleka. KEEP BACK (control yourself, refrain), powstrzymać się I can’t KEEP back FROM sweets. Nie mogę powstrzymać się od słodyczy. KEEP OFF (avoid), unikać Try to keep off the subject domestic violence; there's no need to hurt her feelings. Unikaj tematu przemocy w rodzinie. Nie ma potrzeby ranić jej uczucia.

10 KEEP ON (Continue), kontynuować Keep on walking. Don’t stop. Idź nie zatrzymuj się. KEEP UP (move at the same rate), nadążyć I can’t keep up my maths teacher’s analytic thinking. Nie mogę nadążyć za analitycznym myśleniem mojego nauczyciela matematyki. Keep up with- (stay in a friendly relationship with somebody)utrzymywać kontakty. I no longer keep up with my ex-boyfriend. Nie utrzymuję już kontaktu z moim byłym chłopakiem.

11 Make

12 Make up- (invent), wymyślać I'm not making it up. It's true. Nie wymyślam. Mówię prawdę. Make up for something- (to do extra work), nadrobić, I’ll make up for the lost time. Nadrobię stracony czas. Make out- (understand, notice) zrozumieć, dostrzec I can’t make out who she is. Nie mogę dostrzec kim ona jest. Make off- (escape) uciec A robber made off as soon as he had noticed a guard. Rabuś uciekł tak szybko jak tylko zauważył strażnika. Make off with something- (steal) ukraść The burglar made off with our memorial, golden jewellery. Włamywacz ukradł naszą pamiątkową złotą biżuterię.

13 Let

14 Let down- (disappoint), zawieść, rozczarować My friend was supposed to help me but she let me down at the last moment. Mój przyjaciel miał mi pomóc, lecz zawiódł mnie w ostatnim momencie. Let off- (not punish or punish lightly), darować karę. A notorious criminal was let off with a fine. Notoryczny przestępca został zwolniony poprzestając na grzywnie. Let off- zwolnić z lekcji I felt unwell. My teacher let me off. Czułam się niedobrze. Nauczyciel zwolnił mnie z lekcji

15 Let off- (make something explode), odpalić, wystrzelić Make sure you let off fireworks in an open space. Upewnij się, że odpalasz fajerwerki na otwartej przestrzeni. Let out-(release, set free), wypuścić The murderer was let out on bail Morderca został wypuszczony za kaucją. Let out- (rent), wynająć To let out Do wynajęcia

16 Look

17 Look down- (despise), patrzeć z góry, gardzić Our boss looks down on us. Nasz szef patrzy na nas z góry. Look up to- (treat with respect) traktować z szacunkiem Children should look up to thair parents. Dzieci powinny traktować swoich rodziców z szacunkiem. Look after- (take care), opiekować się The mother Teresa of Calcuta looked after the poor, ill and abandoned people. Matka Teresa z Kalkuty opiekowała się biednymi, chorymi i opuszczonymi ludźmi. Look forward to- (impatiently wait), oczekiwać z niecierpliwością I'm looking forward to the concert of Madonna. Nie mogę doczekać się koncertu Madonny. Look up- (find, check information), sprawdzać informację I always look up all the new words in the dictionary. Zawsze sprawdzam nowe słówka w słowniku.

18 Put

19 PUT OFF – (postpone, do later) (przełożyć, przesunąć w czasie) Let's put off the meeting until Monday. Przełóżmy spotkanie do poniedziałku. PUT ON – (to dress oneself with), zakładać, ubierać I put my best outfit on for the job interview. Założyłam swój najlepszy strój na rozmowę w sprawie pracy. PUT OUT – (to extinguish ), wygasić ogień The firefighters put the fire out. Strażacy zagasili ogień.

20 PUT THROUGH – (to make a telephone connection), połączyć Put me through to the president! Połącz mnie z prezydentem. PUT UP – (to accommodate; provide shelter), zapewnić nocleg, schronienie The government put the refugees up in temporary housing. Rząd zapewnił schronienie uchodźcom w tymczasowych mieszkaniach. PUT UP WITH – (tolerate), tolerować, pogodzić się z czymś My friend couldn’t put up with the fact that she was going to have a baby. Moja siostra nie potrafi pogodzić się z faktem, że będzie miała dziecko.

21 Run

22 RUN OUT OF SOMETHIN.- (lack something, have none left), kończyć się, brakować I’m running out of money. Kończą mi się pieniądze. RUN DOWN- (hit with a vehicle), przejechać The cyclist was run down by a lorry. Rowerzysta został przejechany przez ciężarówkę. RUN DOWN- (lose energy or power, wyczerpywać się) The battery is running down. Bateria się wyczerpuje. RUN INTO something or somebody- (hit somebody, something with a vehicle), wjechać w coś lub kogoś The car ran into a pedestrian. Samochód wjechał w pieszego.

23 Run into- (meet by chance), napotkać, natrafić na coś The plan ran into difficulties. Plan napotkał na trudności. Run over- (hit with a vehicle), przejechać A baby in a trolley was run over by train. Niemowlę w wózku zostało przejechane przez pociag. Run through- (discuss, read something quickly), (przebiegać, omówić szybko) I ran through the names on the admission list. Przejdę szybko przez listę przyjętych kandydatów. Run up- (allow a bill, debt to reach a large total), zaciągać dług The company I work in went bankrupt. The boss ran up large debts. Firma, w ktorej pracuję zbankrutowała. Szef zaciągnął olbrzymie długi.

24 Take

25 TAKE APART -(dismantle), rozebrać na części My uncle took the engine of his car apart, but couldn't put it back together. My wujek rozebrał na części silnk swojego samochodu, ale nie potrafił go złożyć. TAKE IN – (reduce in size), zmniejszyć I lost a lot of weight and had to have all of his pants taken in. Mocno schudłam i musiałam mieć wszystkie swoje spodnie skrócone. TAKE IN- (deceive), nabierać I was completely taken in by his story. Całkowicie nabrałam się na jego historię. TAKE OFF – (remove something), zdjąć I'm going to take my jacket off. It's hot in here. Zdejmę kutkę. Tu jest gorąco. TAKE OFF – (to start /aircraft/) When the plane takes off, you must have your seatbelt on and your seat must be in its upright position. Kiedy samolot startuje, musisz mieć zapięte pasy i twoje siedzenie musi być w pozycji pionowej.

26 TAKE AFTER- (look or behave like somebody, especially a parent) wydać się za kimś, być podobnym I took after my mum. Wydałam się za mamą. TAKE ON – (undertake a new responsibility), podjąć się czegoś I took on a lot of new responsibilities at my work. Podjęłam się nowych obowiązków w pracy. TAKE OVER - (to get control over something), przejąć kontrolę nad czymś The terrorists are going to take over Aphganistan. Terroryści zamierzają przejąć Afganistan. TAKE UP -( start doing something new regularly), zainteresować się, zająć się czymś nowym. I’ve taken up yoga recently. Ostatnio zaangażowałam się w yogę. TAKE UP – (occupy time or space), zajmować czas lub przestrzeń Homework takes up all of my free time. Zadania domowe zajmują cały mój wolny czas.

27 Set-nastawić

28 Set off- (start a journey), wyruszyć w podróż. We set off early in the morning. Wyruszyliśmy wcześnie rano. Set up-(establish a business/organization), otworzyć, założyć firmę. I’m going to set up a new international language school. Zamierzam otworzyć nową międzynarodową szkołą językową. Set up- (put up), rozłożyć Martyna Wojciechowska set up the camp at the foot of the mountain. Martyna Wojciechowska rozbiła obóz u podnóża góry.

29 Turn

30 TURN DOWN – (reduce the sound or heat that something produce), zciszyć, zmniejszyć Please, turn the radio down. It's too loud. Proszę, scisz radio. Jest za głośno. TURN DOWN - (refuse an offer), odmówić, odrzucić kogoś This might not happen again. We couldn’t simply turn down that offer. To się może nigdy nie powtórzyć. Nie możemy tak po prostu odrzucić tej oferty. TURN UP ( to increase the sound or heat) Turn the heating up. I’m cold. Podkręć ogrzewanie. Jest mi zimno. Turn up- (Appear, arrive), pojawić się, przybyć What time did you finally turn up at the meeting? O której godzinie się w koncu pojawiłeś na spotkaniu?

31 TURN OFF - (switch off a machine or electrical device) wyłączyć Please, turn off the lights when you leave the room. Proszę, wyłącz światła kiedy opuścisz pokój. TURN ON – (switch on a machine or electrical device), włączyć The baby was bored so he turned the TV on. Dziecko było znudzone, więc włączyłam telewizor. TURN ON – (excite), podniecać, ekscytować, kręcić Girls in red convertibles turn me on. Dziewczyny w czerwonych kabrioletach mnie kręcą. TURN OUT (be in the end), okazać się,że…. My business partner turned out to be a con man. Mój wspólnik okazał się być oszustem.

32 Wear work wipe

33 WEAR OFF- (become weaker or disappear), słabnąć, przemijać. The effect of painkillers wears off after a few hours. Działanie środków przeciwbólowych mija po kilku godzinach. WEAR OUT- (become too damaged to be used any more) zniszczyć, zdzierać Low quality shoes wear out much quicker than high quality ones. Buty wysokiej jakości niszczą się o wiele szybciej niż buty niskiej jakości. Work out- (take exercise), ćwiczyć I work out at the gym twice a week. Ćwiczę na siłowni 2 razy w tygodniu. WIPE OUT- (Kill all of the population) wytrzebić, wymieść z powierzchni ziemi The Jewish population were almost completely wiped out in The Nazi Concentration Camps during the second World War. Ludność żydowska została prawie całkowicie wytrzebiona w Nazistowskich obozach koncentracyjnych.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google