Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA KRZYWCZA położona jest powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim. W jej skład wchodzi 10 miejscowości wiejskich: Babice, Bachów, Chyrzyna,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA KRZYWCZA położona jest powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim. W jej skład wchodzi 10 miejscowości wiejskich: Babice, Bachów, Chyrzyna,"— Zapis prezentacji:

1

2 GMINA KRZYWCZA położona jest powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim. W jej skład wchodzi 10 miejscowości wiejskich: Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka. Powierzchnia Gminy wynosi 94,47 km 2, co stanowi 7,8 % ogólnej powierzchni Powiatu Przemyskiego. Zamieszkuje ją 5112 mieszkańców w tym 2509 kobiet i 2603 mężczyzn

3 NA TERENIE GMINY KRZYWCZA FUNKCJONUJE: - 5 szkół podstawowych; - Publiczne Gimnazjum; - Przedszkole Samorządowe; - Biblioteka publiczna wraz z filiami; - Świetlice wiejskie; - Dwie parafie Rzymsko-Katolickie. 3

4 Budżet Gminy w ostatnich latach kształtował się na poziomie 12 – 13 mln zł. Blisko połowa budżetu przeznaczana jest na funkcjonowanie placówek oświatowych. 4

5 Urząd Gminy Krzywcza zatrudnia 51 pracowników, w tym: -21 na stanowiskach urzędniczych; -30 na stanowiskach pomocniczych i obsługi. W kwietniu 2010 roku Urząd wdrożył do codziennej działalności System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 5

6 Wędrując po stokach miejscowych wzniesień górskich, których najwyższe szczyty osiągają do 350 m n.p.m., napotyka się liczne źródełka z krystalicznie czystą wodą, oraz szemrzące potoki. Cisza, a także nieskażone, orzeźwiające powietrze pozwalają na relaksujący wypoczynek. Przez teren Gminy Krzywcza pięknymi zakolami przepływa rzeka San, czasami łagodna jak baranek, innym razem groźna, porywająca dobytek mieszkańców gminy. WALORY TURYSTYCZNE ZIEMI KRZYWIECKIEJ

7 W miejscu tym każdy może znaleźć coś dla siebie, coś wyjątkowego i niespotykanego gdzie indziej. Gminę charakteryzuje jedyna w swoim rodzaju przyroda, piękne krajobrazy oraz czyste powietrze. Gmina Krzywcza, malowniczo położona u bram Bieszczad, jest wspaniałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Podczas wędrówek można tu zobaczyć wiele ciekawych miejsc związanych z historią tego regionu.

8 ŻYCIE KULTURALNE W Gminie Krzywcza odbywają się liczne imprezy kulturalne prezentujące rodzimy folklor. Co roku odbywają się Spotkania Rodzin Muzykujących, Dożynki Gminne, Wielkanoce Sejmiki Folklorystyczne, wspólne spotkania i Dni Seniora. Licznymi sukcesami pochwalić się może Chór „Gloria” i Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Wiktorianki”.

9 Lasy, pokrywające ponad 43% powierzchni gminy, w tym Rezerwat brzozy czarnej w Reczpolu, stanowią naturalny magazyn wody. Duża część powierzchni gminy (ok. 65%) położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, kolejne 35% stanowi jego otulinę. Za pomniki przyrody uznano jedenaście drzew, w tym m.in.: Lipa drobnolistna w Ruszelczycach Bluszcz pospolity w Średniej REZERWAT PRZYRODY „BRZOZA CZARNA W RECZPOLU” ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ZIEMI KRZYWIECKIEJ

10 Wśród zbiorowisk leśnych ziemi krzywieckiej dominują drzewostany bukowo-jodłowe. Występują tu rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki roślin takich jak: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, kłokoczka południowa i inne. Stwierdzono tu również duże powierzchnie roślinności ziołowych.

11 Teren gminy zamieszkują rzadkie gatunki zwierząt takich jak np.: kumak górski, żaba trawna, zaskroniec zwyczajny, orlik krzykliwy, bocian czarny, trzmielojad, muchołówka mała i białoszyja, puszczyk uralski. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ZIEMI KRZYWIECKIEJ

12

13 KIERUNKI ROZWOJU GMINY Z uwagi na walory przyrodnicze Gmina Krzywcza, położona u bram Bieszczad ma szansę stać się gminą turystyczną. Do centrum Bieszczad jest niecałe 100 km. Modernizacja istniejących obiektów turystycznych oraz budowa nowych, w tym: pól biwakowych, namiotowych, parkingów wzdłuż doliny Sanu może przyczynić się do napływu turystów. Tereny te są dobrymi miejscami dla organizacji wypoczynku świątecznego, wakacyjnego, obozów i spływów. Na terenie ziemi krzywieckiej występują wyśmienite warunki do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne doskonałe do spacerów.

14 REALIZACJA OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W URZĘDZIE GMINY W KRZYWCZY

15 Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy określone zostały w Regulaminie obowiązującym w Naszym Urzędzie.

16 W Urzędzie Gminy Krzywcza służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.

17 Zakres służby przygotowawczej obejmuje zapoznanie pracownika z: 1.przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, 2.przepisami określającymi status prawny pracowników samorządowych, 3.przepisami określającymi zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz ze sposobem obiegu i rejestracji dokumentów, 4.strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu i na stanowiskach pracy, oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy – w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym ze współpracą z takimi jednostkami, 5.zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,

18 Zakres służby przygotowawczej obejmuje zapoznanie pracownika z: 6. obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia, 7.zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych, 8.podstawowymi zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych, 9.przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, na których pracownik będzie pełnił zastępstwo,

19 Zakres służby przygotowawczej obejmuje zapoznanie pracownika z: 10. rodzajem spraw załatwianych w ramach przydzielonego zakresu obowiązków jak i poznania obowiązków innych stanowisk pracy w komórce organizacyjnej urzędu, w której jest zatrudniony oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.

20 W czasie odbywania służby pracownik zobowiązany jest do nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego praz prowadzenia korespondencji urzędowej.

21 Służba przygotowawcza w nowatorskiej formie – platforma e-learningowa w ramach projektu „Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”

22 HARMONOGRAM REALIZACJI SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W UG KRZYWCZA: 4 maj 2010 – otrzymanie propozycji udziału w szkoleniu e-learningowym 5 maj 2010 – podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu i objęciu szkoleniem wszystkich chętnych pracowników w ramach doskonalenia zawodowego; 5 – 6 maj 2010 – dostosowanie obowiązującego Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w UG Krzywcza; 10 maj 2010 – rejestracja Urzędu Gminy w systemie oraz zgłoszenie pracowników; 11 maj 2010 – rozpoczęcie szkolenia e-learningowego;

23 Kryteria zaliczenia Służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Krzywczy: Ukończenie 9 modułów - kursów; Przystąpienie do egzaminu obejmującego 9 modułów - kursów; Udzielenie odpowiedzi na 60 pytań w ciągu 45 minut; Uzyskanie minimum 70% możliwych do zdobycia punktów.

24 Pracownicy rozpoczynający pracę w Urzędzie Gminy w Krzywczy na bieżąco zgłaszani są do odbycia szkolenia ze Służby przygotowawczej. Najwyższy uzyskany wynik osiągnięty przez pracownika Urzędu to 88 % Ostatnio zapisany pracownik ukończył szkolenie i zdał egzamin w dniu 14 marca 2011r. z wynikiem 79% możliwych do uzyskania punktów.

25 Korzyści płynące z udziału w projekcie „Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”:

26 I. Uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu praw i obowiązków oraz zasad funkcjonowania JST przez pracowników nowozatrudnionych oraz aktualizacja posiadanych wiadomości przez Urzędników z wieloletnim stażem pracy; II. Szybka i skuteczna metoda zdobywania wiedzy;

27 III. Profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia służby przygotowawczej; IV. Dogodny sposób przeprowadzania szkoleń. Pracownik uczy się na swoim stanowisku pracy w czasie, gdy obowiązki służbowe mu na to pozwalają, ma także możliwość uczenia się w domu; V. Zastąpienie czasochłonnego i kosztownego kursu wiążącego się niejednokrotnie z wyjazdem poza miejsce pracy na nowatorską formę szkolenia e-learningowego.

28 VI. Uzyskanie przez 19 pracowników administracyjnych Urzędu Gminy Krzywcza niezbędnej wiedzy potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu oraz otrzymaniem Certyfikatu ukończenia Służby przygotowawczej; VII. Możliwość dostosowania przebiegu egzaminu do potrzeb własnych (liczba pytań, czas egzaminu, próg uzyskania zaliczenia); VIII. Poszerzenie wiedzy informatycznej przez pracowników Urzędu;

29 I TO WSZYSTKO CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE …

30 Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania z bogatej oferty Ziemi Krzywieckiej i spędzenia tu wolnego czasu. Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywcza Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GMINA KRZYWCZA położona jest powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim. W jej skład wchodzi 10 miejscowości wiejskich: Babice, Bachów, Chyrzyna,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google