Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące Narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące Narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące Narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

2 Zasady finansowania kwota dla województwa śląskiego: 72 300 000 PLN podział środków na drogi gminne i powiatowe: po 50 % jeden projekt inwestycyjny zarządcy drogi gminnej i dwa zgłoszone przez powiat UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE PRZEZ MIASTA NA PRAWACH POWIATU ROZPATRYWANE SĄ Z PULI DRÓG POWIATOWICH

3 Zasady oceny wniosków Ocena formalna karta_oceny_formalnej.doc

4 Zasady oceny wniosków Ocena merytoryczna wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 15 pkt spójność drogi z siecią dróg na obszarze województwa – do 10 pkt współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego – do 5 pkt

5 Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (max 15 punktów): 1.oznakowania pionowe i poziome drogi objętej projektem (1-3 pkt) – jakość wykonanego oznakowania będzie miała wpływ na przyznaną liczbę punktów, 2.oddzielanie ruchu pieszych, rowerzystów od ruchu pojazdów (1-3 pkt), 3.sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu/skrzyżowaniach i miejscach szczególnie zagrożonych (1-3 pkt) – rodzaj wykonanej sygnalizacji oraz poprawa płynności ruchu dzięki jej zastosowaniu będzie miała wpływ na przyznaną liczbę punktów, 4.oddzielenie ruchu pojazdów (lewoskręty, prawoskrętny, pasy pozwalające na bezkolizyjne włączenie się pojazdu do ruchu, wysepki) (2 pkt), 5.inne (ronda, bariery energochłonne na zakrętach, usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej i inne) (1-4 pkt).

6 Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (max 10 punktów): 1.długość odcinka wykonywanego w ramach zadania ujętego w ocenianym wniosku o dofinansowanie: a) od 0-1 km (1 pkt), b) od 1-3 km (2 pkt), c) powyżej 3 km (3 pkt). 2.zamierzenie etapowe z efektem końcowym włączenia się do drogi równorzędnej lub drogi wyższej kategorii (1-2 pkt) 3.połączenie z drogą równorzędną lub kilkoma drogami równorzędnymi (1 pkt), 4.połączenie z drogą wyższego rzędu lub kilkoma drogami wyższego rzędu (1-3 pkt), 5.czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez komunikację zbiorową (1pkt).

7 Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (max 5 punktów): 1.współpraca pomiędzy gminami, współpraca pomiędzy gminą a powiatem, współpraca pomiędzy powiatami (1-4 pkt). Ilość przyznanych punktów uzależniona będzie od % finansowego udziału partnera w projekcie (w wartości projektu bez dotacji z b. państwa): a) do 5% wartości projektu (1 pkt), b) od 5,1% - 20% wartości projektu (2 pkt), c) 20,1% - 40% wartości projektu (3 pkt), d) powyżej 40,1% wartości projektu (4 pkt). 2.w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem gospodarczym zastosowanie mają powyższe przedziały. Ocena uzyskana przy zastosowaniu powyższych przedziałów, dla partnerstwa z podmiotem prywatnym, zwiększana jest automatycznie o 1 pkt.

8 Wydatki kwalifikowane koszty kwalifikowane wkład własny roboty nadzór dotacja z budżetu państwa roboty

9 Budowa, przebudowa remont drogi gminnej/powiatowej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącej całość techniczno-użytkową, przeznaczonej do prowadzenia ruchu drogowego Budowa, przebudowa lub remont mostu, jeżeli obiekt znajduje się w ciągu drogi stanowiącej przedmiot projektu. Roboty związane z koniecznością zabezpieczenia istniejących instalacji Oświetlenie, kanalizacja deszczowa, chodniki UWAGA : projekty, których produktem jest wyłącznie budowa/przebudowa/remont chodnika będą gorzej punktowane na ocenie merytorycznej Wydatki kwalifikowane

10 wydatki poniesione przed 1 stycznia 2010 r. (Faktury wystawione w 2009 r. i zapłacone w 2010 r. będą uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie wskazanym na fakturze.) koszt przygotowania dokumentacji technicznej zakup terenu pod budowę drogi infrastruktura teletechniczna, teleinformatyczna, sanitarna, wodociągowa (wydatki konieczne do poniesienia muszą zostać zapłacone ze środków własnych i nie będą zaliczane do wkładu własnego wnioskodawcy. Koszty takich robót należy ująć w części 2.3 wniosku o dofinansowanie.) Wydatki niekwalifikowane

11 Numer drogi - art. 10 ust.6 i 7 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zm.) - § 3 ust.1 oraz § 4 ust.1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 poz. 582 ze zm.) Najczęstsze błędy we wnioskach

12 Uchwała nr 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8.04.2003 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad nadawania numerów drogom powiatowym Uchwała nr 236/119/II/2004 Zarządu Województwa z dnia 10.02.2004 roku w sprawie zasad i trybu nadawania numerów drogom gminnym w województwie śląskim.

13 nieścisłości w kalkulacji wydatków – różnice w cz. I wniosku i pkt. 2.2) Najczęstsze błędy we wnioskach

14

15

16 wydatki niekwalifikowalne brak dokumentacji potwierdzającej przygotowanie projektu do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nieaktualne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych rozróżnianie formy robót i niespójności z tym związane (remont/budowa/przebudowa) Najczęstsze błędy we wnioskach

17 Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych powinno nastąpić w terminie najpóźniej do 31 marca 2010 r. Zakończenie rzeczowe zadania powinno nastąpić w terminie najpóźniej do 30 listopada 2010 r. natomiast zakończenie zadania i wykorzystanie dotacji powinno nastąpić do 31 grudnia 2010 r. Ostatni wniosek o płatność powinien zostać złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2010 r. Sporządzenie i złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji powinno nastąpić w terminie do 31 stycznia 2011r. Zasady realizacji i rozliczania

18 Wzór sprawozdania z realizacji projektu.xls Zasady realizacji i rozliczania

19 Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011"Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

20 Wzór wniosku o dofinansowanie http://www.katowice.uw.gov.pl/download/99927e d3f11c0f361bd4c0c7d61d246f.dochttp://www.katowice.uw.gov.pl/download/99927e d3f11c0f361bd4c0c7d61d246f.doc Instrukcja wypełniania wniosku http://www.katowice.uw.gov.pl/download/b5e934 61a6b1f9f5f6542740442d2233.pdfhttp://www.katowice.uw.gov.pl/download/b5e934 61a6b1f9f5f6542740442d2233.pdf

21 Dodatkowe informacje http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/ http://www.katowice.uw.gov.pl/pozostale/np pdl.html

22 Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania?

23 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 32 20 77 174 32 20 77 142


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące Narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google