Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska

2 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

3 Historia integracji Europejskiej
1951 Traktat Paryski Powstanie EWWiS Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali RFN, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 1957 traktaty rzymskie Powstanie EWG i EURATOM EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza EURATOM - Europejska Wspólnota Energii Atomowej RFN , Francja, Włochy Belgia, Holandia, Luksemburg 1967 traktat o fuzji Powstanie WE – Wspólnot Europejskich Trzy wyżej wymienione wspólnoty, połączyły swoje organy władzy RFN, Francja, Włochy Belgia, Holandia, Luksemburg 1968 unia celna Państwa WE przyjęły wspólną taryfę celną wobec państw trzecich RFN, Francja, Włochy Belgia, Holandia, Luksemburg 1979 Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego RFN, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Wielka Brytania ,Dania, 1985 układ w Schengen Stopniowe znoszenie kontroli granicznej w ruchu osobowym między krajami RFN, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg

4 Historia integracji Europejskiej
1986 Jednolity Akt Europejski JAE (Haga) Decyzja o utworzeniu Rynku Wewnętrznego do końca 1992 r. Zmieniono procedurę podejmowania decyzji we WE Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia (12) 1992 układ w Maastricht (Belgia) Powstaje Unia Europejska. (WE przekształca się w UE) oparta na trzech filarach. Powstaje jednolity rynek wewnętrzny UE 1995 w życie weszło porozumienie wykonawcze traktatu w Schengen Członkowie UE mogą swobodnie poruszać się wewnątrz krajów UE. Do układu nie przystąpiła Wielka Brytania i Irlandia Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia 1997 traktat amsterdamski Reforma UE – zreformowano instytucje UE Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja (15) 1998 Utworzono Europejski Bank Centralny 2001 traktat nicejski Nowelizacja układu o UE – zgoda na rozpoczęcie negocjacji z nowymi państwami, które chcą wstąpić do UE

5 Historia integracji Europejskiej
2002 Strefa euro – 12 krajów członkowskich wprowadziło nową walutę (wyjątek – Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja) Stara 15 : Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Austria, Finlandia, Dania, Luksemburg, Grecja, Hiszpania, Portugalia 2003 Ateny Traktat akcesyjny pomiędzy UE (15 państw), a 10 nowymi członkami. W krajach tych po podpisaniu traktatu przeprowadzono referendum, by zatwierdzić akcesję do UE Nowe 10 krajów UE: Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr, Węgry, Słowenia Traktat Konstytucyjny Rada Europejska zatwierdziła Traktat Konstytucyjny. Został odrzucony w referendach we Francji i Holandii. Powyższe 25 krajów traktat lizboński Traktat Lizboński utrzymuje najważniejsze postanowienia Traktatu Konstytucyjnego. Powyższe 25 krajów oraz Bułgaria i Rumunia Nowe kraje przystąpiły do strefy Schengen (bez Cypru). Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Węgry, Słowenia ,

6 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

7 Rozwój terytorialny UE
1951 Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 1973 Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1981 Grecja 1986 Hiszpania, Portugalia 1995 Austria, Finlandia i Szwecja 2004 Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Cypr, Węgry, Malta, Słowenia 2007 Bułgaria, Rumunia 1951 1973 1986 2004 2007 1981 1995

8 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

9 Instytucje Unii Europejskiej
I. Główne: Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Pomocnicze: Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Centralny Europejski Bank Inwestycyjny

10 Rada Europejska Siedziba – Bruksela Herman Van Rompuy
Skład: przywódcy państw członkowskich (prezydenci, monarchowie), szefowie rządów (premierzy, kanclerze), ministrowie spraw zagranicznych, przewodniczący Komisji Europejskiej, Przewodniczącym Rady Europejskiej (potocznie Prezydentem UE) jest premier Belgii Herman Van Rompuy Siedziba – Bruksela Kompetencje: określa główne kierunki polityki UE, kreuje platformę porozumienia między państwami członkowskimi, ułatwia współpracę między państwami na najwyższym szczeblu, decyduje o przyjęciu nowych członków, wytycza kierunki rozwoju UE i decyduje o polityce zagranicznej UE. Herman Van Rompuy

11 Rada Unii Europejskiej
Skład: ministrowie resortowi krajów członkowskich; skład Rady UE zmienia się w zależności od przedmiotu obrad (np. ministrowie finansów lub ministrowie rolnictwa w zależności od potrzeb). UWAGA –każdy minister w Radzie UE reprezentuje interes kraju z którego pochodzi. Kompetencje: główny organ prawodawczy – stanowi prawo unijne, podejmuje wszystkie ważne decyzje realizuje politykę zagraniczną UE zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Europejską, zawiera umowy międzynarodowe, koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, jest jednym z organów, który bierze udział w uchwalaniu budżetu UE, mianuje członków innych instytucji UE. Siedziba – Bruksela

12 Komisja Europejska (KE)
Skład: 27 komisarzy wybieranych co 5 lat; każdy kieruje innym „resortem” UE, każdy z komisarzy pochodzi z innego kraju ale reprezentuje WYŁĄCZNIE interes UE, a nie kraju z którego pochodzi, Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest José Manuel Barroso Kompetencje: główny organ wykonawczy UE, wykonuje uchwały stanowione przez Radę Unii Europejskiej, posiada wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej – tylko Komisja Europejska inicjuje proces legislacyjny w UE opracowując projekty aktów prawnych, które przedstawia Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu kontroluje wykonanie budżetu UE reprezentuje UE w stosunkach z państwami spoza UE oraz z organizacjami międzynarodowymi. Siedziba – Bruksela José Manuel Barroso

13 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Skład: 27 sędziów powoływanych na kadencję 6 lat – każdy reprezentuje jeden kraj członkowski 8 rzeczników generalnych (adwokaci) Kompetencje: główny organ Sądowy UE. Składa się z (1) Trybunału Sprawiedliwości , (2) Sądu; (3) Sądu Służby Publicznej Trybunał Sprawiedliwości rozstrzyga sprawy sporne między państwami członkowskimi, bada zgodność aktów prawnych UE czy umów międzynarodowych zawartych przez UE z treścią traktatów, które są podstawą funkcjonowania UE, dokonuje wykładni prawa unijnego Sąd rozstrzyga sprawy sporne między osobami fizycznymi a organami UE, Sąd Służby Publicznej rozstrzyga spory między organami UE, a ludźmi w nich zatrudnionymi . Siedziba – Luksemburg

14 Trybunał Obrachunkowy=Trybunał Rewidentów Księgowych=Trybunał Rewizyjny
Skład: 27 członków powoływanych na 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Kompetencje: główny organ księgowy UE, kontroluje rachunki UE – wpływy i wydatki instytucji UE, sprawdza czy transakcje zawarte przez instytucje UE zostały dokonane zgodnie z prawem, przedstawia sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Siedziba – Luksemburg

15 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

16 CO TO JEST BUDŻET ? Budżet jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej

17 KIEDY UTWORZONO BUDŻET UE ?
Pierwotnie każda ze Wspólnot Europejskich miała swój odrębny budżet. W 1967 r. w wyniku utworzenia wspólnych organów naczelnych i zarządzających, połączono budżety EWG, Euratomu oraz budżet administracyjny Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), tworząc budżet ogólny. Poza nim - do lipca 2002 r. - znajdował się budżet operacyjny EWWiS, co wynikało z obowiązywania postanowień Traktatu Paryskiego z 1951 r. W 1971r. Wprowadzono system środków własnych Wspólnot składający się z ceł i opłat rolnych. Osiem lat później wprowadzono kolejny składnik oparty na niewielkiej części VAT-u.

18 Kolejnym etapem kształtowania budżetu Wspólnoty było wprowadzenie w 1984 r. rabatu brytyjskiego, czyli zwolnienia Wielkiej Brytanii z części wpłat do wspólnej kasy. Największą reformę budżetu w ostatnich latach przeprowadzono w 1988 roku w ramach tzw. Pakietu Delors’a. Wprowadzono wtedy limity środków własnych, wieloletnie plany finansowe (perspektywy finansowe) z limitami wydatków w poszczególnych kategoriach i kolejny instrument stanowiący źródło dochodu, czyli wpłaty narodowe oparte o procent Dochodu Narodowego Brutto.

19 Zasady konstruowania budżetu
zasada jedności – wszystkie dochody i wydatki Wspólnoty powinny być ujęte w budżecie ogólnym, stanowiącym jednolity dokument; zasada uniwersalizmu - dochody budżetowe nie powinny być przypisywane do konkretnych wydatków; zasada równowagi budżetowej - wykluczającej założenie z góry istnienia deficytu budżetowego - jeśli takowy w ciągu roku budżetowego się zdarzy, uchwalany jest budżet uzupełniający lub korygujący; zasada sporządzania budżetu na okres roku - przestrzeganie tej zasady Wspólnota musi godzić z potrzebą planowania wieloletniego; zasada specjalizacji wydatków - głoszącej, że każdy wydatek musi mieć swoje określone przeznaczenie

20 Procedura uchwalania budżetu
Uchwalanie corocznego budżetu UE jest procedurą trwającą około roku. Składa się z kilku etapów: ETAP – realizowany jest w okresie od stycznia do kwietnia roku poprzedzającego wejście budżetu w życie. Prace Komisji Europejskiej nad jego wstępnym projektem. ETAP – na przełomie kwietnia i maja na posiedzeniu ACOR (Komitetu Doradczego Rady ds. Zasobów Własnych) ustalana jest podstawa środków własnych UE, określających wielkość wpłat państw członkowskich do kasy UE. ETAP – w maju Komisja Europejska prezentuje wstępny projekt budżetu. Następnie inicjatywa budżetowa przekazywana jest Radzie UE, która pracuje nad dokumentem do lipca.

21 Pro VI. ETAP – w lipcu następuje tzw. pierwsze czytanie. Po zatwierdzeniu przez Radę UE projekt przekazywany jest do Parlamentu Europejskiego. V. ETAP – w drugiej połowie października Parlament uchwala swoją wersję dokumentu, która przesyłana jest do Rady. Rozpoczyna się tzw. drugie czytanie budżetu, które do połowy listopada odbywa się w Radzie. VI. ETAP - po zapoznaniu się z poprawkami PE i wypracowaniu swojego stanowiska, Rada przesyła poprawioną wersję projektu budżetu z powrotem do PE. VII. ETAP – w połowie grudnia Parlament Europejski zatwierdza ostateczną wersję budżetu.

22 Obrazowe przedstawienie procedury uchwalania budżetu

23 Finansowanie budżetu Unii Europejskiej
Cła na artykuły przemysłowe pobierane w imporcie z państw trzecich na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej (TARIC) w ramach realizowanej Wspólnej Polityki Handlowej; Cła na artykuły rolne pobierane w związku z importem produktów rolnych z krajów trzecich (na mocy Porozumienia o rolnictwie zawartego podczas Rundy Urugwajskiej Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (GATT) zastąpiły one w 1995 r. opłaty wyrównawcze) oraz opłaty rolne (gł. opłaty cukrowe) wnoszone przez producentów i przetwórców rolnych; Dochody z tytułu podatku VAT; Wpływy związane z udziałem każdego państwa członkowskiego w dochodzie narodowym brutto (DNB) UE, w wysokości niezbędnej do zrównoważenia budżetu (tzw. czwarte źródło).

24 Sposoby wykorzystywania środków z budżetu UE

25 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

26 Ciekawostki Mottem Unii Europejskiej jest „Jedność w Różnorodności". Przesłanie tego hasła jest takie, że poprzez UE Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na rzecz pokoju i dobrobytu oraz że mnogość kultur, tradycji i języków w Europie jest jej ważnym atutem. Euro jest oficjalną walutą również w krajach znajdujących się poza UE. Do krajów nie będących w Unii Europejskiej, a używających euro jako oficjalnego środka płatniczego należą: Kosowo, Czarnogóra, Andora, Monako, Watykan i San Marino. Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.

27 Ciekawostki Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE Oda do radości - Jest to hymn nie tyle samej Unii Europejskiej co Europy w jej szerokim znaczeniu. Melodia pochodzi z Dziewiątej Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena w 1823.W końcowym fragmencie swojej symfonii, Beethoven umieszcza "Odę do radości" napisaną w 1785 roku przez Friedricha von Schillera. Poemat ten wyraża schillerowską idealistyczną wizję przedstawicieli rasy ludzkiej stających się dla siebie braćmi - wizję, którą podzielał Beethoven.

28 Proszę wybrać temat : Historia Instytucje Ciekawostki Rozwój Terytorialny Budżet Bibliografia Koniec

29 Dziękuję za uwagę! Autor Jakub Budzisz ZS Mrzezino

30 Bibliografia Menu http://odn.zce.szczecin.pl http://pl.wikipedia.org/
Menu


Pobierz ppt "Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google