Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11)

2 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 1.Przykład: Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny (CBOS, 2006) -miłość i rodzina; -potrzeby prokreacyjne Polaków; -preferowane i realizowane modele małżeństwa. -społeczne przemiany instytucji rodziny (kierunki): -od kolektywnej do indywidualistycznej; -od społecznej (gospodarczej) do intymnej (emocjonalnej, rodzina jako podstawowa przestrzeń intymności; -spustoszenie (dezorganizacja) rodziny a zmiany społeczne: porównanie z historią, wchodzenie w następne związki (wielorodziny), dysfunkcje rodziny (przemoc w rodzinie i seksualne wykorzystywanie dzieci); -współcześnie przykłada się większą wagę rodziny dla jednostki, a nie dla społeczeństwa.

3 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 2. Pokrewieństwo i system pokrewieństwa w społeczeństwie: -rozumienie, zasady ustalania oraz funkcje pokrewieństwa; -najbardziej pierwotna struktura społeczna i powszechnik kulturowy; -łączy jednostki uznające więzi genealogiczne; -definiuje miejsce, prawa i obowiązki jednostki w zbiorowości. -pokrewieństwo a klasyczne rozumienie rodziny: -trwała grupa społeczna złożona z osób powiązanych między sobą przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. 3. Rodzina w perspektywie socjologicznej – może być rozumiana jako: -mała grupa społeczna (małżeństwo, więzi pokrewieństwa); -grupa pierwotna (intymność i socjalizacja); -uniwersalna instytucja społeczna (utrwalona w tradycji wszystkich kultur).

4 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 4. Płaszczyzny analizy rodziny: rodzina jako proces: –demograficzny (patrzymy na rodzinę poprzez następstwo pokoleń); –rodowy (zachowanie tradycji, pamięć rodzinna); –codzienności (życie codzienne, podział obowiązków itp.). rodzina jako podstawowy mechanizm reprodukcji biologicznej, ekonomicznej i społecznej; rodzina jako gospodarstwo domowe (podział obowiązków, rodzina jako wielofunkcyjne przedsiębiorstwo i pole negocjacji ); rodzina jako jednostka polityczna: –wspólne podejmowanie decyzji i troska o interes zbiorowy (o wizerunek rodziny, co ludzie powiedzą?).

5 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 5. Rodzina a małżeństwo (cechy i typologie): forma zawarcia małżeństwa : –porozumienie się partnerów; –umowa rodzin; –małżeństwo-dar; –lewirat i sorrorat. liczba partnerów w małżeństwie: –monogamiczne i poligamiczne (poligynia/ poliandria); dziedziczenie w małżeństwie (rodzinie) : –uni- i bi- oraz patry- i matry- linearne. miejsce zamieszkania: –matry-, patry- i neo-lokalne. dobór małżeński: endogamiczne i egzogamiczne.

6 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 6. Typy rodzin ze względu na kryterium: wielkości (liczebności członków): –nuklearna, rozszerzona, wielka i ród. rodzaj małżeństwa: –monogamiczne i poligamiczne. pokrewieństwo: –matrylinearne i patrylinearne. stosunki władzy: –matriarchat i patriarchat. kwestia – rodzina tradycyjna w społeczeństwie i historii.

7 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 7. Funkcje rodziny: regulacja zachowań seksualnych; prokreacyjna (biologiczne odtwarzanie populacji); wychowawcza (socjalizacyjna); opiekuńcza (bezpieczeństwo), zapewnienie materialnych środków do życia; ochrona i wsparcie emocjonalne; usytuowanie w społeczeństwie (na hierarchii stratyfikacji) i określanie społecznej (kulturowej) tożsamości; integracyjno-kontrolna; rekreacyjno-towarzyska.

8 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 8. Geneza i ewolucja rodziny: początek rodziny: –promiskuityzm a seryjna monogamia. rodzina w społeczeństwie prostym: –pokrewieństwo jako podstawowa struktura społeczna; –niesamodzielność rodziny w społeczeństwie. rodzina tradycyjna (domostwo): –małżeństwo jako związek rodzin (ród, dom, rasa); –powinność grupowa i wspólnota potrzeb; –rodzina a ziemia (posiadanie, własność) i stan społeczny.

9 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) rodzina w społeczeństwie przemysłowym: –małżeństwo jako osobisty wybór; –rodzina mała i możliwość planowania rodziny; –konieczność pracy najemnej (logika rynku i państwa). rodzina współczesna: –atomizacja (indywidualizacja) rodziny (kryzys rodziny): związki nieformalne, małe rodziny, rozwody; –izolacja rodziny i dominacja czynnika pracy; –reprodukcja biologiczna jako przedmiot indywidualnej decyzji; – mała liczba dzieci i mniej czasu na ich wychowanie (dzieci wysokiej jakości); –rodzina jako związek oparty na zaufaniu (potrzeba intymności – głód miłości).

10 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 9. Przyszłość rodziny – formy: konkubinat (kohabitacja); rodzina dwustopniowa: małżeństwo intymne i małżeństwo rodzinne; kółko przyjacielskie (friends); kultura singli - ludzie samotni (z wyboru); rodziny niepełne: samotni rodzice: samotne matki i samotni ojcowie; rodzina – układanka (patchwork family), wielorodziny; DINKS; rodzina homoseksualna (związki partnerskie); rodzina zastępcza; rodzina przybrana.

11 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 10. Tworzenie rodziny a teoria racjonalnego wyboru: rodzinę budują jednostki, które nie muszą mieć identycznych interesów i potrzeb, ich zasoby są ograniczone, a do dodatkowo wszystko kosztuje; główne dylematy rodziny: –czy zakładać rodzinę? –czy mieć dzieci? –moment urodzenia pierwszego dziecka; –liczba dzieci; –odstęp czasowy między urodzeniem dzieci. –wyzwanie dla współczesnej rodziny: pogodzenie liczby dzieci z ich jakością?

12 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) 11. Rodzina w społeczeństwie polskim: rodzina w systemie wartości społeczeństwa polskiego; rodzina socjalistyczna; okres stanu wojennego; rodzina w Polsce po 1989 roku: wzrost kosztów posiadania dzieci; znaczenie pracy i wykształcenia; słabnie skłonność do zawierania małżeństwa i posiadania większej liczby dzieci; rozwody. dobór małżeński w Polsce -

13 Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11) cdn dobór małżeński w Polsce: -ewolucja kryteriów społecznych doboru małżeńskiego w Polsce; -społeczno-demograficzne kryteria doboru małżeńskiego: -stan cywilny: dominują małżeństwa kawalerów z pannami (rośnie kategorii małżeństw powtórnych, zawierają je 2 razy częściej mieszkańcy miast niż wsi, głównie osoby rozwiedzione); -wiek: duża homogenia wiekowa - normą jest kojarzenie par w podobnym wieku (podobny wiek to różnica 3 lat między małżonkami, ew. mąż starszy o 5 lat; ¾ małżeństw to mężczyzna w wieku lat i kobieta w wieku lat); -poziom wykształcenia: tendencja do jedności środowiskowej (w co drugim małżeństwie członkowie mają ten sam poziom wykształcenia); -cechy terytorialne: dobór następuje zazwyczaj w ramach społeczności lokalnej, dominującą formą zamieszkania po ślubie jest dom rodziców jednego z współmałżonków, rośnie znaczenie Internetu (kryterium terytorialne przestaje być barierą).


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Pokrewieństwo i rodzina w perspektywie socjologicznej (WDS 2008/2009 nr 11)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google