Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ICT Wielkopolska” Rezultaty Poznań, 27.10.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ICT Wielkopolska” Rezultaty Poznań, 27.10.2010."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ICT Wielkopolska” Rezultaty Poznań, 27.10.2010

2 Misja projektu ICT Wielkopolska. Integracja firm oraz ośrodków naukowych branży ICT dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów Podnoszenie konkurencyjności gospodarki Poznania i Wielkopolski w obszarze ICT.

3 Cele projektu ICT Wielkopolska. Integracja wielkopolskiego sektora ICT w ramach wspólnych projektów badawczych i wykorzystywania ich rezultatów. Promocja polskich i europejskich rozwiązań ICT. Wsparcie budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego integrującego naukę z biznesem w obszarze ICT

4 Charakterystyka projektu. Tytuł: „ICT Wielkopolska: Wielkopolski klaster technologii informacyjnych i komunikacyjnych zorientowany na badania” „Information and Communication Technologies Research Driven Cluster in Wielkopolska Region” Czas trwania projektu: 01.01.2009r. – 31.12.2010r. Dotacja z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7-REGIONS-2008-2) w wysokości: 211 230 EURO.

5 Konsorcjum partnerów projektu ICT Wielkopolska. Urząd Miasta Poznania (UMP), Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe IChB PAN (PSNC), Politechnika Poznańska – Instytut Informatyki (PUT), Verax System Sp. z o.o. (VERAX), Alma S.A. (ALMA), Talex S.A. (TALEX),

6 Bieżące zarządzanie projektem (UMP) Biuro Projektu – przy Wydziale Działalności Gospodarczej UMP Komitet Sterujący Projektu: Bieżące uzgadnianie technicznych oraz merytorycznych kwestii związanych z realizacją projektu Monitorowanie realizacji jego poszczególnych zadań.

7 Podział zadań pomiędzy partnerów projektu: WP1: Zarządzanie projektem (Urząd Miasta - WDG) WP2: Diagnoza potencjału badawczego klastra (Instytut Informatyki PP oraz PCSS) WP3: Przygotowanie mapy kompetencji klastra (VERAX) WP4: Przygotowanie ścieżek komercjalizacji dla produktów klastra (ALMA) WP5: Promocja klastra oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu (TALEX)

8 Rezultaty projektu. Rozwój organizacyjny Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego: Ponad 50 członków, sprawny zarząd, regularne spotkania i zebrania Intensywna promocja krajowa i zagraniczna (CEBIT Hannover) Wypracowanie brandu klastra (księga znaku produktem projektu) Strona internetowa www.wklaster.plwww.wklaster.pl Złożenie sprawozdania z realizacji pierwszego etapu realizacji projektu które zostało zaaprobowane przez KE Zorganizowanie konferencji podsumowującej I etap projektu w dniu 10 stycznia 2010 (Sala Biała UMP) p.t.: Biznes stymulowany nauką. Budowanie przewagi rynkowej dzięki innowacyjnym technologiom teleinformatycznym – 140 uczestników Opracowanie raportów dotyczących potencjału i możliwości rozwoju klastra oraz branży

9 Uruchomienie strony www projektu i klastra WKT. WWW.wklaster.pl 60 autoryzowanych użytkowników 5 000 wejść miesięcznie

10 Projekt marki (tożsamości) klastra (TALEX).

11

12 Raporty – dostępne na www.wklaster.pl w wersji polskiej i ang.www.wklaster.pl

13 Raporty – dostępne na www.wklaster.pl w wersji polskiej i ang.www.wklaster.pl 1.Analiza potencjału badawczego klastra. 2.Analiza potencjału i kompetencji firm klastra oraz opracowanie portfolio biznesowego klastra. 3.Baza danych nt. planowanych nowych technologii ICT 4.Baza danych nt. projektów ICT w Wielkopolsce. 5.Katalog możliwych powiązań technologicznych pomiędzy nauką a sektorem przedsiębiorstw ICT. 6.Programy edukacyjne i szkoleniowe dla obecnych i przyszłych pracowników sektora ICT. 7.Analiza SWOT dla klastra 8.Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorców z intensywnych sektorów ICT. 9.Monitoring rynku wschodzących technologii ICT. 10.Zasady ochrony indywidualnego prawa własności w ramach klastra 11.Raport końcowy z realizacji projektu ICT Wielkopolska.

14 Analizy potencjału badawczego klastra (Instytut Informatyki PP oraz PCSS). I. Electronics, Microelectronics II. Information Processing, Information System, Workflow Management III. IT and Telematics Applications IV. Multimedia V. Telecommunications, Networking

15 Portfolio firm ICT (VERAX) Liczba firm zajmujących się daną działalnością w dowolnym stopniu (dane dla 233 firm): Działalność własna Liczba firm Odsetek [%] Produkcja oprogramowania, w tym na zamówienie 79 33,91 Wdrożenia oprogramowania 69 29,61 Usługi serwisowe IT 56 24,03 Doradztwo IT 45 19,31 Inne usługi IT 40 17,17 Integracja systemów IT 39 16,74 Projektowanie, budowa i instalacje sieci IT 36 15,45 Szkolenia IT 34 14,59 Usługi internetowe (dostępowe ISP) 32 13,73 Instalacje sprzętu 31 13,30 Outsourcing IT, wyłączając przetwarzanie danych 28 12,02 Inne usługi telekomunikacyjne 22 9,44 Sprzedaż IT i telekomunikacyjna (do klienta końcowego) 20 8,58 Projektowanie, budowa, uruchamianie i utrzymanie sieci telekom. 16 6,87 Outsourcing przetwarzania danych 12 5,15 Usługi operatorskie transmisji danych 12 5,15 Usługi serwisowe telekomunikacyjne 11 4,72 Instalacje i uruchamianie central telekomunikacyjnych 10 4,29 Dystrybucja IT (sprzedaż do dalszej odsprzedaży) 9 3,86 Usługi operatorskie TV kablowych 8 3,43 Produkcja sprzętu IT 7 3,00 Outsourcing telekomunikacyjny 6 2,58 Dystrybucja telekomunikacyjna (sprzedaż do dalszej odsprzedaży) 6 2,58 Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 5 2,15

16 Wykorzystanie nowych technologii ICT w firmach Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego (VERAX) Rozkład ilości firm planujących zastosowanie w oferowanych rozwiązaniach nowych technologii lub koncepcji wg kategorii ich klasyfikacji (dane dla 13 firm): Kategoria Ilość firm Odsetek firm% Obniżanie kosztów 7 53,85 Energooszczędność 5 38,46 Integracja 3 23,08 Interfejs użytkownika 3 23,08 Ubiquitous computing 3 23,08 Bezpieczeństwo 1 7,69 Inne 1 7,69

17 Nowe technologie ICT dla przedsiębiorstw (IIPP i PCSS) Nowe technologie ICT skupiają się obecnie wokół pojęć Internetu przyszłości (Future Internet), Internetu Nowej Generacji (New generation internet). Pojęcia te definiują powszechną dostępność i wszechobecność Internetu, wykorzystanie protokołu IP do komunikacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami (w tym do transmisji telewizyjnej, radiowej czy telefonicznej), dążenia do wdrożenia protokołu IP w wersji 6 oraz powszechnej wzajemnej komunikacji wszelkich urządzeń elektronicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na urządzenia mobilne.

18 Powiązania technologiczne N x B w ICT - NAUKA (IIPP oraz PCSS).

19 Powiązania technologiczne N x B w ICT - BIZNES (IIPP oraz PCSS).

20 Programy edukacyjne i szkoleniowe dla obecnych i przyszłych pracowników sektora ICT (IIPP oraz PCSS) Propozycje programów dwu jednosemestralnych studiów podyplomowych oraz pięciu jednodniowych szkoleń: Studium podyplomowe "Rozproszone systemy informatyczne" - zapozna słuchaczy przede wszystkim z technologiami udostępniania usług rozproszonych (systemy typu cloud computing czy grid) oraz metodami konstruowania i nadzorowania rozproszonych systemów współbieżnych. Studium podyplomowe "Inteligencja obliczeniowa" - zapozna uczestników z nowoczesnymi metodami konstruowania wielokryterialnych systemów podejmowania decyzji, systemów wspomagających projektowanie, zarządzanie czy edukację oraz z metodami wykorzystania algorytmów metaheurystycznych, które umożliwiają znajdowanie w akceptowalnym czasie zadowalających rozwiązań złożonych problemów obliczeniowych. Szkolenia dla kadry członków klastra, dotyczyć będą natomiast: metod eksploracji danych, technologii programowania gier komputerowych, zwinnych metodyk inżynierii oprogramowania, metod konstruowania algorytmów dla złożonych problemów obliczeniowych, systemów wielokryterialnego podejmowania decyzji.

21 Sektory otwarte na szerokie wykorzystanie ICT (ALMA).

22

23 Prawa autorskie i scenariusze współpracy (ALMA)

24

25 Analiza SWOT dla klastra (VERAX) W ramach projektu przeprowadzona została analiza SWOT Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Wykazano względną równowagę silnych i słabych stron organizacji oraz przewagę szans nad zagrożeniami (pozycja strategiczna MINI-MAXI). Za najważniejszą silną stronę klastra uznany został jego potencjał naukowo- badawczy. Poprawy wymaga współpraca wewnątrz klastra oraz współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Szans rozwoju upatrywać należy w m.in. w dobrej koniunkturze gospodarki światowej, zaś do zagrożeń należą stale pojawiający się w branży IT nowi konkurenci oraz substytucyjność wielu produktów.

26 Projekt „ICT WIELKOPOLSKA”. Dziękuję za uwagę. dr inż. Jarosław Maciej Dohnal Urząd Miasta Poznania Jaroslaw_dohnal@um.poznan.pl


Pobierz ppt "Projekt „ICT Wielkopolska” Rezultaty Poznań, 27.10.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google