Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze dla NGO na lata 2014 - 2020 Joanna Kalińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze dla NGO na lata 2014 - 2020 Joanna Kalińska."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla NGO na lata 2014 - 2020 Joanna Kalińska

2 Fundusze Europejskie

3 Pakiet legislacyjny polityki spójności 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020. 1.Rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dla funduszy 2.Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 3.Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 4.Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności, 5.Rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), 6.Rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 3

4 Propozycja budżetu przyszłej polityki spójności 4 W celu utrzymania obecnego poziomu finansowania, do Polski powinna być skierowana ponad jedna trzecią środków przewidzianych dla regionów słabiej rozwiniętych

5 5 UE Wspólne Ramy Strategiczne Kontrakt Partnerski Państwo członkowskie Program Operacyjny dla EFMR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Państwo członkowskie lub region Państwo członkowskie lub region Programy Operacyjne finansowane z EFRR, EFS, FS Programowanie strategiczne Kontrakt Terytorialny

6 Główne założenia Strategii Europa 2020: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 6 Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020

7 Cele Strategii Europa 2020 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%; na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 7

8 Obszary tematyczne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i jakości 3.zwiększanie konkurencyjności MŚP 4.wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 5.promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6.ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 8

9 Obszary tematyczne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7.promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 8.promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 9.promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 11.zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej 9

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Cele Tematyczne finansowane z EFS: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (-)

11 Nowy okres programowania lata 2014 - 2020 Środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 będą wykorzystywane przede wszystkim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

12 CELE Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 Zatrudnienie - 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę Badania i rozwój - na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii Edukacja - ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc., co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe; Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

13 Szukajmy dalej wsparcia dla NGO, EFS i EFRR to nie wszystko…

14 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Rodzaje projektów dotowanych przez PNWM Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/ wymiana szkolna i pozaszkolna Projekty dla uczestników z trzech krajów Podróże do miejsc pamięci Seminaria specjalistyczne dla organizatorów wymiany Indywidualna wymiana uczniów Praktyki w kraju sąsiada Publikacje Inne

15 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Terminy składania wniosków Wnioski o dotacje można przesyłać przez cały rok. Jednak należy przy tym zachować pewne terminy. Wniosek należy przesłać do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. www.pnwm.org

16 Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności Inicjatywy w zakresie edukacji – Równać szanse – operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.plwww.pcyf.org.pl Regionalny Konkurs Grantowy – sierpień 2015 r Ogólnopolski Konkurs Grantowy – 10 marca 2015 r www.rownacszanse.pl Rozwój społeczności lokalnych Program działaj Lokalnie

17 Ciekawe strony dla NGO Poniżej współfinansowane przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie www.fundujesz.pl www.pandalajka.pl

18 Wolontariat Rodzinny - lokalnie Program „Wolontariat Rodzinny” prowadzony przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce daje przestrzeń do działania całymi rodzinami na rzecz lokalnych społeczności. Celem Programu jest zaangażowanie całych rodzin we wspólne działania wolontariackie. Wolontariat rodzinny, podobnie jak każda inna forma wolontariatu, opiera się na chęci zrobienia czegoś dobrego dla innych.

19 Wolontariat Rodzinny - lokalnie Organizacja już na etapie planowania projektu powinna pozyskać deklarację wsparcia ze strony ze strony urzędu gminy/powiatu lub jednostek podległych samorządowi, między innymi: Bibliotek domów kultury przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych (z wyłączeniem uczelni wyższych); ośrodków pomocy społecznej; szpitali publicznych. OFICJALNE OGŁOSZENIE PROGRAMU GRANTOWEGO JUŻ 2 MARCA 2015 R.

20 Fundacja Edukacja dla Demokracji Edukacja globalna - zgłoś się na szkolenie, wygraj mini dotację! w ramach projektu „Edukacja Globalna – 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych” realizuje komponent szkoleniowy z zakresu edukacji globalnej kierowany do polskich NGO nieposiadających doświadczenia w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej lub posiadających niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie. Komponent jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r. www.eg.edudemo.org.pl

21 Fundacja Edukacja dla Demokracji Uczestnicy kursu e-learningowego, którzy osiągną najlepsze wyniki zostaną zaproszeni do udziału w 2,5- dniowym szkoleniu stacjonarnym. W procesie selekcji brane będą pod uwagę m.in. następujące kryteria: terminowe zaliczenie kursu, rzetelność realizacji kursu i zadań domowych, oceny zadań, opinia osób szkolących.

22 Fundacja Edukacja dla Demokracji Organizacje, których przedstawiciele ukończą szkolenie stacjonarne będą miały możliwość wzięcia udziału w zamkniętym konkursie o mini dotacje na realizację działań z zakresu edukacji globalnej. Maksymalna kwota dotacji dla jednej organizacji to 10 000 PLN, przewidywane jest udzielenie do 8 dotacji. preferowane będą organizacje z małych ośrodków do 40 tys. mieszkańców i terenów wiejskich, oraz z regionów, w których edukacja globalna jest słabo obecna).

23 Fundacja GREENPEACE Greenpeace Polska rusza z ogólnopolskim programem Eko-starter, którego celem jest realizacja projektów animacyjnych dotyczących ochrony środowiska Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, ale to jedyne ograniczenie wiekowe. Poza tym zapraszamy wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania i dotychczasowego doświadczenia.

24 Fundacja GREENPEACE zgłoszenia do 31 marca 2015 roku. Maksymalna kwota przeznaczona na projekt wynosi 5000 zł. Kontakt: Dominika Sokołowska telefon: 22 659 84 99 lub 22 851 26 42 e-mail: eko-starter@greenpeace.pl

25 Erasmus + Erasmus + to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

26 Erasmus + Realizacja programu do roku 2020. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

27 Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

28 Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eForm Praktycznie brak kosztów rzeczywistych - dofinansowanie oparte na kosztach jednostkowych i ryczałtowych Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną Lepsza synergia między sektorami edukacji szkolnej, zawodowej, wyższej, dorosłych i sektorem młodzieży

29 Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA KA1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne czas realizacji: 12 lub 24 miesiące uczestnicy: pracownicy szkoły

30 Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA KA2 -Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: pracownicy szkoły i uczniowie

31 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej Instytucje uprawnione do udziału (publiczne i niepubliczne): Przedszkola Szkoły: – podstawowe – gimnazja – ponadgimnazjalne – artystyczne Osoby uprawnione do udziału w mobilnościach: Pracownicy szkoły

32 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej Priorytety europejskie w obszarze edukacji szkolnej: wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli; ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; rozwijanie umiejętności podstawowych; wczesna opieka i edukacja.

33 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej Czas trwania projektów minimum 12 miesięcy maksimum 24 miesiące Czas trwania mobilności edukacyjnych od 2 do 60 dni (bez okresu podróży)

34 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej Rodzaje mobilności edukacyjnych Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole partnerskiej (teaching assignment) Szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: – udział w kursach – (metodyczne/metodyczno-językowe/językowe) – udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) – job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej)

35 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej Dofinansowanie projektu dla uczestnika mobilności: koszty podróży wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) opłata za kurs/szkolenie (opcja) wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) dla szkoły: wsparcie organizacyjne (administracja projektu)

36 Akcja 1. Mobilność edukacyjna staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się zawodowo (uczniów i absolwentów) wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe

37 Akcja 1. Mobilność uczniów Uczestnicy uczniowie szkół zawodowych i technicznych osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu nauki) UWAGA: nie ma możliwości udziału osób bezrobotnych Czas trwania wyjazdu: od 2 tygodni do 12 miesięcy Działania staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego staże w przedsiębiorstwach Kto może wnioskować o dofinansowanie? instytucje – zarówno publiczne jaki i niepubliczne

38 Akcja 2. Mobilność kadry Uczestnicy osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk) doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdu od 2 dni do 2 miesięcy

39 Akcja 2. Mobilność kadry Działania praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego praktyki typu job-shadowing lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej zagranicą) Kto może wnioskować o dofinansowanie? instytucje – zarówno publiczne jaki i niepubliczne

40 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej(KPRES) KPRES - program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju.

41 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Działanie V.1 – Ekonomia społeczna jako idea i tożsamość kulturowa Działanie V.2. Działania edukacyjne dla środowisk lokalnych. Działanie V.3. Edukacja na poziomie szkolnym i akademickim. Działanie V.4 Model edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży.

42 „Gwarancje dla młodzieży” Państwa członkowskie, w których występują regiony o stopie bezrobocia osób młodych powyżej 25% zobowiązane zostały do opracowania planu wdrożenia Gwarancji dla młodzieży do grudnia 2013 r. Plan dla Polski, przekazany został do Komisji Europejskiej 23 grudnia 2013 r. „Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych na rynku pracy, są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską.

43 „Gwarancje dla młodzieży” będą adresowane do: osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę; osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia; osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych; absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

44 Partnerstwa– dla realizacji Gwarancji dla młodzieży zakładany jest aktywny udział partnerstw działających na poziomie lokalnym. Realizatorami projektów wyłanianych w formie konkursów regionalnych obok pojedynczych podmiotów, będą mogły być partnerstwa, w skład których wejść będą mogły władze publiczne, publiczne służby zatrudnienia, szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucje szkoleniowe, prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni i pracodawcy. UWAGA! w ramach PO WER realizowane będzie wsparcie na rzecz tworzenia partnerstw i realizacji przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.

45 Granty Równać Szanse, www.rownacszanse.plwww.rownacszanse.pl Fundacja Kronenberga www.kronenberg.org.plwww.kronenberg.org.pl Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), www.pożytek.gov.pl www.pożytek.gov.pl Fundacja Orange www.fundacja.orange.plwww.fundacja.orange.pl Działaj lokalnie www.dzialajlokalnie.plwww.dzialajlokalnie.pl Razem Możemy Więcej www.efrwp.plwww.efrwp.pl

46

47 Dziękuję za uwagę. Joanna Kalińska tel: 602 68 44 25 e-mail: j.kalinska@siz.poznan.pl


Pobierz ppt "Fundusze dla NGO na lata 2014 - 2020 Joanna Kalińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google