Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.oneproject.eu Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim Sandomierz - Dwikozy 5-6.06.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.oneproject.eu Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim Sandomierz - Dwikozy 5-6.06.2014."— Zapis prezentacji:

1 www.oneproject.eu Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim Sandomierz - Dwikozy 5-6.06.2014

2 Projekt ONE Cel Projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, dofinansowany z EFRR w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC: zwiększenie zdolności europejskich regionów do planowania inwestycji ICT, poprzez: – stworzenie sieci obserwatoriów regionalnych; – dokumentowanie procesu rozprzestrzeniania się i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w regionach, – udostępnianie danych interesariuszom, w szczególności władzom regionalnym, – wspieranie ewaluacji planowanych i realizowanych przedsięwzięć ICT. 2 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

3 Rola Obserwatorium ICT w monitorowaniu i kształtowaniu polityki regionalnej 3 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim Województwo Świętokrzyskie: polityka regionalna Interesariusze: rozwój ICT w regionie, potrzeby, problemy Obserwatorium ICT: monitoring, analizy, rekomendacje

4 Zakres projektu ONE analiza dobrych praktyk dotyczących monitorowania ICT w uczestniczących regionach - Piemont oraz Friuli-Venezia Giulia (Włochy), Ile-de- France (agencja La Fonderie – Francja), Manchester (Wielka Brytania, Stuttgart (Niemcy), Praga (Czechy), Cypr oraz Województwa Świętokrzyskie i Łódzkie; koncepcja i podstawowe zasady wdrażania Obserwatoriów ICT ; plan wdrożenia Obserwatoriów ICT w uczestniczących regionach. 4 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

5 Cele Obserwatorium ICT Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji polityki regionalnej w obszarze ICT w regionie świętokrzyskim: 1.Monitorowanie stanu ICT, między innymi obszarów infrastruktury telekomunikacyjnej, zapotrzebowania i podaży usług drogą elektroniczną, stanu infrastruktury informatycznej oraz umiejętności i stopnia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych przez społeczeństwo regionu; 2.Prognozowanie rozwoju technologii ICT i zapotrzebowania na nie w regionie; 3.Rekomendacje kierunków wsparcia finansowego i działań Województwa oraz ciągła i bieżąca ich aktualizacja. 5 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

6 Zadania Obserwatorium ICT w województwie świętokrzyskim prowadzenie badań stałych na potrzeby planowania i monitorowania polityki regionalnej; inicjowanie badań związanych z ICT i społeczeństwem informacyjnym; opracowywanie i rozpowszechnianie wyników badań w postaci raportów; gromadzenie danych dotyczących ICT zbieranych przez inne podmioty w regionie oraz departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego; ścisła współpraca z Obserwatorium Rozwoju Regionalnego; 6 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

7 Zadania Obserwatorium ICT w województwie świętokrzyskim realizacja analiz i prognoz z zakresu rozwoju ICT w regionie; funkcja doradcza i opiniodawcza dla władz Województwa w zakresie polityki regionalnej w obszarze ICT, współpraca z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, w szczególności: – z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Kielcach, – w ramach europejskiej Sieci Obserwatoriów ICT, zapoczątkowanej projektem ONE. 7 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

8 Obszary objęte stałym monitorowaniem e-zdrowie; ICT w edukacji; wykluczenie cyfrowe i jego uwarunkowania; ICT w administracji publicznej; ICT w rolnictwie; potrzeby ICT w przedsiębiorstwach (MŚP, sektor specjalizacji regionalnych). 8 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

9 Obserwatorium ICT jako wyspecjalizowane obserwatorium dziedzinowe doświadczenie; kompetencje merytoryczne; wiedza o projektach i sytuacji w regionie; stałe kontakty z interesariuszami; odpowiednie umiejscowienie w strukturach urzędu. Rekomendowana forma działania: komórka w strukturach Biura Społeczeństwa Informacyjnego 9 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

10 Ścisła współpraca z Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego ROT wzajemne udostępnianie informacji, wspólna baza danych; ścisła współpraca w zakresie przygotowywania badań i ich wyników - zachowanie jednolitości i spójności merytorycznej, unikanie dublowania badań; wymiana wiedzy merytorycznej; zachowanie kompatybilności technicznej oprogramowania analitycznego; korzystanie ze wspólnej infrastruktury technicznej dot. publikacji i udostępniania danych; współpraca w zakresie sporządzania analiz i prognoz oraz doradztwa na rzecz organów Województwa. 10 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

11 Współpraca z innymi instytucjami gromadzącymi dane 1.Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego; 2.Obserwatorium Rynku Pracy działające w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 3.Obserwatorium Integracji Społecznej; 4.Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego; 5.Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (RCNT); 6.Departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego; 7.Jednostki administracji rządowej w regionie; 8.Inne podmioty, m.in. Świętokrzyska Izba Lekarska. 11 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

12 Korzyści z realizacji Obserwatorium ICT w formie komórki organizacyjnej UM WŚ Bezpośredni dostęp do zasobów Urzędu Marszałkowskiego (infrastruktura, możliwość delegowania pracowników); Posiadanie informacji i współpraca Biura z podmiotami w ramach wdrażanych projektów jak np. e-Świętokrzyskie czy budowa sieci szerokopasmowej z PO RPW; Wiedza merytoryczna pracowników Biura z zakresu rozwiązań w dziedzinie TIK; Elastyczność w zaangażowaniu pracowników BSI do danego zdania Obserwatorium; Możliwość włączenia się automatycznie w procesie zarządzania do pracy w systemie ESOD czy też e-PUAP; 12 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

13 Korzyści z realizacji Obserwatorium ICT w formie komórki organizacyjnej UM WŚ Brak dodatkowych kosztów, związanych z zarządzaniem jednostką, odrębnym budżetem; Możliwość bezpośredniej współpracy z Obserwatorium Rozwoju Regionalnego i Departamentem Polityki Regionalnej Województwa; Możliwość stworzenia wspólnej platformy informacyjnej dla wszystkich obserwatoriów i innych jednostek gromadzących dane w strukturach samorządu wojewódzkiego Województwa Świętokrzyskiego; Wizerunek ułatwiający pozyskiwanie danych i współpracę z podmiotami publicznymi Województwa Świętokrzyskiego; Możliwość zakupu oprogramowania specjalistycznego w ramach wspólnego postępowania z ORR, co daje znaczące oszczędności. 13 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim

14 Finansowanie Obserwatorium ICT Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, - oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna. Zgodność z celem głównym priorytetu 11: - skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 14 Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim


Pobierz ppt "Www.oneproject.eu Koncepcja Obserwatorium ICT w Województwie Świętokrzyskim Sandomierz - Dwikozy 5-6.06.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google