Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich powstało w dniu 12 czerwca 2000 roku z inicjatywy osób związanych z edukacją: nauczycieli szkolnych i akademickich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Towarzystwo Inicjatyw Europejskich powstało w dniu 12 czerwca 2000 roku z inicjatywy osób związanych z edukacją: nauczycieli szkolnych i akademickich."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich powstało w dniu 12 czerwca 2000 roku z inicjatywy osób związanych z edukacją: nauczycieli szkolnych i akademickich oraz ówczesnych urzędników Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Łodzi. Wśród założycieli byli m.in. Tomasz Saryusz-Wolski (dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego w Politechnice Łódzkiej), Elżbieta Królikowska-Kińska (obecnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi) czy Zbigniew Wdowiak (obecnie wiceprezydent Kutna).

4 Jesteśmy organizacją typu non-profit. Naszym celem jest:  propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy,  upowszechnianie kultur, obyczajów i tradycji narodów Europejskich,  podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją społeczną i kształtowaniem postaw właściwych obywatelom zjednoczonej Europy.

5 Nasze działania skierowane są do młodzieży, nauczycieli, przedsiębiorców oraz różnych stowarzyszeń. Towarzystwo prowadzi bieżącą działalność informacyjno- konsultacyjną polegającą na organizowaniu w siedzibie ogólnie dostępnego punktu z materiałami dotyczącymi problematyki UE a także umawianych telefonicznie konsultacjach w zakresie pozyskiwania funduszy Europejskich. Prowadzimy również działalność szkoleniową.

6 Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jest członkiem:  Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju powołanego przez rząd Polski, przedstawiciele stowarzyszenia - Pan Tomasz Saryusz-Wolski oraz Pani Elżbieta Królikowska uczestniczą w posiedzeniach Komitetu oraz dwóch Podkomitetów ds. polityk horyzontalnych (Podkomitetu ds. Ochrony Środowiska oraz Podkomitetu ds. Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego).  Zespołu konsultującego Krajowy Program Reform,  Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych powołanej przez Prezydenta Łodzi.

7 Chcemy przyczynić się do efektywnej absorpcji funduszy unijnych w województwie łódzkim oraz dobrego wykorzystania innych dostępnych dla polskich instytucji źródeł finansowania. Organizujemy szkolenia, konferencje oraz kursy jak również prowadzimy bieżącą działalność informacyjną.

8 2003 Projekty dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi: "Jeśli nie podwórko to co?" - styczeń 2003 r. "Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Uczniowskich w Wersji Angieskiej" - maj 2003 r. Seminarium międzynarodowe - “Zagrożenia środowiska -mity i rzeczywistość - problemy zanieczyszczeń w dużych -aglomeracjach miejskich” - październik’2003 r. (wraz z dofinansowaniem z WFOŚiGW)

9 Międzynarodowe Seminarium „Budowanie systemu profilaktyki zagrożeń społecznych w Łodzi – kto dla kogo?” W partnerstwie z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 zrealizowano: ”Euromiting Utalentowanej Młodzieży KULTUROWY KOKTAJL” maj 2003 r. (z dotacji Programu Młodzież w Działaniu) Międzynarodowe Warsztaty Ekologiczne „Woda i jej życie prywatne” maj – październik 2003 r. (WFOŚiGW) Ponadto wraz z Narodową Agencją Programu Młodzież w Działaniu zorganizowano cykl szkoleń dla nauczycieli.

10 2004 Projekty dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi: Informator o możliwościach spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież łódzką „Co po lekcjach ?” ”Promocja zdrowia – promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych i gimnastyki dla osób starszych” Prowadzenie świetlicy profilaktycznej i środowiskowej „Ogród Jordanowski” Organizacja imprez ekologicznych pod hasłem: „Dzień bez samochodu – a jeśli bez auta to jak?”

11

12 Akademia Rozwoju Społecznego - cykl programów aktywizacji społecznej. „Nie jesteś sam!” W 2004 roku stowarzyszenie zorganizowało szkolenia z zakresu Funduszy Strukturalnych oraz systemu HACCP. Od 2003 roku prowadzony był kurs języka angielskiego.

13 2005 „Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży” „Półkolonie letnie” Trzecia edycja informatora „Co po lekcjach?” i organizacja drugiego seminarium z cyklu „Kto dla Kogo?” Klubu Seniora „Zdrówko” „Akademia Rozwoju Społecznego” „Ja Obywatel” „I Łódzki Rowerowy Rajd Środowiskowy” Zorganizowano szereg konferencji i imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży

14 2006 dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi: Półkolonie – „Zima 2006” Świetlica środowiskowa Półkolonie letnie Rajd Rowerowy Dofinansowany przez RCPS w Łodzi: Klub Seniora „ZDRÓWKO” Dofinansowane ze środków Kuratorium Oświaty w Łodzi: Obóz sportowy – Zarzęcin Obóz artystyczny dla chóru JUVENALES CANTORES LODZIENSES Dofinansowany ze środków MEN: Dzieje Polaków na Kresach Wschodnich

15 MODERATOR – system aktywizacji kulturalnej i społecznej w ramach dotacji z FIO Projekty europejskie: “Małe Przedszkole w Każdej Wsi” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL “Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR

16 2007 „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa był realizowany w ramach Działania 2.1 SPO RZL realizowany do 31. grudnia 2007 roku. „Nowy Impuls - dotacje na projekty rozwojowe szkół wiejskich województwa łódzkiego” Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa był realizowany w ramach Działania 2.1 SPO RZL.

17 „Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu” Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego uczestników w ramach Działania 2.5. Priorytet 2. ZPORR. „CyberFair Edycja Polska” CyberFair Polska jest częścią ogólnoświatowego programu Cyberfair utworzonego oraz koordynowanego przez Globar Schoolnet Foundation w Kalifornii.

18

19 „Zakręcone Miesiące - program selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Łódź” Projekt prowadzony był na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim” „Organizacja czasu wolnego dzieci łódzkich – półkolonie zimowe i letnie” Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi Zorganizowano cykl kursów i szkoleń

20 2008 „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” „Nowy Impuls - dotacje na projekty rozwojowe szkół wiejskich województwa łódzkiego” „Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw jako istotnego instrumentu wspierania samozatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu”

21 2009 W 2009 roku zrealizowano projekt z zakresu społeczeństwa obywatelskiego „Centrum Obywatelskie w Łodzi”. (01.09.2009-31.12.2009) Towarzystwo było partnerem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin współorganizując regionalne spotkanie w ramach projektu „Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce”. (15.07.2009-01.04.2010) na zasadach bez przepływów finansowych, którego celem była ogólnopolska debata nad polityką młodzieżową.

22 2009 - 2010 „Małe Przedszkola w 5 wsiach województwa łódzkiego: Drużbice, Jeruzal, Turowa Wola, Wadlew, Zagórze”. (01.08.2009-30.09.2010) „Projekty rozwojowe szkół w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów”. (01.08.2009-30.09.2010) „Dobry start–lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy”. (01.11.2009- 30.10.20011) dofinansowane ze środków EFS

23

24 „Po pierwsze edukacja”. (01.08.2009-31.10.2010). „Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego”. (01.11.2008-31.10.2010) na podstawie umowy z M.S.W.iA, „Wspieranie przedsiębiorczości skutecznym sposobem przeciwdziałania zjawisku bezrobocia”. (01.01.2009-30.09.2010) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

25 Towarzystwo realizowało także dwa projekty współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego we współpracy z partnerami z Włoch i Szwecji: „Młodzież - z ekologią na TY”. (01.08.2009-30.06.2010) „Też potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”. (01.10.2009-30.09.2010)


Pobierz ppt "Towarzystwo Inicjatyw Europejskich powstało w dniu 12 czerwca 2000 roku z inicjatywy osób związanych z edukacją: nauczycieli szkolnych i akademickich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google