Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZINA JAKO PODSTAWOWA GRUPA SPOŁECZNA 1.Rodzina i jej funkcje 2.Przejawy kryzysu rodziny 3.Rodzina w świetle prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZINA JAKO PODSTAWOWA GRUPA SPOŁECZNA 1.Rodzina i jej funkcje 2.Przejawy kryzysu rodziny 3.Rodzina w świetle prawa."— Zapis prezentacji:

1

2 RODZINA JAKO PODSTAWOWA GRUPA SPOŁECZNA 1.Rodzina i jej funkcje 2.Przejawy kryzysu rodziny 3.Rodzina w świetle prawa

3 RODZINA – podstawową komórką społeczną Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego. Tworzą ją połączenie węzłem małżeńskim kobieta i mężczyzna, a w szerszym znaczeniu także ogół krewnych obu małżonków

4 FUNKCJE RODZINY  PROKREACYJNA – zapewnienie ciągłości biologicznej  SEKSUALNA – społecznie akceptowana forma życia płciowego  EKONOMICZNA – zaspakaja materialne potrzeby członków, międzypokoleniowa kumulacja kapitału  produkcyjna  zarobkowa  gospodarcza  usługowo – konsumpcyjna  OPIEKUŃCZO – ZABEZPIECZAJĄCA – sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi lub chorymi członkami rodziny  SOCJALIZACYJNA  przygotowuje dzieci do samodzielnego życia  wzajemne dostosowywanie swoich zachowań i cech osobowości przez współmałżonków  STRATYFIKACYJNA – nadaje swoim członkom pozycję społeczną  REKREACYJNA – zaspakaja potrzebę odpoczynku, relaksu, rozrywki  KULTUROWA – przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego

5 STRUKTURA RODZINY W zależności od typu małżeństwa:  MONOGAMICZNA  POLIGAMICZNA  poligimia – 1 mężczyzna+ wiele kobiet  poliandria – 1 kobieta + wielu mężczyzn Ze względu na krąg ludzi, spośród których wybiera się współmałżonka:  ENDOGAMICZNE ( własna grupa)  EGZOGAMICZNE ( mezalians) Ze względu na prestiż i hierarchię władzy:  PATRIARCHALNE  MATRIARCHALNE

6 Poligamia Poliandryczne (rzadkie – Tybet, Nepal, Sri Lanka Pd. Indie-Toda, Nair, Chiny-Yunnan) Współcześnie- Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich) Przyczyny- konieczność pozostawienia tytułów i własności w ramach grupy krewniaczej, wynik częstej nieobecności mężczyzn w domu, czasem też dzieciobójstwo dziewczynek. Specyficzna formuła: lewirat (poslubienie wdowy przez brata) - małżeństwo braterskie -Poligyniczne (u starożytnych Hebrajczyków, w klasycznych Chinach, w państwach islamskich Arabia Saudyjska,ZEA ) Zawsze konieczność dodatkowych regulacji „stabilizujących” (późne małżeństwo mężczyzn i bardzo wczesne kobiet; wysoka śmiertelność mężczyzn; cena za kobietę). Specyficzna formuła: sororat (Kawalibowie-Brazylia wódz poślubia kilka sióstr Czy korzystne??? -Poligamia grupowa (małżeństwo grupowe, poligynandria) Głównie w komunach religijnych - 1848 kongregacjonistyczny ruch Oneida założony przez Johna Humphreya Novesa (zwykłe małżeństwo upowszechniające zazdrość jest grzeszne)

7 Małżeństwa tej samej płci Zalegalizowane Belgia, Hiszpania, Holandia, Kanada, USA (MA), RPA (2006) Tzw. cywilne związki Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia, Niemcy, Francja, Portugalia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Chorwacja, Szwajcaria, część Australii, USA (m.in. VT, CA,D.C.) Małżeństwa osób tej samej płci - ciemnoniebieski Rejestrowane związki partnerskie - niebieski Konkubinaty - jasnpniebieski Kwestia rozważana w parlamentach - żółty Związki jednopłciowe nieuregulowane - szary Wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci zakazane - czerwony

8 PRZEJAWY KRYZYSU RODZINY  WZROST LICZBY ROZWODÓW  Zdrady małżeńskie  Zanik więzi małżeńskich  Nasilenie zjawisk parologicznych  SPADEK LICZBY ZAWIERANYCH MAŁŻEŃSTW  SPADEK DZIETNOSCI  ZANIK TRADYCYJNYCH FUNKCJI RODZINY

9

10 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA MAŁŻEŃSTWO  Równoprawny związek między kobietą a mężczyzną  Oboje składają oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch pełnoletnich świadków  Ślub kościelny wyznaniowy  W obecności duchownego oświadczają wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego  Duchowny sporządza zaświadczenie, podpisane przez małżonków i dwóch świadków  Duchowny przesyła oświadczenie do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni  Akt małżeństwa sporządza urząd stanu cywilnego

11 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA PRZESZKODY W ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO:  Nieskończone 18 lat ( z ważnych powodów sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat)  Ubezwłasnowolnienie ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy  Pozostawanie w związku małżeńskim( zakaz bigamii)  Krewni w linii prostej ( np. ojciec – córka)  Rodzeństwo ( rodzone, przyrodnie)  Przysposabiający z przysposobionym  Powinowactwo w linii prostej ( zięć – teściowa) – z ważnych powodów za zgodą sądu można  w/w przypadki małżeństwo będzie unieważnione

12 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA POKREWIEŃSTWO – wspólni przodkowie  W linii prostej  Jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk  Wstępni – ci od których się pochodzi ( dziadek, ojciec)  Zstępni – potomkowie ( dzieci, wnuki, prawnuki)  W linii bocznej - wujowie, ciotki  Stopnie pokrewieństwa  Liczba urodzeń od wspólnego przodka  Rodzice i dzieci – pierwszy stopień  Dziadek i wnuk – drugi stopień  Stryj i bratanek – trzeci stopień  Cioteczni bracia – czwarty stopień POWINOWACTWO – związek rodzinny, który istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka  Też linie i stopnie  Powinowactwo wygasa w przypadku unieważnienia małżeństwa, a nie w razie jego ustania

13 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA USTAWOWA WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA  Powstaje z mocy prawa w chwili zwarcia małżeństwa i trwa przez okres trwania związku  Majątek odrębny  Nabyty przed zwarciem ślubu lub środki pochodzące z jego sprzedaży  Darowizna, zapis testamentowy lub dziedziczony ustawowo  Przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków  Majątek pochodzący z nagród za osiągnięcia jednego z małżonków  Prawa autorskie  Przychód z odszkodowań za uszkodzenie ciała

14 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA  Na mocy aktu notarialnego można dokonać rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia wspólnoty ustawowej  Przed zawarciem małżeństwa – intercyza  W trakcie trwania małżeństwa też można  Z ważnych powodów można sądownie żądać zniesienia wspólności majątkowej

15 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA USTANIE MAŁŻEŃSTWA  Śmierć jednego z małżonków  Uznanie za zmarłego  Rozwód  Orzeka sąd okręgowy  Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma nadziei na jego wznowienie  Separacja  Orzeka sąd okręgowy  Pociąga za sobą konsekwencje prawne podobne jak rozwód, ale nie można ponownie zawrzeć związku małżeńskiego

16 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA POCHODZENIE DZIECKA  OJCOSTWO – jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo w ciągu 300 dni od jego ustania lub unieważnienia – domniemanym ojcem jest mąż  ZAPRZECZENIE OJCOSTWA  Wystąpić mogą: mąż matki ( w ciągu 6 m-cy od kiedy dowiedział się o urodzinach), matka dziecka ( w ciągu 6- m-cy od narodzin), dziecko po uzyskaniu pełnoletniości( nie później niż w ciągu 3 lat) lub prokurator  Zaprzeczyć ojcostwa nie można po śmierci dziecka  Dziecko urodziło się więcej niż 180 dni przed ślubem i mąż matki zaprzeczył, że jest ojcem

17 RODZINA W ŚWIETLE PRAWA PRZYSPOSOBIENIE – ADOPCJA  Przyjęcie do rodziny na mocy orzeczenia sądu osoby małoletniej obcej, krewnej lub powinowatej  Stosunki prawne jak między rodzicami a dziećmi naturalnymi  Różnica wieku musi wynosić co najmniej 18 lat


Pobierz ppt "RODZINA JAKO PODSTAWOWA GRUPA SPOŁECZNA 1.Rodzina i jej funkcje 2.Przejawy kryzysu rodziny 3.Rodzina w świetle prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google