Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGORZEWO KONSULTACJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGORZEWO KONSULTACJE."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGORZEWO KONSULTACJE

2 Rewitalizacja – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

3 Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym ORAZ

4 współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących czterech sfer: a) gospodarczej b) środowiskowej c) przestrzenno-funkcjonalnej d) technicznej

5 Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich (…). Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

6 Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

7 Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

8 OBSZAR REWITALIZACJI W MIEŚCIE WĘGORZEWO

9 OBSZAR REWITALIZACJI POWIERZCHNIA OBSZARU: 2,74% całkowitej powierzchni miasta LICZBA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW: 29,32% ogólnej liczby mieszkańców miasta

10 Ulice wchodzące w skład obszarów Ulice wchodzące w skład obszarów rewitalizacji OBSZAR A ul. 11 Listopada (część)ul. Plac Wolności ul. Bolesława Prusaul. Portowa ul. Grunwaldzkaul. Stefana Żeromskiego ul. H. Sienkiewicza (część)ul. Szpitalna ul. Kraszewskiego (część)ul. Śródmiejska ul. Krzywaul. Teatralna (część) ul. Pionierówul. Zamkowa (część) OBSZAR B ul. Jaraczaul. Zamkowa (część) OBSZAR REWITALIZACJI

11 PODOBSZAR REWITALIZACJI A POWIERZCHNIA OBSZARU A: 2,49% całkowitej powierzchni miasta LICZBA MIESZKAŃCÓW OBSZARU A: 26,65% ogólnej liczby mieszkańców miasta

12 PODOBSZAR REWITALIZACJI B POWIERZCHNIA OBSZARU B: 0,25% całkowitej powierzchni miasta LICZBA MIESZKAŃCÓW OBSZARU B: 2,67% ogólnej liczby mieszkańców miasta

13 Wskaźnik Obszar A Obszar B Miasto Węgorzewo Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 215,60218,60185,14 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 8,659,229,06 Liczba korzystających z zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 ludności 28,0744,1626,57

14 Wskaźnik Obszar A Obszar B Miasto Węgorzewo Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich w przeliczeniu na 1000 ludności 41,3183,1036,85 Udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w liczbie bezrobotnych ogółem 17,50%22,12%14,89% Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 6,16%8,60%6,28%

15 CELE REWITALIZACJI

16 Cel główny: Przeciwdziałanie zjawiskom powodującym degradację obszarów rewitalizowanych i trwały rozwój tych obszarów

17 Cel szczegółowy I Świadome, aktywne i zintegrowane społeczeństwo aktywizacja społeczna i zawodowa, budowanie tożsamości lokalnej, integracja międzypokoleniowa, kreowanie kapitału społecznego i ludzkiego. CELE REWITALIZACJI

18 Funkcjonalna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń rewitalizacja zabytkowych obiektów, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, modernizacja i adaptacja obiektów na cele społeczne i kulturowe, inwestowanie w bezpieczną i funkcjonalną infrastrukturę komunikacyjną, poprawa efektywności energetycznej budynków. Cel szczegółowy II CELE REWITALIZACJI

19 PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

20 Projekt 1. Rewitalizacja stacji kolejowej Węgorzewo przy ul. Jaracza wraz z drogą dojazdową i zagospodarowaniem otoczenia PROJEKT 1.

21 MODUŁ I. Adaptacja budynku dworca kolejowego do pełnienia funkcji kulturalno-społecznych przystosowanie budynku dworca do funkcjonowania muzeum, adaptacja pomieszczeń dla PES/osób pracujących w ramach zatrudnienia wspomaganego, remont podjazdu i drogi dojazdowej, modernizacja toalet publicznych w sąsiadującym budynku. PROJEKT 1.

22 MODUŁ II. Rewaloryzacja parku przy ul. Jaracza prace melioracyjne i porządkowe, wytyczenie układu komunikacyjnego, montaż oświetlenia i małej architektury, dokonanie nowych nasadzeń, efekt: Park miejscem spotkań mieszkańców oraz punktem przystankowym turystów pieszych i rowerowych, bodźcem do rozwoju sektora usług PROJEKT 1.

23 MODUŁ III. Zatrudnienie wspomagane/podmiot ekonomii społecznej – zakres działań w ramach Projektu 2. prowadzenie działalności wytwórczej w obiekcie dworca (np. nadruki, oklejanie i wytwarzanie pamiątek), obsługa toalet publicznych, prace porządkowe na terenie dworca oraz parku. PROJEKT 1.

24 modernizacja mostu kolejowego nad Kanałem Młyńskim i mostu nad Kanałem Mazurskim, modernizacja peronów 1 i 2 i odtworzenie zabytkowych wiat przy zejściach do tunelu, efekt: poprawa bezpieczeństwa użytkowników, odtworzenie walorów historycznych. MODUŁ IV. Rewitalizacja stacji kolejowej Węgorzewo i obiektów towarzyszących PROJEKT 1.

25 Projekt 2. Rewitalizacja kolejowej wieży ciśnień w Węgorzewie Lokalizacja: ul. Jaracza 10 termomodernizacja, zagospodarowanie otoczenia, utworzenie punktu widokowego, utworzenie kawiarni. PROJEKT 2.

26 Lokalizacja: ul. Szpitalna 9, ul. B. Prusa 10 Projekt 3. Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności PROJEKT 3.

27 MODUŁ I. Rozwój przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie zagospodarowanie przestrzeni wokół ZSZ, budowa sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa obiektów szkolnych (utworzenie pracowni zawodowych i zaplecza do nauki przedmiotów ogólnokształcących), remont dachu, przebudowa fragmentu ul. Szpitalnej. PROJEKT 3.

28 MODUŁ II. Rozwój przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie zagospodarowanie dziedzińca, rewaloryzacja terenów zieleni – utworzenie ścieżek edukacyjnych i wydzielenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, modernizacja ciągów komunikacyjnych i budowa parkingów, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. PROJEKT 3.

29 wyremontowanie pomieszczeń, utworzenie pracowni rękodzielniczych, specjalistycznych pracowni konserwatorskich, archiwum, biblioteki wraz czytelnią, sal wykładowych i magazynowych, przebudowa ciągu komunikacyjnego, możliwość utworzenia skansenu. Projekt 4. Rewitalizacja budynku przy ulicy Portowej 3 – adaptacja na cele muzealne wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego PROJEKT 4.

30 Lokalizacja: ul. Pionierów 10 cel: stworzenie miejsca dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej - wspieranie kreowania kapitału społecznego, umożliwienie prowadzenia warsztatów m.in. dla podmiotów ekonomii społecznej, modernizacja zagospodarowanie terenu przyległego (dojścia, dojazdy, nasadzenia), Projekt 5. Adaptacja budynku byłej kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie na cele społeczno- gospodarcze PROJEKT 5.

31 partycypacja mieszkańców w projektowaniu zagospodarowania Placu Wolności, ostateczny wybór koncepcji zagospodarowania poprzez sondę internetową, utworzenie deptaka do kanału wodnego, zagospodarowanie Placu i nabrzeża kanału, utworzenie mobilnych stoisk małej gastronomii – zatrudnienie wspomagane/PES, Projekt 6. Plac Wolności w Węgorzewie miejscem integracji międzypokoleniowej PROJEKT 6.

32 Lokalizacja: ul. 11 Listopada 11 i 13 cel: stworzenie atrakcyjnej przestrzeni sąsiedzkiej, budowa placu zabaw, mała architektura, organizacja wydarzeń ukierunkowanych na integrację społeczną. Projekt 7. Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw przy ul. 11 Listopada PROJEKT 7.

33 Lokalizacja: ul. Pionierów 8 zagospodarowanie terenu przy gimnazjum, budowa miejsc parkingowych, modernizacja drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Pionierów do ul. Zamkowej oraz drogi wewnętrznej z ul. Krzywej. Projekt 8. Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej PROJEKT 8.

34 cel: stworzenie sieci punktów związanych z historią i kulturą miasta i gminy, rozmieszczenie kamiennych słupków stylizowanych na „słupy graniczne”, na każdym słupie: grafika, emblemat i odnośnik do strony internetowej, możliwość stworzenia gier polegających np. na zbieraniu odcisków emblematów, obsługa i serwisowanie słupów przez PES/zatrudnienie wspomagane. Projekt 9. Węgorzewski Spacerownik „Słupy Milowe” PROJEKT 9.

35 Lokalizacja: ul. Portowa (teren przy przedszkolu samorządowym) budowa obiektu spełniającego współczesne standardy, planowane pomieszczenia: m.in. sala konferencyjna, widowiskowo-kinowa i baletowa, pracownie artystyczne), Węgorzewskie Centrum Kultury – działalność ukierunkowana na kreowanie kapitału społecznego i ludzkiego oraz promocję kultury. Projekt 10. Utworzenie Węgorzewskiego Centrum Kultury PROJEKT 11.

36 TERMOMODERNIZACJE Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

37 Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WiM 2014 - 2020 WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014 - 2020

38 PROGRAM REWITALIZACJI ZAWIERA: Listę planowanych, podstawowych projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji. WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014 - 2020

39 Charakterystykę innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skale działania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014 - 2020

40 W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać: obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

41 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań tel.: 61/855 86 38, 855 86 59, fax: 61/624 23 80 biuro@atrium-grupa.eu DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGORZEWO KONSULTACJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google