Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plac Długosza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plac Długosza."— Zapis prezentacji:

1 Plac Długosza

2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RACIBORZA UCHWAŁA NR XXXVIII/575/2009 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 grudnia 2009 r.

3

4 Symbol w studium: 3.1.7/1.S1 Przeznaczenie dominujące: S1 – Tereny zabudowy śródmiejskiej – nieruchomości i obiekty: mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe o charakterze śródmiejskim. Przeznaczenie równorzędne: U3 – Tereny zabudowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 Przeznaczenie dopuszczone: Z2 – Tereny parków – nieruchomości: parków, skwerów, ogrodów botanicznych.

5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLACU DŁUGOSZA W JEDNOSTCE STRUKTURALNEJ ŚRÓDMIEŚCIE UCHWAŁA NR XXIV/331/2008 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 17 września 2008 r. oraz MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR W JEDNOSTCE STRUKTURALNEJ ŚRÓDMIEŚCIE UCHWAŁA NR XLIII/651/2006 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 maja 2006 r.

6

7 H23U – Teren zabudowy usługowej
Przeznaczenie podstawowe: - zabudowa usługowa, - budynki użyteczności publicznej, Przeznaczenie uzupełniające (do 50% powierzchni użytkowej zabudowy): - budynki zamieszkania zbiorowego, - budynki mieszkalne wielorodzinne. Dopuszczenia: - lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m kw., - zieleń, - obiekty małej architektury, - parkingi (w tym podziemne), - drogi wewnętrzne, - infrastruktura techniczna.

8 W planie określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, m.in.: - zabudowa powinna nawiązywać gabarytami i formą do lokalnej tradycji budowlanej oraz zabytkowych elementów wpisanego do rejestru zabytków staromiejskiego układu urbanistycznego Raciborza i strefy „A” ochrony konserwatorskiej, - budynki usytuowane od strony ulicy Nowej winny stanowić ciągłą pierzeję, przy czym dopuszcza się przerwę w zabudowie (o szerokości nie większej niż m), przeznaczonej na przejście lub przejazd. - wymóg lokalizacji ogólnodostępnego placu od strony wieży więziennej, pozwalającego na ekspozycję wieży wraz z fragmentami murów.

9 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- dopuszcza się utworzenie ogólnodostępnego placu, poza placem od strony wieży więziennej, lub wnętrza urbanistycznego, powiązanego z pozostałą częścią staromiejskiej strefy centralnej przestrzeni publicznej, - obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

10 Wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
- powierzchnia zabudowy do 100% pow. działki, - wysokość zabudowy: od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych ( m), - miejsca parkingowe przynajmniej: 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 1 miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej lub na 5 zatrudnionych.

11 H13KSg – Tereny obsługi komunikacji – garaże i parkingi (czasowe miejsca postoju)
Ustalenia: - zachowanie dotychczasowego zagospodarowania, - realizacja parkingów podziemnych, - dopuszcza się wprowadzenie elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, ławek, koszy na śmieci.


Pobierz ppt "Plac Długosza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google