Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – stan prac Spotkanie samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 15-16.12.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – stan prac Spotkanie samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 15-16.12.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – stan prac Spotkanie samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 15-16.12.2014 r.

2 2 Eksperyment w Europie Główną formą realizacji art. 7 są ZIT (ok. 2/3 państw członkowskich). Polska obok Francji i Holandii jest jednym z liderów realizacji ZIT: duża liczba ZIT-ów, wsparcie dla obszarów funkcjonalnych, stopień zaawansowania w programowaniu. Różna interpretacja rozporządzeń przez państwa członkowskie („wybór operacji do dofinansowania”), głownie minimalna delegacja zadań dla władz miejskich - preselekcja/wybór projektów.

3 3 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce 1. Zatwierdzenie Strategii ZIT – po przyjęciu programów operacyjnych regionalnych i krajowych Planowana zatwierdzenie programów operacyjnych przez KE – styczeń-marzec 2015 r. Planowane przekazanie uwag MIR i IZ RPO do Strategii ZIT w – styczeń 2015 r. Przekazanie uwzględniających wyniki negocjacji z KE Strategii ZIT do IZ RPO oraz MIR – luty 2015 r. Zgodnie z ustawą „wdrożeniową” ocena Strategii ZIT przez IZ RPO oraz MIR – kwiecień/maj 2015 r. (60 dni - art. 30 ust. 5)

4 4 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce 1. Zatwierdzenie Strategii ZIT – po przyjęciu programów operacyjnych regionalnych i krajowych (cd)  Wyzwanie: do przesądzenia i uzupełnienia pozostaje system wdrażania.

5 5 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce 2. Podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT i IZ RPO Planowany termin – II/III kwartał 2015 r.  Wyzwanie: W związku z wynikami negocjacji z KE istnieje konieczność powierzenia funkcji IP Związkom ZIT – w celu zapewnienia im udziału z wyborze operacji do dofinansowania zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. IP jako instytucje stanowiące element systemu realizacji programu (art. 48 u.1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) biorą udział w KM i w tworzeniu kryteriów wyboru projektów.

6 6 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce  Wyzwanie: Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji PO (wystąpienie z pierwszym wnioskiem o płatność) jest uzyskanie przez IZ, IP, IC, IW desygnacji (spełnienie kryteriów desygnacji określonych w zał. XIII do rozporządzenia ogólnego-kryteria dot. wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania).

7 7 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce Ze względu na uwagi Komisji Europejskiej niezbędne było wprowadzenie odpowiednich zapisów do RPO w zakresie ZIT: „Zakres powierzenia władzom miejskim zadań związanych z realizacją programu w ramach ZIT określa pisemne porozumienie pomiędzy władzami miejskimi i IZ RPO. Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 władze miejskie realizują zadania związane przynajmniej z wyborem projektów do dofinansowania. Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze miejskie przedkładają IZ RPO listy projektów wyłonionych w konkursie bądź - w przypadku trybu pozakonkursowego - zidentyfikowanych w Strategii ZIT, spriorytetyzowanych w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO dotyczące stopnia zgodności z celami strategii ZIT. IZ RPO dokonuje ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 7 ust 5 rozporządzenia 1301/2013, chyba że porozumienie przewiduje inaczej. Techniczna organizacja naboru i pełna ocena projektów pod względem formalnym i merytorycznym może być dokonywana przez władze miejskie lub IZ RPO, z udziałem w stosownych przypadkach ekspertów zewnętrznych, zgodnie z postanowieniami porozumienia”.

8 Realizacja Strategii ZIT – minimalne powierzenie zadań Związkom ZIT w trybie pozakonkursowym (ŁOM: EFRR; 193,1 mln EUR) 8 Zgłoszenie projektów w Strategii ZIT przez władze miejskie Identyfikacja projektów do dofinansowania - w ramach opiniowania Strategii ZIT przez IZ RPO Wezwanie beneficjentów zidentyfikowanych projektów do złożenia wniosków przez władze miejskie Weryfikacja przez władze miejskie projektów pod kątem zgodności ze strategią ZIT i przekazanie projektów IZ RPO Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez IZ RPO Przekazanie władzom miejskim informacji o wynikach oceny Podpisanie umów o dofinansowania przez IZ RPO

9 Realizacja Strategii ZIT – minimalne powierzenie zadań Związkom ZIT w trybie konkursowym (ŁOM: EFS; 32,9 mln EUR) 9 Przeprowadzenia naboru wniosków (IZ RPO) Ocena formalna wniosków (IZ RPO) Ocena merytoryczna wniosków (IZ RPO) Przekazanie wniosków, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne władzom miejskim Wybór przez władze miejskie projektów zgodnie z kryteriami dotyczącymi zgodności projektów ze Strategią ZIT Przekazanie przez władze miejskie IZ RPO listy projektów do dofinansowania Ostateczne sprawdzenie przez IZ RPO kwalifkowalności projektów w ramach programu (poprawność stosowania kryteriów oraz przejrzystości wyboru) Podpisanie umów o dofinansowanie przez IZ RPO

10 Harmonogram i propozycje dalszych prac nad wdrożeniem ZIT w Polsce 10 3. Identyfikacja projektów komplementarnych (transport publiczny, niska emisja) Planowany termin – II/III kwartał 2015 r.

11 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 1. Informacje ogólne Priorytet 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Z POPT 2014-2020 finansowane będą koszty przeprowadzenia naboru i oceny wniosków, koszty funkcjonowania związków ZIT, w tym działania na rzecz wzmacniania współpracy jst wchodzących w skład związku ZIT oraz działania służące sprawnej realizacji wspólnych przedsięwzięć. Koszty funkcjonowania związków ZIT (jako instytucji pośredniczących) na poziomie miast wojewódzkich finansowe będą z POPT na podstawie przyznanych dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych (związki ZIT pełnią rolę wnioskodawców – beneficjentem będzie DPT MIR). Termin uruchomienia dotacji zależy od uruchomienia POPT 2014-2020 11

12 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 2. Zasady finansowania Wydatki kwalifikowalne od 1 stycznia 2015 r. Nie będą finansowane wydatki z 2014 r. Wkład własny 10% wydatków kwalifikowalnych 12

13 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 3. Zakres wsparcia Wynagrodzenia pracowników związków ZIT Wynagrodzenia koordynatorów gminnych dodatek zadaniowy lub częściowo wynagrodzenie maksymalnie 1 tys. zł brutto miesięcznie na pracownika tylko jeden pracownik w każdej gminie Koszty funkcjonowania biura finansowanie kosztów utrzymania biura (np. czynsz, media) Koszty wyposażenia stanowiska pracy finansowanie tylko w 2015 r. maksymalny poziom dofinansowania sprzętu dla każdego pracownika 6 tys. zł na pracownika finansowany sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków (np. komputer, biurko) Koszty wyposażenia biura finansowanie tylko w 2015 r. maksymalny poziom dofinansowania 50 tys. zł finansowany sprzęt i wyposażenie biura (np. szafy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik) oraz koszty drobnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenia do pracy (np. malowanie, wykładziny) 13

14 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 3. Zakres wsparcia (cd) Koszty działań merytorycznych wsparcie eksperckie w przygotowaniu, wyborze i realizacji projektów (np. ekspertyzy, analizy, badania); działania mające na celu wzmocnienie partnerstw w ramach obszarów funkcjonalnych; podnoszenie kompetencji pracowników związków ZIT i beneficjentów projektów realizowanych w ramach ZIT. 14

15 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 4. Schemat przyznawania dotacji 15

16 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 4. Schemat przyznawania dotacji (cd) 16

17 Finansowanie Związków ZIT w ramach POPT 2014-2020 Możliwość ubiegania się o dotacje – po zatwierdzeniu POPT i przyjęciu przez KM POPT kryteriów wyboru projektów Szczegółowe zasady przyznawania dotacji przesłane będą po zatwierdzeniu przez Kierownictwo MIR 17 5. Zasady przyznawania dotacji

18 Strategia Rozwoju ŁOM 22.07.2014 przyjęcie Strategii ŁOM przez Radę Stowarzyszenia i Komitet Sterujący projektem Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 23.07.2014 przekazanie Strategii do IZ RPO oraz MIR do zaopiniowania. 24.09.2014 przekazanie ogólnych uwag do Strategii przez IZ RPO. 27.10.2014 przekazanie przez MIR ogólnych uwag Prof. M. Kozaka (ekspert zewnętrzny MIR). Przekazane uwagi mają charakter ogólny i nie dotyczą poszczególnych projektów np.: „Strategia rozwoju ŁOM mogłaby być podstawą dla ZIT, gdyby zawierała całościowo wydzieloną część dotyczącą wyłącznie ZIT”. „Z punktu widzenia Strategii Rozwoju ŁOM brakuje silnych akcentów związanych z rozwojem funkcji metropolitalnych”. 18

19 Strategia Rozwoju ŁOM 19

20 Strategia Rozwoju ŁOM 20 W chwili obecnej trwa uwzględnianie ogólnych uwag IZ RPO i Prof. M. Kozaka. Po zatwierdzeniu PO należy spodziewać się uwag dotyczących konkretnych projektów (dostosowanie do ostatecznej wersji RPO / POIiŚ) – styczeń 2015 Przekazanie poprawionej Strategii ZIT do IZ RPO oraz MIR – luty 2015 Zgodnie z ustawą „wdrożeniową” ocena Strategii ZIT przez IZ RPO oraz MIR – kwiecień/maj 2015 (60 dni - art. 30 ust. 5)

21 Strategia ŁOM – zmiany dotyczące EFS 21 14.08 2014 r. – wystąpienie do ZWŁ o zwiększenie alokacji ZIT 03.10.2014 r. – zwiększenie przez ZWŁ alokacji EFS ZIT o ponad 8,5 mln EURO, jednocześnie zmiana priorytetów inwestycyjnych (9i, 9iv, 8iii)

22 Strategia Rozwoju ŁOM – zmiany dotyczące EFS 22

23 Projekt POPT 2007-2013 SRŁOM 23 Przedłużenie realizacji projektu do 30.06.2015 r. (aneks do umowy dotacji z MIR). Konieczność zgłoszenia oszczędności poprzetargowych aby z dotacji w ramach projektu mogli skorzystać pozostali partnerzy.

24 Pozostała działalność 24 Zapraszamy do współpracy w ramach projektu „KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZWOLNIONYCH I PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA Z ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY„ http://www.uml.lodz.pl/gospodarka/kompleksowe_wsparcie/ Proponujemy odbycie stażu w Sekcji Miasta Łodzi Regionalnego Biura w Brukseli. Szkolenia (FUE, PZP) – konieczność kontynuacji w 2015 r. System Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia. Propozycje dla potencjalnych inwestorów.

25 25 Projekty komplementarne - POIiŚ „ Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” Projekt pozytywnie oceniony przez MIR. Finansowanie: w chwili obecnej trwają prace w MIR dot. wartości alokacji środków UE w ramach POIiŚ dla tzw. „projektów komplementarnych” m.in. dot. sieci ciepłowniczych.

26 26 Dziękuję za uwagę Karolina Włodarska Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi / Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Łódź, ul. Piotrkowska 113 tel. 42 638 46 20 fax. 42 638 46 19 k.wlodarska@uml.lodz.pl bpif@uml.lodz.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – stan prac Spotkanie samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 15-16.12.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google